Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 35/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2020, které se konalo dne 24. 11. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, schválení ověřeného zápisu ze zasedání č. 34/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 24. 11. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman V. Schrek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 67. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, schválení ověřeného zápisu ze zasedání č. 34/2020
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020.
03.  Žádost obce Olešná o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice
04.  Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené
05.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020
06.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem a vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
08.  Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
09.  Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10.  Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
11.  Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12.  Věcné dary a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13.  Peněžní účelové dary a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
14.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
15.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
17.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
67.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
18.  FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Památky 2020"
19.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02757.0009
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí příspěvku na zajištění funkce základní knihovny ve Městě Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny od Města Havlíčkův Brod
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
23.  Informace o ukončení fyzické realizace projektu "Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá" realizovaný Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
24.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka
25.  Veřejná zakázka na stavební práce: III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah
26.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
27.  Jmenování členů hodnotící komise veřejných zakázek III/1281 Košetice - Vyklantice, PD a II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
28.  Prodej pozemku v k. ú. Česká Bělá
29.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
30.  Jmenování členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"
31.  Jmenování členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"
32.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
33.  Souhlas se stavebním záměrem, s kácením dřevin, s odstraněním studny - k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř
34.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
35.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
36.  Uzavření dodatků k nájemním smlouvám se Správou železnic, státní organizací
37.  Uzavření smluv o zřízení služebnosti
38.  Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
39.  Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
41.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
42.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
43.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
44.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
45.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E)
47.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – vratka účelové dotace určené na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na Ministerstvo práce a sociálních věcí
48.  Dodatky č. II k Pověření Kraje Vysočina pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
49.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
50.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
51.  Uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce v rámci projektu Učíme se ze života pro život
52.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42
53.  Schválení změny účelu investičního příspěvku u zřizovaných středních škol
54.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu
55.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
56.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 12. závěrečné žádosti o platbu
57.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
58.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“
59.  Závěrečné vyhodnocení akce „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
60.  Zprávy o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 projektů úspor energií na objektech Nemocnice Nové Město na Moravě – 100. výzva OPŽP
61.  Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ (OPŽP)
62.  Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
63.  Smlouva o spolupráci s Technologickou agenturou ČR
64.  Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
65.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - 139. výzva OPŽP
66.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
68.  Rozprava členů rady

Usnesení 2093/35/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2094/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o vrácenou nedočerpanou účelovou dotaci z Ministerstva vnitra celkem ve výši 1 701 020 Kč (z realizace projektu „OMC školy“ ve výši 1 320 520 Kč a projektu „OMC veř. prostranství“ ve výši 380 500 Kč).

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-02, RK-35-2020-02pr01.pdf, RK-35-2020-02pr02.pdf


03. Žádost obce Olešná o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti obce Olešná o prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2095/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2020-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-03, RK-35-2020-03pr01.pdf, RK-35-2020-03pr02.doc


04. Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech o proplacení nevyčerpané části dovolené příslušné za rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2096/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout, podle §  35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náhradu za nevyčerpanou dovolenou náležející za rok 2020 MUDr. Jiřímu Běhounkovi dle materiálu RK-35-2020-04, př. 1, Mgr. Pavlovi Fraňkovi dle materiálu RK-35-2020-04, př. 2, Ing. Martinu Kuklovi dle materiálu RK-35-2020-04, př. 3, Ing. Janě Fialové, MBA, dle materiálu RK-35-2020-04, př. 4.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-04, RK-35-2020-04pr01.pdf, RK-35-2020-04pr02.pdf, RK-35-2020-04pr03.pdf, RK-35-2020-04pr04.pdf


05. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s doporučením zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – říjen. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2097/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020 dle materiálu RK-35-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (2. 12. 2020)

termín: 2. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-05, RK-35-2020-05pr01.xls, RK-35-2020-05pr02.xls


06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2098/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 401 500 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 401 500 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc říjen.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 12. 2020), Odbor ekonomický (20. 12. 2020), ředitelka Trojlístku– centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (20. 12. 2020)

termín: 20. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-06


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem a vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2099/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 906 293 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 722 194,50 Kč a ÚZ 35015 ve výši 2 184 098,50 Kč);
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 358 007,50 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 362 246,00 Kč,
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 345 810,00 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 641 177,50 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 199 052,00 Kč,zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-35-2020-07, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 38 592 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 38 592 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-07, RK-35-2020-07pr01.xls


08. Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2100/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-08, RK-35-2020-08pr01.pdf, RK-35-2020-08pr02.xls


09. Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2101/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-09, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-09, př. 2;

stanoví

u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-09, RK-35-2020-09pr01.pdf, RK-35-2020-09pr02.xls


10. Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2102/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-10, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-10, př. 2;

stanoví

u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-10, RK-35-2020-10pr01.pdf, RK-35-2020-10pr02.xls


11. Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2103/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-11, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-11, př. 2;

stanoví

u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-11, RK-35-2020-11pr01.pdf, RK-35-2020-11pr02.xls


12. Věcné dary a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2104/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2020-12, př. 1,  RK-35-2020-12, př. 2, RK-35-2020-12, př. 3, RK-35-2020-12, př. 4 a RK-35-2020-12, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 12. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (4. 12. 2020)

termín: 4. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-12, RK-35-2020-12pr01.pdf, RK-35-2020-12pr02.pdf, RK-35-2020-12pr03.pdf, RK-35-2020-12pr04.pdf, RK-35-2020-12pr05.pdf


13. Peněžní účelové dary a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2105/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2020-13, př. 1, RK-35-2020-13, př. 2,  RK-35-2020-13, př. 3 a RK-35-2020-13, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 12. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (4. 12. 2020)

termín: 4. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-13, RK-35-2020-13pr01.pdf, RK-35-2020-13pr02.pdf, RK-35-2020-13pr03.pdf, RK-35-2020-13pr04.pdf


14. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2106/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-35-2020-14, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-35-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 11. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-14, RK-35-2020-14pr01.xls


15. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2107/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-35-2020-15, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-35-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 11. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 11. 2021)

termín: 30. 11. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-15, RK-35-2020-15pr01.xls


16. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2108/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 4J6 2172, inventární číslo 006-000-009-308, r. v. 2012, pořizovací 1 859 763,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 4J6 2172, inventární číslo 006-000-009-308, r. v. 2012, pořizovací 1 859 763,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 11. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-16


17. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2109/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-35-2020-17, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-35-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 11. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-17, RK-35-2020-17pr01.xls


67. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2110/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ve výši 637 203,06 Kč,
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 637 203,06 Kč,

na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Rozvoj domácí paliativní péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-35-2020-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 11. 2020), Odbor ekonomický (24. 11. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-67, RK-35-2020-67pr01.pdf, RK-35-2020-67pr02.xls


18. FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Památky 2020"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2111/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02752.0056 dle materiálu RK-35-2020-18, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV102752.0037 dle materiálu RK-35-2020-18, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (21. 12. 2020)

termín: 21. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-18, RK-35-2020-18pr01.pdf, RK-35-2020-18pr02.pdf, RK-35-2020-18pr03.doc, RK-35-2020-18pr04.doc


19. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02757.0009

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

V souvislosti s projednávaným materiálem R. Fabeš oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2112/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02757.0009 dle materiálu RK-35-2020-19, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-19, RK-35-2020-19pr01.pdf, RK-35-2020-19pr02.pdf, RK-35-2020-19pr03.docx


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2113/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 24 308,36 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-20, RK-35-2020-20pr01.xls


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí příspěvku na zajištění funkce základní knihovny ve Městě Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny od Města Havlíčkův Brod

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2114/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické) rozpočtu kraje o příspěvek poskytnutý Městem Havlíčkův Brod ve výši 308 333 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny na zajištění funkce základní knihovny ve Městě Havlíčkův Brod;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 308 333 Kč určenou na zajištění funkce základní knihovny ve Městě Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-21


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2115/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o část účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026) ve výši 24 000 Kč původně určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 24 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Zpracování analýzy rizik v Muzeu Vysočiny Třebíč“ v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-22


23. Informace o ukončení fyzické realizace projektu "Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá" realizovaný Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2116/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o ukončení fyzické realizace projektu "Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá", dle materiálu RK-35-2020-23, př. 2 a současně informace o nepožadování zápůjčky na předfinancování a spolufinancování realizace projektu "Česko - rakouská sklářská tradice znovu ožívá".

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-23, RK-35-2020-23pr01.pdf, RK-35-2020-23pr02.pdf, RK-35-2020-23pr03.pdf


24. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2117/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu RK-35-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-24, RK-35-2020-24pr01.docx


25. Veřejná zakázka na stavební práce: III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 2118/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2020-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2020-25, př. 1.

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2020-25, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-25, RK-35-2020-25pr01.pdf, RK-35-2020-25pr02.docx


26. Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 2119/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III. formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2020-26, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III. dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2020-26, př. 1.

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2020-26, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-26, RK-35-2020-26pr01.pdf, RK-35-2020-26pr02.docx


27. Jmenování členů hodnotící komise veřejných zakázek III/1281 Košetice - Vyklantice, PD a II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu jmenovat zástupce do hodnotící komise shora uvedených veřejných zakázek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2120/35/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2020-27, př. 1 a RK-35-2020-27, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-27, RK-35-2020-27pr01.docx, RK-35-2020-27pr02.docx


28. Prodej pozemku v k. ú. Česká Bělá

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí Ředitelství silnic a dálnic ČR o prodej pozemku v k. ú. a obci Česká Bělá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2121/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 1572/90 - ost. plocha, silnice o výměře 70 m2 v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 1572/90 - ost. plocha, silnice o výměře 70 m2 v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-28, RK-35-2020-28pr01.pdf


29. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2122/35/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 14. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-29, RK-35-2020-29pr01.pdf, RK-35-2020-29pr02.pdf


30. Jmenování členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh jmenovat členy a jejich náhradníky pro uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2123/35/2020/RK

Neveřejný materiál:

Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-30, RK-35-2020-30pr01.docx


31. Jmenování členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh jmenovat členy a jejich náhradníky pro uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2124/35/2020/RK

Neveřejný materiál:

Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-31, RK-35-2020-31pr01.docx


32. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2125/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2020-32, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2020-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-32, RK-35-2020-32pr01.xls


33. Souhlas se stavebním záměrem, s kácením dřevin, s odstraněním studny - k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2126/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebním záměrem „Montážní hala se zázemím“  ve smyslu ustanovení § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, na pozemcích par. č. 4596/2, par. č. 4707/3, par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř;
 • vyslovit souhlas s pokácením dvou kusů dřevin - javorů na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř;
 •  vyslovit souhlas s odstraněním nefunkční studny na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku a společností Chotěbořské strojírny, a. s., Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř, IČ: 455 34 519na straně investora stavby „Montážní hala se zázemím“  dohodu dle materiálu RK-35-2020-33, př. 1, ve které se společnost Chotěbořské strojírny, a. s. zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř a s odstraněním studny na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř;
 • pověřit společnost Chotěbořské strojírny, a. s., Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř, IČ: 455 34 519 k podání žádosti o vydání rozhodnutí o kácením dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 2 kusy javoru na pozemku par. č. 4708 v k. ú. Chotěboř.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-33, RK-35-2020-33pr01.doc, RK-35-2020-33pr02.pdf, RK-35-2020-33pr03.pdf


34. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2127/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-34, RK-35-2020-34pr01.doc


35. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2128/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2020-35, př. 1 a RK-35-2020-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-35, RK-35-2020-35pr01.xlsx, RK-35-2020-35pr02.xlsx


36. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám se Správou železnic, státní organizací

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít dodatky k nájemním smlouvám se Správou železnic, státní organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2129/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6398702119 ze dne 2. 10. 2019 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele, dle materiálu RK-35-2020-36, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6398700819 ze dne 30. 4. 2019 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele, dle materiálu RK-35-2020-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-36, RK-35-2020-36pr01.pdf, RK-35-2020-36pr02.pdf


37. Uzavření smluv o zřízení služebnosti

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít s vlastníky stavbami dotčených pozemků smlouvy o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2130/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, na straně oprávněného ze služebnosti a

 • Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013 dle materiálu RK-35-2020-37, př. 1,
 • Rybářstvím Vysočina, s.r.o., se sídlem V Kaštanech 230, 589 01 Třešť, IČ: 60740779 dle materiálu RK-35-2020-37, př. 2,

na straně povinných ze služebnosti.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-37, RK-35-2020-37pr01.doc, RK-35-2020-37pr02.doc


38. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelce uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2131/35/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-38, RK-35-2020-38pr01.xls, RK-35-2020-38pr02.doc


39. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlásit výběrové řízení na ředitelku/ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje jmenovala své zástupce do výběrové komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 2132/35/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-39, př. 1;

schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2020-39, př. 2upr1.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-39, RK-35-2020-39pr01.doc, RK-35-2020-39pr02.xlsx


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2133/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 334 654,66 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 299 427,85 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 35 226,81 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 334 654,66 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (26. 11. 2020), Odbor ekonomický (26. 11. 2020), Domov Háj, příspěvková organizace (26. 11. 2020)

termín: 26. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-40


41. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2134/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 096 429,25 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-41


42. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2135/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 2 319 356,65 Kč dle materiálu RK-35-2020-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-42, RK-35-2020-42pr01.xls


43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2136/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 836 472,51 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-43


44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2137/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 551 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2020 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 20 525 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (27. 11. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (27. 11. 2020), Odbor ekonomický (27. 11. 2020)

termín: 27. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-44, RK-35-2020-44pr01.pdf


45. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2138/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 720 000 Kč určenou na financování projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-45


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E)

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2139/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 21 441 490 Kč (ÚZ 13351) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-35-2020-46, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 21 441 490 Kč (ÚZ 13351) určenou na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19 dle materiálu RK-35-2020-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-46, RK-35-2020-46pr01.pdf, RK-35-2020-46pr02.xlsx


47. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – vratka účelové dotace určené na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na Ministerstvo práce a sociálních věcí

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2140/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 1 500 000 Kč (ÚZ 13307) původně určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-47, RK-35-2020-47pr01.pdf


48. Dodatky č. II k Pověření Kraje Vysočina pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2141/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

vzor Dodatku č. II k pověření pro služby azylové domy zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“, u kterých je nezbytné změnit požadovanou míru obložnosti dle materiálu RK-35-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-48, RK-35-2020-48pr01.docx


49. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání žádost Střední průmyslové školy Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí věcného daru. V průběhu jednání odešli V. Schrek, L. Vlček. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2142/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2020-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021), Střední průmyslová škola Třebíč (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-49, RK-35-2020-49pr01.docx


50. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání žádost Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2143/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Vzduchotechnického zařízení, inventární číslo DHM0000161, rok pořízení 1995, pořizovací cena 262 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-35-2020-50.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-50


51. Uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce v rámci projektu Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce v rámci uvedeného projektu.

V souvislosti s projednávaným materiálem J. Břížďala oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2144/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce s partnery uvedenými v materiálu RK-35-2020-51, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-35-2020-51, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-51, RK-35-2020-51pr01.doc, RK-35-2020-51pr02.docx


52. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2145/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením 21 ks počítačů PC HAL 3000 Intel, inventární číslo MS-z-137-1 až 22 a 1 ks monitoru ASUS, inventární číslo MS-z-137-21, pořizovací cena vyřazované ho majetku je 333 555 Kč, zůstatková cena 1 Kč. Z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-35-2020-52.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021), Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-52


53. Schválení změny účelu investičního příspěvku u zřizovaných středních škol

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu schválit změnu účelu investičního příspěvku u vybraných zřizovaných středních škol. V průběhu jednání přišli V. Schrek, L. Vlček. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2146/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • změnu účelu investičního příspěvku u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-35-2020-53;
 • investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-35-2020-53, př. 1, RK-35-2020-53, př. 2, RK-35-2020-53, př. 3.

souhlasí

u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou s realizací akcí "Výukové panely pro experimenty a pokusy (2 ks)" a "Software: interaktivní výukové 2D animace výukových sestav" i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-53, RK-35-2020-53pr01.xls, RK-35-2020-53pr02.xls, RK-35-2020-53pr03.xls


54. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2147/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2020-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-54, RK-35-2020-54pr01.pdf, RK-35-2020-54pr02.doc, RK-35-2020-54pr03.pdf


55. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitostí v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2148/35/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0717, za podmínek uvedených v materiálu RK-35-2020-55, př. 5;
 • s uzavřením hypotečního úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1577, za podmínek uvedených v materiálu RK-35-2020-55, př. 6;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1135, za podmínek uvedených v materiálu RK-35-2020-55, př. 7.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-55, RK-35-2020-55pr01.pdf, RK-35-2020-55pr02.pdf, RK-35-2020-55pr03.pdf, RK-35-2020-55pr04.pdf, RK-35-2020-55pr05.pdf, RK-35-2020-55pr06.pdf, RK-35-2020-55pr07.pdf


56. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 12. závěrečné žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2149/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-35-2020-56, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2020-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-56, RK-35-2020-56pr01.pdf


57. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2150/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 49 541 040,56 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-57


58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2151/35/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ o částku 1 306 199,17 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (24. 11. 2020), Odbor ekonomický (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-58


59. Závěrečné vyhodnocení akce „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci a Závěrečné žádosti o platbu uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2152/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-35-2020-59, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-35-2020-59, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2020-59, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ dle materiálů RK-35-2020-59, př. 1, RK-35-2020-59, př. 2 a RK-35-2020-59, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-59, RK-35-2020-59pr01.pdf, RK-35-2020-59pr02.pdf, RK-35-2020-59pr03.xls


60. Zprávy o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 projektů úspor energií na objektech Nemocnice Nové Město na Moravě – 100. výzva OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2153/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávách o realizaci č. 1 dle materiálů RK-35-2020-60, př. 1, RK-35-2020-60, př. 2, RK-35-2020-60, př. 3 a ve Zjednodušených žádostech o platbu č. 1 dle materiálů RK-35-2020-60, př. 4, RK-35-2020-60, př. 5 a RK-35-2020-60, př. 6;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávy o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 projektů „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“, „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“ a „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ dle materiálů RK-35-2020-60, př. 1, RK-35-2020-60, př. 2, RK-35-2020-60, př. 3, RK-35-2020-60, př. 4, RK-35-2020-60, př. 5 a RK-35-2020-60, př. 6 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-60, RK-35-2020-60pr01.pdf, RK-35-2020-60pr02.pdf, RK-35-2020-60pr03.pdf, RK-35-2020-60pr04.pdf, RK-35-2020-60pr05.pdf, RK-35-2020-60pr06.pdf


61. Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2154/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-35-2020-61, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-35-2020-61, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2020-61, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ dle materiálů RK-35-2020-61, př. 1, RK-35-2020-61, př. 2 a RK-35-2020-61, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-61, RK-35-2020-61pr01.pdf, RK-35-2020-61pr02.pdf, RK-35-2020-61pr03.doc


62. Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2155/35/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-35-2020-62, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-35-2020-62, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Řídícímu orgánu OPŽP Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ dle materiálů RK-35-2020-62, př. 1 a RK-35-2020-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-62, RK-35-2020-62pr01.pdf, RK-35-2020-62pr02.pdf


63. Smlouva o spolupráci s Technologickou agenturou ČR

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Technologickou agenturou ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2156/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-35-2020-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-63, RK-35-2020-63pr01.docx


64. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zvolit nové členy Výboru Regionální rady. Rada kraje se shodla na uvedených jménech a také na tom, že zbývající 2 místa budou nominována z řad opozičních stran na jednání zastupitelstva kraje. Závěrem diskuze přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 2157/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje zvolit členy Výboru Regionální rady regionu Soudržnosti Jihovýchod: 

 • Petra Bártu, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • MUDr. Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Hanu Hajnovou, členku Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Josefa Klementa, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Pavla Pacala, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (4. 12. 2020)

termín: 4. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-64


65. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - 139. výzva OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2158/35/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-35-2020-65, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-35-2020-65, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-65, RK-35-2020-65pr01.pdf, RK-35-2020-65pr02.doc


66. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření ve Fondu Vysočiny. V průběhu jednání odešel V. Schrek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2159/35/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 13 580 530 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-35-2020-66, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-35-2020-66, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2020-66, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-35-2020-66, RK-35-2020-66pr01.pdf, RK-35-2020-66pr02.pdf, RK-35-2020-66pr03.pdf


68. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

H. Hajnová ukončila zasedání rady kraje č. 35/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 12. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti B-3.16, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Hana Hajnová                ……...……………………………………

 

 

Ing. Miroslav Houška             …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2020 dne 24. 11. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 11. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz