Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-34-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 34/2020, které se bude konat dne 10.11.2020 v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2020
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
  (P. Pavlinec, RK-34-2020-02)
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
  (P. Pavlinec, RK-34-2020-03)
 4. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
  (P. Pavlinec, RK-34-2020-04)
 5. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (P. Pavlinec, RK-34-2020-05)
 6. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (P. Pavlinec, RK-34-2020-06)
 7. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (P. Pavlinec, RK-34-2020-07)
 8. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-08)
 9. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-09)
 10. Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-10)
 11. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě- Finanční podpora na specializovaný kurz Osteosyntéza u dětí
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-11)
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci nemocnic
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-12)
 13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-13)
 14. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna poskytnutého příspěvku na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-14)
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-15)
 16. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na akci „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a na akci „Výměna plynových hořáků“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-16)
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
  (S. Měrtlová, RK-34-2020-17)
 18. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
  (I. Šteklová, RK-34-2020-18)
 19. Informace o stavu zpracování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
  (A. Krištofová, RK-34-2020-19)
 20. Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
  (V. Švarcová, RK-34-2020-20)
 21. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
  (V. Švarcová, RK-34-2020-21)
 22. Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
  (V. Švarcová, RK-34-2020-22)
 23. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
  (V. Švarcová, RK-34-2020-23)
 24. Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
  (L. Seidl, I. Hanáková Kosourová, RK-34-2020-24)
 25. FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"
  (L. Seidl, RK-34-2020-25)
 26. Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
  (L. Seidl, RK-34-2020-26)
 27. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
  (L. Seidl, RK-34-2020-27)
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  (L. Seidl, RK-34-2020-28)
 29. Přijetí dotace k projektu – II/349 Svatoslav - Čechtín – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (H. Strnadová, RK-34-2020-29)
 30. 95. výzva IROP - projektové žádosti
  (H. Strnadová, RK-34-2020-30)
 31. Závěrečná zpráva projektu EDUBIM
  (H. Strnadová, RK-34-2020-31)
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
  (H. Strnadová, RK-34-2020-32)
 33. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
  (Z. Kadlec, RK-34-2020-33)
 34. Zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení
  (K. Ubr, RK-34-2020-34)
 35. Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (K. Ubr, RK-34-2020-35)
 36. Dodatek č. 2 ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe
  (K. Ubr, RK-34-2020-36)
 37. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (K. Ubr, RK-34-2020-37)
 38. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
  (K. Ubr, RK-34-2020-38)
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí zvýšených nákladů na zajištění odborné praxe žáků
  (K. Ubr, RK-34-2020-39)
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020
  (K. Ubr, RK-34-2020-40)
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s investiční činností kraje
  (P. Kolář, K. Ubr, RK-34-2020-41)
 42. Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"
  (P. Kolář, RK-34-2020-42)
 43. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň
  (P. Kolář, RK-34-2020-43)
 44. Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 666 740 012 2 o pojištění vozidel - FLOTILA
  (P. Kolář, RK-34-2020-44)
 45. Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“
  (P. Kolář, RK-34-2020-45)
 46. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi
  (P. Kolář, RK-34-2020-46)
 47. Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
  (P. Kolář, RK-34-2020-47)
 48. Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-34-2020-48)
 49. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-34-2020-49)
 50. Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, návrh na zrušení usnesení 1306/20/2018/RK
  (P. Kolář, RK-34-2020-50)
 51. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“
  (I. Fryšová, P. Kolář, RK-34-2020-51)
 52. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“
  (I. Fryšová, P. Kolář, RK-34-2020-52)
 53. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
  (I. Fryšová, RK-34-2020-53)
 54. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
  (I. Fryšová, RK-34-2020-54)
 55. FOND VYSOČINY – žádost o změnu předmětu projektu
  (I. Fryšová, RK-34-2020-55)
 56. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 3. žádosti o platbu
  (I. Fryšová, RK-34-2020-56)
 57. Kotlíkové dotace
  (I. Fryšová, RK-34-2020-57)
 58. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (E. Horná, RK-34-2020-58)
 59. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (E. Horná, RK-34-2020-59)
 60. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021
  (E. Horná, RK-34-2020-60)
 61. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz