Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 36/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2020, které se konalo dne 8. 12. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2020

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 8. 12. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman V. Schrek a omluvil neúčast J. Tourka.

Poté přednesl návrh na stažení bodu:

03.  Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů (Zdrojové materiály: RK-36-2020-03)

z programu jednání.

Rada kraje návrh vyřazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2020
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
03.  Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
04.  Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
05.  Náhrada výdělku
06.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
07.  Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
08.  Poskytnutí dotace na akci 63. festival sborového umění Jihlava 2021
09.  Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille
10.  Návrh na uzavření nájemních smluv pro propagaci Kraje Vysočina
11.  Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí
12.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
14.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
15.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
16.  Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
17.  Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
18.  Poskytnutí stipendia na další školní/akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu
19.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
20.  Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2021–2023
21.  Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
22.  Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
23.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
24.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek určený na dofinancování Mobilní specializované paliativní péče pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci Nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
27.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
29.  Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
30.  Přijetí dotace k projektu x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
31.  Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce prostor pro KDJ
32.  Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
33.  Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2020
34.  5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
35.  6. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
36.  Podání 5. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
37.  "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" - zpráva o postupu v projektu a Oznámení o změně I.
38.  Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – vratka návratné finanční výpomoci od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociálně-právní ochrany dětí
41.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021
42.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021
43.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021
44.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021
45.  Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
47.  Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
48.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené v rámci projektu "Postav si svůj náklaďák III"
49.  Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021
50.  Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné
51.  Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov
52.  Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj
53.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
54.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
55.  Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“
56.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
57.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
58.  Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov
59.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
60.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
61.  Majetkoprávní příprava pro akci ʺII/128, II/150 Lukavec – hr. krajeʺ
62.  Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
63.  Schválení složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
64.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
65.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
66.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
70.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
71.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
72.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
74.  Změna v projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
75.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2021"
76.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021
77.  FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
78.  Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025
79.  Renominace zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava
80.  Renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
81.  Renominace politiků pro oblast energetiky a Územní energetické koncepce Kraje Vysočina
82.  Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
83.  Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
84.  Renominace zástupců Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina
85.  Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru a pracovních skupin Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace
86.  Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
87.  Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020
88.  Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
89.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
90.  Zajištění dalších finančních prostředků na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
91.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
92.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
93.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
94.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“
95.  Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“
96.  Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
97.  FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
98.  FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
99.  Rozprava členů rady

Usnesení 2160/36/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

V. Schrek seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí věcného daru dobročinnému fondu ViZa. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2161/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-36-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-02, RK-36-2020-02pr01.doc


03. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-03


04. Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

V. Schrek informoval radu kraje o předloženém návrhu zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 2162/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • zvolit předsedy a členy těchto výborů: 
  • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;  
 • zvolit členy tohoto výboru: 
  • Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina 

s účinností od 22. 12. 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-04


05. Náhrada výdělku

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2163/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit s účinností od 1. 1. 2021 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-05


06. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2164/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020 dle materiálu RK-36-2020-06, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020 dle materiálu RK-36-2020-06, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-36-2020-06, př. 3;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-36-2020-06, př. 4.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (22. 12. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-06, RK-36-2020-06pr01.xls, RK-36-2020-06pr02.xls, RK-36-2020-06pr03.pdf, RK-36-2020-06pr04.pdf


07. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.

Usnesení 2165/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2020-07, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-36-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (8. 12. 2020)

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-07, RK-36-2020-07pr01.doc, RK-36-2020-07pr02.pdf, RK-36-2020-07pr03.pdf


08. Poskytnutí dotace na akci 63. festival sborového umění Jihlava 2021

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2166/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost organizaci Společnost pro FSU, z.s., se sídlem Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, IČO: 65340507 ve výši 120 000 Kč na pořádání akce 63. festival sborového umění Jihlava 2021 dle materiálu RK-36-2020-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2020-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-08, RK-36-2020-08pr01.pdf, RK-36-2020-08pr02.doc


09. Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh Dodatku Smlouvy o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2167/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci ze dne 8. 11. 2019 dle materiálu RK-36-2020-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-09, RK-36-2020-09pr01.pdf, RK-36-2020-09pr02.pdf, RK-36-2020-09pr03.pdf


10. Návrh na uzavření nájemních smluv pro propagaci Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavření nájemních smluv v souvislosti s propagací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2168/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

uzavření nájemních smluv dle materiálů RK-36-2020-10, př. 1RK-36-2020-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-10, RK-36-2020-10pr01.doc, RK-36-2020-10pr02.doc


11. Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem oznámení předkládaného zastupitelstvu kraje na vědomí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2169/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předložení dokladů o tom, že pominul důvod neslučitelnosti funkcí Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, hejtmana Kraje Vysočina a Mgr. Jana Tourka, člena Rady Kraje Vysočina, dle materiálů RK-36-2020-11, př. 1 a RK-36-2020-11, př. 2.

odpovědnost: Oddělení ostatních správních činností (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-11, RK-36-2020-11pr01.pdf, RK-36-2020-11pr02.pdf


12. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2170/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2020-12, př. 1, RK-36-2020-12, př. 2 a RK-36-2020-12, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 12. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (18. 12. 2020)

termín: 18. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-12, RK-36-2020-12pr01.pdf, RK-36-2020-12pr02.pdf, RK-36-2020-12pr03.pdf


13. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2171/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2020-13, př. 1 a RK-36-2020-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 12. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (18. 12. 2020)

termín: 18. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-13, RK-36-2020-13pr01.pdf, RK-36-2020-13pr02.pdf


14. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2172/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2020-14, př. 1 a RK-36-2020-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 12. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (18. 12. 2020)

termín: 18. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-14, RK-36-2020-14pr01.pdf, RK-36-2020-14pr02.pdf


15. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2173/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 12. 2020), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (18. 12. 2020)

termín: 18. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-15, RK-36-2020-15pr01.pdf


16. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2174/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2020-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 12. 2020), Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (18. 12. 2020)

termín: 18. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-16, RK-36-2020-16pr01.pdf


17. Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí poskytnutí stipendia studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2175/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-36-2020-17, př. 1 pro akademický rok 2020/2021.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-17, RK-36-2020-17pr01.xls, RK-36-2020-17pr02.pdf


18. Poskytnutí stipendia na další školní/akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí poskytnutí stipendia studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazeným do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2176/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro poskytnutí stipendia ve výši 30 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-36-2020-18, př. 1 pro školní/akademický rok 2020/2021.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-18, RK-36-2020-18pr01.xls, RK-36-2020-18pr02.pdf


19. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem programu na podporu zajištění dostupnosti zubní péče pro obyvatele Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2177/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021 dle materiálu RK-36-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-19, RK-36-2020-19pr01.doc


20. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2021–2023

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení střednědobé výhledy rozpočtů pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2178/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2021 – 2023 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2020-20, př. 1;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činnosti na období 2021 – 2023 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2020-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-20, RK-36-2020-20pr01.xlsx


21. Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu realizace investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2179/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-21, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-21, př. 2;

stanoví

u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-21, RK-36-2020-21pr01.pdf, RK-36-2020-21pr02.xls


22. Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2020 u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2180/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 3.
 • realizaci investiční akce Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 2;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 4;

stanoví

u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-22, RK-36-2020-22pr01.pdf, RK-36-2020-22pr02.pdf, RK-36-2020-22pr03.xls, RK-36-2020-22pr04.xls


23. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2181/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 766 500 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 766 500 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 766 500 Kč, která je kompenzována příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje určeným na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-23


24. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek určený na dofinancování Mobilní specializované paliativní péče pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov o příspěvek určeny na dofinancování Mobilní specializované paliativní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2182/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 2 405 000 Kč, při současném snížení § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 2 405 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 2 405 000 Kč za účelem dofinancování Mobilní specializované paliativní péče.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 12. 2020), Odbor ekonomický (18. 12. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (18. 12. 2020)

termín: 18. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-24, RK-36-2020-24pr01.pdf


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci Nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh poskytnutí příspěvku na akreditaci Nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2183/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 755 884 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 755 884 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 351 254 Kč;
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 404 630 Kč;

         s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2020. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 12. 2020), Odbor ekonomický (15. 12. 2020), ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-25, RK-36-2020-25pr01.pdf


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2184/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 9 368 040 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, poskytnutých na předfinancování výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-26


27. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí příspěvku na obnovu zdravotnického přístroje Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2185/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 900 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 6 000 000 Kč a § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 900 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 6 900 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny;

ukládá

řediteli Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 40% z předpokládané pořizovací ceny;
 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 30 % z předpokládané pořizovací ceny, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 9 200 000 Kč dle materiálu RK-36-2020-27, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 9 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 9 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-27, RK-36-2020-27pr01.pdf, RK-36-2020-27pr02.docx, RK-36-2020-27pr03.pdf


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku příspěvkovým organizacím kraje na krytí výdajů spojených s realizací Projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2186/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 469 209 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 198 284 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 270 925 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 98 309 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Obnova a posílení síťové infrastruktury" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 99 975 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu „GYOA PE - zvýšení úrovně IT - II - robotika a projekce" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 100 000 Kč u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Virtualizace a server" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 170 925 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Centrální UPS pro rozvodny ICT" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-28, RK-36-2020-28pr01.pdf, RK-36-2020-28pr02.xlsx


29. Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu a předložení závěrečné zprávy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2187/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodloužením termínu realizace projektu a vyplacením finančního příspěvku v roce 2021;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 400 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Pořízení produkčního diskového pole“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".

odpovědnost: Odbor informatiky (28. 2. 2021), Odbor ekonomický (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-29, RK-36-2020-29pr01.pdf


30. Přijetí dotace k projektu x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2188/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu x-eHealth kraje o účelovou dotaci z fondu HORIZON 2020 ve výši 63 360,94 EUR (1 712 063,29 Kč).

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-30, RK-36-2020-30pr01.pdf


31. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce prostor pro KDJ

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce prostor pro Krajskou digitalizační jednotku uzavíranou mezi Krajem Vysočina a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2189/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2020-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-31, RK-36-2020-31pr01.doc


32. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2190/36/2020/RK

Rada kraje
stanoví

 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) ve výši 233 925 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 14 525 tis. Kč;

ukládá

vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2021 v termínu do 31. 3. 2021;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit
  • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021 v celkové výši a členění dle materiálu RK-36-2020-32, př. 1 – Rozpočet kraje 2021;
  • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2021 materiálu RK-36-2020-32, př. 1 (Rozpočet kraje 2021, část D);
  • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2020 do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Evropské projekty;
  • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši dle bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2020 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2021;
  • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2021;
 • svěřit radě kraje provádění
  • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
  • všech rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
  • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
  • rozpočtového opatření týkajícího se daně z příjmů placené Krajem Vysočina;
  • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech. 

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje, kromě všech rozpočtových opatření týkajících se financování výdajů na řešení havárií, živelných pohrom, pandemií, apod., které může schvalovat rada kraje s povinností podání informace na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje. 

 • uložit radě kraje zpracovat do 31. 3. 2021 úpravu rozpočtu kraje, která bude reagovat na legislativní změny účinné po 1. 1. 2021 a která bude odrážet další možné vlivy s dopadem do rozpočtu kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2021), rada kraje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-32, RK-36-2020-32pr01.pdf, RK-36-2020-32pr02.pdf, RK-36-2020-32pr03.pdf


33. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, požádala radu kraje o pověření ekonomického odboru rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2191/36/2020/RK

Rada kraje
pověřuje

odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020;

ukládá

odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2021 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-33


34. 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o podání posledního Hlášení o udržitelnosti u projektu s názvem "Transformace ÚSPMP Těchobuz II.". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2192/36/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2020-34, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II., včetně požadovaných příloh.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-34, RK-36-2020-34pr01.doc


35. 6. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za 6. etapu projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2193/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-36-2020-35, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-36-2020-35, př. 2 za 6. etapu projektu Transformace Kamélie Křižanov II., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005886;

bere na vědomí

podání těchto dokumentů v souladu s  podmínkami poskytnutí dotace elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (8. 12. 2020)

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-35, RK-36-2020-35pr01.pdf, RK-36-2020-35pr02.pdf


36. Podání 5. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za 5. etapu projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2194/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-36-2020-36, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-36-2020-36, př. 2 za pátou etapu projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

bere na vědomí

podání těchto dokumentů v souladu s  podmínkami poskytnutí dotace elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (8. 12. 2020)

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-36, RK-36-2020-36pr01.pdf, RK-36-2020-36pr02.pdf


37. "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" - zpráva o postupu v projektu a Oznámení o změně I.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje se záměrem podání Oznámení o změně č. 1 projektu "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" a  podání dokumentů a podkladů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2195/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o postupu v projektu "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" dle materiálu RK-36-2020-37;

schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-36-2020-37;

ukládá

odboru sociálních věcí informovat MPSV ČR o změnách v projektu popsaných v materiálu RK-36-2020-37 v souladu s dokumentací programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 a předložit poskytovateli dotace podklady nezbytné pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-37


38. Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu Dodatku Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2196/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (22. 12. 2020), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-38, RK-36-2020-38pr01.doc


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření – vratka návratné finanční výpomoci od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2197/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 650 000 Kč (Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace 3 000 000 Kč a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace 650 000 Kč – vratka návratné finanční výpomoci) při současném zvýšení výdajů, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 3 650 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-39


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociálně-právní ochrany dětí

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činnosti sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2198/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši  101 125 Kč na zabezpečení činnosti sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v roce 2020 (ÚZ 13019);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 75 343 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (11. 12. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (11. 12. 2020), Odbor ekonomický (11. 12. 2020)

termín: 11. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-40, RK-36-2020-40pr01.pdf


41. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení programu na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2199/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021“ dle materiálu RK-36-2020-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-41, RK-36-2020-41pr01.docx


42. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení programu na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých. V průběhu jednání odešel K. Janoušek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2200/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2021“ dle materiálu RK-36-2020-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (23. 12. 2020)

termín: 23. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-42, RK-36-2020-42pr01.pdf


43. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlášení programu na podporu dlouhodobé a pravidelné sportovní a volnočasové činnosti dětí a mládeže. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2201/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „Sportujeme a volný čas 2021“ dle materiálu RK-36-2020-43, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (23. 12. 2020)

termín: 23. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-43, RK-36-2020-43pr01.pdf


44. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení programu na podporu provozu Krajských center talentované mládeže. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2202/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021“ dle materiálu RK-36-2020-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-44, RK-36-2020-44pr01.pdf, RK-36-2020-44pr02.pdf


45. Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel K. Janoušek, odešla H. Hajnová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2203/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-36-2020-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-45, RK-36-2020-45pr01.xlsx


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na zvláštní účet projektu "Učíme se ze života pro život". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2204/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 7 360 504,53 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-46


47. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem Dodatku Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina. V průběhu jednání přišla H. Hajnová, odešel R. Fabeš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2205/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina dle materiálu RK-36-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-47, RK-36-2020-47pr01.doc


48. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené v rámci projektu "Postav si svůj náklaďák III"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o spolupráci uzavřené v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák III“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2206/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák III“ dle materiálu RK-36-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-48, RK-36-2020-48pr01.doc, RK-36-2020-48pr02.doc


49. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021. V průběhu jednání odešel J. Břížďala. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2207/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021: 

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 591 427 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 473 014 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-49


50. Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem Dodatku Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2208/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Rovečné, Rovečné 40, dle materiálu RK-36-2020-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-50, RK-36-2020-50pr01.doc


51. Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh Dodatku Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov. V průběhu jednání přišli R. Fabeš a J. Břížďala. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2209/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-51, RK-36-2020-51pr01.doc


52. Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu Dodatku Zřizovací listiny Domova Háj. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2210/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-52, RK-36-2020-52pr01.doc


53. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2211/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením: 

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-53, RK-36-2020-53pr01.doc, RK-36-2020-53pr02.doc, RK-36-2020-53pr03.doc, RK-36-2020-53pr04.doc


54. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh bezúplatného nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2212/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-36-2020-54, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-54, RK-36-2020-54pr01.xls


55. Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření kupní smlouvy v rámci majetkoprávního vypořádání výše uvedené stavební akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2213/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 375/48, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/49, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/50, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 375/51, ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy kupní dle materiálu RK-36-2020-55, př. 1 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované stavební akci kraje s názvem „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-55, RK-36-2020-55pr01.doc, RK-36-2020-55pr02.pdf, RK-36-2020-55pr03.pdf, RK-36-2020-55pr04.pdf


56. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2214/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2020-56, př. 1 a RK-36-2020-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-56, RK-36-2020-56pr01.xlsx, RK-36-2020-56pr02.xlsx


57. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2215/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-57, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-57, RK-36-2020-57pr01.xls


58. Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu žádosti o výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2216/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout, s ohledem na zánik předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádat Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov o výmaz předkupního práva zřízeného ve prospěch Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-36-2020-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-58, RK-36-2020-58pr01.pdf


59. Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2217/36/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-59


60. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2218/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-36-2020-60, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 12. 2020)

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-60, RK-36-2020-60pr01.xls, RK-36-2020-60pr02.pdf


61. Majetkoprávní příprava pro akci ʺII/128, II/150 Lukavec – hr. krajeʺ

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem na pozemky potřebné pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2219/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov na pozemky potřebné pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ v rozsahu a za podmínek dle Nájemní smlouvy dle materiálu RK-36-2020-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-61, RK-36-2020-61pr01.doc


62. Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem přijetí daru pozemku v k.ú. Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2220/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 377/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-62, RK-36-2020-62pr01.pdf


63. Schválení složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložili radě kraje ke schválení složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. V průběhu jednání odešel L. Vlček. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2221/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-36-2020-63, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 2. 2021), Oddělení řízení lidských zdrojů (1. 2. 2021)

termín: 1. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-63, RK-36-2020-63pr01.doc, RK-36-2020-63pr02.doc, RK-36-2020-63pr03.doc, RK-36-2020-63pr04.doc


64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2222/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o část účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026) ve výši 24 000 Kč původně určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 24 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Bezpečnostní analýza – Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace“ v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-64


65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2223/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a  galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026) ve výši 24 000 Kč původně určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 24 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Bezpečnostní školení a implementace bezpečnostního standardu – expoziční objekt Pelhřimov“ v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-65


66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2224/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 14 671 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o  částku 14 671 Kč určenou na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů výstavy „Bejvávalo, bejvávalo dobře aneb vesnický život na přelomu 19. a 20. století“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-66, RK-36-2020-66pr01.pdf


67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2225/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 99 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o  částku 99 000 Kč určenou na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Prezentační činnost Muzea Vysočiny Jihlava (Muzeum Jihlava, pobočka Třešť, pobočka hrad Roštejn)“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-67, RK-36-2020-67pr01.pdf


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR určené Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2226/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 130 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 130 000 Kč určenou na krytí ztrát u prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Zahájení návštěvnické sezóny 2020“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-68, RK-36-2020-68pr01.pdf


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2227/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 40 339 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o  částku 40 339 Kč určenou na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Krytí ztrát Muzea Vysočiny Třebíč souvisejících s Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem a z toho vyplývajícím uzavřením kulturních institucí“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-69, RK-36-2020-69pr01.pdf


70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu ČR do rozpočtu kraje na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2228/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 3 000 000 Kč určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů/záchranný balíček k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19“ (ÚZ 34352);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 3 000 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-70, RK-36-2020-70pr01.pdf


71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 66 000 Kč určenou na realizaci projektu. V průběhu jednání přišel L. Vlček. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2229/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 66 000 Kč určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ (ÚZ 34505);
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 66 000 Kč určenou na realizaci projektu „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výkup díla Josefa Klimeše, Muž a žena, plastika, bronz, 51 x 55 cm, nedatováno, nesignováno“;
 • úpravu plánu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2020-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-71, RK-36-2020-71pr01.pdf, RK-36-2020-71pr02.xls


72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2230/36/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 200 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ (ÚZ 34505);
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč určenou na realizaci projektu „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - výkup ČZ 175/501.05 (č. motoru -122099, č. karoserie -122627), přívěsný vozík (sidecar) Druzeta (č. rámu a karoserie -151), návěsný vozík Pav 40 (výr. č. - není dochováno)“;
 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2020-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-72, RK-36-2020-72pr01.pdf, RK-36-2020-72pr02.xls


73. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2231/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 63 209,89 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-73, RK-36-2020-73pr01.xls


74. Změna v projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o změně projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, realizovaného v rámci výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2232/36/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o změnu dle materiálu RK-36-2020-74, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-36-2020-74, př. 2 prostřednictvím systému MS2014+ ke schválení řídícímu orgánu.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-74, RK-36-2020-74pr01.pdf, RK-36-2020-74pr02.Pdf


75. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2021"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení programu na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2233/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2021" dle materiálu RK-36-2020-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-75, RK-36-2020-75pr01.doc


76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyhlášení programu na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2234/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021“ dle materiálu RK-36-2020-76, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-76, RK-36-2020-76pr01.doc


77. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh prodloužení doby realizace projektů podpořených v rámci Fondu Vysočiny - Program OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2235/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2020-77, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-77, RK-36-2020-77pr01.pdf, RK-36-2020-77pr02.pdf, RK-36-2020-77pr03.pdf


78. Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválení aktualizovaného Programu ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 – 2025. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2236/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 – 2025 dle materiálů RK-36-2020-78, př. 1 a RK-36-2020-78, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-78, RK-36-2020-78pr01.docx, RK-36-2020-78pr02.xlsx


79. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh renominace zástupců Kraje Vysočina do politického grémia Evropského regionu Dunaj - Vltava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2237/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Ing. Jany Fischerové, CSc. a MUDr. Jiřího Běhounka jeho náhradníky, učiněnou usnesením č. 2159/40/2016/RK;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Mgr. Romana Fabeše jejím náhradníkem.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-79


80. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2238/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko - Česká republika;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko – Česká republika;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat nominaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-80


81. Renominace politiků pro oblast energetiky a Územní energetické koncepce Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o renominaci politiků pro oblast energetiky a Územní energetické koncepce Kraje Vysočina 2017 - 2042. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2239/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

jmenování Ing. Martina Kukly jako politika pro energetiku a Mgr. Pavla Pacala jako politika pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042;

jmenuje

Mgr. Karla Janouška, člena rady kraje pro oblast majetku, politikem pro energetiku a Mgr. Hanu Hajnovou, náměstkyni hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, politikem pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 12. 2020)

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-81


82. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2240/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • zrušit nominace MUDr. Jiřího Běhounka, Ing. Miroslava Houšky, Ing. Martina Kukly, Josefa Číže a RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominace Ing. Vladimíra Novotného, Ing. Tomáše Kučery, Mgr. Pavla Fraňka, Milana Plodíka a Ing. Jaroslava Vymazala jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;
 • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce strategie inteligentní specializace a Mgr. Romana Fabeše jako jeho náhradníka;
 • nominovat za Kraj Vysočina:
  • Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Petra Bártu jeho náhradníkem;
  • MUDr. Jiřího Běhounka, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Bc. Martina Hyského jeho náhradníkem;
  • Ing. Lukáše Vlčka, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem;
  • Ing. Miroslava Houšku, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Pavla Janouška jeho náhradníkem;
  • Ing. Martina Kuklu, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. et Mgr. Bohumilu Kobrlovou jeho náhradnicí;
  • Mgr. Hanu Hajnovou, zástupcem strategie inteligentní specializace, Mgr. Milana Daďourka jejím náhradníkem.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-82, RK-36-2020-82pr01.docx


83. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2241/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako členku Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat nominaci Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70812853, administrátorovi Fondu malých projektů v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-83


84. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu renominace zástupců Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2242/36/2020/RK

Rada kraje
ruší

nominace Mgr. Pavla Pacala jako předsedy Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Martina Kukly jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou předsedkyní Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Miroslava Houšku členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-84, RK-36-2020-84pr01.pdf


85. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru a pracovních skupin Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o nominaci zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru a pracovních skupin Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2243/36/2020/RK

Rada kraje
nominuje

 • Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina v Řídícím výboru ITI JA a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. jeho náhradnicí;
 • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. členkou pracovní skupiny Ekonomická síla aglomerace;
 • Ing. Bc. Martina Hyského, Ing. Pavla Bartoše a Ing. Petra Stejskala členy pracovní skupiny Integrovaná a ekologická mobilita;
 • Mgr. Jiřího Bínu členem pracovní skupiny Sociálně stabilní aglomerace;
 • JUDr. Mgr. Romana Slouku členem pracovní skupiny Kvalitní a funkční prostředí a správa věcí veřejných;
 • Ing. Ladislava Seidla, MBA členem pracovní skupiny Společenský život.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-85, RK-36-2020-85pr01.pdf


86. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem změny obsazení orgánů Regionální rozvojové agentury Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2244/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • nominovat Mgr. Hanu Hajnovou členkou Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • nominovat Mgr. Hanu Hajnovou členkou Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina; 

a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění a Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-86


87. Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2245/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-36-2020-87, př. 1;
 • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2020“ dle materiálu RK-36-2020-87, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 12. 2020)

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-87, RK-36-2020-87pr01.doc


88. Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložené Zprávě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2246/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-36-2020-88, RK-36-2020-88, př. 1, RK-36-2020-88, př. 2, RK-36-2020-88, př. 3 a RK-36-2020-88, př. 4;

ukládá

 • příspěvkovým organizacím uvedeným v příloze RK-36-2020-88, př. 3 tabulka č. 1 a odboru zdravotnictví zajistit kvalitní přípravu projektů, pro které bude možné využít prostředky z nástroje REACT-EU, dle seznamu uvedeného v materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 1;
 • Odboru sociálních věcí, Odboru majetkovému a Odboru regionálního rozvoje zahájit přípravu projektů, pro které bude možné využít prostředky z nástroje REACT-EU, dle seznamu uvedeného v materiálu RK-36-2020-88, př. 3, tabulka 3 v závislosti na dostupných informacích o podmínkách čerpání v sociální oblasti.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2021), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021), Odbor majetkový (31. 12. 2021), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-88, RK-36-2020-88pr01.docx, RK-36-2020-88pr02.pdf, RK-36-2020-88pr03.pdf, RK-36-2020-88pr04.ppt


89. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dodatků a Dohod ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2247/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-89, RK-36-2020-89pr01.pdf, RK-36-2020-89pr02.pdf, RK-36-2020-89pr03.pdf, RK-36-2020-89pr04.pdf, RK-36-2020-89pr05.pdf, RK-36-2020-89pr06.pdf, RK-36-2020-89pr07.pdf, RK-36-2020-89pr08.pdf, RK-36-2020-89pr09.pdf, RK-36-2020-89pr10.pdf, RK-36-2020-89pr11.pdf, RK-36-2020-89pr12.pdf, RK-36-2020-89pr13.pdf, RK-36-2020-89pr14.pdf, RK-36-2020-89pr15.pdf


90. Zajištění dalších finančních prostředků na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh zajištění finančních prostředků na financování žádostí podaných po 6. 9. 2020 v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2248/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vytvořit zásobník žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III dle podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-90;
 • podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/10_117/0009701 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-36-2020-90, př. 2;
 • podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/10_117/0009701 dle materiálu RK-36-2020-90, př. 3 ve znění případných úprav vyžádaných poskytovatelem dotace v rámci administrace závěrečné žádosti o platbu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-90, RK-36-2020-90pr01.pdf, RK-36-2020-90pr02.docx, RK-36-2020-90pr03.docx


91. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o  schválení znění změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2249/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-91, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 12. 2020)

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-91, RK-36-2020-91pr01.pdf


92. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2250/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020, 9. 6. 2020, 21. 7. 2020, 8. 9. 2020 a 4. 11. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-36-2020-92, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-36-2020-92, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-36-2020-92, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-92, RK-36-2020-92pr01.pdf, RK-36-2020-92pr02.pdf, RK-36-2020-92pr03.zip


93. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2251/36/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě Smlouvy PR02737.0159 za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-93, př. 4 a v případě Smlouvy PR02270.1208, za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-93, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 12. 2020)

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-93, RK-36-2020-93pr01.pdf, RK-36-2020-93pr02.pdf, RK-36-2020-93pr03.pdf, RK-36-2020-93pr04.pdf, RK-36-2020-93pr05.pdf


94. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovaly radu kraje o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt s  názvem „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“, podaného do 132. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2252/36/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-94, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-94, RK-36-2020-94pr01.pdf


95. Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2253/36/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-95, RK-36-2020-95pr01.pdf


96. Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženou změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2254/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-96, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-96, RK-36-2020-96pr01.docx, RK-36-2020-96pr02.pdf


97. FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření Dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2255/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02742.0039 dle materiálu RK-36-2020-97, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-97, RK-36-2020-97pr01.pdf, RK-36-2020-97pr02.pdf, RK-36-2020-97pr03.doc


98. FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o změně příjemce dotace projektu, podpořeného z Fondu Vysočiny v rámci programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2256/36/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02767.0069 dle materiálu RK-36-2020-98, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2020-98, RK-36-2020-98pr01.pdf, RK-36-2020-98pr02.pdf, RK-36-2020-98pr03.doc


99. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

V. Schrek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 12. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

RNDr. Jan Břížďala                                            …………………………..

 

 

 

Mgr. Roman Fabeš                                            ..................……...……..

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2020 dne 8. 12. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 10. 12. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz