Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-35-2019

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 35/2019, které se bude konat dne 26. 11. 2019 v 7:15 hod. v  zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2019
 2. Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
  (S. Měrtlová, RK-35-2019-02)
 3. Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
  (S. Měrtlová, RK-35-2019-03)
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
  (S. Měrtlová, RK-35-2019-04)
 5. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ – vratka nevyčerpané účelové dotace na Ministerstvo zdravotnictví
  (S. Měrtlová, RK-35-2019-05)
 6. Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-35-2019-06)
 7. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2020
  (I. Šteklová, RK-35-2019-07)
 8. Náhrada výdělku
  (I. Šteklová, RK-35-2019-08)
 9. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
  (I. Šteklová, RK-35-2019-09)
 10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (I. Šteklová, RK-35-2019-10)
 11. Návrh na poskytnutí finančních darů – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
  (I. Šteklová, RK-35-2019-11)
 12. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
  (I. Šteklová, RK-35-2019-12)
 13. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu
  (I. Šteklová, RK-35-2019-13)
 14. Návrh realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace, dodatek zřizovací listiny a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (D. Buřičová, RK-35-2019-14)
 15. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
  (D. Buřičová, RK-35-2019-15)
 16. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
  (A. Krištofová, RK-35-2019-16)
 17. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019
  (A. Krištofová, RK-35-2019-17)
 18. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (A. Krištofová, RK-35-2019-18)
 19. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020
  (L. Seidl, RK-35-2019-19)
 20. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020
  (L. Seidl, RK-35-2019-20)
 21. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020
  (L. Seidl, RK-35-2019-21)
 22. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
  (L. Seidl, RK-35-2019-22)
 23. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"
  (L. Seidl, RK-35-2019-23)
 24. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020
  (L. Seidl, RK-35-2019-24)
 25. Zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb"
  (I. Šmídová, E. Janoušková, RK-35-2019-25)
 26. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (V. Švarcová, RK-35-2019-26)
 27. Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
  (V. Švarcová, RK-35-2019-27)
 28. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
  (V. Švarcová, RK-35-2019-28)
 29. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020
  (V. Švarcová, RK-35-2019-29)
 30. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020
  (V. Švarcová, RK-35-2019-30)
 31. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020
  (V. Švarcová, RK-35-2019-31)
 32. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
  (V. Švarcová, RK-35-2019-32)
 33. Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
  (V. Švarcová, RK-35-2019-33)
 34. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022
  (V. Švarcová, RK-35-2019-34)
 35. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)
  (V. Švarcová, RK-35-2019-35)
 36. Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
  (H. Strnadová, RK-35-2019-36)
 37. Dohoda o narovnání a Dohoda o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.
  (H. Strnadová, RK-35-2019-37)
 38. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
  (H. Strnadová, RK-35-2019-38)
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019
  (H. Strnadová, RK-35-2019-39)
 40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD
  (H. Strnadová, RK-35-2019-40)
 41. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
  (H. Strnadová, RK-35-2019-41)
 42. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
  (H. Strnadová, RK-35-2019-42)
 43. Přijetí dotací k projektům Integrovaného regionálního operačního programu – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (H. Strnadová, RK-35-2019-43)
 44. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (P. Kolář, RK-35-2019-44)
 45. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
  (P. Kolář, RK-35-2019-45)
 46. Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“
  (P. Kolář, RK-35-2019-46)
 47. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, návrh na změnu usnesení 1822/32/2019/RK
  (P. Kolář, RK-35-2019-47)
 48. Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv
  (P. Kolář, RK-35-2019-48)
 49. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
  (P. Kolář, RK-35-2019-49)
 50. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov
  (P. Kolář, RK-35-2019-50)
 51. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“
  (P. Kolář, RK-35-2019-51)
 52. Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (P. Kolář, RK-35-2019-52)
 53. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ
  (P. Kolář, RK-35-2019-53)
 54. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-35-2019-54)
 55. Darování pozemní komunikace a pozemku - k.ú. Pejškov
  (P. Kolář, RK-35-2019-55)
 56. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
  (P. Kolář, K. Ubr, RK-35-2019-56)
 57. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2018/2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
  (I. Hanáková Kosourová, K. Ubr, RK-35-2019-57)
 58. Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic
  (K. Ubr, RK-35-2019-58)
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
  (K. Ubr, RK-35-2019-59)
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
  (K. Ubr, RK-35-2019-60)
 61. FOND VYSOČINY – Program POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA
  (K. Ubr, RK-35-2019-61)
 62. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020
  (K. Ubr, RK-35-2019-62)
 63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2020
  (K. Ubr, RK-35-2019-63)
 64. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020
  (K. Ubr, RK-35-2019-64)
 65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020
  (K. Ubr, RK-35-2019-65)
 66. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020
  (K. Ubr, RK-35-2019-66)
 67. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020
  (K. Ubr, RK-35-2019-67)
 68. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020
  (K. Ubr, RK-35-2019-68)
 69. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-35-2019-69)
 70. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-35-2019-70)
 71. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
  (I. Fryšová, RK-35-2019-71)
 72. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020
  (I. Fryšová, RK-35-2019-72)
 73. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020
  (I. Fryšová, RK-35-2019-73)
 74. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
  (I. Fryšová, RK-35-2019-74)
 75. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
  (I. Fryšová, RK-35-2019-75)
 76. Začínáme v Kraji Vysočina - dary vítězům
  (I. Fryšová, RK-35-2019-76)
 77. Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
  (E. Horná, RK-35-2019-77)
 78. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
  (E. Horná, RK-35-2019-78)
 79. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (E. Horná, RK-35-2019-79)
 80. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
  (E. Horná, RK-35-2019-80)
 81. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020
  (E. Horná, RK-35-2019-81)
 82. Veřejná zakázka "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"
  (P. Kolář, RK-35-2019-82)
 83. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz