Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 37/2020 - 15. 12. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2021
3 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina
4 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021
5 Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
7 Návrh na vyúčtování činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
8 Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
9 Aktualizace finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020
10 95. výzva IROP: žádost o podporu projektu II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
11 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
12 Přijetí dotace k projektu – II/357 Strachujov - Jimramov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
13 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko
14 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze sbírkového fondu OGV
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na Ministerstvo kultury
16 Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů a smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
17 Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
18 Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
19 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
20 Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020
21 Jmenování zástupců Kraje Vysočina v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina
22 Smart region Vysočina
23 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
24 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „RUMOBIL“
25 5. monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
26 Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
27 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
28 Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
30 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 6. žádosti o platbu
31 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma
32 Návrh na zařazení nové akce "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
33 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"
34 Změna ceny vykupovaného pozemku pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
35 Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
36 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
37 Návrh na zařazení nové akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
38 Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice
39 Dodatek smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
40 Veřejná zakázka na služby na akci Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace
41 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
43 Věcný dar pro účastníky Smart Health Hackathon Prague 2020
44 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory“
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
46 Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
47 Kraje pro bezpečný internet 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
48 Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS
49 Veřejná zakázka „Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
51 Podlicenční smlouva Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu nemocničních konziliárních paliativních týmů
53 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
54 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
55 Souhlas se Smlouvou o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
56 Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
57 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
58 Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
59 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
60 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
62 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
63 Návrh na úpravu závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
63upr1 Návrh na úpravu závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
64 Převedení zásob osobních ochranných pracovních pomůcek do strategických zásob zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
65 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
66 ERP systém - informace o dalším rozvoji
67 Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
68 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
69 Stanovení platu řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
70 Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2019/2020 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti výchovně vzdělávací činnosti
71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
72 Návrh na provedení rozpočtového opatření - záloha na realizaci projektu „Education for Sustainable Development“
73 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
74 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
75 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Chotěboř
76 Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2020
77 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2021
78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
79 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
80 Návrh na schválení investičních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
81 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
82 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace od MŠMT pro Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko – technickou Bystřice nad Pernštejnem
83 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů, pořízení projektové dokumentace na vybavení Krajského komunitního a poradenského centra nábytkem
84 Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz dětským domovům za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v době pandemie covid - 19
85 Podpora výuky v době epidemie – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
86 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
87 Stanovení platu ředitele Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace
88 Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
89 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“
90 Návrh na odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
91 Návrh na vyslovení souhlasu s 2. částí realizačního projektu dle Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
92 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
93 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“
94 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
95 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
96 Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
97 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
98 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.“
99 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - návrh rozpočtového opatření k přijetí dotace od MPO
100 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče, změna závazných ukazatelů PO a návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby.
101 Rozhodnutí o výši nájemného z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz