Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 35/2019 - 26. 11. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
3 Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
5 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ – vratka nevyčerpané účelové dotace na Ministerstvo zdravotnictví
6 Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
7 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2020
8 Náhrada výdělku
9 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
10 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11 Návrh na poskytnutí finančních darů – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
12 Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
13 Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu
14 Návrh realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace, dodatek zřizovací listiny a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
15 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
16 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
17 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019
18 Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
19 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020
20 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020
21 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020
22 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
23 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"
24 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020
25 Zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb"
26 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
27 Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
28 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
29 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020
30 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020
31 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020
32 Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
33 Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
34 Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022
35 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)
36 Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
37 Dohoda o narovnání a Dohoda o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.
38 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019
40 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD
41 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
42 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
43 Přijetí dotací k projektům Integrovaného regionálního operačního programu – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
44 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
45 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
46 Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“
47 Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, návrh na změnu usnesení 1822/32/2019/RK
48 Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv
49 Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
50 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov
51 Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“
52 Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
53 Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ
54 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
55 Darování pozemní komunikace a pozemku - k.ú. Pejškov
56 Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
57 Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2018/2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
58 Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic
59 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
61 FOND VYSOČINY – Program POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020
62 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020
63 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2020
64 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020
65 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020
66 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020
67 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020
68 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020
69 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
70 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
71 Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
72 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020
73 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020
74 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
75 Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
76 Začínáme v Kraji Vysočina - dary vítězům
77 Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
78 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
79 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
80 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
81 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020
82 Veřejná zakázka "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"
83 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči – změna usnesení

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz