Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 34/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2020, které se konalo dne 10. 11. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 10. 11. 2020.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání: 

61. Zpětvzetí projektové žádosti „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologickoporodnického

a neurologického oddělení“ - 146. výzva OPŽP 

62. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace 

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2020
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
04.  Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
05.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
06.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
07.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
08.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
09.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10.  Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11.  Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě- Finanční podpora na specializovaný kurz Osteosyntéza u dětí
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci nemocnic
13.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
14.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna poskytnutého příspěvku na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
16.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na akci „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a na akci „Výměna plynových hořáků“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
62.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
18.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
19.  Informace o stavu zpracování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
20.  Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
21.  Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
22.  Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
23.  Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
24.  Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
25.  FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"
26.  Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
27.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
29.  Přijetí dotace k projektu – II/349 Svatoslav - Čechtín – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
30.  95. výzva IROP - projektové žádosti
31.  Závěrečná zpráva projektu EDUBIM
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
33.  Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
34.  Zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení
35.  Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
36.  Dodatek č. 2 ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe
37.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
38.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí zvýšených nákladů na zajištění odborné praxe žáků
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020
41.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s investiční činností kraje
42.  Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"
43.  Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň
44.  Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 666 740 012 2 o pojištění vozidel - FLOTILA
45.  Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“
46.  Majetkoprávní příprava pro stavbu III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi
47.  Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
48.  Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
49.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
50.  Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, návrh na zrušení usnesení 1306/20/2018/RK
51.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“
52.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“
53.  FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
54.  FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
55.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu předmětu projektu
56.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 3. žádosti o platbu
57.  Kotlíkové dotace
61.  Zpětvzetí projektové žádosti „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ - 146. výzva OPŽP
58.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
59.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
60.  Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021
63.  Rozprava členů rady

Usnesení 2031/34/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 10. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02, 03 v bloku.

K předkládaným bodům odboru informatiky nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1

Usnesení 2032/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 141 388 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 141 388 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 141 388 Kč u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Bezpečnost vnitřní sítě a elektronická spisová služba" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-02, RK-34-2020-02pr01.pdf, RK-34-2020-02pr02.xlsx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2

Usnesení 2033/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 100 000 Kč u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zajištění specifického SW vybavení pro výuku a prezentační techniky včetně centrální správy koncových stanic" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 200 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Klientské přístupové licence pro upgrade serverových OS" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-03, RK-34-2020-03pr01.pdf, RK-34-2020-03pr02.xlsx


04. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh převodu finančních prostředků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2034/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 4 015 913,38  Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:  

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  2 405 697,72  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  861 231,48 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku  202 417,40 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku    333 509,10 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku  213 057,68 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (15. 11. 2020)

termín: 15. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-04, RK-34-2020-04pr01.xlsx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 - 07 v bloku.

K předkládaným bodům odboru informatiky nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


05. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 2035/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-05, RK-34-2020-05pr01.pdf, RK-34-2020-05pr02.doc, RK-34-2020-05pr03.pdf, RK-34-2020-05pr04.pdf, RK-34-2020-05pr05.pdf


06. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 2036/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-06, RK-34-2020-06pr01.pdf, RK-34-2020-06pr02.doc, RK-34-2020-06pr03.pdf


07. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 2037/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-07, RK-34-2020-07pr01.pdf, RK-34-2020-07pr02.doc, RK-34-2020-07pr03.pdf, RK-34-2020-07pr04.pdf, RK-34-2020-07pr05.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 08 - 10 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


08. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2038/34/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 11. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (20. 11. 2020)

termín: 20. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-08, RK-34-2020-08pr01.pdf


09. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2039/34/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2020-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 11. 2020), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (20. 11. 2020)

termín: 20. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-09, RK-34-2020-09pr01.pdf


10. Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2040/34/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2020-10, př. 1 a RK-34-2020-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 11. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (20. 11. 2020)

termín: 20. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-10, RK-34-2020-10pr01.pdf, RK-34-2020-10pr02.pdf


11. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě- Finanční podpora na specializovaný kurz Osteosyntéza u dětí

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření dodatku Darovací smlouvy uzavřené se Společností Soggiorno, s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2041/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě dle materiálu RK-34-2020-11, př. 1

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-11, RK-34-2020-11pr01.doc


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci nemocnic

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2042/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 737 980 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 737 980 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 354 530 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 383 450 Kč

s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2020. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 12. 2020), Odbor ekonomický (15. 12. 2020), ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-12, RK-34-2020-12pr01.pdf


13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2043/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve výši 254 000 Kč (ÚZ 35021) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 254 000 Kč původně určenou na realizaci projektu v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-13, RK-34-2020-13pr01.pdf, RK-34-2020-13pr02.pdf


14. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna poskytnutého příspěvku na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem úpravy Investičního příspěvku Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2044/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 165 000 Kč, při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 165 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 165 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 165 000 Kč; 

na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnice u léků, a na pořízení vhodného softwarového, či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 12. 2020), Odbor ekonomický (10. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (10. 12. 2020)

termín: 10. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-14, RK-34-2020-14pr01.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2045/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2020-15, př. 1 a RK-34-2020-15, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 600 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 600 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 500 000 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 100 000 Kč 

         s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (30. 11. 2020), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-15, RK-34-2020-15pr01.docx, RK-34-2020-15pr02.docx, RK-34-2020-15pr03.xls


16. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na akci „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a na akci „Výměna plynových hořáků“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu realizace akcí Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2046/34/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s realizací akcí „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a „Výměna plynových hořáků“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 191 470 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 3 191 470 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 3 191 470 Kč za účelem úhrady výdajů na realizaci akcí „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a „Výměna plynových hořáků“;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s realizací akcí Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua a Výměna plynových hořáků, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;

stanoví

u Nemocnice Havlíčkův Brod jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-16, RK-34-2020-16pr01.pdf, RK-34-2020-16pr02.xls


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2047/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 922 000 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 922 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:  
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 197 600 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 552 400 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 46 400 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 48 800 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 76 800 Kč 

       za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-17


62. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2048/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic ve výši 700 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.

stanoví

u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-62, RK-34-2020-62pr01.pdf, RK-34-2020-62pr02.xls


18. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na realizaci prevence proti šíření COVID-19. Rada kraje přijala návrh usnesení dle dodatečně předloženého upraveného materiálu.

Usnesení 2049/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 20 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-18


19. Informace o stavu zpracování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2050/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-34-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (10. 11. 2020)

termín: 10. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-19, RK-34-2020-19pr01.pdf


20. Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu přijetí peněžního účelového daru od společnosti Nutricia a.s. určeného pro Domov pro seniory Velké Meziříčí na reaudit standardu nutriční péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2051/34/2020/RK

Rada kraje

ruší

usnesení 1379/23/2020/RK ze dne 28. 7. 2020;

souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2020-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2020), Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-20, RK-34-2020-20pr01.pdf


21. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem stanovení vyrovnávací platby výše uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2052/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout snížit dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 12 028 371 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-34-2020-21, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 18 682 805 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-34-2020-21, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatky č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálů RK-34-2020-21, př. 2, RK-34-2020-21, př. 3, RK-34-2020-21, př. 4 a RK-34-2020-21, př. 5.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-21, RK-34-2020-21pr01.xls, RK-34-2020-21pr02.pdf, RK-34-2020-21pr03.pdf, RK-34-2020-21pr04.doc, RK-34-2020-21pr05.doc


22. Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2053/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 321 000 Kč dle materiálu RK-34-2020-22, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-34-2020-22, př. 1;
 • rozhodnout schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-34-2020-22, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu RK-34-2020-22, př. 2.

odpovědnost: Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-22, RK-34-2020-22pr01.xls, RK-34-2020-22pr02.pdf


23. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskuzi usnesení dle předloženého upraveného materiálu.

Usnesení 2054/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • aktualizovaný rozpočet (plán výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 15 000 000 Kč a § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 16 000 000 Kč dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 950 000 Kč při současném zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 950 000 Kč dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2;

stanoví

 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2020:

  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;
  • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:

 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;

 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 43xx o částku 16 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 000 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (8. 12. 2020)

termín: 8. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-23


24. Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2055/34/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-34-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-24, RK-34-2020-24pr01.XLS


25. FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci programu Cyklodoprava a cykloturistika 2019. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2056/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace FV02740.0027 a  FV02740.0012 dle materiálu RK-34-2020-25, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-25, RK-34-2020-25pr01.pdf, RK-34-2020-25pr02.pdf, RK-34-2020-25pr03.doc


26. Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem schválení dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2057/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-34-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-26, RK-34-2020-26pr01.doc


27. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u Krajské knihovny Vysočiny za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2058/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 568 545 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 307 618 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 260 927 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 307 618 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 1 260 927 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;

stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-27, RK-34-2020-27pr01.doc, RK-34-2020-27pr02.xlsx, RK-34-2020-27pr03.xls


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2059/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

ukončení realizace projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2020-28, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 87 490,82 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 87 490,82 Kč pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci za účelem dofinancování vlastního podílu na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 87 490,82 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 93 088,75 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-28, RK-34-2020-28pr01.pdf, RK-34-2020-28pr02.xls, RK-34-2020-28pr03.xls, RK-34-2020-28pr04.pdf


29. Přijetí dotace k projektu – II/349 Svatoslav - Čechtín – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k výše uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2060/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/349 Svatoslav - Čechtín o účelovou dotaci z IROP ve výši 27 552 903,62 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-29


30. 95. výzva IROP - projektové žádosti

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje seznam projektových žádostí pro 95. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu, zaměřenou na modernizaci komunikací II. a III. třídy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2061/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-34-2020-30, př. 1RK-34-2020-30, př. 2RK-34-2020-30, př. 3

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2020-30, př. 1RK-34-2020-30, př. 2RK-34-2020-30, př. 3

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-30, RK-34-2020-30pr01.pdf, RK-34-2020-30pr02.pdf, RK-34-2020-30pr03.pdf


31. Závěrečná zpráva projektu EDUBIM

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předložené Závěrečné zprávě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2062/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu za malý projekt EDUBIM dle materiálu RK-34-2020-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2020-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-31, RK-34-2020-31pr01.pdf


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem změny rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2063/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 87 717 878 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy při současném snížení §  2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o  částku 87 717 878 Kč;
 • schválení rozpočtového opatření spočívající ve snížení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o částku 92 282 122 Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 92 282 122 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2;
 • zrušit usnesení č. 0526/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2020:
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 626 864 878 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;

  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-32, RK-34-2020-32pr01.pdf, RK-34-2020-32pr02.pdf


33. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu pro činnosti spojené s realizací projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2064/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 1. 2021, a to na dobu určitou do 14. 2. 2021 s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina s názvem „Učíme se ze života pro život“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 1. 2021), Oddělení řízení lidských zdrojů (1. 1. 2021)

termín: 1. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-33


34. Zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení

L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje na vědomí zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2065/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko odboru školství, mládeže a sportu dle materiálu RK-34-2020-34, př. 1, kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A a 12A. Právnické osoby, které žádají o zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení, nejsou příspěvkovými organizacemi kraje.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-34, RK-34-2020-34pr01.pdf, RK-34-2020-34pr02.docx, RK-34-2020-34pr03.pdf


35. Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámil radu kraje s návrhem předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2066/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z  cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu Education for Sustainable Development ve výši max. 800 tis. Kč na předfinancování projektu (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí cca 27 tis. Kč). Finanční prostředky budou převáděny postupně dle potřeby.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-35, RK-34-2020-35pr01.xlsx


36. Dodatek č. 2 ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe

L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o uzavření dodatku grantové dohody k projektu finančně podpořeného z programu Erasmus+. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2067/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke grantové dohodě dle materiálu RK-34-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-36, RK-34-2020-36pr01.pdf


37. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2068/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-37, RK-34-2020-37pr01.pdf, RK-34-2020-37pr02.pdf, RK-34-2020-37pr03.pdf


38. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatků smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci programu „Jednorázové akce 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2069/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-38, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-38, př. 6.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-38, RK-34-2020-38pr01.pdf, RK-34-2020-38pr02.pdf, RK-34-2020-38pr03.doc, RK-34-2020-38pr04.pdf, RK-34-2020-38pr05.pdf, RK-34-2020-38pr06.doc


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí zvýšených nákladů na zajištění odborné praxe žáků

L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2070/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 - Střední odborné školy o částku 90 000 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 120 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz":
  • o částku 30 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a  zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a  Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s  právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-39


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020

L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh přijetí účelové dotace z MŠMT, určené na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2071/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 67 487 420 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-34-2020-40, př. 1

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-40, RK-34-2020-40pr01.xls


41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s investiční činností kraje

L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informovali radu kraje o žádosti Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč o poskytnutí peněžních prostředků na pokrytí nákladů spojených s krajem realizovanou akcí - Rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektro a venkovní kanalizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2072/34/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy o částku 370 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek o částku 370 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 370 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s krajem realizovanou investiční akcí dle materiálu RK-34-2020-41.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor majetkový (31. 12. 2020), Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-41


42. Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zadání podlimitní veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2073/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy";

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2020-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 11. 2020)

termín: 18. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-42, RK-34-2020-42pr01.doc


43. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2074/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Lidmaň Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Lidmaň dle materiálu RK-34-2020-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-43, RK-34-2020-43pr01.doc, RK-34-2020-43pr02.pdf


44. Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 666 740 012 2 o pojištění vozidel - FLOTILA

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o uzavření dodatku Pojistné smlouvy o pojištění vozidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2075/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 6667400122 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dle materiálu RK-34-2020-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-44, RK-34-2020-44pr01.docx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 45, 46 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


45. Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“

Usnesení 2076/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 880/2 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2, par. č. 880/3 ostatní plocha, silnice o výměře 146 m2, par. č. 880/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a par. č. 880/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 všechny v katastrálním území Měšín,  nacházejících se pod  silničním tělesem komunikace II/352 a nadjezdem ev. č. D1-150 a k tomuto rozhodnout uzavřít mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako dárcem a Krajem Vysočina, jako obdarovaným darovací smlouvu dle materiálu RK-34-2020-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-45, RK-34-2020-45pr01.doc


46. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi

Usnesení 2077/34/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-46, RK-34-2020-46pr01.pdf


47. Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření dodatku Smlouvy o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2078/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok, na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle materiálu RK-34-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-47, RK-34-2020-47pr01.docx


48. Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem bezúplatného nabytí pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2079/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2498/31- ost. plocha, silnice o  výměře 24 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-48


49. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2080/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2020-49, př. 1 a RK-34-2020-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-49, RK-34-2020-49pr01.xlsx, RK-34-2020-49pr02.xlsx


50. Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, návrh na zrušení usnesení 1306/20/2018/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2081/34/2020/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-50, RK-34-2020-50pr01.pdf, RK-34-2020-50pr02.pdf, RK-34-2020-50pr03.pdf, RK-34-2020-50pr04.pdf


51. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úspory energií 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2082/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úspory energií 2020“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-34-2020-51, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2020-51, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 2. 2021), Odbor regionálního rozvoje (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-51, RK-34-2020-51pr01.doc, RK-34-2020-51pr02.docx


52. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2083/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-34-2020-52, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2020-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (26. 2. 2021), Odbor majetkový (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-52, RK-34-2020-52pr01.doc, RK-34-2020-52pr02.docx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 53 - 55 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


53. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu

Usnesení 2084/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-53, RK-34-2020-53pr01.pdf, RK-34-2020-53pr02.pdf, RK-34-2020-53pr03.pdf


54. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu

Usnesení 2085/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-54, RK-34-2020-54pr01.pdf, RK-34-2020-54pr02.pdf, RK-34-2020-54pr03.pdf


55. FOND VYSOČINY – žádost o změnu předmětu projektu

Usnesení 2086/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02760.0157 dle materiálu RK-34-2020-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-55, RK-34-2020-55pr01.pdf, RK-34-2020-55pr02.doc, RK-34-2020-55pr03.pdf


56. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 3. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložení 3. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2087/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálů RK-34-2020-56, př. 1 a RK-34-2020-56, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2020-56, př. 1 a RK-34-2020-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 11. 2020)

termín: 10. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-56, RK-34-2020-56pr01.docx, RK-34-2020-56pr02.xlsx


57. Kotlíkové dotace

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o dosavadní realizaci projektů tzv. „ Kotlíkových dotací“ Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2088/34/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-34-2020-57 a RK-34-2020-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 11. 2020)

termín: 10. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-57, RK-34-2020-57pr01.xlsx


61. Zpětvzetí projektové žádosti „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ - 146. výzva OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zpětvzetí projektové žádosti podané do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2089/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vzít zpět projektovou žádost s názvem „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ podanou do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 11. 2020)

termín: 10. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-61


58. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2090/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0063 dle materiálu RK-34-2020-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-58, RK-34-2020-58pr01.pdf, RK-34-2020-58pr02.doc, RK-34-2020-58pr03.pdf


59. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2091/34/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0115 dle materiálu RK-34-2020-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-59, RK-34-2020-59pr01.pdf, RK-34-2020-59pr02.doc, RK-34-2020-59pr03.pdf


60. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh podpory činnosti Stanice Pavlov, o.p.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2092/34/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč na zajištění provozu Stanice Pavlov, o.p.s. v roce 2021;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (15. 3. 2021)

termín: 15. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2020-60, RK-34-2020-60pr01.pdf


63. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

  

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 34/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 11. 2020, v 8:00 hod. 

  

  

 

 

  

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

  

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Pavel Franěk                                              ..................……………..……

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA                                     …………...……………..……

 

  

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2020 dne 10. 11. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 10. 11. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz