Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-37-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 37/2020, které se bude konat dne 15. 12. 2020 v 8:00 hod. v  zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2020
 2. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2021
  (I. Šteklová, RK-37-2020-02)
 3. Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina
  (I. Šteklová, RK-37-2020-03)
 4. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021
  (I. Šteklová, RK-37-2020-04)
 5. Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti
  (Z. Kadlec, RK-37-2020-05)
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
  (A. Krištofová, RK-37-2020-06)
 7. Návrh na vyúčtování činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (D. Buřičová, RK-37-2020-07)
 8. Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
  (I. Šmídová, RK-37-2020-08)
 9. Aktualizace finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020
  (H. Strnadová, RK-37-2020-09)
 10. 95. výzva IROP: žádost o podporu projektu II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
  (H. Strnadová, RK-37-2020-10)
 11. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
  (H. Strnadová, RK-37-2020-11)
 12. Přijetí dotace k projektu – II/357 Strachujov - Jimramov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (H. Strnadová, RK-37-2020-12)
 13. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko
  (H. Strnadová, RK-37-2020-13)
 14. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze sbírkového fondu OGV
  (L. Seidl, RK-37-2020-14)
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na Ministerstvo kultury
  (L. Seidl, RK-37-2020-15)
 16. Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů a smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
  (L. Seidl, RK-37-2020-16)
 17. Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
  (L. Seidl, RK-37-2020-17)
 18. Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
  (L. Seidl, RK-37-2020-18)
 19. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
  (L. Seidl, RK-37-2020-19)
 20. Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020
  (L. Seidl, RK-37-2020-20)
 21. Jmenování zástupců Kraje Vysočina v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina
  (I. Fryšová, RK-37-2020-21)
 22. Smart region Vysočina
  (I. Fryšová, RK-37-2020-22)
 23. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-37-2020-23)
 24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „RUMOBIL“
  (I. Fryšová, RK-37-2020-24)
 25. 5. monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-37-2020-25)
 26. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
  (I. Fryšová, RK-37-2020-26)
 27. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
  (I. Fryšová, RK-37-2020-27)
 28. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-37-2020-28)
 29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
  (I. Fryšová, RK-37-2020-29)
 30. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 6. žádosti o platbu
  (I. Fryšová, RK-37-2020-30)
 31. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma
  (E. Horná, RK-37-2020-31)
 32. Návrh na zařazení nové akce "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
  (P. Kolář, RK-37-2020-32)
 33. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"
  (P. Kolář, RK-37-2020-33)
 34. Změna ceny vykupovaného pozemku pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
  (P. Kolář, RK-37-2020-34)
 35. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
  (P. Kolář, RK-37-2020-35)
 36. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
  (P. Kolář, RK-37-2020-36)
 37. Návrh na zařazení nové akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
  (P. Kolář, RK-37-2020-37)
 38. Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice
  (P. Kolář, RK-37-2020-38)
 39. Dodatek smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
  (P. Kolář, RK-37-2020-39)
 40. Veřejná zakázka na služby na akci Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace
  (P. Kolář, RK-37-2020-40)
 41. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-37-2020-41)
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
  (P. Pavlinec, RK-37-2020-42)
 43. Věcný dar pro účastníky Smart Health Hackathon Prague 2020
  (P. Pavlinec, RK-37-2020-43)
 44. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory“
  (P. Pavlinec, RK-37-2020-44)
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
  (P. Pavlinec, RK-37-2020-45)
 46. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
  (P. Pavlinec, RK-37-2020-46)
 47. Kraje pro bezpečný internet 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
  (P. Pavlinec, RK-37-2020-47)
 48. Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS
  (P. Pavlinec, RK-37-2020-48)
 49. Veřejná zakázka „Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“
  (P. Pavlinec, RK-37-2020-49)
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-50)
 51. Podlicenční smlouva Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-51)
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu nemocničních konziliárních paliativních týmů
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-52)
 53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-53)
 54. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-54)
 55. Souhlas se Smlouvou o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-55)
 56. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-56)
 57. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-57)
 58. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-58)
 59. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-59)
 60. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-60)
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-61)
 62. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-62)
 63. Návrh na úpravu závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-63)
 64. Převedení zásob osobních ochranných pracovních pomůcek do strategických zásob zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-64)
 65. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-65)
 66. ERP systém - informace o dalším rozvoji
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-66)
 67. Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-67)
 68. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
  (S. Měrtlová, RK-37-2020-68)
 69. Stanovení platu řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová, RK-37-2020-69)
 70. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2019/2020 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti výchovně vzdělávací činnosti
  (K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-37-2020-70)
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
  (J. Břížďala, RK-37-2020-71)
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - záloha na realizaci projektu „Education for Sustainable Development“
  (K. Ubr, RK-37-2020-72)
 73. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
  (K. Ubr, RK-37-2020-73)
 74. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
  (K. Ubr, RK-37-2020-74)
 75. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Chotěboř
  (K. Ubr, RK-37-2020-75)
 76. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2020
  (K. Ubr, RK-37-2020-76)
 77. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2021
  (K. Ubr, RK-37-2020-77)
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
  (K. Ubr, RK-37-2020-78)
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
  (K. Ubr, RK-37-2020-79)
 80. Návrh na schválení investičních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
  (K. Ubr, RK-37-2020-80)
 81. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
  (K. Ubr, RK-37-2020-81)
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace od MŠMT pro Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko – technickou Bystřice nad Pernštejnem
  (K. Ubr, RK-37-2020-82)
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů, pořízení projektové dokumentace na vybavení Krajského komunitního a poradenského centra nábytkem
  (K. Ubr, RK-37-2020-83)
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz dětským domovům za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v době pandemie covid - 19
  (K. Ubr, RK-37-2020-84)
 85. Podpora výuky v době epidemie – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-37-2020-85)
 86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
  (V. Švarcová, K. Ubr, RK-37-2020-86)
 87. Stanovení platu ředitele Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace
  (I. Hanáková Kosourová, V. Švarcová, RK-37-2020-87)
 88. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
  (V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová, RK-37-2020-88)
 89. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“
  (V. Švarcová, RK-37-2020-89)
 90. Návrh na odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
  (V. Švarcová, RK-37-2020-90)
 91. Návrh na vyslovení souhlasu s 2. částí realizačního projektu dle Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
  (V. Švarcová, RK-37-2020-91)
 92. 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
  (V. Švarcová, RK-37-2020-92)
 93. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“
  (V. Švarcová, RK-37-2020-93)
 94. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  (V. Švarcová, RK-37-2020-94)
 95. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
  (V. Švarcová, RK-37-2020-95)
 96. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
  (V. Švarcová, RK-37-2020-96)
 97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  (V. Švarcová, RK-37-2020-97)
 98. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.“
  (V. Švarcová, RK-37-2020-98)
 99. Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - návrh rozpočtového opatření k přijetí dotace od MPO
  (V. Švarcová, RK-37-2020-99)
 100. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče, změna závazných ukazatelů PO a návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby.
  (V. Švarcová, RK-37-2020-100)
 101. Rozprava členů rady


Mgr. Vítězslav Schrek, MBA v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz