Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 34/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2019, které se konalo dne 19. 11. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 19. 11. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Hyliše a M. Hyského v úvodu jednání.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:

39. Souhlas s konáním veřejné sbírky

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala

upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2019
39.  Souhlas s konáním veřejné sbírky
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
05.  Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
06.  FOND VYSOČINY - Dodatek č.1 ke stávající smlouvě na realizaci projektu prevence kriminality
07.  Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020
08.  Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
09.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10.  Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
11.  Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu
12.  Smlouva o spolupráci na projektu soutěže „Bezpečná nemocnice“ a celostátní konference „Dny bezpečí“
13.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference Dětská skeletální traumatologie
15.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
16.  Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
17.  Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
19.  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
20.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
21.  "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 4. oznámení o změně
22.  Dotace na realizaci projektu "Euroklíč v Kraji Vysočina 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
23.  Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
24.  Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a změna závazných ukazatelů PO
25.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
26.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27.  Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce"
38.  Uzavření smluv v k. ú. a obci Jihlava se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
28.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
29.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
30.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
31.  Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
33.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
34.  Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
35.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
36.  Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2018
37.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
40.  Rozprava členů rady

Usnesení 1908/34/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 19. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


39. Souhlas s konáním veřejné sbírky

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s konáním veřejné sbírky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1909/34/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-39, RK-34-2019-39pr01.docx


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na podporu IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1910/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 242 548 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 242 548  na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 99 397 Kč u Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečnost školní sítě" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 143 151 Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření konektivity pomocí Cisco síťových přepínačů" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-02, RK-34-2019-02pr01.pdf, RK-34-2019-02pr02.xlsx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1911/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 324 903 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 49 051 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 275 852 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  135 154 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy průmyslové Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizovaný server pro pracoviště Strojírenská" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 49 051 Kč u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 140 698 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Upgrade VMware farmy NemJi" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-03, RK-34-2019-03pr01.pdf, RK-34-2019-03pr02.xlsx


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1912/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o vrácenou nedočerpanou účelovou dotaci z Ministerstva vnitra celkem ve výši  671 400 Kč (z realizace projektu „OMC školy“ ve výši 502 200 Kč a projektu „OMC veř. prostranství“ ve výši 169 200 Kč).

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 11. 2019)

termín: 19. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-04, RK-34-2019-04pr01.pdf, RK-34-2019-04pr02.pdf


05. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina za rok 2019 a návrh Programu na rok 2020. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1913/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-05, př. 1upr1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-34-2019-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 11. 2019)

termín: 26. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-05, RK-34-2019-05pr01.doc, RK-34-2019-05pr02.doc, RK-34-2019-05pr03.xls


06. FOND VYSOČINY - Dodatek č.1 ke stávající smlouvě na realizaci projektu prevence kriminality

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu dodatku smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1914/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2019-06, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 11. 2019)

termín: 19. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-06, RK-34-2019-06pr01.pdf, RK-34-2019-06pr02.pdf, RK-34-2019-06pr03.doc


07. Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020

J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem Plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1915/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-34-2019-07, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-07, RK-34-2019-07pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 08 – 09 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. Na jednání se dostavil M. Hyský.


08. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1916/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2019-08, př. 1 a RK-34-2019-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 11. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-08, RK-34-2019-08pr01.pdf, RK-34-2019-08pr02.pdf


09. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1917/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2019-09, př. 1 a RK-34-2019-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 11. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-09, RK-34-2019-09pr01.doc, RK-34-2019-09pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 – 11 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


10. Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu

Usnesení 1918/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-34-2019-10, př. 1 pro akademický rok 2019/2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-10, RK-34-2019-10pr01.xls, RK-34-2019-10pr02.pdf


11. Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu

Usnesení 1919/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 30 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-34-2019-11, př. 1 pro školní/akademický rok 2019/2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-11, RK-34-2019-11pr01.xls, RK-34-2019-11pr02.pdf


12. Smlouva o spolupráci na projektu soutěže „Bezpečná nemocnice“ a celostátní konference „Dny bezpečí“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o spolupráci se společností Johnson & Johnson. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1920/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-34-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-12, RK-34-2019-12pr01.doc


13. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1921/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje - Izolátor pro přípravu cytostatik NU AIRE, inv. č. 002-000-001-955, r. v. 2007, pořizovací cena 768 029,- Kč, zůstatková cena 133 095,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - Izolátor pro přípravu cytostatik NU AIRE, inv. č. 002-000-001-955, r. v. 2007, pořizovací cena 768 029,- Kč, zůstatková cena 133 095,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 11. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-13


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference Dětská skeletální traumatologie

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava o finanční příspěvek na podporu pořádání konference Dětská skeletální traumatologie. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1922/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference Dětská skeletální traumatologie;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 29. 11. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (29. 11. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-14, RK-34-2019-14pr01.pdf, RK-34-2019-14pr02.pdf, RK-34-2019-14pr03.docx


15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1923/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 944 282,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 280 395,00 Kč 

- Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 739 050,00 Kč 

- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 720 037,50 Kč 

- Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 12 000,00 Kč  

- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 192 800,00 Kč 

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-15, RK-34-2019-15pr01.xls


16. Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům PO na úseku kultury a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišla J. Fialová a odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1924/34/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-34-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-16, RK-34-2019-16pr01.XLS


17. Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o způsobu zadání veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1925/34/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-17, RK-34-2019-17pr01.docx, RK-34-2019-17pr02.docx, RK-34-2019-17pr03.docx, RK-34-2019-17pr04.docx, RK-34-2019-17pr05.zip, RK-34-2019-17pr06.doc, RK-34-2019-17pr07.xlsx, RK-34-2019-17pr08.xlsx


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření a úpravě závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1926/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 239 680 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 239 680 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-34-2019-18, př. 17;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci  o částku 239 680 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-34-2019-18, př. 17;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-34-2019-18, př. 17 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomí

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2026), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Gymnázium Třebíč (31. 12. 2019), Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 (31. 12. 2022), Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2026

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-18, RK-34-2019-18pr01.docx, RK-34-2019-18pr02.docx, RK-34-2019-18pr03.docx, RK-34-2019-18pr04.docx, RK-34-2019-18pr05.docx, RK-34-2019-18pr06.pdf, RK-34-2019-18pr07.pdf, RK-34-2019-18pr08.pdf, RK-34-2019-18pr09.pdf, RK-34-2019-18pr10.pdf, RK-34-2019-18pr11.pdf, RK-34-2019-18pr12.pdf, RK-34-2019-18pr13.pdf, RK-34-2019-18pr14.docx, RK-34-2019-18pr15.docx, RK-34-2019-18pr16.docx, RK-34-2019-18pr17.xlsx


19. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Šálková, úřednice na úseku ekonomické agendy a kontroly, informovali radu kraje o předloženém návrhu vyhlášení výše uvedených Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1927/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 dle materiálů RK-34-2019-19, př. 2, RK-34-2019-19, př. 3 a RK-34-2019-19, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 9. 2020), Odbor informatiky (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-19, RK-34-2019-19pr01.pdf, RK-34-2019-19pr02.doc, RK-34-2019-19pr03.doc, RK-34-2019-19pr04.pdf


20. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Šálková, úřednice na úseku ekonomické agendy a kontroly, předložili radě kraje ke schválení návrh zvýšení příspěvku na provoz u PO za odvětví sociální péče, zapojených do výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1928/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 52 476,21 Kč dle materiálu RK-34-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-20, RK-34-2019-20pr01.xls


21. "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 4. oznámení o změně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb  a D. Šálková, úřednice na úseku ekonomické agendy a kontroly, seznámili radu kraje s předloženými změnami v projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1929/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu dle materiálu RK-34-2019-21, které budou součástí 4. oznámení o změně;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 4. oznámení o změně projektu "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba", reg. č. 113D313006702 dle materiálu RK-34-2019-21, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-21

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 22, 23 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


22. Dotace na realizaci projektu "Euroklíč v Kraji Vysočina 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

Usnesení 1930/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478 ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Euroklíč v Kraji Vysočina 2019“ dle materiálu RK-34-2019-22, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-34-2019-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-22, RK-34-2019-22pr01.pdf, RK-34-2019-22pr02.doc


23. Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

Usnesení 1931/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478 ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 – 2019“ dle materiálu RK-34-2019-23, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-34-2019-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-23, RK-34-2019-23pr01.pdf, RK-34-2019-23pr02.doc


24. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a změna závazných ukazatelů PO

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb  a D. Šálková, úřednice na úseku ekonomické agendy a kontroly, předložili radě kraje ke schválení aktualizované finanční plány na rok 2019 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1932/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • aktualizované rozpočty (plánů výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů a plánů oprav u organizací sociální péče na rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 550 000 Kč, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 090 000 Kč při současném zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 640 000 Kč; 
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu RK-34-2019-24, př. 2;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2019: 

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku mimo odpisů z investičních transferů;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:
  • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové  organizace vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu RK-34-2019-24, př. 2 na účet kraje v termínu do 22.11.2019.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-24, RK-34-2019-24pr01.xls, RK-34-2019-24pr02.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 25, 26 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


25. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1933/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-25, RK-34-2019-25pr01.xls


26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1934/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2019-26, př. 1 a RK-34-2019-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-26, RK-34-2019-26pr01.xlsx, RK-34-2019-26pr02.xlsx


27. Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1935/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. – Chotěboř - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2019-27, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2019-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 11. 2019)

termín: 27. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-27, RK-34-2019-27pr01.doc, RK-34-2019-27pr02.doc


38. Uzavření smluv v k. ú. a obci Jihlava se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření nájemní smlouvy a dohody o vypořádání závazků za užívání pozemku zastavěného silnicí II/523. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1936/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 6221/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-34-2019-38, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání pozemku par. č. 6221/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-34-2019-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-38, RK-34-2019-38pr01.pdf, RK-34-2019-38pr02.pdf, RK-34-2019-38pr03.pdf


28. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11, o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv na přijetí peněžních účelových darů do vlastnictví školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1937/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-34-2019-28, př. 1 a RK-34-2019-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-28, RK-34-2019-28pr01.docx, RK-34-2019-28pr02.docx


29. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1938/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-34-2019-29, př. 1 a RK-34-2019-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod (31. 12. 2019), Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-29, RK-34-2019-29pr01.xls, RK-34-2019-29pr02.xls


30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1939/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením traktoru Zetor 5211, poznávací značka ZR 86-40, inventární číslo 59500000000, rok pořízení 1992, pořizovací cena 222 420 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-34-2019-30.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-30


31. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje na vědomí vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2019 a návrh účasti Kraje na této výstavě i v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1940/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2019 popsané v materiálu RK-34-2019-31, př. 1;

souhlasí

se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2020 v rozsahu popsaném v materiálu RK-34-2019-31, př. 2;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-34-2019-31, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-31, RK-34-2019-31pr01.doc, RK-34-2019-31pr02.doc, RK-34-2019-31pr03.pdf


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1941/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 240 000 Kč a § 3122 - Střední odborné školy o částku 775 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 500 000 Kč, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 240 000 Kč a § 3146 – Zařízení výchovného poradenství o částku 275 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 775 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pořízení nezbytného nábytku do pokojů nově zrekonstruovaného domova mládeže a cylindrických vložek do vnitřních dveří dle materiálu RK-34-2019-32;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 240 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na úhradu nákladů na revitalizaci parku před budovou gymnázia dle materiálu RK-34-2019-32

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (31. 12. 2019), Gymnázium Velké Meziříčí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-32, RK-34-2019-32pr01.pdf, RK-34-2019-32pr02.pdf


33. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1942/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-34-2019-33, př. 3 a RK-34-2019-33, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-33, RK-34-2019-33pr01.pdf, RK-34-2019-33pr02.pdf, RK-34-2019-33pr03.pdf, RK-34-2019-33pr04.pdf


34. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Dohody ke Smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1943/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2019-34, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-34, RK-34-2019-34pr01.pdf, RK-34-2019-34pr02.pdf, RK-34-2019-34pr03.docx


35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1944/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 373 845 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-35


36. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1945/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Vyhodnocení POH KV za rok 2018.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-36, RK-34-2019-36pr01.docx


37. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci grantového programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1946/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0070 dle materiálu RK-34-2019-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2019-37, RK-34-2019-37pr01.pdf, RK-34-2019-37pr02.doc, RK-34-2019-37pr03.pdf


40. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 34/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 11. 2019, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Franěk                                     .........................................................……

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                                       ...............................................................

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2019 dne 19. 11. 2019.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 11. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz