Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 37/2019 - 17. 12. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019"
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
6 Kraje pro bezpečný internet 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
7 Pověření osob provedením posouzením a hodnocením nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
8 eNeschopenka
9 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
10 Souhlas s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11 Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
12 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13 Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
14 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
15 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
16 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
17 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
18 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na realizaci akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, úprava investičního plánu
19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
20 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
21 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
22 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
23 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
24 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
25 ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
26 Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2020
27 Informace o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
28 Návrh plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2020
29 Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020
30 Návrh plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2020
31 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
34 Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky
35 Stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, změna v dočasném schválení
36 Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
37 Marketingové téma roku 2020 „Vysočina sklářská“
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“ pro Střední průmyslovou školu Třebíč
39 Uzavření dohod o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba" pro přeložky vedení společnosti CETIN
40 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s obcí Velký Rybník
41 Spolupráce s Pardubickým krajem ohledně provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod
42 Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
43 Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
44 Prodej pozemků v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín
45 Návrh na změnu usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK a usnesení 1087/19/2019/RK
46 Přijetí daru v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa
47 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351“.
48 Žádost o uzavření nájemní smlouvy a úhrada bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. a obci Dalečín
49 Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019
50 Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792, změna usnesení
51 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Zpracování podkladů pro majetkoprávní přípravu stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat"
52 Uzavření Dohody o narovnání
53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
54 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
55 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
56 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
57 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
58 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati
59 Předchozí souhlas k uzavření dodatku smlouvy o podnájmu nebytových prostor
60 Finanční ukončení projektu "Krok do života" příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov
61 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
62 Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod
63 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
64 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
65 "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu
66 Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence u projektů transformace sociálních služeb
67 Návrh na vyslovení souhlasu s územním a stavebním projektem v souladu s Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
68 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
69 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
71 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
73 Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a změna hodnot „Obvyklých nákladů a výnosů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ na rok 2019 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby
74 Schválení podání žádosti o dotaci projektu "DD Proseč u Pošné - přístavba II." a zařazení nové akce "DD Proseč u Pošné - přístavba II." do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
75 Návrh na poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
76 Návrh na schválení finančních, investičních a odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření, úpravy závazných ukazatelů a přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly Sociální věci
77 „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ – podání nové žádosti do 121. výzvy OPŽP
78 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „PR Havranka – asanační opatření“ a „EVL Havranka – asanační opatření“ (OPŽP)
79 Podpora VVI v Kraji Vysočina
80 Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
81 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
82 Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních“ (OPŽP)
83 Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ (OPŽP)
84 Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
85 Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
86 Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Connecting Regions AT-CZ”
87 Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina
88 Vyhodnocení Akčního plánu Konceptu Smart regionu Vysočina za rok 2019
89 Návrh na poskytnutí finančního daru za reprezentaci kraje v soutěži Oranžová stuha 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
90 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí finančních prostředků od Evropské komise v souvislosti s programem TAIEX
91 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“
92 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
93 Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje – Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
94 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2020
95 Hry IX. Zimní olympiády pro děti a mládež ČR 2020 – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
96 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
97 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
98 Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
99 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
100 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
101 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina - změna závazných ukazatelů
102 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
104upr1 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz