Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 35/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2018, které se konalo dne 4. 12. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 12. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdější příchod J. Hyliše.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2018
02.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016
03.  Uzavření smlouvy o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“
04.  Udělení souhlasu s nájmem pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
06.  Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08.  Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
14.  ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
15.  Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ – hodnotící komise
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
17.  Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
18.  Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2019
19.  Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2019
20.  Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
21.  Koncepční řešení sdílených služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
23.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za II. pololetí 2018 a jejich použití
25.  Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2018
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg
27.  Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
28.  Vyhodnocení DNS Kraje Vysočina realizovaného v roce 2018 a nastavení strategie nákupu pro rok 2019
29.  Uzavření smluv o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje" pro přeložky vedení společnosti E.ON
30.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602“
31.  Nakládání s dlažebními kostkami
32.  Přijetí dotace k projektu - II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
33.  Darování pozemku v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
34.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
35.  Darování pozemků v k. ú. Telč
36.  Vypovězení pachtovní smlouvy
37.  Darování pozemku v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř městu Chotěboř
38.  Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK
41.  Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy
42.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Jihlava most ev. č. 405-001“
43.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
39.  Návrh na zařazení akce „Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce energocentra“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
40.  Prodej pozemku v k.ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
44.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
45.  Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
46.  3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
47.  3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
48.  5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
49.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
50.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
53.  Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
54.  Oznámení příjemce o změnách v období udržitelnosti u projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
55.  Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
56.  Návrh aktualizace rozpočtů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
57.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - revitalizace stromového porostu
58.  Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce – Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
59.  Rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“
60.  Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
61.  Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zprávy o udržitelnosti
62.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov Jemnice, Třešňová 748
63.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Humpolec, Libická 928
64.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Chotěboř
65.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava
66.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Otokara Březiny a Střední odbornou školu Telč
67.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
68.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
69.  Podlicenční smlouvy
70.  Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2018
71.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
72.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů – Střední průmyslová škola Třebíč
74.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
75.  Soutěžní přehlídka Lego Mindstorms
76.  Projektové záměry příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava – Erasmus+
77.  Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
78.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“
79.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
80.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
81.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“
82.  Energetická politika Kraje Vysočina
83.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
84.  Rozprava členů rady

Usnesení 2165/35/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 4. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2166/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 29 088 992,60 Kč určenou na financování projektu "Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-02, RK-35-2018-02pr01.pdf


03. Uzavření smlouvy o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu  uzavřít smlouvy o zřízení služebností spočívající v právu zřízení a provozování stavby “Metropolitní síť Jihlava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2167/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností DELON mode s.r.o. IČO 64511049 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-35-2018-03, př. 1 za úplatu 8750 Kč bez DPH.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-03, RK-35-2018-03pr01.doc


Na zasedání se dostavil J. Hyliš. V průběhu jednání odešel P. Pacal. K bodům 04 – 08, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v  bloku.


04. Udělení souhlasu s nájmem pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2168/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 12. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-04, RK-35-2018-04pr01.pdf


05. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 2169/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Výrobník na kávu a čaj Bonamat B 10, r. v. 2002, inventární číslo (dále jen i. č.) 005-000-001-227, pořizovací cena (dále jen PC) 131 699,- Kč, zůstatková cena (dále jen ZC) 0,- Kč;
 • Odstředivka laboratorní Janetzki – T 62.1, r. v. 1988, i. č. 005-000-000-672, PC 19 597,- Kč, ZC 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:

 • Výrobník na kávu a čaj Bonamat B 10, r. v. 2002, inventární číslo (dále jen i. č.) 005-000-001-227, pořizovací cena (dále jen PC) 131 699,- Kč, zůstatková cena (dále jen ZC) 0,- Kč;
 • Odstředivka laboratorní Janetzki – T 62.1, r. v. 1988, i. č. 005-000-000-672, PC 19 597,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-05

 


06. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2170/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-06, př. 1, RK-35-2018-06, př. 2, RK-35-2018-06, př. 3 a RK-35-2018-06, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 12. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-06, RK-35-2018-06pr01.pdf, RK-35-2018-06pr02.pdf, RK-35-2018-06pr03.pdf, RK-35-2018-06pr04.pdf


07. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2171/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-07, př. 1 a RK-35-2018-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-07, RK-35-2018-07pr01.doc, RK-35-2018-07pr02.doc


08. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2172/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 12. 2018), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-08, RK-35-2018-08pr01.doc


V průběhu jednání přišel P. Pacal. K bodům 09 – 13, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 2173/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-09, př. 1, RK-35-2018-09, př. 2, RK-35-2018-09, př. 3 a RK-35-2018-09, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 580 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 580 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 580 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-09, RK-35-2018-09pr01.docx, RK-35-2018-09pr02.docx, RK-35-2018-09pr03.docx, RK-35-2018-09pr04.docx, RK-35-2018-09pr05.xls, RK-35-2018-09pr06.pdf


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci

Usnesení 2174/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-10, př. 1, RK-35-2018-10, př. 2 a RK-35-2018-10, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 860 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 860 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 860 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-10, RK-35-2018-10pr01.docx, RK-35-2018-10pr02.docx, RK-35-2018-10pr03.docx, RK-35-2018-10pr04.xls, RK-35-2018-10pr05.pdf


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 2175/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2018-11, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100  000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100  000  Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-11, RK-35-2018-11pr01.docx, RK-35-2018-11pr02.xls, RK-35-2018-11pr03.pdf


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 2176/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-12, př. 1 a RK-35-2018-12, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 170  000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 170 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 170  000  Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-12, RK-35-2018-12pr01.docx, RK-35-2018-12pr02.docx, RK-35-2018-12pr03.xls, RK-35-2018-12pr04.pdf


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci

Usnesení 2177/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení stipendia pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2018-13, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 16  000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 16  000  Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením 2. části stipendia.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-13, RK-35-2018-13pr01.docx, RK-35-2018-13pr02.xls, RK-35-2018-13pr03.pdf


14. ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o rozvoji ERP systému a činnosti skupiny pověřené jeho koordinací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2178/35/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o rozvoji ERP systému a činnosti skupiny pověřené jeho koordinací dle materiálu RK-35-2018-14, př.  1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 12. 2018)

termín: 4. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-14, RK-35-2018-14pr01.doc


15. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ – hodnotící komise

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh jmenovat členy hodnotící komise pro vyhodnocení projektů přijatých v rámci 11. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2179/35/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

členy hodnotící komise pro vyhodnocení 11. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“:

 • Milena Kalvachová – Ministerstvo zdravotnictví ČR;
 • Michala Malát – Johnson & Johnson, s. r. o.;
 • Martina Šochmanová – Česká asociace sester, o. s.;
 • Soňa Měrtlová – Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví;
 • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic;
 • Vladimír Novotný – náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví;
 • David Marx – Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-15


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2180/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-35-2018-16, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-35-2018-16, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-16, RK-35-2018-16pr01.pdf, RK-35-2018-16pr02.doc


17. Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

J. Fischerová předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje odvolat a zvolit člena finančního výboru zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2181/35/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • odvolat Ladislava Meda z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 12. 2018;
 • zvolit Leopolda Bambulu do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina s účinností od 1. 1. 2019.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-17, RK-35-2018-17pr01.doc


18. Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2019

M. Hyský předložil radě kraje ke schválení plán činnosti komise pro životní prostředí rady kraje na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2182/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-35-2018-18, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-18, RK-35-2018-18pr01.doc


19. Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2019

M. Kukla předložil radě kraje ke schválení plán činnosti komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání rady kraje na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2183/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-35-2018-19, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-19, RK-35-2018-19pr01.doc


20. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody

M. Kukla upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí předložený zápis z jednání škodní a likvidační skupiny rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2184/35/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 2/2018 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2018-20, př. 1;

rozhoduje ukládá

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-20, RK-35-2018-20pr01.pdf


21. Koncepční řešení sdílených služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina

J. Běhounek sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2185/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

návrh realizace koncepčního řešení sdílených „in house“ služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálů RK-35-2018-21, př. 2 a RK-35-2018-21, př. 3;

ukládá
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, a řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení a dle potřeby s dalšími útvary krajského úřadu zavedení vybraných sdílených služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina včetně realizace pilotních ověření dle materiálů RK-35-2018-21, př. 2 a RK-35-2018-21, př. 3;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, předložení souhrnné zprávy o  stavu realizace, průběžném vyhodnocení a případné korekce postupu zavedení vybraných sdílených služeb pro příspěvkové organizace kraje za I. pololetí roku 2019.

odpovědnost: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 8. 2019), Grémium ředitele (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-21, RK-35-2018-21pr01.docx, RK-35-2018-21pr02.docx, RK-35-2018-21pr03.xlsx


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2186/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3311 – Divadelní činnost, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, §  3311 – Divadelní činnost, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 1 100 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 100 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 100 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
 • aktualizovaný finanční plán u Horáckého divadla, příspěvkové organizace, na rok 2018 dle materiálu RK-35-2018-22, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2018:

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 1 100 000 Kč;
 • řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 1 100 000 Kč nejpozději do 10. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (10. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-22, RK-35-2018-22pr01.pdf, RK-35-2018-22pr02.xls


23. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2187/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-35-2018-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-23, RK-35-2018-23pr01.pdf, RK-35-2018-23pr02.docx


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za II. pololetí 2018 a jejich použití

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2188/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za II. pololetí 2018 v celkové výši 3 387 843,35 Kč dle materiálů RK-35-2018-24, př. 1 a RK-35-2018-24, př.  2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ na rok 2018 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-35-2018-24, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-35-2018-24, př. 3;
 • změnu plánu investic na rok 2018 dle materiálu RK-35-2018-24, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-24, RK-35-2018-24pr01.xls, RK-35-2018-24pr02.xls, RK-35-2018-24pr03.xls


25. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2189/35/2018/RK

Rada kraje
pověřuje

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018;

ukládá

Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2019 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-25


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2190/35/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  celkovou částku 105 941 009,28 Kč v souvislosti s přijatými splátkami poskytnutých zápůjček od:

 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (ORG 352220), na předfinancování projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ ve výši 50 472 299,60 Kč;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (ORG 352230), na předfinancování projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ ve výši 21 908 574,62  Kč;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 352240), na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ ve výši 33 538 637,28 Kč;
 • Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 331570), na předfinancování projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ ve výši 21 497,78 Kč a  převedení těchto finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-26


27. Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Projednávání se zúčastnila E. Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2191/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající v celkovém zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 172 310 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 172 310 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 272 310 Kč ve vazbě na změny v  administraci projektů dle přílohy RK-35-2018-27, př. 14;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč z důvodu změny zdrojů financování projektu dle materiálu RK-35-2018-27, př. 14;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2018 pro  Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099" z kapitoly Evropské projekty;
bere na vědomí ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení a ředitelce Domov Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace po  ukončení činností dle materiálů RK-35-2018-27, př. 1, RK-35-2018-27, př. 2 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit přeplatky Příspěvku na  provoz poskytnutého v roce 2018 z  kapitoly Analýzy a podpora řízení u projektů:
  • Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupen laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů ve  výši 2 600 Kč na účet kraje v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-35-2018-27, př. 3;
  • Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava ve výši 92 220 Kč na účet kraje v  souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-35-2018-27, př. 7 a RK-35-2018-27, př. 8;
  • Modernizace výuky technických oborů ve výši 19 500 Kč na účet kraje v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-35-2018-27, př. 9 a RK-35-2018-27, př. 10;
  • "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099" ve výši 100 000 Kč z důvodu změny zdrojů financování

na účet kraje v termínu nejpozději do 10. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2025), Odbor informatiky (31. 12. 2025), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2025)

termín: 31. 12. 2025

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-27, RK-35-2018-27pr01.docx, RK-35-2018-27pr02.pdf, RK-35-2018-27pr03.docx, RK-35-2018-27pr04.docx, RK-35-2018-27pr05.docx, RK-35-2018-27pr06.pdf, RK-35-2018-27pr07.docx, RK-35-2018-27pr08.pdf, RK-35-2018-27pr09.docx, RK-35-2018-27pr10.pdf, RK-35-2018-27pr11.docx, RK-35-2018-27pr12.pdf, RK-35-2018-27pr13.pdf, RK-35-2018-27pr14.xlsx, RK-35-2018-27pr15.pdf, RK-35-2018-27pr16.pdf


28. Vyhodnocení DNS Kraje Vysočina realizovaného v roce 2018 a nastavení strategie nákupu pro rok 2019

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2192/35/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení dynamických nákupních systémů Kraje Vysočina realizovaných v roce 2018 dle  materiálu RK-35-2018-28, př. 1;

ukládá
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, mapovat nákupy kancelářského materiálu a hygienických a čistících potřeb realizovaných krajským úřadem a příspěvkovými organizacemi, vytvořit katalog nakupovaného zboží a zjistit hodnotu skutečně nakupovaného množství uvedených komodit příspěvkovými organizacemi tak, aby spotřeba odpovídala stavu zaúčtovanému v účetnictví příspěvkových organizací a  kraje;
 • příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina a Krajskému úřadu Kraje Vysočina povinnost průběžně zasílat Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci doklady o  realizovaných nákupech kancelářského materiálu a čistících a  hygienických potřeb s přehledem konkrétních položek v  elektronické podobě (objednávky / faktury / dodací listy);
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit veřejnou zakázku na rámcovou smlouvu pro široké spektrum položek, které budou Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace od roku 2020 povinně objednávat prostřednictvím „e-shopu“ SW Společné nákupy, implementovaného v rámci projektu "Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016" a předložit ji radě kraje k projednání do 31.  10. 2019;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina do 31. 10. 2019 předložit radě kraje k  projednání Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude od  1. 1. 2020 vymezovat práva a  povinnosti Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací ve vztahu k nákupu kancelářského materiálu a čistících a  hygienických potřeb od 1. 1. 2020;
rozhoduje

neotvírat pro rok 2019 nový dynamický nákupní systém pro nákup kancelářského materiálu a  čistících a  hygienických potřeb.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, ředitelé všech příspěvkových organizací (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-28, RK-35-2018-28pr01.docx


29. Uzavření smluv o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje" pro přeložky vedení společnosti E.ON

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje" pro níže uvedené stavební objekty. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2193/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje" pro stavební objekt:

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-29, RK-35-2018-29pr01.docx, RK-35-2018-29pr02.docx, RK-35-2018-29pr03.docx


30. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o  výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2194/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602 dle materiálu RK-35-2018-30, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9, IČO 26177005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-35-2018-30, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-30, RK-35-2018-30pr01.pdf


31. Nakládání s dlažebními kostkami

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh stanovit ceny pro odprodej použitých dlažebních kostek dle návrhu KSÚSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2195/35/2018/RK

Rada kraje
stanoví

následující ceny pro odprodej použitých dlažebních kostek:

 • Použití dlažebních kostek v rámci rekonstrukce silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina – 1 tuna za 400 Kč;
 • Prodej dlažebních kostek obcím - 1 tuna za 1 200 Kč;
 • Prodej dlažebních kostek vlastníkům či správcům pro obnovu kulturních památek na území Kraje Vysočina zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 1 tuna za 1 200 Kč;
 • Prodej dlažebních kostek na prodej dle žádostí (nemá zájem ani obec ani KSÚSV) – 1 tuna za 1 800 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (4. 12. 2018)

termín: 4. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-31, RK-35-2018-31pr01.pdf


32. Přijetí dotace k projektu - II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2196/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část o účelovou dotaci z IROP ve výši 47 837 948,16 Kč,-;
 • převod přijaté dotace ve výši 47 837 948,16 Kč ze zvláštního účtu projektu II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (4. 12. 2018), Odbor ekonomický (4. 12. 2018)

termín: 4. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-32


V průběhu jednání přišel P. Franěk. K bodům 33 – 38, 41 - 43, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


33. Darování pozemku v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá

Usnesení 2197/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. st. 126 o výměře 14 m2 v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Veselá;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 126 o výměře 14 m2 v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Veselá.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-33, RK-35-2018-33pr01.pdf


34. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

Usnesení 2198/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 6404/2 o  výměře 300 m2, par. č. 6406 o výměře 16 m2, par. č. 3813/11 o výměře 31 m2, par. č. 3813/10 o výměře 35 m2, par. č.  638 o výměře 801 m2 a par. č. 3906 o  výměře 986 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky par. č. 6404/2 o výměře 300 m2, par. č. 6406 o  výměře 16 m2, par. č. 3813/11 o  výměře 31 m2, par. č. 3813/10 o výměře 35 m2, par. č.  638 o výměře 801 m2 a par. č. 3906 o výměře 986 m2 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5622/2 o výměře 953 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 4965-434/2018 z pozemků par. č. 5622/2, díl "d", par. č. 2804/3 díl "c" a par. č. 2797/3 díl "b" z vlastnictví Města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-34, RK-35-2018-34pr01.pdf, RK-35-2018-34pr02.pdf


35. Darování pozemků v k. ú. Telč

Usnesení 2199/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 7408/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 57 m2 a par. č. 7408/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2, oddělených GP č. 2324-8177/2017 z  pozemku par. č. 7408/1 v k. ú. Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 7408/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 57 m2 a par. č. 7408/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2, oddělených GP č. 2324-8177/2017 z pozemku par. č. 7408/1 v k. ú. Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-35, RK-35-2018-35pr01.pdf


36. Vypovězení pachtovní smlouvy

Usnesení 2200/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vypovědět Správě městských lesů Jihlava, s.r.o. se sídlem Rantířovská 4003/5, Jihlava, IČO 607 32 105 pachtovní smlouvu ze dne 23. 5. 2018 ke všem ve smlouvě uvedeným lesním pozemkům v k.ú. Velký Beranov a v k.ú. Henčov v rozsahu dle materiálu RK-35-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-36, RK-35-2018-36pr01.pdf


37. Darování pozemku v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř městu Chotěboř

Usnesení 2201/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 4559/5 o výměře 460 m2, oddělený geometrickým plánem č. 228-265/2017 z pozemku par. č. 4559/2 v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 4559/5 o výměře 460 m2, oddělený geometrickým plánem č. 228-265/2017 z pozemku par. č. 4559/2 v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-37, RK-35-2018-37pr01.pdf, RK-35-2018-37pr02.pdf


38. Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK

Usnesení 2202/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálech RK-35-2018-38, př. 1 a RK-35-2018-38, př. 2 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK z  50 Kč/m2 na 100 Kč/m2.

odpovědnost: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-38, RK-35-2018-38pr01.xls, RK-35-2018-38pr02.xls


41. Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy

Usnesení 2203/35/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-41


42. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Jihlava most ev. č. 405-001“

Usnesení 2204/35/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Jihlava most ev. č. 405-001“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-35-2018-42, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-42, RK-35-2018-42pr01.xls


43. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 2205/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2018-43, př. 1 a RK-35-2018-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-43, RK-35-2018-43pr01.xlsx, RK-35-2018-43pr02.xlsx


39. Návrh na zařazení akce „Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce energocentra“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit shora uvedenou akci do rozpočtu kraje pro rok 2018. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2206/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce energocentra" do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (7. 12. 2018), Odbor ekonomický (7. 12. 2018)

termín: 7. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-39


40. Prodej pozemku v k.ú. Chvojnov a obci Pelhřimov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje úplatně převést pozemek v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov.
V souvislosti s projednávaným materiálem J. Běhounek oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Rada kraje přijala  návrh usnesení.

Usnesení 2207/35/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-40, RK-35-2018-40pr01.pdf


44. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smluv o nájmu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 2208/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018), Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2018), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2018), Střední škola stavební Jihlava (31. 12. 2018), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-44, RK-35-2018-44pr01.doc, RK-35-2018-44pr02.pdf, RK-35-2018-44pr03.doc, RK-35-2018-44pr04.doc, RK-35-2018-44pr05.doc, RK-35-2018-44pr06.pdf, RK-35-2018-44pr07.pdf, RK-35-2018-44pr08.pdf


45. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Závěrem diskuze rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2209/35/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-35-2018-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 12. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-45, RK-35-2018-45pr01.xls


K bodům 46 – 48, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


46. 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

Usnesení 2210/35/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2018-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-46, RK-35-2018-46pr01.doc


47. 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

Usnesení 2211/35/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2018-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (3. 1. 2019)

termín: 3. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-47, RK-35-2018-47pr01.doc


48. 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov

Usnesení 2212/35/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2018-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (13. 12. 2018)

termín: 13. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-48, RK-35-2018-48pr01.doc


49. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2213/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 187 243,05 Kč dle materiálu RK-35-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-49, RK-35-2018-49pr01.xls


50. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2214/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 203 745,60 Kč dle materiálu RK-35-2018-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-50, RK-35-2018-50pr01.xls


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2215/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 581 117,90 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 519 947,60 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 61 170,30 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

  „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 581 117,90 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (11. 12. 2018), Odbor ekonomický (11. 12. 2018), Domov Háj, příspěvková organizace (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-51


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostmi níže uvedených organizací o poskytnutí dotací na podporu projektů zaměřených na podporu rodin v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2216/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství:

 • organizaci TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, ve výši 200 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II“ dle materiálu RK-35-2018-52, př. 3;
 • organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno – Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 100  000 Kč na podporu projektu Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi dle materiálu RK-35-2018-52, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-35-2018-52, př. 3 a RK-35-2018-52, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-52, RK-35-2018-52pr01.pdf, RK-35-2018-52pr02.pdf, RK-35-2018-52pr03.doc, RK-35-2018-52pr04.doc


53. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje předložený návrh vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2217/35/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2018-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-53, RK-35-2018-53pr01.doc


54. Oznámení příjemce o změnách v období udržitelnosti u projektu Transformace ÚSP Jinošov III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit  Oznámení o změně v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2218/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-35-2018-54, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-35-2018-54, př. 1 dle podmínek Integrovaného operačního programu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 11. 2018)

termín: 28. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-54, RK-35-2018-54pr01.doc, RK-35-2018-54pr02.pdf


55. Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V  průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2219/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s poskytovateli sociálních služeb zařazenými v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0528/04/2018/ZK smlouvu o pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle vzoru uvedeného v materiálu RK-35-2018-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-55, RK-35-2018-55pr01.doc


56. Návrh aktualizace rozpočtů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit aktualizované rozpočty a plány zřizovaných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2220/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • aktualizovaný rozpočet (plán výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-35-2018-56, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-35-2018-56, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-35-2018-56, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-35-2018-56, př. 2;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2018:

  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-35-2018-56, př. 1;

   závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-35-2018-56, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:

 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu RK-35-2018-56, př. 2 na účet kraje v termínu do 11. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální péče (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-56, RK-35-2018-56pr01.xlsx, RK-35-2018-56pr02.xls


57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - revitalizace stromového porostu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2221/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŽP na revitalizaci stromového porostu (ÚZ 15091) ve výši 34 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o účelovou dotaci ve výši 34 000 Kč na revitalizaci stromového porostu na pracovišti Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-57


58. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce – Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, o souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M.  Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a  sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a  sportu. V průběhu jednání odešel J.  Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2222/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-35-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-58, RK-35-2018-58pr01.pdf


59. Rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené podlimitní veřejné zakázky v  souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a  sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2223/35/2018/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-59, RK-35-2018-59pr01.pdf, RK-35-2018-59pr02.pdf


60. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J.  Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2224/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím o finanční prostředky na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-35-2018-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-60, RK-35-2018-60pr01.xls


61. Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zprávy o udržitelnosti

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu „Od myšlenky k výrobku 2“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2225/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-35-2018-61, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2018-61, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-61, RK-35-2018-61pr01.pdf, RK-35-2018-61pr02.doc, RK-35-2018-61pr03.doc


62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov Jemnice, Třešňová 748

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Dětského domova Jemnice o  udělení souhlasu s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a   sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2226/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením konvektomatu JUNO 1217, inventární číslo 69/2, rok pořízení 2002, pořizovací cena 279 854 Kč, zůstatková cena 50 854 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem Jemnice, Třešňová 748 dle materiálu RK-35-2018-62.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019), Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-62


63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Humpolec, Libická 928

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost ředitele Dětského domova, Humpolec o udělení souhlasu s vyřazením daného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2227/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením konvektomatu LAINOX, inventární číslo 022-10/24, rok pořízení 2005, pořizovací cena 199 151,80 Kč, zůstatková cena 69 697,80 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Humpolec, Libická 928 dle materiálu RK-35-2018-63.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Dětský domov, Humpolec, Libická 928 (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-63


64. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Chotěboř

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Gymnázia Chotěboř o  udělení souhlasu s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2228/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Multimediálního vybavení učebny č. 3, inventární číslo IVT C 20, rok pořízení 2002, pořizovací cena 204 443 Kč, zůstatková cena 31 496 Kč a jeho likvidací způsobem navrženým Gymnáziem Chotěboř dle materiálu RK-35-2018-64.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-64


K bodům 65 – 67, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


65. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava

Usnesení 2229/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2018-65, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-65, RK-35-2018-65pr01.doc


66. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Otokara Březiny a Střední odbornou školu Telč

Usnesení 2230/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2018-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-66, RK-35-2018-66pr01.doc


67. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč

Usnesení 2231/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2018-67, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-67, RK-35-2018-67pr01.doc


68. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit se změnou použití fondu investic zřizovaných příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2018. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a  sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2232/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-35-2018-68, př. 1, RK-35-2018-68, př. 2 a RK-35-2018-68, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-68, RK-35-2018-68pr01.xls, RK-35-2018-68pr02.xls, RK-35-2018-68pr03.xls


69. Podlicenční smlouvy

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit uzavření podlicenčních smluv s organizacemi kraje za účelem užívání nehmotného majetku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2233/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

uzavření Podlicenčních smluv dle materiálu RK-35-2018-69, př. 1 s organizacemi dle materiálu RK-35-2018-69, př. 2.

odpovědnost: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola stavební Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-69, RK-35-2018-69pr01.doc, RK-35-2018-69pr02.xlsx


70. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyhlásit anketu Sportovec Kraje Vysočina za rok 2018. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a  sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2234/35/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Sportovec Kraje Vysočina 2018;

pověřuje

OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;

pověřuje

OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;

ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019), Odbor informatiky (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-70, RK-35-2018-70pr01.doc


71. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2235/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • Smažící pánve, pořízené v roce 1998, Inventární číslo ZP 49, pořizovací cena 104 161 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • Elektrického konvektomatu ACPC pořízeného v roce 2000, inventární číslo BO 11, pořizovací cena 386 436 Kč a zůstatková cena 1 Kč;
 • Interaktivní tabule + hlasování pořízené v roce 2006, inventární číslo ZP 74, pořizovací cena 104 220 Kč a zůstatková cena 1 Kč;
 • Serveru HP ProLiant ML350 pořízeného v roce 2006, inventární číslo ZP 76, pořizovací cena 113 500 Kč a zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-35-2018-71.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-71


72. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost shora uvedené školy o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2236/35/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2018-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-72, RK-35-2018-72pr01.docx


73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů – Střední průmyslová škola Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2237/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 1 700 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 1 700 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 „Odvod z fondu investic“ o částku 1 700 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 7 700 000 Kč na pořízení vybavení nové budovy školy;
ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje nejpozději do 11. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Střední průmyslová škola Třebíč (11. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-73


74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a  sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2238/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 - Střední odborné školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 42 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy o částku 42 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 „Odvod z fondu investic“ o částku 42 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 42 000 Kč na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku;
ukládá

ředitelce Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje nejpozději do 11. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod (11. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-74


75. Soutěžní přehlídka Lego Mindstorms

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit 1. ročník soutěžní přehlídky Lego Mindstorms. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a  sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2239/35/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

1. ročník soutěžní přehlídky „Lego Robot“;

schvaluje

propozice soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-35-2018-75, př. 1;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-75, RK-35-2018-75pr01.doc


76. Projektové záměry příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava – Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zařazení obou projektových záměrů Gymnázia Jihlava do stavu „Zařazená akce“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2240/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2018)

termín: 10. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-76, RK-35-2018-76pr01.pdf, RK-35-2018-76pr02.pdf, RK-35-2018-76pr03.doc


77. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o projektovém záměru dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2241/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru Look 2 the neighbor do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-35-2018-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2018)

termín: 10. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-77, RK-35-2018-77pr01.pdf, RK-35-2018-77pr02.doc


78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a  sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a   sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2242/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, ve výši 315 572 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, v celkové výši 267 139 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-35-2018-78, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, v celkové výši 315 572 Kč školám uvedeným v materiálu RK-35-2018-78, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (4. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (4. 12. 2018)

termín: 4. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-78, RK-35-2018-78pr01.xls


79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2243/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3121 – Gymnázia ve výši 162 840,80 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 584 795,60 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání v celkové výši 747 636,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 465 353,60 Kč; 
  • České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČO 62540050 o částku 119 442,00 Kč;
  • Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 162 840,80 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-35-2018-79.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-79


80. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvě o  poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2244/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-35-2018-80, př. 5 a RK-35-2018-80, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-80, RK-35-2018-80pr01.pdf, RK-35-2018-80pr02.pdf, RK-35-2018-80pr03.pdf, RK-35-2018-80pr04.pdf, RK-35-2018-80pr05.doc, RK-35-2018-80pr06.doc, RK-35-2018-80pr07.pdf


81. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2245/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“ o částku 2 510 791,79 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (4. 12. 2018)

termín: 4. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-81


82. Energetická politika Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 2246/35/2018/RK

Rada kraje
schvaluje jmenuje
 • Ing. Martina Kuklu, náměstka pro oblast ekonomiky a majetku politikem pro energetiku dle materiálů RK-35-2018-82, př. 1 a RK-35-2018-82, př. 2, tj. k systému managementu hospodaření s energií;
 • Mgr. Pavla Pacala, náměstka pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování politikem pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 - 2042.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (4. 12. 2018)

termín: 4. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-82, RK-35-2018-82pr01.docx, RK-35-2018-82pr02.docx


83. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2247/35/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č.  13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-35-2018-83, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-35-2018-83, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v  materiálu RK-35-2018-83, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2018-83, RK-35-2018-83pr01.pdf, RK-35-2018-83pr02.pdf, RK-35-2018-83pr03.zip


84. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 35/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 12. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný            ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA            …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2018 dne 4. 12. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 12. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz