Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 35/2018 - 4. 12. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016
3 Uzavření smlouvy o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“
4 Udělení souhlasu s nájmem pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
5 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
6 Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
14 ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
15 Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ – hodnotící komise
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
17 Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
18 Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2019
19 Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2019
20 Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
21 Koncepční řešení sdílených služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
23 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za II. pololetí 2018 a jejich použití
25 Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2018
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg
27 Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
28 Vyhodnocení DNS Kraje Vysočina realizovaného v roce 2018 a nastavení strategie nákupu pro rok 2019
29 Uzavření smluv o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje" pro přeložky vedení společnosti E.ON
30 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602“
31 Nakládání s dlažebními kostkami
32 Přijetí dotace k projektu - II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
33 Darování pozemku v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
34 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
35 Darování pozemků v k. ú. Telč
36 Vypovězení pachtovní smlouvy
37 Darování pozemku v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř městu Chotěboř
38 Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK
39 Návrh na zařazení akce „Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce energocentra“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
40 Prodej pozemku v k.ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
41 Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy
42 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Jihlava most ev. č. 405-001“
43 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
44upr1 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
44 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
45 Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
46 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
47 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
48 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
49 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
50 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
53 Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
54 Oznámení příjemce o změnách v období udržitelnosti u projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
55 Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
56 Návrh aktualizace rozpočtů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - revitalizace stromového porostu
58 Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce – Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
59 Rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“
60 Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
61 Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zprávy o udržitelnosti
62 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov Jemnice, Třešňová 748
63 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Humpolec, Libická 928
64 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Chotěboř
65 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava
66 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Otokara Březiny a Střední odbornou školu Telč
67 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
68 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
69 Podlicenční smlouvy
70 Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2018
71 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
72 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů – Střední průmyslová škola Třebíč
74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
75 Soutěžní přehlídka Lego Mindstorms
76 Projektové záměry příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava – Erasmus+
77 Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“
79 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
80 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
81 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“
82 Energetická politika Kraje Vysočina
83 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz