Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 35/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2019, které se konalo dne 26. 11. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 26. 11. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 83. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči - změna usnesení do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2019
02.  Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
03.  Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
05.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ – vratka nevyčerpané účelové dotace na Ministerstvo zdravotnictví
06.  Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
07.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2020
08.  Náhrada výdělku
09.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
10.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11.  Návrh na poskytnutí finančních darů – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
12.  Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
13.  Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu
14.  Návrh realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace, dodatek zřizovací listiny a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
15.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
16.  Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
17.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019
18.  Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020
20.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020
21.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020
22.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
23.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"
24.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020
25.  Zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb"
26.  Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
27.  Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
28.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
29.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020
30.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020
31.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020
32.  Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
33.  Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
34.  Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022
35.  Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)
36.  Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
37.  Dohoda o narovnání a Dohoda o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.
38.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019
40.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD
41.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
42.  Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
43.  Přijetí dotací k projektům Integrovaného regionálního operačního programu – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
44.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
45.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
46.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“
47.  Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, návrh na změnu usnesení 1822/32/2019/RK
48.  Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv
49.  Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
50.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov
51.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“
53.  Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ
54.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
55.  Darování pozemní komunikace a pozemku - k.ú. Pejškov
52.  Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
56.  Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
82.  Veřejná zakázka "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"
83.  Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči – změna usnesení
57.  Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2018/2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
58.  Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic
59.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
61.  FOND VYSOČINY – Program POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020
62.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020
63.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2020
64.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020
65.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020
66.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020
67.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020
68.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020
69.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
70.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
71.  Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
72.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020
73.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020
74.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
75.  Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
76.  Začínáme v Kraji Vysočina - dary vítězům
77.  Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
78.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
79.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
80.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
81.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020
84.  Rozprava členů rady

Usnesení 1947/35/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 26. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

 K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1948/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem dle materiálu RK-35-2019-02, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí jednat o snížení počtu lůžek ZDVOP v Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, pro pokrytí potřeb Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-02, RK-35-2019-02pr01.docx


03. Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci zásad zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1949/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu RK-35-2019-03, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 11. 2019)

termín: 26. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-03, RK-35-2019-03pr01.pdf, RK-35-2019-03pr02.doc, RK-35-2019-03pr03.doc


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1950/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 34 466 487 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 12. 2019), Odbor ekonomický (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-04


05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ – vratka nevyčerpané účelové dotace na Ministerstvo zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje shora předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1951/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ ve výši 55 000 Kč (ÚZ 35021) původně určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 55 000 Kč původně určenou na realizaci dílčích projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“, dle materiálu RK-35-2019-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-05, RK-35-2019-05pr01.pdf, RK-35-2019-05pr02.pdf


06. Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1952/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-35-2019-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-06, RK-35-2019-06pr01.pdf, RK-35-2019-06pr02.doc


07. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu specifických programů prevence kriminality. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1953/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PREVENCE KRIMINALITY 2020“ dle materiálu RK-35-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 11. 2019)

termín: 26. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-07, RK-35-2019-07pr01.doc


08. Náhrada výdělku

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva kraje náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1954/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit s účinností od 1. 1. 2020 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-08


09. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit odměny členům výborů a komisí kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1955/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu RK-35-2019-09, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu RK-35-2019-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (10. 12. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-09, RK-35-2019-09pr01.xls, RK-35-2019-09pr02.xls


10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1956/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-35-2019-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2019-10, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 11. 2019)

termín: 26. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-10, RK-35-2019-10pr01.pdf, RK-35-2019-10pr02.pdf


11. Návrh na poskytnutí finančních darů – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1957/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary dle materiálu RK-35-2019-11, př. 3 a v souladu s materiály RK-35-2019-11, př. 1 a RK-35-2019-11, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3529 –Ostatní ústavní péče o celkovou částku 12 000 Kč při současném snížení § 6113 -Zastupitelstva krajů o částku 12 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (6. 12. 2019)

termín: 6. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-11, RK-35-2019-11pr01.doc, RK-35-2019-11pr02.doc, RK-35-2019-11pr03.pdf


12. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s navrhovanými změnami nařízení kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1958/35/2019/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2019, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, dle materiálu RK-35-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-12, RK-35-2019-12pr01.pdf, RK-35-2019-12pr02.pdf


13. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1959/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2019-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 11. 2019)

termín: 26. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-13, RK-35-2019-13pr01.pdf, RK-35-2019-13pr02.doc


14. Návrh realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace, dodatek zřizovací listiny a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1960/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-14, př. 2

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na roky 2020 – 2022 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu RK-35-2019-14, př. 4;

bere na vědomí

 • "Podmínky realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace se zaměřením na vnitřní řídící kontrolní systém v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina" dle materiálů RK-35-2019-14, př. 1 a RK-35-2019-14, př. 3;
 • ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na roky 2020 - 2022 dle materiálu RK-35-2019-14, př. 4;
 • návrh Smlouvy o zajištění bezpečnosti informací a Smlouvy o zpracování osobních údajů dle materiálu RK-35-2019-14, př. 5.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2020), Grémium ředitele (31. 12. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-14, RK-35-2019-14pr01.docx, RK-35-2019-14pr02.docx, RK-35-2019-14pr03.xlsx, RK-35-2019-14pr04.xls, RK-35-2019-14pr05.docx


15. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1961/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR ve výši 526 522,06 Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-15, RK-35-2019-15pr01.pdf


16. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtu kraje na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1962/35/2019/RK

Rada kraje
stanoví

 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) ve výši 235 841 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 12 953 tis. Kč;

ukládá

vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2020 v termínu do 31. 3. 2020;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit
  • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 v celkové výši a členění dle materiálu RK-35-2019-16, př. 1 – Rozpočet kraje 2020;
  • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2020 materiálu RK-35-2019-16, př. 1 (Rozpočet kraje 2020, část D);
  • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Evropské projekty;
  • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2020;
  • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2019 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2020;
 • svěřit radě kraje provádění:
  • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
  • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
  • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
  • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-16, RK-35-2019-16pr01.pdf, RK-35-2019-16pr02.pdf, RK-35-2019-16pr03.pdf


17. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden – říjen 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1963/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019 dle materiálu RK-35-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (11. 12. 2019)

termín: 11. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-17, RK-35-2019-17pr01.xls


18. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1964/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o celkovou částku 120 588 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu RK-35-2019-18, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019, části daňové příjmy o částku 250 000 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-18, RK-35-2019-18pr01.xls

 

K navrhovaným bodům 19 – 24, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


19. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020

Usnesení 1965/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UNESCO 2020" dle materiálu RK-35-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-19, RK-35-2019-19pr01.doc


20. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020

Usnesení 1966/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Postupové přehlídky v kultuře 2020“ dle materiálu RK-35-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-20, RK-35-2019-20pr01.doc


21. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020

Usnesení 1967/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 dle materiálu RK-35-2019-21, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-21, RK-35-2019-21pr01.doc


22. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020

Usnesení 1968/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:
 • vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ dle materiálu RK-35-2019-22, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-22, RK-35-2019-22pr01.doc


23. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"

Usnesení 1969/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2020" dle materiálu RK-35-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-23, RK-35-2019-23pr01.doc


24. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020

Usnesení 1970/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 dle materiálu RK-35-2019-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-24, RK-35-2019-24pr01.doc


25. Zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb"

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení, seznámily radu kraje s návrhem zrušit zadávací řízení uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1971/35/2019/RK

Rada kraje
ruší

zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zajištění úklidových služeb" dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-35-2019-25, př. 4.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 1. 2020), Oddělení hospodářské správy (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-25, RK-35-2019-25pr01.docx, RK-35-2019-25pr02.pdf, RK-35-2019-25pr03.docx, RK-35-2019-25pr04.docx


26. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišla J. Fialová, odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1972/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-35-2019-26, př. 1 ve výši max. 50 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-26, RK-35-2019-26pr01.pdf


27. Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit předfinancování daného projektu. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1973/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina v celkové výši max. 8 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-27

 

K navrhovaným bodům 28 - 31, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


28. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020

Usnesení 1974/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ dle materiálu RK-35-2019-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-28, RK-35-2019-28pr01.doc


29. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020

Usnesení 1975/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ dle materiálu RK-35-2019-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-29, RK-35-2019-29pr01.doc


30. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020

Usnesení 1976/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-30, RK-35-2019-30pr01.docx


31. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020

Usnesení 1977/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ dle materiálu RK-35-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-31, RK-35-2019-31pr01.doc


32. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje předložený návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1978/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-32, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-32, RK-35-2019-32pr01.doc, RK-35-2019-32pr02.doc


33. Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodloužit platnost Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1979/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit platnost Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2019-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-33, RK-35-2019-33pr01.doc


34. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1980/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022 dle materiálu RK-35-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-34, RK-35-2019-34pr01.docx


35. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1981/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit:
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1;
  • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1;
  • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1;
 • uložit ředitelce Domova Ždírec, příspěvkové organizace vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1 na účet kraje v termínu do 11. 12. 2019.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (11. 12. 2019)

termín: 11. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-35, RK-35-2019-35pr01.xls


36. Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh zařadit jmenovité akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1982/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-35-2019-36, př. 2 a RK-35-2019-36, př. 4;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-35-2019-36, př. 3 a RK-35-2019-36, př. 5;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (19. 11. 2019)

termín: 19. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-36, RK-35-2019-36pr01.pdf, RK-35-2019-36pr02.pdf, RK-35-2019-36pr03.pdf, RK-35-2019-36pr04.pdf, RK-35-2019-36pr05.pdf


37. Dohoda o narovnání a Dohoda o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a společností PROfi Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1983/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol. s r.o. dle materiálu RK-35-2019-37, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol. s r.o. dle materiálu RK-35-2019-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-37, RK-35-2019-37pr01.docx, RK-35-2019-37pr02.docx, RK-35-2019-37pr03.doc, RK-35-2019-37pr04.docx


38. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1984/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu RK-35-2019-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-38, RK-35-2019-38pr01.pdf


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1985/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2292 – Dopravní obslužnost spočívající ve zvýšení výdajů o částku 7 000 000 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní osobní dopravy při současném snížení výdajů o částku 7 000 000 Kč z prostředků na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy;
 • zrušit:
  • usnesení č. 0046/01/2019/ZK ze dne 29. 01. 2019;

  •  usnesení č. 0752/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018;

 • stanovit základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2019:
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 388 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km,

  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 332 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlkm.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-39


40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Pacov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1986/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Pacov dle materiálu RK-35-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-40, RK-35-2019-40pr01.pdf


41. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1987/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 dle materiálu RK-35-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-41, RK-35-2019-41pr01.pdf


42. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1988/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020:

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 534 810 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km,
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-42


43. Přijetí dotací k projektům Integrovaného regionálního operačního programu – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1989/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu:

 • II/353 Nové Veselí - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 60 775 729,62 Kč;
 • II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II. o účelovou dotaci z IROP ve výši 20 093 955,70.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-43

 

K navrhovaným bodům 44 – 51, 53 - 55, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


44. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 1990/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2019-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-44, RK-35-2019-44pr01.doc


45. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“

Usnesení 1991/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem část pozemku par. č. 475/3 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava, dle GP č. 374-106/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 475/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-45, RK-35-2019-45pr01.pdf


46. Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“

Usnesení 1992/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-35-2019-46, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-46, RK-35-2019-46pr01.xls, RK-35-2019-46pr02.pdf


47. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, návrh na změnu usnesení 1822/32/2019/RK

Usnesení 1993/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1822/32/2019/RK ze dne 29.10.2019 v části doporučení zastupitelstvu kraje tak, že text:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
 • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 2;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky,  veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 4
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky a stavba parkoviště pro podélné stání vyjmuty z hospodaření dle materiálu RK-32-2019-58, př. 5

se nahrazuje textem:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
 • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu ev.č. 345-005 v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-47, př. 1 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2019-47, př. 2;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky a  veřejné osvětlení v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-47, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2019-47, př. 4
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu RK-35-2019-47, př. 5;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky vyjmuty z hospodaření dle materiálu RK-35-2019-47, př. 6.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-47, RK-35-2019-47pr01.docx, RK-35-2019-47pr02.doc, RK-35-2019-47pr03.docx, RK-35-2019-47pr04.doc, RK-35-2019-47pr05.doc, RK-35-2019-47pr06.doc


48. Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv

Usnesení 1994/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně dárce a obcí Želiv na straně obdarovaného ze dne 10. 6. 2019 dle materiálu RK-35-2019-48, př. 1;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2019-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-48, RK-35-2019-48pr01.doc, RK-35-2019-48pr02.doc, RK-35-2019-48pr03.pdf


49. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace

Usnesení 1995/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-49, RK-35-2019-49pr01.doc


50. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov

Usnesení 1996/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-35-2019-50, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví obce Radkov;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-35-2019-50, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radkov;
 • nabýt pozemek dle materiálu RK-35-2019-50, př. 3 z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

rozhoduje

 • zveřejnit záměr darování pozemků do vlastnictví obce Radkov v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-50, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Českou republikou – Povodím Moravy, s.p. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-50, př. 4 za cenu dle interních podmínek tohoto státního podniku;

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-50, RK-35-2019-50pr01.xls, RK-35-2019-50pr02.xls, RK-35-2019-50pr03.xls, RK-35-2019-50pr04.xls, RK-35-2019-50pr05.pdf


51. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“

Usnesení 1997/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-35-2019-51, př. 1 a RK-35-2019-51, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů RK-35-2019-51, př. 1 a RK-35-2019-51, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-51, RK-35-2019-51pr01.xls, RK-35-2019-51pr02.xls, RK-35-2019-51pr03.pdf


53. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ

Usnesení 1998/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 012 12 774, pozemky uvedené v materiálu RK-35-2019-53, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-53, RK-35-2019-53pr01.xls


54. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1999/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2019-54, př. 1 a RK-35-2019-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-54, RK-35-2019-54pr01.xlsx, RK-35-2019-54pr02.xlsx


55. Darování pozemní komunikace a pozemku - k.ú. Pejškov

Usnesení 2000/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031, včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice o výměře 1 239 m2, oddělený GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k.ú. Pejškov, obec Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-55, RK-35-2019-55pr01.pdf


52. Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2001/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-52, RK-35-2019-52pr01.doc


56. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0536/04/2018/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2002/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0536/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že text: „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu“ se nahrazuje textem „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 62,1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 44,1 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.“

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-56


82. Veřejná zakázka "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 2003/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-35-2019-82, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2019-82, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (3. 12. 2019)

termín: 3. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-82, RK-35-2019-82pr01.docx, RK-35-2019-82pr02.docx


83. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči – změna usnesení

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0388/05/2019/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2004/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0388/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019 tak, že text: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby." se nahrazuje textem: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 28 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 5,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby."

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-83


57. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2018/2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2005/35/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-57, RK-35-2019-57pr01.xls, RK-35-2019-57pr02.doc, RK-35-2019-57pr03.doc


58. Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny níže uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2006/35/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru školství, mládeže a sportu postupovat při zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic dle Varianty B materiálu RK-35-2019-58;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2019-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 1. 2020)

termín: 1. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-58, RK-35-2019-58pr01.docx, RK-35-2019-58pr02.docx


59. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2007/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 - Střední odborné školy o částku 639 200 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 639 200 Kč;

 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 604184460, o částku 639 200 Kč na spolufinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 7 352 000 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460, na předfinancování projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-59


60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2008/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 243 436 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 171 531 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 414 967 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 243 436 Kč;
  • Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698 o částku 1 171 531 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-35-2019-60.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 11. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-60

 

V průběhu jednání přišel J. Hyliš. K navrhovaným bodům 61 – 68, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


61. FOND VYSOČINY – Program POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020

Usnesení 2009/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020“ dle materiálu RK-35-2019-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-61, RK-35-2019-61pr01.doc


62. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020

Usnesení 2010/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020“ dle materiálu RK-35-2019-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-62, RK-35-2019-62pr01.doc


63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2020

Usnesení 2011/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „SPORTOVIŠTĚ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-63, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-63, RK-35-2019-63pr01.doc


64. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020

Usnesení 2012/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020“ dle materiálu RK-35-2019-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-64, RK-35-2019-64pr01.pdf, RK-35-2019-64pr02.pdf


65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020

Usnesení 2013/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-65, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-65, RK-35-2019-65pr01.doc


66. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020

Usnesení 2014/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-66, RK-35-2019-66pr01.doc


67. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020

Usnesení 2015/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Sportujeme a volný čas 2020“ dle materiálu RK-35-2019-67, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-67, RK-35-2019-67pr01.doc


68. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020

Usnesení 2016/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2020“ dle materiálu RK-35-2019-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-68, RK-35-2019-68pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 69, 70, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


69. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 2017/35/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-35-2019-69, př. 3;
 • s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.2381 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-69, RK-35-2019-69pr01.pdf, RK-35-2019-69pr02.pdf, RK-35-2019-69pr03.pdf, RK-35-2019-69pr04.pdf


70. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 2018/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-35-2019-70, př. 5 a RK-35-2019-70, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-70, RK-35-2019-70pr01.pdf, RK-35-2019-70pr02.pdf, RK-35-2019-70pr03.pdf, RK-35-2019-70pr04.pdf, RK-35-2019-70pr05.doc, RK-35-2019-70pr06.docx


71. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedené zásady zastupitelstva kraje a udělit cenu v rámci soutěže Skutek roku 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2019/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-35-2019-71, př. 1;
 • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu RK-35-2019-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-71, RK-35-2019-71pr01.doc

 

K navrhovaným bodům 72, 73, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


72. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020

Usnesení 2020/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020“ dle materiálu RK-35-2019-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-72, RK-35-2019-72pr01.doc


73. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020

Usnesení 2021/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ dle materiálu RK-35-2019-73, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-73, RK-35-2019-73pr01.doc


74. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o programovacím období EU 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2022/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-35-2019-74, př. 1 a RK-35-2019-74, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-74, RK-35-2019-74pr01.docx, RK-35-2019-74pr02.docx


75. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2023/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů RK-35-2019-75, př. 1 a RK-35-2019-75, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-75, RK-35-2019-75pr01.xls, RK-35-2019-75pr02.docx


76. Začínáme v Kraji Vysočina - dary vítězům

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout finanční dary vítězům uvedené soutěže. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 2024/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 – Vnitřní obchod v celkové výši 150 000 Kč fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-35-2019-76, př. 2 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-35-2019-76, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-76, RK-35-2019-76pr01.docx, RK-35-2019-76pr02.xls


77. Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2025/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu RK-35-2019-77, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-77, RK-35-2019-77pr01.pdf, RK-35-2019-77pr02.pdf, RK-35-2019-77pr03.doc


78. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2026/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2019-78, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-78, RK-35-2019-78pr01.docx, RK-35-2019-78pr02.docx


79. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2027/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 21 871 990 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-35-2019-79, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2019-79, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-79, RK-35-2019-79pr01.pdf, RK-35-2019-79pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 80, 81, odboru životního prostředí a zemědělství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


80. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“

Usnesení 2028/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ dle materiálu RK-35-2019-80, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-80, RK-35-2019-80pr01.doc


81. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020

Usnesení 2029/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ dle materiálu RK-35-2019-81, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2019-81, RK-35-2019-81pr01.doc


84. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 35/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 12. 2019, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2019 dne 26. 11. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 11. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz