Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 36/2019 - 3. 12. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na v rámci kapitole kapitoly Informatika
6 Návrh na úpravu Pravidel kterými se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací a informace o provedených penetračních testech
7 Stanovení platu a odměny ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
9 Návrh na poskytnutí věcného daru ambasadorovi TECO panu Joey Wang
10 Vyhlášení a harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“
11 Zpráva o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období leden – listopad 2019
12 Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020
13 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
16 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
17 Podmínky kolektivní smlouvy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18 Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
19 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
20 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
21 Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
22 Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
23 Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ – hodnotící komise
24 Stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina
25 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020
26 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
27 Souhlas s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčkách a jedné smlouvy o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
28 Souhlas s uzavřením sedmi smluv o výpůjčkách sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
29 Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
32 Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
33 Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019
34 Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2019
35 Přidělování platebních karet
36 4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
37 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova Lidmaň
38 Podání projektové žádosti Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina
39 Podání projektové žádosti Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina
40 1. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace"
41 5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
42 Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
43 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace za Odbor sociálních věcí na rok 2019
44 Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
45 Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
46 Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
47 Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“
53 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
54 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
55 Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56 Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
57 Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
58 Soutěžní přehlídka "Lego Robot"
59 Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019
60 Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2020 a jmenování hodnotící komise
61 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
62 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1
63 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"
64 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
65 Prodej pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě
66 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
67 Darování pozemku v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
68 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
69 Darování pozemků v k.ú. Trhonice, obec Jimramov
70 Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - k.ú. Rovečné
71 Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
72 Stanovení platu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
73 Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
74 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
75 Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. - dodatek č. 17
76 Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
77 Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"
78 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov
79 Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
80 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
81 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
82 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
83 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
84 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
85 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - žádost o spolufinancování činnosti krajské manažerky Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
86 FOND VYSOČINY dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
87 Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
88 FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001
89 Přihláška Kraje Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019
90 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz