Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 36/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2018, které se konalo dne 18. 12. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 18. 12. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2018
02.  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – metadatový editor“
03.  Kraje pro bezpečný internet 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
04.  Aktualizace Směrnice upravující přidělování a uživání mobilních telefonů a SIM karet
05.  Dodatek smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet
06.  Nájemní smlouva - nebytové prostory
07.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
08.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
09.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „KID CZ-A“
10.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
11.  Informace o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
13.  Návrh plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2019
14.  Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2019
15.  Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2019
16.  Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2019
17.  Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
18.  Návrh plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2019
19.  Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
20.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
21.  Věcné dary a sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
22.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
23.  Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu, příspěvkovou organizaci
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
27.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – navýšení příspěvku na provoz na havárii v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
28.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na podporu mobilní paliativní péče v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace – oddělení biomedicínského inženýrství
30.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
31.  Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“
32.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
33.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
34.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
35.  Osobní cíle (úkoly) ředitelů zřizovaných lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb – změna termínu úkolu č. 4
36.  Hodnocení ředitelek/ředitelů poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
37.  Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
38.  Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
39.  Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
40.  Návrh na úpravu závazného ukazatele a návrh vize Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
41.  Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
43.  Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2018
44.  Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
46.  Poskytnutí dotace na realizaci akce "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
45.  Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Městem Třebíč, Římskokatolickou farností Třebíč – zámek a Židovskou obcí Brno
47.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
49.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
50.  Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
51.  Možnost nasazení železničních kolejových vozidel - ČD Shark řady 844
52.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.
53.  Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby
54.  Veřejná zakázka na služby Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby
55.  Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2019
56.  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže
57.  Havarijní pojištění vozidla Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
58.  Souhlas s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
59.  Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
60.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
61.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola Nové Město na Moravě
62.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42
63.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Humpolec, Libická 928
64.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
65.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
66.  Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu vč. změny závazných ukazatelů
67.  Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
68.  Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
69.  Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
70.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola na podporu Center odborné přípravy - nákup nákladního automobilu
71.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
72.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
74.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
75.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
76.  Stanovení platu ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
77.  Návrh na prodloužení havarijního pojištění vozidla Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
78.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
79.  Návrh na odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
80.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
81.  Dodatek č. I Pověření pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“
82.  Návrh veřejné zakázky na dodávky pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků pro přístavbu Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
83.  Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
84.  Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy finančních plánů některých příspěvkových organizací a změna hodnot „Obvyklých nákladů a přímů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ na rok 2018 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby
85.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
86.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
87.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
88.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace a finanční ukončení projektu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“
89.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Háj, příspěvkové organizace „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“
90.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
91.  Předchozí souhlas k uzavření dodatku smlouvy o podnájmu nebytových prostor
92.  Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
93.  Darování pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
94.  Darování pozemku v k. ú. a obci Petráveč městu Velké Meziříčí
95.  Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
96.  Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
97.  Darování dešťové kanalizace v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice"
99.  Prodej pozemku v k .ú. a obci Měšín
100.  Výkup pozemku v k.ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
101.  Změny na majetku kraje při stavbě I/37 Osová Bítýška, obchvat
102.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
103.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 5. stavba – most ev. č. 602-029“
104.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
105.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
106.  Uzavření dodatku ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat"
107.  Uzavření dohod v souvislosti se stavbou „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“
108.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
98.  Žádost o prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod
109.  Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce strojovny VZT a koupelen"
110.  Veřejná zakázka "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah"
111.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
112.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace od města Havlíčkův Brod
113.  Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Jihlava
114.  Veřejná zakázka na služby „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace“
115.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ podaný do 39. výzvy OPŽP
116.  Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
117.  RUMOBIL – Zpráva o průběhu projektu č. 5
118.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
119.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 7. žádosti o platbu
120.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
121.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
122.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“
123.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“
124.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
125.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ podané do 60. výzvy OPŽP
126.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – příjem daru od společnosti ASEKOL a.s. za vítězství v soutěži Aktivní kraj
127.  Rozprava členů rady

Usnesení 2248/36/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 18. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – metadatový editor“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2249/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-02, RK-36-2018-02pr01.docx, RK-36-2018-02pr02.docx


03. Kraje pro bezpečný internet 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh přijetí finančních příspěvků krajů Moravskoslezského, Ústeckého, Pardubického, Jihomoravského, Libereckého a  Hlavního města Prahy na realizaci projektu KPBI 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.

Usnesení 2250/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od krajů v celkové výši 300 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2018.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-03


04. Aktualizace Směrnice upravující přidělování a uživání mobilních telefonů a SIM karet

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předložené aktualizaci výše uvedené Směrnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2251/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet č. 21/18 dle materiálu RK-36-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-04, RK-36-2018-04pr01.doc, RK-36-2018-04pr02.doc


05. Dodatek smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2252/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-36-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-05, RK-36-2018-05pr01.doc


06. Nájemní smlouva - nebytové prostory

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2253/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-06, RK-36-2018-06pr01.doc


07. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje žádost o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Informační a komunikační technologie 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2254/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02438.0086 dle materiálu RK-36-2018-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-07, RK-36-2018-07pr01.pdf, RK-36-2018-07pr02.doc, RK-36-2018-07pr03.pdf


08. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženou žádostí o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Informační a komunikační technologie 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2255/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nevyhovět žádosti dle materiálu RK-36-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-08, RK-36-2018-08pr01.pdf, RK-36-2018-08pr02.pdf


09. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „KID CZ-A“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předložené závěrečné zprávě o zajištění udržitelnosti projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2256/36/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-36-2018-09, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-09, RK-36-2018-09pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 - 11 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


10. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Usnesení 2257/36/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 8/2018 dle materiálu RK-36-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 12. 2018)

termín: 18. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-10, RK-36-2018-10pr01.doc


11. Informace o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina

Usnesení 2258/36/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 4/2018 dle materiálu RK-36-2018-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 12. 2018)

termín: 18. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-11, RK-36-2018-11pr01.doc


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru

J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančního daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2259/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar ve výši 100 000 Kč, Radku Jarošovi, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 12705004, dle materiálu RK-36-2018-12, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o  částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 100 000 Kč dle materiálů RK-36-2018-12, RK-36-2018-12, př. 1, RK-36-2018-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (1. 2. 2019)

termín: 1. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-12, RK-36-2018-12pr01.pdf, RK-36-2018-12pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13 - 18 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


13. Návrh plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 2260/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-13, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-13, RK-36-2018-13pr01.doc


14. Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 2261/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-14, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-14, RK-36-2018-14pr01.doc


15. Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 2262/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-15, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-15, RK-36-2018-15pr01.doc


16. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 2263/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-16, př. 1.

odpovědnost: předseda komise pro zemědělství (31. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-16, RK-36-2018-16pr01.doc


17. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 2264/36/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-17, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-17, RK-36-2018-17pr01.doc


18. Návrh plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 2265/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-18, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-18, RK-36-2018-18pr01.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 19 - 23 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


19. Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2266/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2018-19, př. 1, RK-36-2018-19, př. 2, RK-36-2018-19, př. 3, RK-36-2018-19, př. 4 a RK-36-2018-19, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 12. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (28. 12. 2018)

termín: 28. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-19, RK-36-2018-19pr01.pdf, RK-36-2018-19pr02.pdf, RK-36-2018-19pr03.pdf, RK-36-2018-19pr04.pdf, RK-36-2018-19pr05.pdf


20. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2267/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2018-20, př. 1 a RK-36-2018-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (28. 12. 2018)

termín: 28. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-20, RK-36-2018-20pr01.doc, RK-36-2018-20pr02.pdf


21. Věcné dary a sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2268/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2018-21, př. 1 a RK-36-2018-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 12. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (28. 12. 2018)

termín: 28. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-21, RK-36-2018-21pr01.pdf, RK-36-2018-21pr02.pdf


22. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2269/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2018-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 12. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (28. 12. 2018)

termín: 28. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-22, RK-36-2018-22pr01.doc


23. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2270/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-23, RK-36-2018-23pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 24 - 26 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

Usnesení 2271/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2018-24, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-24, RK-36-2018-24pr01.docx, RK-36-2018-24pr02.xls


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 2272/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2018-25, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-25, RK-36-2018-25pr01.docx, RK-36-2018-25pr02.xls


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 2273/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2018-26, př. 1 a RK-36-2018-26, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 180 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 180 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 180 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-26, RK-36-2018-26pr01.docx, RK-36-2018-26pr02.docx, RK-36-2018-26pr03.xls


J. Běhounek navrhl projednání bodů 27, 28 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


27. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – navýšení příspěvku na provoz na havárii v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 2274/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 200 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  částku 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 200 000 Kč za účelem úhrady nákladů vzniklých únikem vody.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-27, RK-36-2018-27pr01.pdf


28. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na podporu mobilní paliativní péče v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 2275/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 925 000 Kč při současném snížení § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o tuto částku;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 762 850 Kč za účelem úhrady nákladů souvisejících s pořízením vybavení pro mobilní paliativní péči;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 162 150 Kč za účelem úhrady nákladů souvisejících s pořízením vybavení pro mobilní paliativní péči;
ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz, určené na pořízení vybavení pro mobilní paliativní péči včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-28, RK-36-2018-28pr01.xls


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace – oddělení biomedicínského inženýrství

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem otevření nového oddělení biomedicínského inženýrství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 2276/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s otevřením nového oddělení biomedicínského inženýrství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizace, které bude mít vliv na snižování nákladů zejména v oblastech bezpečnostně technické kontroly a revizí zdravotnické techniky;

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 1 040 490 Kč a ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 459 510 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 040 490 Kč za účelem úhrady výdajů určených na dovybavení oddělení biomedicínského inženýrství;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 459 510 Kč za účelem úhrady výdajů určených na dovybavení oddělení biomedicínského inženýrství;
ukládá
 • řediteli Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, připravit podklady a postupy pro využívání nových kapacit oddělení biomedicínského inženýrství ostatními nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina;
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz na dovybavení oddělení biomedicínského inženýrství včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů;
 • ředitelům ostatních nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina využívat nových kapacit oddělení biomedicínského inženýrství.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace; Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace; Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace; Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-29, RK-36-2018-29pr01.pdf, RK-36-2018-29pr02.docx


30. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2277/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 595 874 Kč (ÚZ 35015 ve výši 458 379 Kč a ÚZ 35019 ve výši 137 495 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 463 774 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 57 601 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 31 749 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 42 750 Kč
   určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 376 407 Kč původně určené pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 807 Kč (ÚZ 35019)
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 370 600 Kč (ÚZ 35015)
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 807 Kč (ÚZ 35019)
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 370 600 Kč (ÚZ 35015)

   původně určené v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-30, RK-36-2018-30pr01.xls


31. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o připravovaných projektech Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2278/36/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o připravovaných projektech Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Třebíč, které jsou připraveny a budou předloženy v rámci výzvy dotačního Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví;

schvaluje

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-31, RK-36-2018-31pr01.pdf, RK-36-2018-31pr02.doc, RK-36-2018-31pr03.doc, RK-36-2018-31pr04.doc


32. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2279/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Dodávkový automobil Volkswagen Transporter 1J7 7750, inv. č. 004-000-151-437, r. v. 2001, pořizovací cena 706 887,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Sanitní vozidlo Ford Transit 3J9 1670, inv. č. 004-000-050-046, r. v. 2009, pořizovací cena 904 633,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-32


33. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení žadatelek do stipendijního programu, uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2280/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-33, RK-36-2018-33pr01.doc, RK-36-2018-33pr02.doc, RK-36-2018-33pr03.doc, RK-36-2018-33pr04.doc, RK-36-2018-33pr05.pdf, RK-36-2018-33pr06.xls


34. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o uzavření Smlouvy o finanční podpoře dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2281/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o finanční podpoře dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 10/2018 ze dne 6. 11. 2018 žadatelům dle materiálu RK-36-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-34, RK-36-2018-34pr01.pdf, RK-36-2018-34pr02.pdf


35. Osobní cíle (úkoly) ředitelů zřizovaných lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb – změna termínu úkolu č. 4

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2282/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přesunem termínu plnění úkolu č. 4 - příprava na zavedení automatizace a elektronizace logistiky SZM a léků - ve spolupráci s OZ navržení a vytvoření systémového řešení pro efektivní správu pozitivního listu SZM nemocnice, sestavení a aktualizace pozitivního listu, verifikace atributů zařazených položek a jejich propojení s konfigurační aplikací. Příprava nemocnic na dodržení evropské tzv. protipadělkové směrnice 2011/62/EU v oblasti léčivých přípravků – k 30. 6. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-35


36. Hodnocení ředitelek/ředitelů poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámily radu kraje s výsledky hodnocení ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2283/36/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku zdravotnictví dle materiálů RK-36-2018-36, př. 1, RK-36-2018-36, př. 2, RK-36-2018-36, př. 3RK-36-2018-36, př. 4, RK-36-2018-36, př. 5, RK-36-2018-36, př. 6, RK-36-2018-36, př. 7RK-36-2018-36, př. 8.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-36, RK-36-2018-36pr01.pdf, RK-36-2018-36pr02.pdf, RK-36-2018-36pr03.pdf, RK-36-2018-36pr04.pdf, RK-36-2018-36pr05.pdf, RK-36-2018-36pr06.pdf, RK-36-2018-36pr07.pdf, RK-36-2018-36pr08.pdf


37. Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2284/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-37, RK-36-2018-37pr01.xls, RK-36-2018-37pr02.xls, RK-36-2018-37pr03.xls, RK-36-2018-37pr04.xls, RK-36-2018-37pr05.xls, RK-36-2018-37pr06.doc


38. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh stanovení platů a mezd ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2285/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-38, RK-36-2018-38pr01.xls, RK-36-2018-38pr02.doc


39. Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámily radu kraje s návrhem stanovení odměny ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2286/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-39, RK-36-2018-39pr01.xlsx


40. Návrh na úpravu závazného ukazatele a návrh vize Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o předloženém návrhu úpravy závazného ukazatele a návrhu vize Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2287/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 150 800 Kč z důvodu změny administrace projektu "Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice" dle materiálu RK-36-2018-40, př. 5;
 • vizi Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ve znění uvedeném v  materiálu RK-36-2018-40;
bere na vědomí ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení a řediteli Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s  právem státní jazykové zkoušky Jihlava po  ukončení činností dle materiálů RK-36-2018-40, př. 1, RK-36-2018-40, př. 2, předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit přeplatek příspěvku na  provoz poskytnutý z kapitoly Analýzy a  podpora řízení  v roce 2018 na administraci projektu "Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice" ve  výši 150  800 Kč v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle  materiálu RK-36-2018-40, př. 5 na účet kraje v termínu nejpozději do 20. 12. 2018;

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2025), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2025), Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (31. 1. 2019)

termín: 31. 12. 2025

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-40, RK-36-2018-40pr01.docx, RK-36-2018-40pr02.pdf, RK-36-2018-40pr03.docx, RK-36-2018-40pr04.pdf, RK-36-2018-40pr05.docx, RK-36-2018-40pr06.xlsx, RK-36-2018-40pr07.pdf, RK-36-2018-40pr08.pdf, RK-36-2018-40pr09.pdf, RK-36-2018-40pr10.pdf


41. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem převodu finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2288/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

převod částky 200 000 tis. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a rozpočtové opatření související s tímto převodem.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-41


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje, kapitoly Evropské projekty a Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2289/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-36-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-42, RK-36-2018-42pr01.xlsx


43. Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2018

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o předložené aktualizaci rozpočtů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2290/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a  přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-43, RK-36-2018-43pr01.xls, RK-36-2018-43pr02.xls, RK-36-2018-43pr03.xls, RK-36-2018-43pr04.xls, RK-36-2018-43pr05.xls, RK-36-2018-43pr06.xls, RK-36-2018-43pr07.xls, RK-36-2018-43pr08.xls, RK-36-2018-43pr09.xls, RK-36-2018-43pr10.xls


44. Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem změny projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2291/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-36-2018-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-44, RK-36-2018-44pr01.pdf


46. Poskytnutí dotace na realizaci akce "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí individuální dotace organizaci destinačního managementu Rozvoj Třebíčska na podporu propagace cykloturistiky na Třebíčsku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2292/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch sdružení Rozvoj Třebíčska,  IČO: 70942790 se sídlem Masarykovo náměstí 116/6, Vnitřní Město, 674  01 Třebíč, ve výši 120 000 Kč dle materiálu RK-36-2018-46, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2018-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-46, RK-36-2018-46pr01.pdf, RK-36-2018-46pr02.pdf


45. Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Městem Třebíč, Římskokatolickou farností Třebíč – zámek a Židovskou obcí Brno

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje návrh uzavření Memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Městem Třebíč, Římskokatolickou farností Třebíč – zámek a Židovskou obcí Brno. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2293/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Městem Třebíč, Římskokatolickou farností Třebíč – zámek a Židovskou obcí Brno dle materiálu RK-36-2018-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-45, RK-36-2018-45pr01.pdf, RK-36-2018-45pr02.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 47, 48 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


47. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2294/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR,  ÚZ 110117051) o účelovou neinvestiční dotaci ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 30 802,54 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 802,54 Kč (státní podíl - ÚZ 110117051) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 30 802,54 Kč na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-47


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Usnesení 2295/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 50 000 Kč určenou na akvizici díla Antonína Kašpara „Výkřik“ dle materiálu RK-36-2018-48, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34502) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ČR určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě z „Akvizičního fondu“ na akvizici díla Antonína Kašpara „Výkřik“ ve výši 50 000 Kč;
 • změnu plánu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2018-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-48, RK-36-2018-48pr01.xls


49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2296/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-36-2018-49, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (18. 12. 2018)

termín: 18. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-49, RK-36-2018-49pr01.pdf


50. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o zařazení jmenovité akce Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2297/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-50, RK-36-2018-50pr01.pdf


51. Možnost nasazení železničních kolejových vozidel - ČD Shark řady 844

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2298/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

jedná se o obchodní nabídku dopravce České dráhy, a. s.

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-51


52. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2299/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. dle materiálu RK-36-2018-52, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00  Praha 8, IČO 00014915, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-36-2018-52, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-52, RK-36-2018-52pr01.pdf


53. Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2300/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, v souladu s výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-36-2018-53, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-53, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-36-2018-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-53, RK-36-2018-53pr01.docx, RK-36-2018-53pr02.docx


54. Veřejná zakázka na služby Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém návrhu zadání veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2301/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-36-2018-54, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-54, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-36-2018-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-54, RK-36-2018-54pr01.docx, RK-36-2018-54pr02.docx


55. Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem vyhlášení ankety „Učitel Vysočiny 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2302/36/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Učitel Vysočiny 2019;

pověřuje

OŠMS k zajištění organizační a finanční stránky ankety;

pověřuje

OŠMS a OSH organizací slavnostního předávání ocenění nejlepším učitelkám/učitelům;

ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 3. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-55, RK-36-2018-55pr01.docx, RK-36-2018-55pr02.docx


56. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení návrh výše uvedených Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2303/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže dle materiálu RK-36-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-56, RK-36-2018-56pr01.doc


57. Havarijní pojištění vozidla Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o udělení výjimky pro prodloužení havarijního pojištění vozidla Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov staršího 10 let. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2304/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 pro vozidlo Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov starší 10 let – Škoda Octavia registrační značky 3J9 1174.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-57, RK-36-2018-57pr01.pdf


58. Souhlas s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti ředitele Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 1 rok dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2305/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-58, RK-36-2018-58pr01.doc, RK-36-2018-58pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 59, 60 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel P. Pacal.


59. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

Usnesení 2306/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-59, RK-36-2018-59pr01.pdf


60. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Usnesení 2307/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2018-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-60, RK-36-2018-60pr01.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 61 - 65 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel P. Pacal.


61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Usnesení 2308/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Škoda Forman 135, inventární číslo 6-300034, rok pořízení 1994, pořizovací cena 241 507 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-36-2018-61.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-61


62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42

Usnesení 2309/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Mrazící skříně W70LTV, která je součástí souboru - stoje a zařízení kuchyně, inventární číslo MS-z-104-1/93, pořízena v roce 2002, pořizovací cena 136 469 Kč, zůstatková cena 23 881 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-36-2018-62.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-62


63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Humpolec, Libická 928

Usnesení 2310/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením devítimístného osobního automobilu Ford Transit, inventární číslo 022-10/26, rok pořízení 2008, pořizovací cena 873 420 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Humpolec, Libická 928, dle materiálu RK-36-2018-63.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-63


64. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Usnesení 2311/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Myčky nádobí Winterhalter GS 502, inventární číslo DHM 069, rok pořízení 2000, pořizovací cena 241 346 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-36-2018-64.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-64


65. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Usnesení 2312/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • 17 ks počítačů z počítačové třídy – část souboru, inventární číslo 20200005, rok pořízení 2003, pořizovací cena 334 743, 60 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Serveru počítače pro Liant – část souboru, inventární číslo 9-20, rok pořízení 2005, pořizovací cena 55 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-65


66. Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu vč. změny závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2313/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • snížení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 49 000 Kč a snížení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 531 000 Kč Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451 z důvodu nedočerpání prostředků na stanovený účel - vybavení stravovacího provozu;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 580 000 Kč na pokrytí mzdových prostředků a zákonných odvodů včetně FKSP;
souhlasí

s použitím prostředků na provoz u škol zřizovaných Krajem Vysočina na pokrytí mzdových výdajů a zákonných odvodů včetně FKSP až do výše uvedené v materiálu RK-36-2018-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-66, RK-36-2018-66pr01.xls


67. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem úhrady nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2314/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 117 752 Kč dle materiálu RK-36-2018-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-67, RK-36-2018-67pr01.xls, RK-36-2018-67pr02.xls


68. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí prostředků Střední průmyslové škole Třebíč na financování aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2315/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-68, RK-36-2018-68pr01.doc


69. Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2316/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 46 516 Kč dle materiálu RK-36-2018-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-69, RK-36-2018-69pr01.xls


70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola na podporu Center odborné přípravy - nákup nákladního automobilu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z Ministerstva zemědělství určených pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední školu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2317/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na nákup nákladního automobilu ve výši 1 619 343 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy IČO 62540050 o účelovou dotaci ve výši 1 619 343 Kč na nákup  nákladního automobilu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-70


71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem rozpočtového opatření z důvodu vratek nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT v roce 2018 zpět na účet MŠMT. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2318/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018 v celkové výši 34 273 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče, UZ 33069) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 v celkové výši 347 698 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, UZ 33155) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na Dotace pro soukromé školy a školská zařízení v celkové výši 697 149 Kč dle materiálu
  RK-36-2018-71, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Pedagogicko-psychologické poradně a  Speciálně pedagogickému centru Vysočina, IČO 70832510, o vrácené účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 v celkové výši 347 698 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-71, RK-36-2018-71pr01.xlsx


72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o úpravách rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2319/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 1 409 853 Kč dle materiálu RK-36-2018-72;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-36-2018-72, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-36-2018-72, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-36-2018-72, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-72, RK-36-2018-72pr01.xls, RK-36-2018-72pr02.xls, RK-36-2018-72pr03.doc


73. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí finanční podpory na monitorování kvality vzdělávání na středních školách zřizovaných krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2320/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám dle materiálu RK-36-2018-73, př. 1 na podporu monitorování žáků a žákyň středních škol.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-73, RK-36-2018-73pr01.xls


74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s žádostmi středních škol zřizovaných Krajem Vysočina o navýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a "Investiční příspěvek". V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2321/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 – Střední školy o částku 490 000 Kč a § 3122 - Střední odborné školy o částklu 200 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 690 000 Kč (ÚZ 00304);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 250 000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havárie kanalizace dle materiálu RK-36-2018-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 40 000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na Mezinárodním sympoziu broušení skla 2018 a na Bienále 2018 dle materiálu RK-36-2018-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 92 000 Kč na zajištění IT službou a stravovací systém dle materiálu RK-36-2018-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 108 000 Kč na nákup docházkového systému dle materiálu RK-36-2018-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 200 000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havárie sprch na domově mládeže dle materiálu RK-36-2018-74.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-74


75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník na úseku ekonomické agendy oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření z důvodu dofinancování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2322/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 674 085 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 674 085 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 674 085 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období srpen - prosinec 2018, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-75, RK-36-2018-75pr01.xls, RK-36-2018-75pr02.docx


76. Stanovení platu ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, požádali radu kraje o stanovení platu ředitele výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2323/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-76, RK-36-2018-76pr01.xls, RK-36-2018-76pr02.doc


77. Návrh na prodloužení havarijního pojištění vozidla Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem prodloužení havarijního pojištění osobního vozidla Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2324/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2021 pro vozidlo Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace Škoda Octavia, RZ 3J7 3290, VIN TMBDX21U198853516, stav km 56 000 km, datum první registrace – 1. 1. 2009.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-77


78. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2325/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

 • automatická sušička T 6251, inventární číslo: HIM022/65, rok pořízení 1997, pořizovací cena 144 974,28 Kč, zůstatková cena 0 Kč
 • automatická sušička T 6251, inventární číslo: HIM022/66, rok pořízení 1997, pořizovací cena 144 974,28 Kč, zůstatková cena 0 Kč
 • automatická pračka W5101, inventární číslo HIM022/64, rok pořízení 1997, pořizovací cena 267 972,46 Kč, zůstatková cena 0 Kč

a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2019), Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-78


79. Návrh na odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2326/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál a přílohy jsou trvale neveřejné z důvodu ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrany zákonem zaručených základních práv a svobod a důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-79, RK-36-2018-79pr01.pdf, RK-36-2018-79pr02.pdf, RK-36-2018-79pr03.pdf


80. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2327/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 697 361,22 Kč dle materiálu RK-36-2018-80, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-80, RK-36-2018-80pr01.xls


81. Dodatek č. I Pověření pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem schválení dodatků k pověřením pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2328/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

dodatky k pověřením pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ dle materiálu RK-36-2018-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-81, RK-36-2018-81pr01.doc


82. Návrh veřejné zakázky na dodávky pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků pro přístavbu Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2329/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-36-2018-82, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a  nočních stolků" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-36-2018-82, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-36-2018-82, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-82, RK-36-2018-82pr01.pdf, RK-36-2018-82pr02.doc


83. Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu zadání veřejné zakázky na dodávku nábytku. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2330/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-36-2018-83, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-36-2018-83, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-36-2018-83, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-83, RK-36-2018-83pr01.zip, RK-36-2018-83pr02.doc


84. Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy finančních plánů některých příspěvkových organizací a změna hodnot „Obvyklých nákladů a přímů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ na rok 2018 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2331/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozdělení „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-36-2018-84, př. 1;
 • aktualizované finanční plány některých příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-36-2018-84, př. 2;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usneseními rady kraje č. 1665/29/2017/RK a č. 0169/04/2018/RK, včetně změn v max. částce finanční podpory u vybraných sociálních služeb a úpravy poskytování veřejné podpory pro služby v přípravě a realizace transformace dle materiálu RK-36-2018-84, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-84, RK-36-2018-84pr01.xls, RK-36-2018-84pr02.xlsx, RK-36-2018-84pr03.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 85, 86 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně

Usnesení 2332/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 903 023,79 Kč určenou na realizaci projektu „Učit se společně, růst individuálně“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-85


86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

Usnesení 2333/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 149 198,40 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-86


87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2334/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:

- Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci o částku 70 680 Kč;

- Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvkovou organizaci

              o částku 600 840 Kč;

- Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, příspěvkovou organizaci o částku 467 400 Kč;

- Dětský domov Telč o částku 256 120 Kč

o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vyplacený v průběhu 2. pololetí roku 2018 dle materiálu RK-36-2018-87, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-87, RK-36-2018-87pr01.xls


88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace a finanční ukončení projektu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu přijetí dotace a finanční ukončení projektu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2335/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 41 858,90 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 37 452,70 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 4 406,20 Kč) určenou pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“, který realizoval Domov ve Zboží, příspěvková organizace;

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem za účelem dofinancování finanční spoluúčasti Domova ve Zboží, příspěvkové organizace na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“ ve výši 102 861,77 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace o celkovou částku 144 720,67 Kč, z toho:

  • částka 41 858,90 Kč na financování projektu „Podpora částečné transformace v  Domově ve Zboží, p.o.“ přijatá od Ministerstva práce a sociálních věcí;

  • částka 102 861,77 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu organizace výše uvedeném ukončeném projektu z rozpočtu kraje.

bere na vědomí

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu „Podpora částečné transformace v  Domově ve Zboží, p.o.“, která je obsahem materiálu RK-36-2018-88, př. 1;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (21. 12. 2018), Odbor ekonomický (21. 12. 2018), Domov ve Zboží, příspěvková organizace (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-88, RK-36-2018-88pr01.pdf


89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Háj, příspěvkové organizace „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2336/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem za účelem dofinancování finanční spoluúčasti Domova Háj, příspěvkové organizace, na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“ ve výši 71 689,05 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 71 689,05 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“.

bere na vědomí

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“, která je obsahem materiálu RK-36-2018-89, př. 1, včetně vrácení přeplatku ve výši 139,54 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 124,85 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 14,69 Kč) na účet poskytovatele dotace;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (21. 12. 2018), Odbor ekonomický (21. 12. 2018), Domov Háj, příspěvková organizace (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-89, RK-36-2018-89pr01.pdf


90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informovali radu kraje o návrhu přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2337/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 8 435 997,35 Kč na dofinancování akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-90


91. Předchozí souhlas k uzavření dodatku smlouvy o podnájmu nebytových prostor

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje žádost Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením dodatku smlouvy o podnájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2338/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o podnájmu nebytových prostor dle podmínek stanovených v materiálu RK-36-2018-91, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-91, RK-36-2018-91pr01.pdf, RK-36-2018-91pr02.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 92 - 97, 99 - 108 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


92. Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava

Usnesení 2339/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 293/12 o výměře 540 m2 oddělený geometrickým plánem č. 605-17/2018 z pozemku par. č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlavy;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 293/12 o výměře 540 m2 oddělený geometrickým plánem č. 605-17/2018 z pozemku par. č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlavy.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-92, RK-36-2018-92pr01.pdf


93. Darování pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení 2340/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  1482/2 o výměře 12 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2514-108/2018 z pozemku par. č. 1482 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1482/2 o výměře 12 m2, oddělený  geometrickým plánem č. 2514-108/2018 z pozemku par. č. 1482 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-93, RK-36-2018-93pr01.pdf


94. Darování pozemku v k. ú. a obci Petráveč městu Velké Meziříčí

Usnesení 2341/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 582/8 o  výměře 4172 m2, odděleného geometrickým plánem č. 253-135/2014 z pozemku par. č. 582/1 v k. ú. a obci Petráveč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví í města Velké Meziříčí; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 582/8 o výměře 4172 m2, oddělený geometrickým plánem č. 253-135/2014 z pozemku par. č. 582/1 v k. ú. a obci Petráveč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-94, RK-36-2018-94pr01.pdf, RK-36-2018-94pr02.pdf


95. Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov

Usnesení 2342/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování dílu "a" odděleného geometrickým plánem č. 62-53/2018 z pozemku par.  č. 340 v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "a" o výměře 116 m2, oddělený geometrickým plánem č. 62-53/2018 z pozemku par. č. 340 v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-95, RK-36-2018-95pr01.pdf, RK-36-2018-95pr02.pdf


96. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín

Usnesení 2343/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-96, RK-36-2018-96pr01.pdf


97. Darování dešťové kanalizace v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice"

Usnesení 2344/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice nově vybudovanou dešťovou kanalizaci v úseku od vyústění do řeky Brtnice po šachtu č. 9 (v zaměření skutečného provedení stavby – SO 301 Odvodnění komunikace II/405) v délce cca 328 m, v celkové hodnotě 2 446 742,25 Kč vč. DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-97


99. Prodej pozemku v k .ú. a obci Měšín

Usnesení 2345/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-99, RK-36-2018-99pr01.pdf


100. Výkup pozemku v k.ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí

Usnesení 2346/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-100, RK-36-2018-100pr01.pdf


101. Změny na majetku kraje při stavbě I/37 Osová Bítýška, obchvat

Usnesení 2347/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/37 Osová Bítýška, obchvat dle materiálu RK-36-2018-101, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-101, RK-36-2018-101pr01.pdf, RK-36-2018-101pr02.pdf, RK-36-2018-101pr03.docx


102. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Usnesení 2348/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2018-102, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2018-102, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-102, RK-36-2018-102pr01.xls


103. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 5. stavba – most ev. č. 602-029“

Usnesení 2349/36/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 3753/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu RK-36-2018-103, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-103, RK-36-2018-103pr01.pdf, RK-36-2018-103pr02.pdf


104. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 2350/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, jako budoucím povinným a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava, IČO 484 60 915, jako budoucím oprávněným, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  na částech pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 894/2, par. č. 1456/27, par. č. 895/14, par. č. 1456/44, par. č. 1081/2, par. č. 1075/2, par. č. 1070/3, par. č. 1043/2, par. č. 1037/2 a par. č.  1423/2, všechny v k.ú. Velký Beranov, bezúplatně a na dobu fyzické a právní existence stavby vodovodu za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vodovodu a s tím souvisejícího práva vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tyto pozemky za účelem prohlídky, údržby a  opravy stavby. 

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-104, RK-36-2018-104pr01.pdf


105. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

Usnesení 2351/36/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o nájmu dle materiálů RK-36-2018-105, př. 1RK-36-2018-105, př. 2, RK-36-2018-105, př. 3, RK-36-2018-105, př. 4 a smlouvy o umístění zařízení dle materiálu RK-36-2018-105, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018), Dětský domov, Senožaty 199, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-105, RK-36-2018-105pr01.doc, RK-36-2018-105pr02.doc, RK-36-2018-105pr03.doc, RK-36-2018-105pr04.doc, RK-36-2018-105pr05.doc, RK-36-2018-105pr06.pdf


106. Uzavření dodatku ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat"

Usnesení 2352/36/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat" dle materiálu RK-36-2018-106, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-106, RK-36-2018-106pr01.pdf, RK-36-2018-106pr02.pdf


107. Uzavření dohod v souvislosti se stavbou „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“

Usnesení 2353/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 – Nusle, na straně investora dohody o podmínkách odstranění dřevin rostoucích mimo les dle materiálů RK-36-2018-107, př. 1, RK-36-2018-107, př. 2 a RK-36-2018-107, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-107, RK-36-2018-107pr01.docx, RK-36-2018-107pr02.docx, RK-36-2018-107pr03.docx


108. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 2354/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2018-108, př. 1 a RK-36-2018-108, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-108, RK-36-2018-108pr01.xlsx, RK-36-2018-108pr02.xlsx


98. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předložené žádosti o prodej pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2355/36/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-98, RK-36-2018-98pr01.pdf, RK-36-2018-98pr02.pdf


109. Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce strojovny VZT a koupelen"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2356/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Třebíč, M.  Curieových – rekonstrukce strojovny VZT a koupelen“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-36-2018-109, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-36-2018-109, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-109, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-109, RK-36-2018-109pr01.doc, RK-36-2018-109pr02.doc, RK-36-2018-109pr03.doc


110. Veřejná zakázka "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2357/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-36-2018-110, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-36-2018-110, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-110, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-110, RK-36-2018-110pr01.doc, RK-36-2018-110pr02.doc, RK-36-2018-110pr03.doc


111. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2358/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M4 - Sociální věci o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 2  000 000 Kč na realizaci akcí zařazených do přílohy M4 - Sociální věci.

odpovědnost: Odbor ekonomický (21. 12. 2018), Odbor majetkový (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-111


112. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace od města Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem přijetí dotace určené na realizaci akce Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2359/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 – Investiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M3 – Kultura) rozpočtu kraje o investiční dotaci od města Havlíčkův Brod ve výši 5 661 609 Kč na realizaci akce Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-112


113. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2360/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi:

 • Krajem Vysočina, na straně budoucího povinného a společností GasNet, s.r.o. Klíšská  940/96, 400 01 Ústní nad Labem, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti úplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a  provozovat na služebném pozemku par. č. 3939/1 v k.ú. Jihlava plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami provozováním a odstraněním plynárenského zařízení;
 • Krajem Vysočina, na straně stavebníka, statutárním městem Jihlava, na straně budoucího povinného ze služebnosti a společností GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, 400 01 Ústní nad Labem, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti úplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích par. č. 3779/71 a par. č. 5970 v k.ú. Jihlava plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-113, RK-36-2018-113pr01.pdf


114. Veřejná zakázka na služby „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2361/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace“ formou otevřeného řízení dle § 56/1 ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-36-2018-114, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-114, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 12. 2018)

termín: 28. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-114, RK-36-2018-114pr01.doc, RK-36-2018-114pr02.doc


115. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ podaný do 39. výzvy OPŽP

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu úspory energií na majetku Kraje Vysočina, podaném do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2362/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-36-2018-115, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 12. 2018)

termín: 18. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-115, RK-36-2018-115pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 116, 117 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


116. Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 2363/36/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-36-2018-116, př. 1 a RK-36-2018-116, př. 2

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2018-116, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-116, RK-36-2018-116pr01.pdf, RK-36-2018-116pr02.pdf


117. RUMOBIL – Zpráva o průběhu projektu č. 5

Usnesení 2364/36/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o průběhu projektu č. 5 dle materiálu RK-36-2018-117, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o průběhu projektu č. 5 orgánu kontroly 1. stupně.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-117, RK-36-2018-117pr01.pdf, RK-36-2018-117pr02.doc


118. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2365/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2018-118, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-118, RK-36-2018-118pr01.pdf, RK-36-2018-118pr02.pdf, RK-36-2018-118pr03.doc


119. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 7. žádosti o platbu

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o předložení 7. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, za období čerpání finančních prostředků 1. 9. 2018 - 30. 11. 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2366/36/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-36-2018-119, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2018-119, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-119, RK-36-2018-119pr01.pdf


120. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2367/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-36-2018-120, př. 8, RK-36-2018-120, př. 9, RK-36-2018-120, př. 10 a RK-36-2018-120, př. 11.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-120, RK-36-2018-120pr01.pdf, RK-36-2018-120pr02.pdf, RK-36-2018-120pr03.pdf, RK-36-2018-120pr04.pdf, RK-36-2018-120pr05.pdf, RK-36-2018-120pr06.pdf, RK-36-2018-120pr07.pdf, RK-36-2018-120pr08.doc, RK-36-2018-120pr09.doc, RK-36-2018-120pr10.docx, RK-36-2018-120pr11.pdf, RK-36-2018-120pr12.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 121 - 123 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


121. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 2368/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 6 491,25 Kč (250 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 166 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-121


122. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“

Usnesení 2369/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 197 505,07 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 12. 2018)

termín: 18. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-122


123. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“

Usnesení 2370/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ o přijaté finanční prostředky z  Ministerstva životního prostředí ve výši 10 755 240,71 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 12. 2018)

termín: 18. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-123


124. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2371/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 6409  – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 2 100 Kč při současném snížení § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 2 100 Kč určenou na úhradu pokuty a  nákladů řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (19. 12. 2018)

termín: 19. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-124


125. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ podané do 60. výzvy OPŽP

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložili radě kraje návrh změny rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech s názvy „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, a  „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u  Chotěboře“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2372/36/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálech RK-36-2018-125, př. 1 a  RK-36-2018-125, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-125, RK-36-2018-125pr01.pdf, RK-36-2018-125pr02.pdf


126. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – příjem daru od společnosti ASEKOL a.s. za vítězství v soutěži Aktivní kraj

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2373/36/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3727 – Předcházení vzniku odpadů, položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3727 - Předcházení vzniku odpadů) rozpočtu kraje o finanční dar od společnosti ASEKOL a.s. ve výši 100 000 Kč.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2018-126, RK-36-2018-126pr01.doc


127. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 1. 2019, v 7:15 hod.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fischerová, CSc.                         …..………………………………….……

 


Mgr. Pavel Pacal                                         …..………………………………….……

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2018 dne 18. 12. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 12. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz