Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 35/2020 - 24. 11. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020.
3 Žádost obce Olešná o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice
4 Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené
5 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020
6 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem a vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
8 Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
9 Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10 Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
11 Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12 Věcné dary a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13 Peněžní účelové dary a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
14 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
15 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
17 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
18 FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Památky 2020"
19 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02757.0009
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí příspěvku na zajištění funkce základní knihovny ve Městě Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny od Města Havlíčkův Brod
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
23 Informace o ukončení fyzické realizace projektu "Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá" realizovaný Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
24 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka
25 Veřejná zakázka na stavební práce: III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah
26 Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
27 Jmenování členů hodnotící komise veřejných zakázek III/1281 Košetice - Vyklantice, PD a II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
28 Prodej pozemku v k. ú. Česká Bělá
29 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
30 Jmenování členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"
31 Jmenování členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"
32 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
33 Souhlas se stavebním záměrem, s kácením dřevin, s odstraněním studny - k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř
34 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
35 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
36 Uzavření dodatků k nájemním smlouvám se Správou železnic, státní organizací
37 Uzavření smluv o zřízení služebnosti
38 Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
39 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
41 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
42 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
44 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
45 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E)
47 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – vratka účelové dotace určené na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na Ministerstvo práce a sociálních věcí
48 Dodatky č. II k Pověření Kraje Vysočina pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
49 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
50 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
51 Uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce v rámci projektu Učíme se ze života pro život
52 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42
53 Schválení změny účelu investičního příspěvku u zřizovaných středních škol
54 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu
55 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
56 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 12. závěrečné žádosti o platbu
57 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
58 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“
59 Závěrečné vyhodnocení akce „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
60 Zprávy o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 projektů úspor energií na objektech Nemocnice Nové Město na Moravě – 100. výzva OPŽP
61 Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ (OPŽP)
62 Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
63 Smlouva o spolupráci s Technologickou agenturou ČR
64 Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
65 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - 139. výzva OPŽP
66 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
67 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz