Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-34-2019

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 34/2019, které se bude konat dne 19.11.2019 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2019
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
  (P. Pavlinec, RK-34-2019-02)
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
  (P. Pavlinec, RK-34-2019-03)
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
  (I. Šteklová, RK-34-2019-04)
 5. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
  (I. Šteklová, RK-34-2019-05)
 6. FOND VYSOČINY - Dodatek č.1 ke stávající smlouvě na realizaci projektu prevence kriminality
  (I. Šteklová, RK-34-2019-06)
 7. Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020
  (M. Hyský, RK-34-2019-07)
 8. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-34-2019-08)
 9. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-34-2019-09)
 10. Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
  (S. Měrtlová, RK-34-2019-10)
 11. Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu
  (S. Měrtlová, RK-34-2019-11)
 12. Smlouva o spolupráci na projektu soutěže „Bezpečná nemocnice“ a celostátní konference „Dny bezpečí“
  (S. Měrtlová, RK-34-2019-12)
 13. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-34-2019-13)
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference Dětská skeletální traumatologie
  (S. Měrtlová, RK-34-2019-14)
 15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
  (S. Měrtlová, RK-34-2019-15)
 16. Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
  (L. Seidl, I. Hanáková Kosourová, RK-34-2019-16)
 17. Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace
  (D. Buřičová, RK-34-2019-17)
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
  (D. Buřičová, RK-34-2019-18)
 19. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
  (P. Pavlinec, V. Švarcová, RK-34-2019-19)
 20. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
  (V. Švarcová, RK-34-2019-20)
 21. "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 4. oznámení o změně
  (V. Švarcová, RK-34-2019-21)
 22. Dotace na realizaci projektu "Euroklíč v Kraji Vysočina 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
  (V. Švarcová, RK-34-2019-22)
 23. Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
  (V. Švarcová, RK-34-2019-23)
 24. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a změna závazných ukazatelů PO
  (V. Švarcová, RK-34-2019-24)
 25. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-34-2019-25)
 26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-34-2019-26)
 27. Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce"
  (P. Kolář, RK-34-2019-27)
 28. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
  (K. Ubr, RK-34-2019-28)
 29. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
  (K. Ubr, RK-34-2019-29)
 30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
  (K. Ubr, RK-34-2019-30)
 31. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-34-2019-31)
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
  (K. Ubr, RK-34-2019-32)
 33. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-34-2019-33)
 34. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-34-2019-34)
 35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
  (I. Fryšová, RK-34-2019-35)
 36. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2018
  (E. Horná, RK-34-2019-36)
 37. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (E. Horná, RK-34-2019-37)
 38. Uzavření smluv v k. ú. a obci Jihlava se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
  (P. Kolář, RK-34-2019-38)
 39. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz