Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 37/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2019, které se konalo dne 17. 12. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 17. 12. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil první náměstek hejtmana P. Franěk a omluvil nepřítomnost J. Běhounka.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2019
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019"
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
06.  Kraje pro bezpečný internet 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
07.  Pověření osob provedením posouzením a hodnocením nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
08.  eNeschopenka
09.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
10.  Souhlas s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11.  Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
12.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13.  Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
14.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
15.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
16.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
17.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
18.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na realizaci akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, úprava investičního plánu
19.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
20.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
21.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
22.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
23.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
24.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
25.  ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
26.  Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2020
27.  Informace o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
28.  Návrh plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2020
29.  Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020
30.  Návrh plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2020
31.  Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
34.  Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky
35.  Stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, změna v dočasném schválení
36.  Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
37.  Marketingové téma roku 2020 „Vysočina sklářská“
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“ pro Střední průmyslovou školu Třebíč
39.  Uzavření dohod o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba" pro přeložky vedení společnosti CETIN
40.  Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s obcí Velký Rybník
41.  Spolupráce s Pardubickým krajem ohledně provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod
42.  Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
43.  Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
44.  Prodej pozemků v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín
45.  Návrh na změnu usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK a usnesení 1087/19/2019/RK
46.  Přijetí daru v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa
47.  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351“.
48.  Žádost o uzavření nájemní smlouvy a úhrada bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. a obci Dalečín
49.  Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019
50.  Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792, změna usnesení
51.  Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Zpracování podkladů pro majetkoprávní přípravu stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat"
52.  Uzavření Dohody o narovnání
53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
54.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
55.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
56.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
57.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
58.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati
59.  Předchozí souhlas k uzavření dodatku smlouvy o podnájmu nebytových prostor
60.  Finanční ukončení projektu "Krok do života" příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov
61.  4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
62.  Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod
63.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
64.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
65.  "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu
66.  Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence u projektů transformace sociálních služeb
67.  Návrh na vyslovení souhlasu s územním a stavebním projektem v souladu s Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
68.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
69.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
70.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
71.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
72.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
73.  Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a změna hodnot „Obvyklých nákladů a výnosů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ na rok 2019 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby
76.  Návrh na schválení finančních, investičních a odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření, úpravy závazných ukazatelů a přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly Sociální věci
74.  Schválení podání žádosti o dotaci projektu "DD Proseč u Pošné - přístavba II." a zařazení nové akce "DD Proseč u Pošné - přístavba II." do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
75.  Návrh na poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
77.  „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ – podání nové žádosti do 121. výzvy OPŽP
78.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „PR Havranka – asanační opatření“ a „EVL Havranka – asanační opatření“ (OPŽP)
79.  Podpora VVI v Kraji Vysočina
80.  Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
81.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
82.  Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních“ (OPŽP)
83.  Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ (OPŽP)
84.  Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
85.  Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
86.  Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Connecting Regions AT-CZ”
87.  Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina
88.  Vyhodnocení Akčního plánu Konceptu Smart regionu Vysočina za rok 2019
89.  Návrh na poskytnutí finančního daru za reprezentaci kraje v soutěži Oranžová stuha 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
90.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí finančních prostředků od Evropské komise v souvislosti s programem TAIEX
91.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“
92.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
93.  Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje – Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
94.  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2020
95.  Hry IX. Zimní olympiády pro děti a mládež ČR 2020 – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
96.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
97.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
98.  Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
99.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
100.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
101.  Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina - změna závazných ukazatelů
102.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
103.  Rozprava členů rady

Usnesení 2120/37/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 17. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

K navrhovaným bodům 02 – 05, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019"

Usnesení 2121/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 838 945 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 88 945  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 750 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zajištění identitních služeb vůči sdíleným aplikacím Kraje Vysočina" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Licence Windows server 2019 DC" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 88 945 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Obměna klíčových síťových prvků" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "eNeschopenka pro NHB" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-02, RK-37-2019-02pr01.pdf, RK-37-2019-02pr02.xlsx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"

Usnesení 2122/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 572 707 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 288 326  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 284 381 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Specifické IT vybavení organizace 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 42 027 Kč u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Stanice pro zvýšení kvality propagace a prezentace MVHB" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 148 916 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Prezenční technika do velké zasedací místnosti nemocnice" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 93 438 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Pořízení plotrové tiskárny na velkoformátové tisky" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 138 465 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění výuky a podpora technického, přírodovědného a jazykového vzdělávání na GyOA Pelhřimov" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 149 861 Kč u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Grafické monitory, kvalitní síť na PC učebnách" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-03, RK-37-2019-03pr01.pdf, RK-37-2019-03pr02.xlsx


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

Usnesení 2123/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 489 887 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 61 264  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 428 623 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 247 500 Kč u Krajské knihovny Vysočiny na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečné úložiště dat v síti" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  51 123 Kč u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Server pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  130 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Identity management systém" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  61 264 Kč u Gymnázia Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření WiFi sítě na Gymnáziu Žďár nad Sázavou" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-04, RK-37-2019-04pr01.pdf, RK-37-2019-04pr02.xlsx


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“

Usnesení 2124/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 063 962 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 74 758 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 989 204 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  118 428 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Monitorovací sytém" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 163 350 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Úprava NIS AMIS*H Patient Summary pro NIX-ZD" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 100 823 Kč u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizace, bezpečné zálohování" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 94 950 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 16 500 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Expediční systém pro masnou výrobu" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 160 798 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "AMIS*H, Patient Summary" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 250 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Modernizace virtualizační platformy ZZS" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 100 855 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 14 145 Kč u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizace učebny ICT VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 44 113 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Antivirus" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-05, RK-37-2019-05pr01.pdf, RK-37-2019-05pr02.xlsx


06. Kraje pro bezpečný internet 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2125/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, §3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od sedmi krajů v celkové výši 350 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2019.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-06


07. Pověření osob provedením posouzením a hodnocením nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2126/37/2019/RK

Neveřejný materiál:

Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-07, RK-37-2019-07pr01.doc


08. eNeschopenka

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2127/37/2019/RK

Rada kraje
ukládá

ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina zajistit bezpečnost procesu vystavování eNeschopenek za použití povinného elektronického podpisu nebo elektronické identity.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 1. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 1. 2020), Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-08


09. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení žadatelky do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2128/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-37-2019-09, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-09, RK-37-2019-09pr01.doc, RK-37-2019-09pr02.pdf, RK-37-2019-09pr03.xls


10. Souhlas s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2129/37/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-10, RK-37-2019-10pr01.pdf, RK-37-2019-10pr02.pdf


11. Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2130/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2019-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-11, RK-37-2019-11pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 12 – 16, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


12. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2131/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-12, RK-37-2019-12pr01.pdf


13. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2132/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2019-13, př. 1, RK-37-2019-13, př. 2, RK-37-2019-13, př. 3, RK-37-2019-13, př. 4, RK-37-2019-13, př. 5 a RK-37-2019-13, př. 6.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-13, RK-37-2019-13pr01.pdf, RK-37-2019-13pr02.pdf, RK-37-2019-13pr03.pdf, RK-37-2019-13pr04.pdf, RK-37-2019-13pr05.pdf, RK-37-2019-13pr06.pdf


14. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2133/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2019-14, př. 1 a RK-37-2019-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-14, RK-37-2019-14pr01.doc, RK-37-2019-14pr02.doc


15. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2134/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2019-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-15, RK-37-2019-15pr01.pdf


16. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2135/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-16, RK-37-2019-16pr01.doc


17. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2136/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 310 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 310 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 310 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz určeného na stabilizaci protihlukové stěny včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 12. 2019), Odbor ekonomický (18. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (18. 12. 2019)

termín: 18. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-17, RK-37-2019-17pr01.pdf


18. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na realizaci akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, úprava investičního plánu

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2137/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 136 677 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 136 677 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 136 677 Kč na úhradu zvýšených nákladů spojených s realizací akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod;
 • změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s vyššími náklady na akci Rekonstrukce budovy onkologie;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 18. 12. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na úhradu zvýšených nákladů na rekonstrukci rozvodů vody budovy onkologie včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 12. 2019), Odbor ekonomický (18. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (18. 12. 2019)

termín: 18. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-18, RK-37-2019-18pr01.pdf


19. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2138/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 72 002 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 Kč,
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 72 000 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 105 000 Kč (ÚZ 35015 - 95 000 Kč, ÚZ 35019 - 10 000 Kč) původně určené pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 105 000 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 12. 2019), Odbor ekonomický (19. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (19. 12. 2019)

termín: 19. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-19, RK-37-2019-19pr01.xls


20. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2139/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 152 550 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 151 500 Kč určenou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 151 500 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací o částku 1 050 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 12. 2019), Odbor ekonomický (17. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (17. 12. 2019)

termín: 17. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-20

 

K navrhovaným bodům 21 – 24, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


21. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 2140/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • Ventilátor plicní – Raphael Color, inv. č. 001-000-001-471, r. v. 2009, pořizovací cena (PC) 473 761,- Kč, zůstatková cena (ZC) 1,- Kč;
 • Dezinfektor - Miele G7783 AD, inv. č. 001-000-000-512, r. v. 1997, PC 200 151,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Elektrokoagulace ME 401, inv. č. 001-000-000-866, r. v. 1997, PC 431 648,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 • Ventilátor plicní – Raphael Color, inv. č. 001-000-001-471, r. v. 2009, pořizovací cena (PC) 473 761,- Kč, zůstatková cena (ZC) 1,- Kč;
 • Dezinfektor - Miele G7783 AD, inv. č. 001-000-000-512, r. v. 1997, PC 200 151,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Elektrokoagulace ME 401, inv. č. 001-000-000-866, r. v. 1997, PC 431 648,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-21


22. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 2141/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • RTG stěna skiaskopicko-skiagrafická AXIOM ICONOS R200, inv. č. 004-000-051-414, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 3 031 721,- Kč, zůstatková cena (ZC) 545 691,- Kč;
 • Videokamera, inv. č. 004-000-051-067, r. v. 1996, PC 351 866,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • RTG stěna skiaskopicko-skiagrafická AXIOM ICONOS R200, inv. č. 004-000-051-414, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 3 031 721,- Kč, zůstatková cena (ZC) 545 691,- Kč;
 • Videokamera, inv. č. 004-000-051-067, r. v. 1996, PC 351 866,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 12. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-22


23. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 2142/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Monitor fetální Philips MS, Series 50A s telemetrií, inv. č. 005-000-000-237, r. v. 2006, pořizovací cena (PC) 233 100,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 127,- Kč;
 • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-259, r. v. 2000, PC 350 841,- Kč, ZC 54 371,- Kč;
 • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-256, r. v. 2000, PC 339 384,- Kč, ZC 52 586,- Kč;
 • Sterilizátor formaldehydový Getinge – GE 2609 EN AR-2, inv. č. 005-000-000-236, r. v. 2000, PC 217 901,- Kč, ZC 33 759,- Kč;
 • Vyvíječ čisté páry elektr. Getinge-ESG 160, inv. č. 005-000-000-553, r. v. 2008, PC 1 019 542,- Kč, ZC 158 017,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem a odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace: 

 • Monitor fetální Philips MS, Series 50A s telemetrií, inv. č. 005-000-000-237, r. v. 2006, pořizovací cena (PC) 233 100,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 127,- Kč;
 • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-259, r. v. 2000, PC 350 841,- Kč, ZC 54 371,- Kč;
 • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-256, r. v. 2000, PC 339 384,- Kč, ZC 52 586,- Kč;
 • Sterilizátor formaldehydový Getinge – GE 2609 EN AR-2, inv. č. 005-000-000-236, r. v. 2000, PC 217 901,- Kč, ZC 33 759,- Kč;
 • Vyvíječ čisté páry elektr. Getinge-ESG 160, inv. č. 005-000-000-553, r. v. 2008, PC 1 019 542,- Kč, ZC 158 017,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-23


24. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 2143/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Volkswagen Transporter 5J3 6820, inventární číslo 006-000-010-404, r. v. 2014, pořizovací cena 1 874 255,- Kč, zůstatková cena 421 707,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly a s odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • Volkswagen Transporter 5J3 6820, inventární číslo 006-000-010-404, r. v. 2014, pořizovací cena 1 874 255,- Kč, zůstatková cena 421 707,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 12. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-24


25. ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2144/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o rozvoji ERP systému dle materiálu RK-37-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-25, RK-37-2019-25pr01.doc


26. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh požádat o státní dotaci z Programu 2020 na realizaci níže uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2145/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina:

 1. „Kraj Vysočina - Ochrana a zabezpečení ZŠ a SŠ jako možný měkký cíl.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2019-26, př. 1);
 2. „Kraj Vysočina - Ochrana veřejných prostranství (akcí) a objektů veřejné správy jako možný měkký cíl.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2019-26, př. 2).

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (17. 12. 2019)

termín: 17. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-26, RK-37-2019-26pr01.docx, RK-37-2019-26pr02.docx

 

K navrhovaným bodům 27 – 31, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


27. Informace o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Usnesení 2146/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 9/2019 dle materiálu RK-37-2019-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (17. 12. 2019)

termín: 17. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-27, RK-37-2019-27pr01.doc


28. Návrh plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2020

Usnesení 2147/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-28, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-28, RK-37-2019-28pr01.doc


29. Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020

Usnesení 2148/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-29, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-29, RK-37-2019-29pr01.doc


30. Návrh plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2020

Usnesení 2149/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-30, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-30, RK-37-2019-30pr01.doc


31. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

Usnesení 2150/37/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-31, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-31, RK-37-2019-31pr01.doc


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2151/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-37-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-32, RK-37-2019-32pr01.xlsx


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2152/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 26 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 26 000 Kč s určením pro PKKV na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 26 000 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 88 360 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu  „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“(položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 360 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" z kapitoly Evropské projekty;
 • zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 320 000 Kč;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomí

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2022), Gymnázium Třebíč (31. 12. 2022), Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-33, RK-37-2019-33pr01.docx, RK-37-2019-33pr02.docx, RK-37-2019-33pr03.docx, RK-37-2019-33pr04.xls, RK-37-2019-33pr05.xlsx


34. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky

M. Kukla předložil radě kraje návrh vzít na vědomí Zápis č. 4/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2153/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 4/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2019-34, př. 1;

rozhoduje

ukládá

 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-37-2019-34, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-37-2019-34, př. 1 z účetnictví kraje.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-34, RK-37-2019-34pr01.pdf


35. Stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, změna v dočasném schválení

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s navrhovaným navýšením počtu zaměstnanců a změnami pracovních míst v rámci krajského úřadu. Projednávání se zúčastnily V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí,

Usnesení 2154/37/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k: 

 • 1. 1. 2020 na 478 zaměstnanců
 • 1. 2. 2020 na 479 zaměstnanců
 • 1. 3. 2020 na 480 zaměstnanců;

bere na vědomí

informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1.  1. 2020, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022 s obsahovou náplní pro činnosti spojené s realizací projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2020), Odbor ekonomický (28. 2. 2020), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (28. 2. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-35, RK-37-2019-35pr01.doc, RK-37-2019-35pr02.pdf, RK-37-2019-35pr03.pdf, RK-37-2019-35pr04.pdf


36. Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní

P. Jelínek, správce autoprovozu a budov oddělení hospodářské správy, předložil radě kraje návrh uzavřít Nájemní smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2155/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-37-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-36, RK-37-2019-36pr01.doc


37. Marketingové téma roku 2020 „Vysočina sklářská“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí aktivity připravované v souvislosti s celokrajským tématem pro rok 2020 „Vysočina sklářská“. Projednávání se zúčastnili P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, M. Svatoňová, produktová manažerka Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2156/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

aktivity připravované v souvislosti s celokrajským tématem pro rok 2020 „Vysočina sklářská“;

ukládá

Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru školství, mládeže a sportu zajistit v první polovině roku 2020 prezentační akci „Vysočina sklářská“ v prostorách nákupního centra Citypark Jihlava.

odpovědnost: Vysočina Tourism, příspěvková organizace (30. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-37, RK-37-2019-37pr01.docx


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“ pro Střední průmyslovou školu Třebíč

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, M. Svatoňová, produktová manažerka Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2157/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 98 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 552 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“;

ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč projekt „Čistá mobilita SPŠT“ realizovat nejpozději do 30. 5. 2020.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Střední průmyslová škola Třebíč (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-38, RK-37-2019-38pr01.pdf, RK-37-2019-38pr02.pdf


39. Uzavření dohod o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba" pro přeložky vedení společnosti CETIN

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavřít níže uvedené dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2158/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít:

 • Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 1 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 2";
 • Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 2 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1"; 
 • Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 3 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba".

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-39, RK-37-2019-39pr01.docx, RK-37-2019-39pr02.docx, RK-37-2019-39pr03.docx


40. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s obcí Velký Rybník

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s obcí Velký Rybník. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2159/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s obcí Velký Rybník, se sídlem Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00515931, dle materiálu RK-37-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-40, RK-37-2019-40pr01.pdf


41. Spolupráce s Pardubickým krajem ohledně provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí Pardubického kraje o udělení souhlasu s pořízením 7 nových vlakových souprav. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2160/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

souhlasí s návrhem Pardubického kraje spočívajícím v pořízení 7 nových jednotek typu DMU 120 k zajištění provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-41, RK-37-2019-41pr01.pdf


42. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2161/37/2019/RK

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-42, RK-37-2019-42pr01.pdf, RK-37-2019-42pr02.pdf, RK-37-2019-42pr03.pdf, RK-37-2019-42pr04.pdf, RK-37-2019-42pr05.pdf, RK-37-2019-42pr06.pdf, RK-37-2019-42pr07.pdf


43. Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2162/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle materiálu RK-37-2019-43, př. 1

ukládá

odboru majetkovému zajistit oznámení výsledku veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, dle materiálu RK-37-2019-43, př. 1, všem příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina a dotčeným odborům a oddělením krajského úřadu.

odpovědnost: Odbor majetkový (20. 12. 2019)

termín: 20. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-43, RK-37-2019-43pr01.docx


44. Prodej pozemků v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje úplatně převést pozemky v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín žadatelům. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2163/37/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-44, RK-37-2019-44pr01.pdf


45. Návrh na změnu usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK a usnesení 1087/19/2019/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na změnu termínu plnění usnesení. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2164/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK a usnesení 1087/19/2019/RK tak, že termín plnění usnesení se mění na 30. 6. 2020.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-45


46. Přijetí daru v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2165/37/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 498/2 o výměře 15 m2 oddělený geometrickým plánem č. 205-1196/2018 z pozemku par. č. 498 v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-46, RK-37-2019-46pr01.pdf


47. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351“.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy dané stavby. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2166/37/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-47, RK-37-2019-47pr01.doc


48. Žádost o uzavření nájemní smlouvy a úhrada bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. a obci Dalečín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2167/37/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-48


49. Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh změnit název uvedené akce v rámci rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2168/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - rekonstrukce podlahy tělocvičny“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - oprava podlahy tělocvičny“.

odpovědnost: Odbor majetkový (20. 12. 2019), Odbor ekonomický (20. 12. 2019)

termín: 20. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-49


50. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792, změna usnesení

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0216/03/2014/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2169/37/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0216/03/2014/ZK ze dne 13.5.2014 ve znění usnesení 0488/06/2014/ZK ze dne 18.11.2014 tak, že materiál ZK-03-2014-24,př.1 se nahrazuje materiálem RK-37-2019-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-50, RK-37-2019-50pr01.doc, RK-37-2019-50pr02.pdf


51. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Zpracování podkladů pro majetkoprávní přípravu stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2170/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností GMtech s.r.o. IČ 02006154 se sídlem Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4 na straně zhotovitele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností CleverMaps, a.s. na straně zhotovitele dle materiálu RK-37-2019-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-51, RK-37-2019-51pr01.doc


52. Uzavření Dohody o narovnání

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Dohodu o narovnání mezi společností NPK Europe Mfg. s.r.o. Uhřínov a Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2171/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi NPK Europe Mfg. s.r.o., č. p. 85, 59441 Uhřínov a Krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2019-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-52, RK-37-2019-52pr01.doc


53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2172/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 362 740 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

odpovědnost: Odbor ekonomický (17. 12. 2019)

termín: 17. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-53


54. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2173/37/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-54

 

K navrhovaným bodům 55 a 56, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


55. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 2174/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2019-55, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2019-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-55, RK-37-2019-55pr01.xls


56. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 2175/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2019-56, př. 1 a RK-37-2019-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-56, RK-37-2019-56pr01.xlsx, RK-37-2019-56pr02.xlsx


57. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2176/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-37-2019-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-57, RK-37-2019-57pr01.doc, RK-37-2019-57pr02.pdf


58. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2177/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-37-2019-58, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-37-2019-58, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČO 255 95 946 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 12. 2019)

termín: 23. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-58, RK-37-2019-58pr01.pdf, RK-37-2019-58pr02.pdf


59. Předchozí souhlas k uzavření dodatku smlouvy o podnájmu nebytových prostor

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o podnájmu nebytových prostor. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešli P. Pacal, J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2178/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o podnájmu nebytových prostor dle podmínek stanovených v materiálu RK-37-2019-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-59, RK-37-2019-59pr01.pdf, RK-37-2019-59pr02.doc

 

V průběhu jednání přišli P. Pacal, J. Hyliš.

K navrhovaným bodům 60 - 73, 76, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


60. Finanční ukončení projektu "Krok do života" příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov

Usnesení 2179/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci", které je obsahem materiálu RK-37-2019-60, př. 1, včetně vrácení přeplatku poskytovateli dotace ve výši 91 322,49 Kč;
 • informaci o tom, že Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, nepožádal o proplacení vlastního podílu na financování projektu ve výši 182 726,25 Kč podle usnesení 2314/40/2017/RK.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-60, RK-37-2019-60pr01.pdf


61. 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 2180/37/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-61, př. 1upr1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II., včetně požadovaných příloh.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-61, RK-37-2019-61pr01.doc


62. Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod

Usnesení 2181/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-37-2019-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-62, RK-37-2019-62pr01.doc


63. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

Usnesení 2182/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 9 340,23 Kč dle materiálu RK-37-2019-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-63, RK-37-2019-63pr01.xls


64. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

Usnesení 2183/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 330 000,00 Kč dle materiálu RK-37-2019-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-64, RK-37-2019-64pr01.xls


65. "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Usnesení 2184/37/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-65, př. 2;

schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu č. 4 dle materiálů RK-37-2019-65, př. 1 a RK-37-2019-65, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podání všech dokumentů a příloh Závěrečné zprávy o realizaci se Žádostí o platbu, které jsou vyžadovány poskytovatelem dotace, včetně dokumentů pro závěrečné vyhodnocení projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-65, RK-37-2019-65pr01.doc, RK-37-2019-65pr02.docx


66. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence u projektů transformace sociálních služeb

Usnesení 2185/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 267 266,00 Kč.
  • Polná 1 - hodnota 77 236,21 Kč,
  • Polná 2 - hodnota 76 902,89 Kč,
  • Polná DS - hodnota 107 326,90 Kč,
  • Měřín 1 - hodnota 2 900,00 Kč,
  • Měřín 2 - hodnota 2 900,00 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 267 266,00 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-66


67. Návrh na vyslovení souhlasu s územním a stavebním projektem v souladu s Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

Usnesení 2186/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací dle materiálu RK-37-2019-67, př. 2;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-37-2019-67, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-67, RK-37-2019-67pr01.pdf, RK-37-2019-67pr02.zip, RK-37-2019-67pr03.doc


68. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."

Usnesení 2187/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3  695  535,20 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (17. 12. 2019)

termín: 17. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-68


69. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

Usnesení 2188/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 14 575 278,65 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (18. 12. 2019), Odbor ekonomický (18. 12. 2019)

termín: 18. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-69


70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení 2189/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:

 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 260 680 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 668 040 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 1 014 600 Kč;

   o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-70


71. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina

Usnesení 2190/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 065 482,00Kč určenou na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-71


72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

Usnesení 2191/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 929 556,38 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-72


73. Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a změna hodnot „Obvyklých nákladů a výnosů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ na rok 2019 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby

Usnesení 2192/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozdělení „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-37-2019-73, př. 1;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usneseními rady kraje č. 1690/26/2018/RK a č. 0140/02/2019/RK, včetně změn v max. částce finanční podpory u vybraných sociálních služeb a úpravy poskytování veřejné podpory pro služby v přípravě a realizace transformace dle materiálu RK-37-2019-73, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-73, RK-37-2019-73pr01.xls, RK-37-2019-73pr02.doc


76. Návrh na schválení finančních, investičních a odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření, úpravy závazných ukazatelů a přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly Sociální věci

Usnesení 2193/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory o částku 100 000 Kč a § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 000 Kč při současném snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 130 000 Kč;
 • aktualizované finanční, investiční a odpisové plány příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2019 dle materiálu RK-37-2019-76, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 1 234 450 Kč u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace  určenou na úhradu provozních nákladů;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2019:

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-37-2019-76, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-37-2019-76, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku mimo odpisů z investičních transferů;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:
  • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-76, RK-37-2019-76pr01.xls


74. Schválení podání žádosti o dotaci projektu "DD Proseč u Pošné - přístavba II." a zařazení nové akce "DD Proseč u Pošné - přístavba II." do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Závěrem rozsáhlé diskuze rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Usnesení XXXX/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „DD Proseč u Pošné - přístavba II.“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2019-74, př. 2 a RK-37-2019-74, př. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí podat na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci projektu „DD Proseč u Pošné - přístavba II.“ v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 dle materiálu RK-37-2019-74, př. 3, včetně všech požadovaných příloh.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (6. 1. 2020)

termín: 6. 1. 2020

Usnesení nebylo přijato. Pro 4 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-74, RK-37-2019-74pr01.pdf, RK-37-2019-74pr02.docx, RK-37-2019-74pr03.pdf


75. Návrh na poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.

Usnesení 2194/37/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb (ÚZ 00053) o částku 100 000 Kč při současném snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 100 000 Kč;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČ: 26652935, ve výši 100 000 Kč na provoz denního stacionáře dle materiálu RK-37-2019-75, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2019-75, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-75, RK-37-2019-75pr01.pdf, RK-37-2019-75pr02.doc


77. „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ – podání nové žádosti do 121. výzvy OPŽP

Ze zasedání se omluvil P. Franěk. P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou usnesení rady kraje č. 1241/21/2019/RKR v rámci uvedeného projektu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2195/37/2019/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 1241/21/2019/RK;

rozhoduje

 • nerealizovat projekt „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ za podmínek stanovených v materiálu RK-21-2019-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu“;
 • podat projektovou žádost s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“dle materiálu RK-37-2019-77, př. 2 do 121. výzvy OPŽP;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2019-77, př. 3, RK-37-2019-77, př. 4 a RK-37-2019-77, př. 5;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektovou žádost dle materiálu RK-37-2019-77, př. 2 do 121. výzvy OPŽP.

schvaluje

znění žádosti o odstoupení dle materiálu RK-37-2019-77, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 2. 2020)

termín: 3. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-77, RK-37-2019-77pr01.pdf, RK-37-2019-77pr02.pdf, RK-37-2019-77pr03.doc, RK-37-2019-77pr04.doc, RK-37-2019-77pr05.doc, RK-37-2019-77pr06.doc


78. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „PR Havranka – asanační opatření“ a „EVL Havranka – asanační opatření“ (OPŽP)

P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2196/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-37-2019-78, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „PR Havranka – asanační opatření“ a v materiálu RK-37-2019-78, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL Havranka – asanační opatření“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-78, RK-37-2019-78pr01.pdf, RK-37-2019-78pr02.pdf


79. Podpora VVI v Kraji Vysočina

P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2197/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-37-2019-79.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (17. 12. 2019)

termín: 17. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-79


80. Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení znění Projektové žádosti a znění plné moci. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2198/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

znění Projektové žádosti dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 a znění plné moci dle materiálu RK-37-2019-80, př. 2;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 do 1. výzvy podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-80, RK-37-2019-80pr01.pdf, RK-37-2019-80pr02.pdf


81. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2199/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2019-81, př. 11, RK-37-2019-81, př. 12, RK-37-2019-81, př. 13, RK-37-2019-81, př. 14, RK-37-2019-81, př. 15 a RK-37-2019-81, př. 17.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-81, RK-37-2019-81pr01.pdf, RK-37-2019-81pr02.pdf, RK-37-2019-81pr03.pdf, RK-37-2019-81pr04.pdf, RK-37-2019-81pr05.pdf, RK-37-2019-81pr06.pdf, RK-37-2019-81pr07.pdf, RK-37-2019-81pr08.pdf, RK-37-2019-81pr09.pdf, RK-37-2019-81pr10.pdf, RK-37-2019-81pr11.docx, RK-37-2019-81pr12.docx, RK-37-2019-81pr13.docx, RK-37-2019-81pr14.docx, RK-37-2019-81pr15.docx, RK-37-2019-81pr16.pdf, RK-37-2019-81pr17.pdf

 

K navrhovaným bodům 82 - 84, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


82. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních“ (OPŽP)

Usnesení 2200/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-37-2019-82, př. 1 a RK-37-2019-82, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-82, RK-37-2019-82pr01.pdf, RK-37-2019-82pr02.pdf


83. Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ (OPŽP)

Usnesení 2201/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-37-2019-83, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-37-2019-83, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ dle materiálů RK-37-2019-83, př. 1RK-37-2019-83, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-83, RK-37-2019-83pr01.pdf, RK-37-2019-83pr02.pdf


84. Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

Usnesení 2202/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ dle materiálů RK-37-2019-84, př. 1 a RK-37-2019-84, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-84, RK-37-2019-84pr01.pdf, RK-37-2019-84pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 85 a 86, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


85. Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 2203/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-85, př. 1 a RK-37-2019-85, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-85, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-85, RK-37-2019-85pr01.pdf, RK-37-2019-85pr02.pdf


86. Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Connecting Regions AT-CZ”

Usnesení 2204/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-86, př. 1 a RK-37-2019-86, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (17. 12. 2019)

termín: 17. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-86, RK-37-2019-86pr01.pdf, RK-37-2019-86pr02.xlsx


87. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina

P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2205/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-87, př. 1, RK-37-2019-87, př. 2 a RK-37-2019-87, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-87, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit podklady k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-87, RK-37-2019-87pr01.rtf, RK-37-2019-87pr02.rtf, RK-37-2019-87pr03.xls


88. Vyhodnocení Akčního plánu Konceptu Smart regionu Vysočina za rok 2019

P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí vyhodnocení Akčního plánu Konceptu Smart regionu Vysočina za rok 2019. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2206/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plán konceptu Smart region Vysočina dle materiálu RK-37-2019-88, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-88, RK-37-2019-88pr01.xls


89. Návrh na poskytnutí finančního daru za reprezentaci kraje v soutěži Oranžová stuha 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu poskytnout finanční dar obci Třeštice za příkladnou reprezentaci kraje v soutěži o Oranžovou stuhu 2019. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2207/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje obci Třeštice, se sídlem Třeštice 19, 588 56 Telč, IČO: 42634547 ve výši 75 000 Kč dle materiálu RK-37-2019-89, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-89, RK-37-2019-89pr01.doc


90. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí finančních prostředků od Evropské komise v souvislosti s programem TAIEX

P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2208/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu, položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu) rozpočtu kraje o přijaté prostředky od Evropské komise ve výši 44 345,88 Kč na výdaje spojené se studijní zahraniční návštěvou realizovanou v rámci programu TAIEX.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-90


91. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“

P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2209/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 963 174 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 12. 2019), Odbor ekonomický (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-91

 

K navrhovaným bodům 92 a 93, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


92. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Usnesení 2210/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2019-92, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-92, RK-37-2019-92pr01.doc


93. Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje – Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Usnesení 2211/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 412 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 138 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-93, RK-37-2019-93pr01.docx


94. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení kraje v roce 2020. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2212/37/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-94, RK-37-2019-94pr01.xls


95. Hry IX. Zimní olympiády pro děti a mládež ČR 2020 – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít darovací smlouvy na oblečení účastníků ZODM 2020. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2213/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2019-95, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 1. 2020)

termín: 19. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-95, RK-37-2019-95pr01.pdf


96. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací kraje za odvětví školství na rok 2019. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2214/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (31. 12. 2019), Gymnázium Jihlava (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-96, RK-37-2019-96pr01.xls, RK-37-2019-96pr02.xls, RK-37-2019-96pr03.xls, RK-37-2019-96pr04.xls


97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2215/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-37-2019-97, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-37-2019-97, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-37-2019-97, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 2. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-97, RK-37-2019-97pr01.xls, RK-37-2019-97pr02.xls, RK-37-2019-97pr03.doc


98. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2216/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím o finanční prostředky na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-37-2019-98, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-98, RK-37-2019-98pr01.xls


99. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2217/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3127 – Střední školy ve výši 2 318 180 Kč a § 3122 – Střední odborné školy ve výši 767 767 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 085 947 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 927 576 Kč;
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 o částku 767 767 Kč;
  • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 1 390 604 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-37-2019-99.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-99


100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2218/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ v celkové výši 150 542,22 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3111 – Mateřské školy, UZ 33074) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozů mateřských škol“ (II. etapa) v celkové výši 125 443 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3121 – Gymnázia ve výši 47 067 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 714 373 Kč, § 3127 – Střední školy ve výši 2 922 167 Kč a § 3113 – Základní školy ve výši 58 431 Kč, UZ 33077) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ v celkové výši 3 742 038 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 3;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2019-100, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-100, RK-37-2019-100pr01.xlsx, RK-37-2019-100pr02.xlsx, RK-37-2019-100pr03.xlsx


101. Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina - změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2219/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř, IČO 60126671 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 46 117 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 46 117 Kč, na spolufinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“;
 • u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 61 054 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 61 054 Kč, na spolufinancování projektu „Modernizace výuky technických oborů“;
 • u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 109 179 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 109 179 Kč, na spolufinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“;
 • u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 604184460 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 520 984 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 520 984 Kč, na spolufinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-101


102. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu uvedené organizace. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, Z. Nevrkla, úředník oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2220/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením krmného vozu STORTI HUSKY DS 90, inventární číslo DM4536-486106, rok pořízení 2011, pořizovací cena 740 000 Kč, zůstatková cena 453 188 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-37-2019-102.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2019-102


103. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 37/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 1. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Franěk

první náměstek hejtmana Kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

  

 

Ing. Martin Kukla ……...……………………………………

  

 

 

Ing. Jan Hyliš …..………………………………….……

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2019 dne 17. 12. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 12. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz