Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 36/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2019, které se konalo dne 3. 12. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 12. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil J. Fialovou, P. Fraňka a P. Pacala v úvodu jednání.  

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání: 

89. Přihláška Kraje Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019 

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“  

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2019
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na v rámci kapitole kapitoly Informatika
06.  Návrh na úpravu Pravidel kterými se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací a informace o provedených penetračních testech
07.  Stanovení platu a odměny ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
09.  Návrh na poskytnutí věcného daru ambasadorovi TECO panu Joey Wang
10.  Vyhlášení a harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“
11.  Zpráva o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období leden – listopad 2019
12.  Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020
13.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
16.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
17.  Podmínky kolektivní smlouvy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18.  Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
19.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
20.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
21.  Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
22.  Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
23.  Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ – hodnotící komise
24.  Stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina
25.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020
26.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
90.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
27.  Souhlas s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčkách a jedné smlouvy o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
28.  Souhlas s uzavřením sedmi smluv o výpůjčkách sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
29.  Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
32.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
33.  Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019
88.  FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001
34.  Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2019
35.  Přidělování platebních karet
36.  4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
37.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova Lidmaň
38.  Podání projektové žádosti Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina
39.  Podání projektové žádosti Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina
40.  1. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace"
41.  5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
42.  Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
43.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace za Odbor sociálních věcí na rok 2019
44.  Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
45.  Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
46.  Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
47.  Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“
53.  Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
54.  Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
55.  Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56.  Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
57.  Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
58.  Soutěžní přehlídka "Lego Robot"
59.  Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019
60.  Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2020 a jmenování hodnotící komise
61.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
62.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1
63.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"
64.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
65.  Prodej pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě
66.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
67.  Darování pozemku v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
68.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
69.  Darování pozemků v k.ú. Trhonice, obec Jimramov
70.  Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - k.ú. Rovečné
71.  Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
72.  Stanovení platu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
73.  Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
74.  Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
75.  Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. - dodatek č. 17
76.  Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
77.  Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"
78.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov
79.  Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
80.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
81.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
82.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
83.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
84.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
85.  Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - žádost o spolufinancování činnosti krajské manažerky Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
87.  Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
89.  Přihláška Kraje Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019
86.  FOND VYSOČINY dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
91.  Rozprava členů rady

Usnesení 2030/36/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 3. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 – 04 v bloku.

K předkládaným bodům odboru informatiky nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"

Usnesení 2031/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 313 693 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 149 693  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 164 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Specifické IT vybavení organizace 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 149 693 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Specifické IT vybavení" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 112 000 Kč u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Velkoformátové tiskové řešení" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 52 000 Kč u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Nákup multifunkční tiskárny A3" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-02, RK-36-2019-02pr01.pdf, RK-36-2019-02pr02.xlsx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

Usnesení 2032/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 202 066 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 202 066 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  202 066 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření Wifi v NHB" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-03, RK-36-2019-03pr01.pdf, RK-36-2019-03pr02.xlsx


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“

Usnesení 2033/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 529 219 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 76 199 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 453 020 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  120 000 Kč u Krajské knihovny Vysočina na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění a zabezpečení dostupnosti serverů" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 133 020 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 26 199 Kč u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zvýšení propustnosti sítě SOŠ a SOU Třešť" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 200 000 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 50 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Obměna databázového (SQL) serveru" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-04, RK-36-2019-04pr01.pdf, RK-36-2019-04pr02.xlsx


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na v rámci kapitole kapitoly Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2034/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení části kapitálové výdaje o částku 562 650 Kč při současném snížení části běžné výdaje o částku 562 650 Kč na úpravu systému souvisejícím s projektem eMeDocS.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-05


06. Návrh na úpravu Pravidel kterými se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací a informace o provedených penetračních testech

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a D. Marek, bezpečnostní analytik na úseku ICT pro kraj a zřizované příspěvkové organizace, předložili radě kraje ke schválení návrh výše uvedených Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2035/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací  dle materiálu RK-36-2019-06, př. 1;

bere na vědomí

informaci o výsledku penetračních testů vybraných informačních systémů Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-06, RK-36-2019-06pr01.doc, RK-36-2019-06pr02.doc


07. Stanovení platu a odměny ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení platu ředitelce PK Kraje Vysočina. Na jednání se dostavil P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2036/36/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-07, RK-36-2019-07pr01.pdf, RK-36-2019-07pr02.xls, RK-36-2019-07pr03.doc, RK-36-2019-07pr04.docx


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2037/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Dobročinný fond ViZa dle materiálu RK-36-2019-08, př. 1, v celkové hodnotě 61 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-08, RK-36-2019-08pr01.doc


09. Návrh na poskytnutí věcného daru ambasadorovi TECO panu Joey Wang

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2038/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar 12. sonet W. Shakespeara s grafikou malíře Emanuela Ranného s účinností k okamžiku předání daru hejtmanem kraje ambasadorovi TECO panu Joey Wang;

ukládá

hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-36-2019-09.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 12. 2019)

termín: 11. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-09, RK-36-2019-09pr01.pdf


10. Vyhlášení a harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vyhlášení jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2039/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

jedenáctý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10;

schvaluje

harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-10


11. Zpráva o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období leden – listopad 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2040/36/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

aktivity zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období od ledna 2019 do listopadu 2019.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-11


12. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020

M. Hyský předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2041/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2019-12, př. 1.

odpovědnost: předseda komise pro zemědělství (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-12, RK-36-2019-12pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13 – 16 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


13. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

Usnesení 2042/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-36-2019-13, př. 1, RK-36-2019-13, př. 2;                              
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálů RK-36-2019-13, př. 3, RK-36-2019-13, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-13, RK-36-2019-13pr01.doc, RK-36-2019-13pr02.doc, RK-36-2019-13pr03.doc, RK-36-2019-13pr04.doc, RK-36-2019-13pr05.pdf, RK-36-2019-13pr06.xls


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci

Usnesení 2043/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2019-14, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-14, RK-36-2019-14pr01.docx, RK-36-2019-14pr02.xls


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

Usnesení 2044/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-15, př. 1, RK-36-2019-15, př. 2, RK-36-2019-15, př. 3, RK-36-2019-15, př. 4, RK-36-2019-15, př. 5, RK-36-2019-15, př. 6RK-36-2019-15, př. 7;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 990 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 990 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 210 000 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 180 000 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 600 000 Kč

 s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-15, RK-36-2019-15pr01.docx, RK-36-2019-15pr02.docx, RK-36-2019-15pr03.docx, RK-36-2019-15pr04.docx, RK-36-2019-15pr05.docx, RK-36-2019-15pr06.docx, RK-36-2019-15pr07.docx, RK-36-2019-15pr08.xls


16. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 2045/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 230 085 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 217 302,50 Kč a  státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 12 782,50 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 230 085 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ dle materiálu RK-36-2019-16, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 16 772 778,90 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 15 840 957,85 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 931 821,05 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 16 772 778,90 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ dle materiálu RK-36-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-16, RK-36-2019-16pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 17, 18 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


17. Podmínky kolektivní smlouvy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 2046/36/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-17, RK-36-2019-17pr01.doc


18. Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 19 – 22 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

Usnesení 2047/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů  RK-36-2019-18, př. 1, RK-36-2019-18, př. 2, RK-36-2019-18, př. 3, RK-36-2019-18, př. 4, RK-36-2019-18, př. 5, RK-36-2019-18, př. 6, RK-36-2019-18, př. 7 a RK-36-2019-18, př. 8.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 12. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (13. 12. 2019)

termín: 13. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-18, RK-36-2019-18pr01.pdf, RK-36-2019-18pr02.pdf, RK-36-2019-18pr03.pdf, RK-36-2019-18pr04.pdf, RK-36-2019-18pr05.pdf, RK-36-2019-18pr06.pdf, RK-36-2019-18pr07.pdf, RK-36-2019-18pr08.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 19 – 22 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


19. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2048/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (13. 12. 2019)

termín: 13. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-19, RK-36-2019-19pr01.pdf


20. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2049/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-20, př. 1 a RK-36-2019-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (13. 12. 2019)

termín: 13. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-20, RK-36-2019-20pr01.doc, RK-36-2019-20pr02.pdf


21. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2050/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-21, př. 1 a RK-36-2019-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 12. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (13. 12. 2019)

termín: 13. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-21, RK-36-2019-21pr01.doc, RK-36-2019-21pr02.doc


22. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2051/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 12. 2019), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (13. 12. 2019)

termín: 13. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-22, RK-36-2019-22pr01.pdf


23. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ – hodnotící komise

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení 12. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2052/36/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

členy hodnotící komise pro vyhodnocení 12. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“: 

 • Milena Kalvachová – Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Michala Malát – Johnson & Johnson, s. r. o.
 • Martina Šochmanová – Česká asociace sester, o. s.
 • Soňa Měrtlová – Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví
 • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic
 • Vladimír Novotný – náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví
 • David Marx – Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-23


24. Stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovení maximální výše platby nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na zajištění zubní lékařské pohotovosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2053/36/2019/RK

Rada kraje
stanoví

maximální výši platby nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na zajištění zubní lékařské pohotovosti v částce 550 Kč/hod.;

ukládá

ředitelům zřizovaných nemocnic uzavřít smluvní vztah s maximální platbou na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby ve výši 550 Kč/hod., která bude hrazena poskytovatelům v oboru zubní lékařství od 1. 1. 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 1. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (1. 1. 2020)

termín: 1. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-24


25. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení Programu na podporu zajištění dostupnosti zubní péče pro obyvatele Kraje Vysočina. Na jednání se dostavil P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2054/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICÉ PÉČE 2020 dle materiálu RK-36-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-25, RK-36-2019-25pr01.doc


26. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2055/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 395 038 Kč (ÚZ 35019); 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 •    Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 75 040 Kč
 •    Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 22 780 Kč
 •    Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 38 048 Kč
 •    Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 165 000 Kč
 •    Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 94 170 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta; 

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 19 095 Kč (ÚZ 35015) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 19 095 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-26, RK-36-2019-26pr01.xls


90. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky od Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2056/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 5 215 052,34 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 12. 2019), Odbor ekonomický (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-90


27. Souhlas s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčkách a jedné smlouvy o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, informovali radu kraje o předloženém návrhu uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčkách uzavřených Muzeem Vysočiny Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2057/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle materiálů RK-36-2019-27, př. 1RK-36-2019-27, př. 3, RK-36-2019-27, př. 5 a RK-36-2019-27, př. 7 a smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-36-2019-27, př. 9.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (4. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-27, RK-36-2019-27pr01.pdf, RK-36-2019-27pr02.pdf, RK-36-2019-27pr03.pdf, RK-36-2019-27pr04.pdf, RK-36-2019-27pr05.pdf, RK-36-2019-27pr06.pdf, RK-36-2019-27pr07.pdf, RK-36-2019-27pr08.pdf, RK-36-2019-27pr09.pdf


28. Souhlas s uzavřením sedmi smluv o výpůjčkách sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s návrhem uzavření sedmi smluv o výpůjčkách uzavřených Muzeem Vysočiny Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2058/36/2019/RK

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (5. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-28, RK-36-2019-28pr01.pdf, RK-36-2019-28pr02.pdf, RK-36-2019-28pr03.pdf, RK-36-2019-28pr04.pdf, RK-36-2019-28pr05.pdf, RK-36-2019-28pr06.pdf, RK-36-2019-28pr07.pdf


29. Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o podání žádosti o změnu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2059/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-36-2019-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (27. 1. 2020)

termín: 27. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-29, RK-36-2019-29pr01.pdf, RK-36-2019-29pr02.pdf


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje aktualizaci finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2060/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 500 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku  500 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč na dokrytí nákladů spojených s výzkumnou činností, výstavní činností a obnovou výpočetní techniky;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč, z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;

stanoví

u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 500 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 500 000 Kč nejpozději do 5. 12. 2019.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-30, RK-36-2019-30pr01.pdf, RK-36-2019-30pr02.xls


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s aktualizací finančního plánu Vysočina Tourism. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2061/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2143 – Cestovní ruch, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 640 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku  640 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 640 000 Kč na dokrytí nákladů, které organizace použila na předfinancování a spolufinancování projektů „Hudba nezná hranice“ a „Činnost Vysočina Film Office v roce 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 640 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
 • aktualizaci plánu oprav a čerpání fondu investic na rok 2019 u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace;

stanoví

u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci ve výši 640 000 Kč;
 • řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 640 000 Kč nejpozději do 5. 12. 2019.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-31, RK-36-2019-31pr01.pdf, RK-36-2019-31pr02.xls


32. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, informovali radu kraje o předložené aktualizaci finančního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2062/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2019-32, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-32, RK-36-2019-32pr01.pdf, RK-36-2019-32pr02.xls


33. Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s předloženým návrhem aktualizace finančních plánů PO zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2063/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

 • celkový objem použití fondu investic;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic; 

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a  přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-33, RK-36-2019-33pr01.xls, RK-36-2019-33pr02.xls, RK-36-2019-33pr03.xls, RK-36-2019-33pr04.xls, RK-36-2019-33pr05.xls, RK-36-2019-33pr06.xls, RK-36-2019-33pr07.xls, RK-36-2019-33pr08.xls, RK-36-2019-33pr09.xls


88. FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, informovali radu kraje o předloženém návrhu dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Arnolec v rámci programu „Památky 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2064/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02718.0001 dle materiálu RK-36-2019-88, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-88, RK-36-2019-88pr01.pdf, RK-36-2019-88pr02.doc


34. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Na jednání se dostavila J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2065/36/2019/RK

Rada kraje
pověřuje

odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019;

ukládá

odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2020 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-34


35. Přidělování platebních karet

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o návrhu přidělení platebních karet, určených na úhradu cestovních a souvisejících výdajů s pracovní cestou uživatelů platební karty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2066/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přidělením platební karty členům zastupitelstva kraje a zaměstnancům kraje uvedeným v části návrh řešení tohoto materiálu RK-36-2019-35.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-35, RK-36-2019-35pr01.docx


36. 4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženým hlášením o udržitelnosti projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2067/36/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (2. 1. 2020)

termín: 2. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-36, RK-36-2019-36pr01.doc


37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova Lidmaň

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2068/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s bezúplatným převodem Hydromasážní vany PRIMO, rok pořízení 2002, pořizovací cena 331 486 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč, Domovu ve Zboží, příspěvkové organizaci, Zboží 1, 58291 Světlá nad Sázavou, IČO 60128097.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-37


38. Podání projektové žádosti Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu podání výše uvedené projektové žádosti v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2069/36/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podat projektovou žádost "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost do výzvy 03_15_007.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (13. 12. 2019)

termín: 13. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-38, RK-36-2019-38pr01.pdf


39. Podání projektové žádosti Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem předložení projektové žádosti "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2070/36/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí předložení projektové žádosti "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č.  03_15_007.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-39, RK-36-2019-39pr01.pdf


40. 1. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení Žádost o změnu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2071/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

1. Žádost o změnu projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-36-2019-40

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-40


41. 5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženou Žádostí o změnu v projektu "Transformace Domova Háj II". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2072/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

5. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-36-2019-41;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-41


42. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje návrh vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2073/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2019-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-42, RK-36-2019-42pr01.doc


43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace za Odbor sociálních věcí na rok 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem úpravy plánu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2074/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Domov Kamélie Křižanov při současném snížení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a  domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 300 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 300 000 Kč na nákup pětimístného osobního automobilu pro přepravu klientů a zaměstnanců;

stanoví

u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 16. 12. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na Odbor sociálních věcí žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na nákup pětimístného osobního automobilu včetně přiložených kopií příslušných dokladů a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-43, RK-36-2019-43pr01.xls


44. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., na financování sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2075/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-36-2019-44, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, 4350 Domovy pro seniory společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., IČO: 08169306, ve výši 1 973 000 Kč na financování sociálních služeb dle materiálu RK-36-2019-44, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2019-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-44, RK-36-2019-44pr01.pdf, RK-36-2019-44pr02.doc, RK-36-2019-44pr03.xls


45. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelům a ředitelkám PO kraje na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2076/36/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-36-2019-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (13. 12. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (13. 12. 2019)

termín: 13. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-45, RK-36-2019-45pr01.xls


46. Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovení platu ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2077/36/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platy ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-36-2019-46, př. 4.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-46, RK-36-2019-46pr01.xls, RK-36-2019-46pr02.xls, RK-36-2019-46pr03.xls, RK-36-2019-46pr04.doc


47. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem stanovení platu ředitelkám a ředitelům PO kraje na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2078/36/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-47, RK-36-2019-47pr01.xls, RK-36-2019-47pr02.doc


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje návrh zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červenec-prosinec 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2079/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 520 654 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 520 654 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3133 – Dětské domovy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 33 710 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 – Dětské domovy) o částku 33 710 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 554 364 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červenec-prosinec 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů (520 654 Kč) a k pokrytí zvýšených účetních odpisů nemovitého majetku (33 710 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele "Odvod z fondu investic" o částku 33 710 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 z důvodu navýšení účetních odpisů nemovitého majetku;

ukládá

odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 ve výši 33 710 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-48, RK-36-2019-48pr01.docx, RK-36-2019-48pr02.docx, RK-36-2019-48pr03.docx


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, předložili radě kraje ke schválení návrh zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám na podporu monitorování kvality vzdělávání žáků a žákyň středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2080/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám v celkové výši 408 312 Kč na podporu monitorování kvality vzdělávání žáků a žákyň středních škol dle materiálu RK-36-2019-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-49, RK-36-2019-49pr01.xls


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2081/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 11 936 244 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 o částku 1 518 283 Kč; 
  • Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 4 156 791 Kč;
  • Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 2 452 189 Kč;
  • Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 o částku 3 808 981 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-36-2019-50.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (13. 12. 2019), Odbor ekonomický (13. 12. 2019)

termín: 13. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-50

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 51, 52 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“

Usnesení 2082/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051) ve výši 109 498,22 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 109 498,22 Kč na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-51


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“

Usnesení 2083/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 423 120 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 226 720 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-36-2019-52, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 423 120 Kč školám uvedeným v materiálu RK-36-2019-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 2. 2020), Odbor ekonomický (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-52, RK-36-2019-52pr01.xlsx


53. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na podporu mimoškolní činnosti zaměřené na přírodní a technické obory. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2084/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 190 240 Kč dle materiálu RK-36-2019-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-53, RK-36-2019-53pr01.xlsx, RK-36-2019-53pr02.xlsx


54. Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem úhrady nákladů partnerům projektu „Gastroakademie“. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2085/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu nákladů (vč. mzdových) souvisejících s realizací projektu „Gastroakademie" v celkové výši 300 297 Kč dle materiálu RK-36-2019-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-54, RK-36-2019-54pr01.xls


55. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí prostředků SPŠ Třebíč na financování aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ v roce 2019. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2086/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-55, RK-36-2019-55pr01.pdf


56. Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, předložili radě kraje ke schválení monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu „Od myšlenky k výrobku 2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2087/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-36-2019-56, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-56, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-56, RK-36-2019-56pr01.pdf, RK-36-2019-56pr02.doc, RK-36-2019-56pr03.doc


57. Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, informovali radu kraje o rezignaci ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2088/36/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-57, RK-36-2019-57pr01.pdf


58. Soutěžní přehlídka "Lego Robot"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, předložili radě kraje návrh vyhlášení 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“, určené žákům základních škol a žáků odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2089/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

2. ročník soutěžní přehlídky „Lego Robot“;

schvaluje

propozice soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-58, RK-36-2019-58pr01.doc, RK-36-2019-58pr02.xls, RK-36-2019-58pr03.doc


59. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2090/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Sportovec Kraje Vysočina 2019;

pověřuje

 • OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
 • OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;

ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020), Odbor informatiky (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-59, RK-36-2019-59pr01.doc


60. Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2020 a jmenování hodnotící komise

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání, informovali radu kraje o návrhu vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2020 a požádali o jmenování hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2091/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Učitel Vysočiny 2020;

pověřuje

 • OŠMS k zajištění organizační a finanční stránky ankety;
 • OŠMS a OSH organizací slavnostního předávání ocenění učitelkám/učitelům;

jmenuje

hodnotící komisi ankety Učitel Vysočiny 2020 ve složení: 

 • radní pro školství Kraje Vysočina – Ing. Jana Fialová, MBA – předsedkyně komise
 • náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina – Ing. Jana Fischerová, CSc.
 • předsedkyně VVVZ Zastupitelstva Kraje Vysočina – Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
 • zástupce ČŠI – PaedDr. Jaroslava Rybová
 • zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA – Mgr. Jiří Forman
 • zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR – Mgr. Vlastimil Čepelák
 • zástupce Vysočina Education – Mgr. Roman Křivánek.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (26. 3. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (26. 3. 2020)

termín: 26. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-60, RK-36-2019-60pr01.docx, RK-36-2019-60pr02.docx


61. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2092/36/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 16. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-61, RK-36-2019-61pr01.doc, RK-36-2019-61pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 62 – 70 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


62. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1

Usnesení 2093/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného, Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, IČ 708 89 953, oprávněným hospodařit s majetkem státu, na straně povinného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090 450 jako investorem, smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu RK-36-2019-62, př. 1, po realizaci stavební akce „III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 13 340 Kč +21 % DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-62, RK-36-2019-62pr01.doc, RK-36-2019-62pr02.pdf


63. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"

Usnesení 2094/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků par. č. 4261/1 a par. č. 4261/57, dle geometrických plánů č. 2672-604/2015 a č. 2689-124/2015, vše v k. ú. Moravské Budějovice, mezi Krajem Vysočina, jako povinným z věcného břemene a firmou Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle materiálu RK-36-2019-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-63, RK-36-2019-63pr01.pdf, RK-36-2019-63pr02.pdf


64. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

Usnesení 2095/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díly "r+s+t" o výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2, "v" o  výměře 411 m2, oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví  města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem díly "r+s+t" o výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2, "v" o  výměře 411 m2, oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem díl "k+m" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 2804/6, díl "n+p" o výměře 46 m2 oddělený z pozemku par. č. 2804/3, díl "ch" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 189 a díl "j" o  výměře 108 m2 oddělený z pozemku par. č. 199 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-64, RK-36-2019-64pr01.pdf


65. Prodej pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě

Usnesení 2096/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 136/14 - ost. plocha, silnice o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11 - ost. plocha, silnice o výměře 356 m2 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu  pro  Ředitelství silnic a dálnic ČR;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemky  par. č. 136/14 - ost. plocha, silnice o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11 - ost. plocha, silnice o výměře 356 m2 v  k .ú. a obcí Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Jaromíra Hose - znalcem z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 47 872,- Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-65, RK-36-2019-65pr01.pdf


66. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 2097/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2019-66, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2019-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-66, RK-36-2019-66pr01.xls


67. Darování pozemku v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

Usnesení 2098/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Dušejov, v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov;
 • uzavřít s obcí Dušejov na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti, smlouvu o zřízení služebnosti užívání částí pozemků KN par. č. 1379 a par. č. 1389, v rozsahu dle geometrického plánu č. 441-30/2018;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Dušejov v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dušejov.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-67, RK-36-2019-67pr01.xls, RK-36-2019-67pr02.pdf


68. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 2099/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2019-68, př. 1 a RK-36-2019-68, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-68, RK-36-2019-68pr01.xlsx, RK-36-2019-68pr02.xlsx


69. Darování pozemků v k.ú. Trhonice, obec Jimramov

Usnesení 2100/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o výměře 23 m2  odděleného GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č.  815/10 v k.ú. Trhonice a dále pozemku par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 odděleného GP č. 291,598-86/2019 z pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem  pozemek par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o  výměře 23 m2  oddělený GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č. 815/10 v k. ú. Trhonice a dále pozemek par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 oddělený GP č. 291,598-86/2019 z  pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-69, RK-36-2019-69pr01.pdf


70. Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - k.ú. Rovečné

Usnesení 2101/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně osoby vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a  společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle materiálu RK-36-2019-70, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 2. 2020), Odbor majetkový (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-70, RK-36-2019-70pr01.docx


71. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smluv ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2102/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o  výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-36-2019-71, př. 1, RK-36-2019-71, př. 2, RK-36-2019-71, př. 3, RK-36-2019-71, př. 4, RK-36-2019-71, př. 5, RK-36-2019-71, př. 6 a RK-36-2019-71, př. 7.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-71, RK-36-2019-71pr01.pdf, RK-36-2019-71pr02.pdf, RK-36-2019-71pr03.pdf, RK-36-2019-71pr04.pdf, RK-36-2019-71pr05.pdf, RK-36-2019-71pr06.pdf, RK-36-2019-71pr07.pdf


72. Stanovení platu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje návrh stanovení platu ředitele KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2103/36/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-72, RK-36-2019-72pr01.xls, RK-36-2019-72pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 73, 74 v bloku.

K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


73. Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 2104/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 o účelovou dotaci z IROP ve výši 63 405 799,79 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 63 405 799,79 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-73


74. Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 2105/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 214 798,35 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty: 

 • II/405 Brtnice: konečný zůstatek ve výši 6 843,59 Kč
 • II/405 Příseka - obchvat: konečný zůstatek ve výši 94 297,45 Kč
 • II/129 Březina – most ev. č. 129-003: konečný zůstatek ve výši 84 832,98 Kč
 • II/405 Zašovice - Okříšky: konečný zůstatek ve výši 28 824,33 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-74, RK-36-2019-74pr01.xls, RK-36-2019-74pr02.xls, RK-36-2019-74pr03.xls, RK-36-2019-74pr04.xls


75. Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. - dodatek č. 17

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2106/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-36-2019-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-75, RK-36-2019-75pr01.pdf


76. Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí kapitoly Doprava, přílohy D1B a na vědomí aktualizovanou přílohu tohoto seznamu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2107/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-36-2019-76, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-36-2019-76, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (19. 11. 2019)

termín: 19. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-76, RK-36-2019-76pr01.doc, RK-36-2019-76pr02.pdf, RK-36-2019-76pr03.pdf


77. Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavření Dohody o spolupráci se Statutárním městem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2108/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Dohody o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy" dle materiálu RK-36-2019-77, př. 1

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-77, RK-36-2019-77pr01.docx


78. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2109/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov dle materiálu RK-36-2019-78, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Společnost Oslavička – Rudíkov, vedoucí člen společnosti: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 46342796, člen společnosti: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-36-2019-78, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-78, RK-36-2019-78pr01.pdf


79. Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o podání monitorovací zprávy za 5. monitorovací období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2110/36/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-36-2019-79, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 12. 2019)

termín: 6. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-79, RK-36-2019-79pr01.pdf


80. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt realizovaný v rámci Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2111/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 68 827,88 Kč (2 692,27 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-80


81. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2112/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 17 170,22 Kč (671,63 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-81


82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2113/36/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

termín: 14. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-82, RK-36-2019-82pr01.pdf, RK-36-2019-82pr02.docx


83. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s převodem nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2114/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-36-2019-83, př. 4 a RK-36-2019-83, př. 6;
 • s uzavřením kupní smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-36-2019-83, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 12. 2019)

termín: 6. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-83, RK-36-2019-83pr01.pdf, RK-36-2019-83pr02.pdf, RK-36-2019-83pr03.pdf, RK-36-2019-83pr04.pdf, RK-36-2019-83pr05.pdf, RK-36-2019-83pr06.pdf


84. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2115/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2019-84, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-84, RK-36-2019-84pr01.pdf, RK-36-2019-84pr02.pdf, RK-36-2019-84pr03.doc


85. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - žádost o spolufinancování činnosti krajské manažerky Sdružení místních samospráv ČR, z.s.

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti krajské organizace Sdružení místních samospráv ČR, z.s. o spolufinancování činnosti krajské manažerky. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2116/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje pro Sdružení místních samospráv České republiky, z.s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČO 75130165, ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Krajský manažer SMS ČR, z.s.“, dle materiálu RK-36-2019-85, př. 1

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-85, RK-36-2019-85pr01.doc, RK-36-2019-85pr02.docx


87. Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

P. Pacal seznámil radu kraje s předloženým návrhem plánu činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2117/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2019-87, př. 1.

odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-87, RK-36-2019-87pr01.doc


89. Přihláška Kraje Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh přihlášení Kraje Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019 v kategorii NOVOSTAVBY – pasivní dům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2118/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

přihlásit Kraj Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019 v kategorii NOVOSTAVBY – pasivní dům, a to s novostavbou objektu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu RK-36-2019-89, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-89, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu  Kraje Vysočina odeslat elektronickou přihlášku soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019  dle materiálu RK-36-2019-89, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (4. 12. 2019)

termín: 4. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-89, RK-36-2019-89pr01.docx, RK-36-2019-89pr02.pdf, RK-36-2019-89pr03.pdf


86. FOND VYSOČINY dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení doby pro realizaci projektu a podání závěrečné zprávy, na kterou byla obci Martínkov poskytnuta dotace v rámci programu FV „Hospodaření v lesích 2019“. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2119/36/2019/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 2025/35/2019/RK;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu RK-36-2019-86, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2019-86, RK-36-2019-86pr01.pdf, RK-36-2019-86pr02.pdf, RK-36-2019-86pr03.doc


91. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze. 

 

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 36/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 12. 2019, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

  

Ing. Jana Fischerová, CSc.                                 ...............................................................

 

 

Ing. Vladimír Novotný                                          ...............................................................

  

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2019 dne 3. 12. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 5. 12. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz