Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 34/2020 - 10. 11. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
4 Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
5 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
6 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
7 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
8 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
9 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10 Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě- Finanční podpora na specializovaný kurz Osteosyntéza u dětí
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci nemocnic
13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
14 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna poskytnutého příspěvku na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
16 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na akci „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a na akci „Výměna plynových hořáků“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
18 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
18upr1 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
19 Informace o stavu zpracování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
20 Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
21 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
22 Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
23 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
24 Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
25 FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"
26 Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
27 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
29 Přijetí dotace k projektu – II/349 Svatoslav - Čechtín – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
30 95. výzva IROP - projektové žádosti
31 Závěrečná zpráva projektu EDUBIM
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
33 Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
34 Zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení
35 Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
36 Dodatek č. 2 ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe
37 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
38 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí zvýšených nákladů na zajištění odborné praxe žáků
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020
41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s investiční činností kraje
42 Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"
43 Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň
44 Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 666 740 012 2 o pojištění vozidel - FLOTILA
45 Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“
46 Majetkoprávní příprava pro stavbu III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi
47 Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
48 Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
49 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
50 Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, návrh na zrušení usnesení 1306/20/2018/RK
51 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“
52 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“
53 FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
54 FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
55 FOND VYSOČINY – žádost o změnu předmětu projektu
56 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 3. žádosti o platbu
57 Kotlíkové dotace
58 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
59 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
60 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021
61 Zpětvzetí projektové žádosti „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ - 146. výzva OPŽP
62 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
65upr1 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz