Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-36-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 36/2020, které se bude konat dne 8.12.2020 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2020
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
  (V. Schrek, RK-36-2020-02)
 3. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
  (V. Schrek, RK-36-2020-03)
 4. Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
  (V. Schrek, RK-36-2020-04)
 5. Náhrada výdělku
  (I. Šteklová, RK-36-2020-05)
 6. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
  (I. Šteklová, RK-36-2020-06)
 7. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
  (I. Šteklová, RK-36-2020-07)
 8. Poskytnutí dotace na akci 63. festival sborového umění Jihlava 2021
  (I. Šteklová, RK-36-2020-08)
 9. Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille
  (I. Šteklová, RK-36-2020-09)
 10. Návrh na uzavření nájemních smluv pro propagaci Kraje Vysočina
  (I. Šteklová, RK-36-2020-10)
 11. Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí
  (Z. Kadlec, RK-36-2020-11)
 12. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-12)
 13. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-13)
 14. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-14)
 15. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-15)
 16. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-16)
 17. Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-17)
 18. Poskytnutí stipendia na další školní/akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-18)
 19. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-19)
 20. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2021–2023
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-20)
 21. Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-21)
 22. Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-22)
 23. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-23)
 24. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek určený na dofinancování Mobilní specializované paliativní péče pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-24)
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci Nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-25)
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-26)
 27. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-36-2020-27)
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
  (P. Pavlinec, RK-36-2020-28)
 29. Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
  (P. Pavlinec, RK-36-2020-29)
 30. Přijetí dotace k projektu x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (P. Pavlinec, RK-36-2020-30)
 31. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce prostor pro KDJ
  (P. Pavlinec, RK-36-2020-31)
 32. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
  (A. Krištofová, RK-36-2020-32)
 33. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2020
  (A. Krištofová, RK-36-2020-33)
 34. 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
  (V. Švarcová, RK-36-2020-34)
 35. 6. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
  (V. Švarcová, RK-36-2020-35)
 36. Podání 5. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
  (V. Švarcová, RK-36-2020-36)
 37. "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" - zpráva o postupu v projektu a Oznámení o změně I.
  (V. Švarcová, RK-36-2020-37)
 38. Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
  (V. Švarcová, RK-36-2020-38)
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření – vratka návratné finanční výpomoci od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
  (V. Švarcová, RK-36-2020-39)
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociálně-právní ochrany dětí
  (V. Švarcová, RK-36-2020-40)
 41. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021
  (V. Švarcová, RK-36-2020-41)
 42. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021
  (K. Ubr, RK-36-2020-42)
 43. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021
  (K. Ubr, RK-36-2020-43)
 44. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021
  (K. Ubr, RK-36-2020-44)
 45. Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
  (K. Ubr, RK-36-2020-45)
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
  (K. Ubr, RK-36-2020-46)
 47. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
  (K. Ubr, RK-36-2020-47)
 48. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené v rámci projektu "Postav si svůj náklaďák III"
  (H. Strnadová, K. Ubr, RK-36-2020-48)
 49. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021
  (H. Strnadová, RK-36-2020-49)
 50. Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné
  (P. Kolář, RK-36-2020-50)
 51. Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov
  (P. Kolář, RK-36-2020-51)
 52. Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj
  (P. Kolář, RK-36-2020-52)
 53. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
  (P. Kolář, RK-36-2020-53)
 54. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-36-2020-54)
 55. Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“
  (P. Kolář, RK-36-2020-55)
 56. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-36-2020-56)
 57. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
  (P. Kolář, RK-36-2020-57)
 58. Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov
  (P. Kolář, RK-36-2020-58)
 59. Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
  (P. Kolář, RK-36-2020-59)
 60. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
  (P. Kolář, RK-36-2020-60)
 61. Majetkoprávní příprava pro akci ʺII/128, II/150 Lukavec – hr. krajeʺ
  (P. Kolář, RK-36-2020-61)
 62. Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-36-2020-62)
 63. Schválení složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
  (I. Hanáková Kosourová, L. Seidl, RK-36-2020-63)
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
  (L. Seidl, RK-36-2020-64)
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
  (L. Seidl, RK-36-2020-65)
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-36-2020-66)
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-36-2020-67)
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-36-2020-68)
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-36-2020-69)
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-36-2020-70)
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
  (L. Seidl, RK-36-2020-71)
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-36-2020-72)
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
  (L. Seidl, RK-36-2020-73)
 74. Změna v projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
  (L. Seidl, RK-36-2020-74)
 75. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2021"
  (L. Seidl, RK-36-2020-75)
 76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021
  (I. Fryšová, RK-36-2020-76)
 77. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
  (I. Fryšová, RK-36-2020-77)
 78. Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025
  (I. Fryšová, RK-36-2020-78)
 79. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava
  (I. Fryšová, RK-36-2020-79)
 80. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
  (I. Fryšová, RK-36-2020-80)
 81. Renominace politiků pro oblast energetiky a Územní energetické koncepce Kraje Vysočina
  (I. Fryšová, RK-36-2020-81)
 82. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
  (I. Fryšová, RK-36-2020-82)
 83. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
  (I. Fryšová, RK-36-2020-83)
 84. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina
  (I. Fryšová, RK-36-2020-84)
 85. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru a pracovních skupin Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace
  (I. Fryšová, RK-36-2020-85)
 86. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
  (I. Fryšová, RK-36-2020-86)
 87. Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020
  (I. Fryšová, RK-36-2020-87)
 88. Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
  (I. Fryšová, RK-36-2020-88)
 89. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
  (I. Fryšová, RK-36-2020-89)
 90. Zajištění dalších finančních prostředků na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-36-2020-90)
 91. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
  (I. Fryšová, RK-36-2020-91)
 92. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
  (I. Fryšová, RK-36-2020-92)
 93. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-36-2020-93)
 94. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“
  (I. Fryšová, E. Horná, RK-36-2020-94)
 95. Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“
  (I. Fryšová, E. Horná, RK-36-2020-95)
 96. Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
  (E. Horná, RK-36-2020-96)
 97. FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
  (E. Horná, RK-36-2020-97)
 98. FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
  (E. Horná, RK-36-2020-98)
 99. Rozprava členů rady

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, v. r.

hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz