Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 36/2020 - 8. 12. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
3 Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
4 Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
5 Náhrada výdělku
6 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
7 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
8 Poskytnutí dotace na akci 63. festival sborového umění Jihlava 2021
9 Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille
10 Návrh na uzavření nájemních smluv pro propagaci Kraje Vysočina
11 Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí
12 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
14 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
15 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
16 Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
17 Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
18 Poskytnutí stipendia na další školní/akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu
19 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
20 Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2021–2023
21 Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
22 Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
23 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
24 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek určený na dofinancování Mobilní specializované paliativní péče pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci Nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
27 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
29 Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
30 Přijetí dotace k projektu x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
31 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce prostor pro KDJ
32 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
33 Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2020
34 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
35 6. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
36 Podání 5. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
37 "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" - zpráva o postupu v projektu a Oznámení o změně I.
38 Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření – vratka návratné finanční výpomoci od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociálně-právní ochrany dětí
41 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021
42 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021
43 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021
44 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021
45 Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
47 Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
48 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené v rámci projektu "Postav si svůj náklaďák III"
49 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021
50 Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné
51 Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov
52 Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj
53 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
54 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
55 Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“
56 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
57 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
58 Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov
59 Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
60 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
61 Majetkoprávní příprava pro akci ʺII/128, II/150 Lukavec – hr. krajeʺ
62 Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
63 Schválení složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
73 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
74 Změna v projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
75 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2021"
76 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021
77 FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
78 Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025
79 Renominace zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava
80 Renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
81 Renominace politiků pro oblast energetiky a Územní energetické koncepce Kraje Vysočina
82 Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
83 Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
84 Renominace zástupců Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina
85 Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru a pracovních skupin Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace
86 Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
87 Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020
88 Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
89 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
90 Zajištění dalších finančních prostředků na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
91 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
92 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
93 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
94 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“
95 Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“
96 Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
97 FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
98 FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
100upr1 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
102upr1 Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz