Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 37/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2020, které se konalo dne 15. 12. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 15. 12. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman V. Schrek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 101. Rozhodnutí o výši nájemného z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021 do programu jednání.

Dále J. Břížďala přednesl návrh na stažení bodu 73. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč z programu jednání.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2020
02.  Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2021
03.  Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina
04.  Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021
05.  Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
07.  Návrh na vyúčtování činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08.  Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
09.  Aktualizace finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020
10.  95. výzva IROP: žádost o podporu projektu II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
11.  Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
12.  Přijetí dotace k projektu – II/357 Strachujov - Jimramov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
13.  Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko
14.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze sbírkového fondu OGV
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na Ministerstvo kultury
16.  Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů a smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
17.  Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
18.  Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
19.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
20.  Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020
21.  Jmenování zástupců Kraje Vysočina v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina
22.  Smart region Vysočina
23.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
24.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „RUMOBIL“
25.  5. monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
26.  Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
27.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
28.  Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
29.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
30.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 6. žádosti o platbu
31.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma
32.  Návrh na zařazení nové akce "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
33.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"
34.  Změna ceny vykupovaného pozemku pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
35.  Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
36.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
37.  Návrh na zařazení nové akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
38.  Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice
39.  Dodatek smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
40.  Veřejná zakázka na služby na akci Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace
41.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
101.  Rozhodnutí o výši nájemného z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
43.  Věcný dar pro účastníky Smart Health Hackathon Prague 2020
44.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory“
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
46.  Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
47.  Kraje pro bezpečný internet 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
48.  Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS
49.  Veřejná zakázka „Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
51.  Podlicenční smlouva Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu nemocničních konziliárních paliativních týmů
53.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
54.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
55.  Souhlas se Smlouvou o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
56.  Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
57.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
58.  Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
59.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
60.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
62.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
63.  Návrh na úpravu závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
64.  Převedení zásob osobních ochranných pracovních pomůcek do strategických zásob zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
65.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
66.  ERP systém - informace o dalším rozvoji
67.  Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
68.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
69.  Stanovení platu řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
70.  Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2019/2020 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti výchovně vzdělávací činnosti
71.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
72.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - záloha na realizaci projektu „Education for Sustainable Development“
73.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
74.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
75.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Chotěboř
76.  Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2020
77.  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2021
78.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
79.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
80.  Návrh na schválení investičních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
81.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
82.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace od MŠMT pro Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko – technickou Bystřice nad Pernštejnem
83.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů, pořízení projektové dokumentace na vybavení Krajského komunitního a poradenského centra nábytkem
84.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz dětským domovům za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v době pandemie covid - 19
85.  Podpora výuky v době epidemie – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
86.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
87.  Stanovení platu ředitele Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace
88.  Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
89.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“
90.  Návrh na odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
91.  Návrh na vyslovení souhlasu s 2. částí realizačního projektu dle Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
92.  5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
93.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“
94.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
95.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
96.  Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
97.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
98.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.“
99.  Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - návrh rozpočtového opatření k přijetí dotace od MPO
100.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče, změna závazných ukazatelů PO a návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby.
102.  Rozprava členů rady

Usnesení 2257/37/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2021

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2258/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021 na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina: 

 1. „Kraj Vysočina - Ochrana a zabezpečení ZŠ a SŠ jako možný měkký cíl II.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2020-02, př. 1);
 2. „Kraj Vysočina - Ochrana veřejných prostranství (akcí) a objektů veřejné správy jako možný měkký cíl II.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2020-02, př. 2).

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-02, RK-37-2020-02pr01.docx, RK-37-2020-02pr02.docx


03. Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci se společností NET4GAS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2259/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-37-2020-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-03, RK-37-2020-03pr01.doc


04. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2260/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání dle materiálu RK-37-2020-04;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na 1. pololetí roku 2021 dle materiálu RK-37-2020-04.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-04


05. Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2261/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti, která vydává hejtman kraje Mgr. Vítězslav Schrek, MBA pro ostatní členy rady kraje;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (23. 11. 2020)

termín: 23. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-05, RK-37-2020-05pr01.pdf


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2262/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-37-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-06, RK-37-2020-06pr01.xlsx


07. Návrh na vyúčtování činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2263/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 900 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace o částku 44 000 Kč původně určené k realizaci projektu „Zajištění tiskových služeb školy – SPŠS Havlíčkův Brod“;

bere na vědomí

zprávu o vyúčtování sdílených činností poskytovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací dle materiálů RK-37-2020-07, př. 1;

ukládá

Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit přeplatky Příspěvku na  provoz poskytnutého v roce 2020 z  kapitoly Analýzy a podpora řízení u projektu "Zajištění tiskových služeb školy - SPŠS Havlíčkův Brod" ve  výši 44 000 Kč na účet kraje v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu do 31. 12. 2020.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-07, RK-37-2020-07pr01.xlsx, RK-37-2020-07pr02.docx, RK-37-2020-07pr03.xlsx


08. Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh uzavřít nájemní smlouvu pro parkování 9 vozidel krajského úřadu v objektu Věžní 28, Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2264/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-37-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-08, RK-37-2020-08pr01.doc


09. Aktualizace finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit aktualizaci finančního plánu uvedené příspěvkové organizace na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2265/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný rozpočet (plán nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-09, RK-37-2020-09pr01.pdf


10. 95. výzva IROP: žádost o podporu projektu II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2266/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-37-2020-10, př. 1

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-10, př. 1

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-10, RK-37-2020-10pr01.pdf


11. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít mezikrajskou smlouvu o vzájemném zajištění veřejné linkové dopravy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2267/37/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu RK-37-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-11, RK-37-2020-11pr01.pdf


12. Přijetí dotace k projektu – II/357 Strachujov - Jimramov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2268/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/357 Strachujov - Jimramov o účelovou dotaci z IROP ve výši 4 729 912,57 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-12


13. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Mikroregionem Velkomeziříčsko – Bítešsko. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2269/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko, Radnická 29/1, Velké Meziříčí dle materiálu RK-37-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-13, RK-37-2020-13pr01.pdf


14. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze sbírkového fondu OGV

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2270/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, dle materiálu RK-37-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-14, RK-37-2020-14pr01.doc, RK-37-2020-14pr02.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na Ministerstvo kultury

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2271/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické) rozpočtu kraje o část účelové neinvestiční dotace poskytnutou Ministerstvem kultury v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ (ÚZ 34053) ve výši 13 000 Kč původně určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 13 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-15


16. Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů a smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením tří dodatků a smluv o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2272/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-37-2020-16, př. 1; RK-37-2020-16, př. 3  a RK-37-2020-16, př. 5 a smluv o výpůjčce dle materiálů RK-37-2020-16, př. 7; RK-37-2020-16, př. 8 a RK-37-2020-16, př. 9.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-16, RK-37-2020-16pr01.pdf, RK-37-2020-16pr02.pdf, RK-37-2020-16pr03.pdf, RK-37-2020-16pr04.pdf, RK-37-2020-16pr05.pdf, RK-37-2020-16pr06.pdf, RK-37-2020-16pr07.pdf, RK-37-2020-16pr08.pdf, RK-37-2020-16pr09.pdf


17. Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2273/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-37-2020-17, př. 2 a RK-37-2020-17, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-17, RK-37-2020-17pr01.pdf, RK-37-2020-17pr02.pdf, RK-37-2020-17pr03.pdf, RK-37-2020-17pr04.pdf


18. Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje žádost Muzea Vysočiny Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2274/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv dle materiálů RK-37-2020-18, př. 1 a RK-37-2020-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-18, RK-37-2020-18pr01.pdf, RK-37-2020-18pr02.pdf


19. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2275/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 445 335 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 234 000 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 211 335 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 234 000 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 211 335 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;

stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-19, RK-37-2020-19pr01.doc, RK-37-2020-19pr02.xlsx, RK-37-2020-19pr03.xls


20. Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje doplňující detaily k návrhu schválit aktualizaci finančních plánu příspěvkových organizací kraje na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2276/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-20, RK-37-2020-20pr01.xls, RK-37-2020-20pr02.xls, RK-37-2020-20pr03.xls, RK-37-2020-20pr04.xls, RK-37-2020-20pr05.xls, RK-37-2020-20pr06.xls, RK-37-2020-20pr07.xls, RK-37-2020-20pr08.xls, RK-37-2020-20pr09.xls, RK-37-2020-20pr10.xls


21. Jmenování zástupců Kraje Vysočina v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh jmenovat zástupce Kraje Vysočina do Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2277/37/2020/RK

Rada kraje
ruší

jmenování Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina v Radě paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a Ing. Jany Fialové jeho náhradnicí;

jmenuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako zástupkyni Kraje Vysočina do Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a RNDr. Jana Břížďalu jejím náhradníkem.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-21


22. Smart region Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí vyhodnocení Akčního plánu Smart region Vysočina za aktuální rok. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2278/37/2020/RK

Rada kraje
ruší

jmenování Mgr. Pavla Pacala, politikem kraje pro Smart region;

jmenuje

Mgr. Hanu Hajnovou, političkou kraje pro Smart region;

bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plánu Smart region Vysočina dle materiálu RK-37-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-22, RK-37-2020-22pr01.xls


23. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2279/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 883 755,67 Kč (71 741,35 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 58 636,59 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 12. 2020), Odbor ekonomický (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-23


24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „RUMOBIL“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2280/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „RUMOBIL“ ve výši 4 379 102,88 Kč a úroků připsaných za 4. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-24, RK-37-2020-24pr01.xlsx


25. 5. monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o podání 5. monitorovací zprávy za partnera v rámci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2281/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-37-2020-25, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-25, RK-37-2020-25pr01.pdf


26. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 k uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2282/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2020-26, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2020-26, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“, dle materiálů RK-37-2020-26, př. 1RK-37-2020-26, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-26, RK-37-2020-26pr01.pdf, RK-37-2020-26pr02.pdf


27. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2283/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2020-27, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-27, RK-37-2020-27pr01.pdf, RK-37-2020-27pr02.pdf, RK-37-2020-27pr03.docx


28. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2284/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2020-28, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-28, RK-37-2020-28pr01.pdf, RK-37-2020-28pr02.pdf, RK-37-2020-28pr03.docx


29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2285/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 6 092 194,06 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-29


30. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 6. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2286/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-37-2020-30, př. 1;

prohlašuje

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-37-2020-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-30, RK-37-2020-30pr01.pdf


31. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu vydat nařízení o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2287/37/2020/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 6/2020, o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-37-2020-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-31, RK-37-2020-31pr01.doc


32. Návrh na zařazení nové akce "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh zařadit uvedenou novou akci do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2288/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 12. 2020), Odbor ekonomický (18. 12. 2020)

termín: 18. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-32


33. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2289/37/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 11. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-33, RK-37-2020-33pr01.pdf, RK-37-2020-33pr02.pdf


34. Změna ceny vykupovaného pozemku pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2290/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu pozemku par. č. 75/2 o výměře 10 m2, odděleného geometrickým plánem č. 115-2/2015 z pozemku par. č. 75 v k. ú. Račice u Hrotovic a obci Račice vykupovaného dle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-34


35. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2291/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-35, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-35, RK-37-2020-35pr01.xls, RK-37-2020-35pr02.pdf


36. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostmi investorů o souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2292/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2020-36, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-36, RK-37-2020-36pr01.xls


37. Návrh na zařazení nové akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh zařadit uvedenou novou akci do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2293/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021), Odbor ekonomický (18. 12. 2020)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-37, RK-37-2020-37pr01.pdf, RK-37-2020-37pr02.pdf


38. Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemek v k. ú. Puklice do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2294/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Puklice, v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 552-20754/2020 z pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, obec Puklice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Puklice v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 552-20754/2020 z pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-38, RK-37-2020-38pr01.xls, RK-37-2020-38pr02.pdf


39. Dodatek smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2295/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. TRMAS ze dne 1. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi smluvními stranami Gymnázium Třebíč a Vodafone Czech Republic a.s. dle materiálu RK-37-2020-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-39, RK-37-2020-39pr01.pdf


40. Veřejná zakázka na služby na akci Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 2296/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace“ formou otevřeného řízení dle § 56/1 ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-37-2020-40, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-37-2020-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-40, RK-37-2020-40pr01.docx, RK-37-2020-40pr02.doc, RK-37-2020-40pr03.pdf, RK-37-2020-40pr04.pdf


41. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2297/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2020-41, př. 1 a RK-37-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-41, RK-37-2020-41pr01.xlsx, RK-37-2020-41pr02.xlsx


101. Rozhodnutí o výši nájemného z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2298/37/2020/RK

Rada kraje
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina: 

 • u dříve uzavřených nájemních smlouvách na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smlouvách, nebo při prodloužení nájemní doby, bude pro rok 2021 uplatňováno nájemné dle materiálu RK-37-2020-101, př. 1;
 • u nájmů, které byly stanoveny odlišně, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu nebo výsledku veřejného nabídkového řízení na pronájem volného bytu bude výše nájmu zachována;
 • nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy budou uzavřeny písemně na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2021;

doporučuje

ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-101, RK-37-2020-101pr01.xls


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2299/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 93 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 18 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 75 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 18 000 Kč u Gymnázia Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „IT UP" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 75 000 Kč u Gymnázia Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „IT UP" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-42, RK-37-2020-42pr01.pdf, RK-37-2020-42pr02.xlsx


43. Věcný dar pro účastníky Smart Health Hackathon Prague 2020

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh schválit věcný dar pro účastníky soutěže Smart Health Hackathon Prague 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2300/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-37-2020-43, př. 1

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-43, RK-37-2020-43pr01.doc


44. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2301/37/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-44, RK-37-2020-44pr01.docx, RK-37-2020-44pr02.docx, RK-37-2020-44pr03.docx, RK-37-2020-44pr04.docx, RK-37-2020-44pr05.docx, RK-37-2020-44pr06.xlsx, RK-37-2020-44pr07.xlsx, RK-37-2020-44pr08.docx


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2302/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 41 583 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 583 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 41 583 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Precizní zemědělství na školním statku" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-45, RK-37-2020-45pr01.pdf, RK-37-2020-45pr02.xlsx


46. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2303/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 3 829 257,20 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 2 010 364,38  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 757 438,30  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 384 556,76 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 540 876,14  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 136 021,62 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-46, RK-37-2020-46pr01.xlsx


47. Kraje pro bezpečný internet 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2304/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, §3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od čtyř krajů v celkové výši 200 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2020.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-47


48. Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2305/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 5213 - Krizová opatření o částku  237 056 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 237 056 Kč určenou na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-48


49. Veřejná zakázka „Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o zadání uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2306/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyzvat dodavatele ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1, IČO 14889749 k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“ dle přílohy RK-37-2020-49, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle přílohy RK-37-2020-49, př. 2, která je pověřena otevírat obálky, posoudit podmínky účasti a posoudit splnění kvalifikace a je pověřena jednáním s účastníkem.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-49, RK-37-2020-49pr01.doc, RK-37-2020-49pr02.doc


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2307/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 55 552 359,85 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-50


51. Podlicenční smlouva Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh uzavřít podlicenční smlouvu za účelem užívání nehmotného majetku s uvedenou příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2308/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-37-2020-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-51, RK-37-2020-51pr01.doc


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu nemocničních konziliárních paliativních týmů

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2309/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 500 000 Kč, při současném snížení § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč,  

za účelem podpory nemocničních konziliárních paliativních týmů a zaměstnanců nemocničních konziliárních paliativních týmů, kteří se zapojují do činnosti v nemocničních konziliárních paliativních týmech nad rámec svých pracovních povinností.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-52


53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2310/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 40 909 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 40 909 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-53, RK-37-2020-53pr01.xls


54. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2311/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o část účelové dotace poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve výši 339 428,76 (ÚZ 35021) původně určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 339 428,76 Kč původně určenou na realizaci projektu v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-54, RK-37-2020-54pr01.pdf, RK-37-2020-54pr02.pdf


55. Souhlas se Smlouvou o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2312/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2020-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-55, RK-37-2020-55pr01.pdf


56. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2313/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2020-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 12. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (28. 12. 2020)

termín: 28. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-56, RK-37-2020-56pr01.pdf


57. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2314/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2020-57, př.  1 a RK-37-2020-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 12. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (28. 12. 2020)

termín: 28. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-57, RK-37-2020-57pr01.pdf, RK-37-2020-57pr02.pdf


58. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2315/37/2020/RK

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 12. 2020), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (28. 12. 2020)

termín: 28. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-58, RK-37-2020-58pr01.pdf, RK-37-2020-58pr02.pdf, RK-37-2020-58pr03.pdf, RK-37-2020-58pr04.pdf, RK-37-2020-58pr05.pdf, RK-37-2020-58pr06.pdf, RK-37-2020-58pr07.pdf, RK-37-2020-58pr08.pdf, RK-37-2020-58pr09.pdf, RK-37-2020-58pr10.pdf, RK-37-2020-58pr11.pdf, RK-37-2020-58pr12.pdf, RK-37-2020-58pr13.pdf


59. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2316/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 438 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 438 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc listopad.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-59


60. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2317/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 438 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 438 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 438 000 Kč, která je kompenzována příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje určeným na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-60


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví a Požární ochrana a IZS. V průběhu jednání odešel J. Břížďala. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2318/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 880 800 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 880 800 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 174 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 463 200 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 88 000 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 124 000 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 31 600 Kč,

 za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-61


62. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel J. Břížďala. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2319/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 3 439 914,5 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 675 000 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 933 510 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, o částku 1 133 500 Kč,
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, o částku 449 955 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 247 949,50 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-37-2020-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-62, RK-37-2020-62pr01.xls


63. Návrh na úpravu závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého návrhu usnesení a požádala o jeho schválení. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 2320/37/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 600 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 600 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 600 000 Kč;

  ukládá

  ředitelce Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 28. 12. 2020 na účet Kraje Vysočina částku 600 000 Kč odpovídající výši nevyčerpaného příspěvku na provoz.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-63


64. Převedení zásob osobních ochranných pracovních pomůcek do strategických zásob zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2321/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o stavu zásob OOPP pořízených do majetku kraje dle RK-37-2020-64, př. 1;

souhlasí

 • s vytvořením operativní strategické zásoby v majetku kraje v položkách a objemech dle RK-37-2020-64, př. 1;
 • s převedením OOPP v majetku kraje na zřizované organizace v předpokládaném množství dle RK-37-2020-64, př. 2;

ukládá

odboru zdravotnictví realizovat přijaté usnesení.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2021), Grémium ředitele (31. 3. 2021), ředitelé zainteresovaných příspěvkových organizací (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-64, RK-37-2020-64pr01.xlsx, RK-37-2020-64pr02.xlsx


65. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2322/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o část účelové dotace poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve výši 914 602 Kč (ÚZ 35021) původně určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 914 602 Kč původně určenou na realizaci projektu v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-65, RK-37-2020-65pr01.pdf, RK-37-2020-65pr02.pdf


66. ERP systém - informace o dalším rozvoji

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2323/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o rozvoji ERP systému dle materiálu RK-37-2020-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-66, RK-37-2020-66pr01.doc


67. Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem na změnu závazného ukazatele. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2324/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 2.
 • realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 1;
 • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 3;

stanoví

u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020: 

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-67, RK-37-2020-67pr01.pdf, RK-37-2020-67pr02.xlsx, RK-37-2020-67pr03.xlsx


68. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2325/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku části účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 3 848 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 3 848 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-68, RK-37-2020-68pr01.xls


69. Stanovení platu řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovit plat řediteli Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2326/37/2020/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-69, RK-37-2020-69pr01.doc


70. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2019/2020 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti výchovně vzdělávací činnosti

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení kraje v oblasti výchovně vzdělávací činnosti za školní rok 2019/2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2327/37/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-70, RK-37-2020-70pr01.xls, RK-37-2020-70pr02.pdf


71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

J. Břížďala předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2328/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 14 894 061 Kč dle materiálu RK-37-2020-71;
 • úpravu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-37-2020-71, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-37-2020-71, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-37-2020-71, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (9. 2. 2021), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-71, RK-37-2020-71pr01.xls, RK-37-2020-71pr02.xls, RK-37-2020-71pr03.doc, RK-37-2020-71pr04.doc


72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - záloha na realizaci projektu „Education for Sustainable Development“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2329/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Education for Sustainable Development“ o účelovou dotaci v celkové výši 1 383 472,86 Kč (54 446 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-72


73. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-73


74. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2330/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a bezúplatným převodem osobního automobilu Škoda Fabia, inventární číslo 34.10.2/9 registrační značka 3J3 6976, rok pořízení 2008, pořizovací cena 265 899 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021), Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-74


75. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Chotěboř

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Základní školy a Praktické školy Chotěboř o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2331/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2020-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2021), Základní škola a Praktická škola Chotěboř (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-75, RK-37-2020-75pr01.docx


76. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlásit anketu Sportovec Kraje Vysočina 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2332/37/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Sportovec Kraje Vysočina 2020;

pověřuje

 • OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
 • OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;

ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021), Odbor informatiky (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-76, RK-37-2020-76pr01.doc


77. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2021

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení kraje v roce 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2333/37/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-77, RK-37-2020-77pr01.xls


78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2334/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)v celkové výši 964 642,98 Kč dle materiálu RK-37-2020-78, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy ve výši 798 454 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 107 672 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 791 199 Kč, UZ 33079) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ v celkové výši 1 697 325 Kč dle materiálu RK-37-2020-78, př. 2 ;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ v celkové výši 1 380 975 Kč dle materiálu RK-37-2020-78, př. 3;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci dotačního programu „Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ v celkové výši 101 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33075) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ve výši 54 095 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ – Modul C u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2020-78, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2020-78, př. 3;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci dotačního programu „Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ ve výši 101 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-78, RK-37-2020-78pr01.xlsx, RK-37-2020-78pr02.xlsx, RK-37-2020-78pr03.xlsx, RK-37-2020-78pr04.docx


79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2335/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 972 103,49 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-79


80. Návrh na schválení investičních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit investiční plány příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2336/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-37-2020-80, př. 1, RK-37-2020-80, př. 2 a RK-37-2020-80, př. 3;

souhlasí

s realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-37-2020-80, které je nutno z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesení rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 (31. 12. 2020), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 12. 2020), Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-80, RK-37-2020-80pr01.xls, RK-37-2020-80pr02.xls, RK-37-2020-80pr03.xlsx


81. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. V průběhu jednání odešel R. Fabeš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2337/37/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2020-81, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-81, RK-37-2020-81pr01.pdf, RK-37-2020-81pr02.pdf, RK-37-2020-81pr03.doc


82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace od MŠMT pro Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko – technickou Bystřice nad Pernštejnem

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2338/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 71 300 Kč určenou na realizaci projektu v rámci programu „133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 71 300 Kč Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na financování investičního podpůrného opatření, pásového schodolezu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-82


83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů, pořízení projektové dokumentace na vybavení Krajského komunitního a poradenského centra nábytkem

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2339/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3146 – Zařízení výchovného poradenství o částku 108 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 108 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 108 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickému centru Vysočina, IČO 70832510 k pokrytí nákladů na pořízení projektové dokumentace na vybavení nábytkem.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-83


84. Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz dětským domovům za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v době pandemie covid - 19

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2340/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u dětských domovů za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v celkové výši 400 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-84, př. 1

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-84, RK-37-2020-84pr01.xlsx


85. Podpora výuky v době epidemie – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel R. Fabeš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2341/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů (vč. odvodů) souvisejících s odměnou vybraných učitelů za aktivní přístup k výuce v období pandemie COVID-19 v celkové výši 325 920 Kč dle materiálu RK-37-2020-85, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-85, RK-37-2020-85pr01.xls


86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2342/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 722 687 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 603 000 Kč a § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 119 687 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 722 687 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-86, RK-37-2020-86pr01.docx, RK-37-2020-86pr02.docx, RK-37-2020-86pr03.docx


87. Stanovení platu ředitele Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovit plat řediteli Domova Černovice – Lidmaň. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2343/37/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-87, RK-37-2020-87pr01.xls, RK-37-2020-87pr02.doc


88. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů.

J. Schrek oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci se zdržuje hlasování.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2344/37/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-37-2020-88, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-88, RK-37-2020-88pr01.xls


89. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Závěrem diskuze rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2345/37/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

převod nevyčerpaných prostředků ve výši 4 903 488,45 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000037, č. ú.: 4211071093/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;

schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nevyčerpaných prostředků projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“ na účet Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc IV. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (19. 12. 2020), Odbor ekonomický (19. 12. 2020)

termín: 19. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-89, RK-37-2020-89pr01.pdf, RK-37-2020-89pr02.xls


90. Návrh na odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s odepsáním pohledávky u dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2346/37/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál a přílohy jsou trvale neveřejné z důvodu ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrany zákonem zaručených základních práv a svobod a důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-90, RK-37-2020-90pr01.pdf, RK-37-2020-90pr02.pdf


91. Návrh na vyslovení souhlasu s 2. částí realizačního projektu dle Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2347/37/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací dle materiálu RK-37-2020-91, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-37-2020-91, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-91, RK-37-2020-91pr01.zip, RK-37-2020-91pr02.pdf, RK-37-2020-91pr03.doc, RK-37-2020-91pr04.pdf, RK-37-2020-91pr05.pdf, RK-37-2020-91pr06.pdf


92. 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2348/37/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-92, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání závěrečného 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II., včetně požadovaných příloh.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-92, RK-37-2020-92pr01.doc


93. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2349/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 209 393,07 Kč určenou na realizaci projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-93


94. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2350/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro: 

 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 861 080 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 o částku 490 200 Kč; 

 o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-94


95. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace kraje zapojené do uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2351/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 849 461,94 Kč dle materiálu RK-37-2020-95, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-95, RK-37-2020-95pr01.xls


96. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2352/37/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2020-96, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-96, RK-37-2020-96pr01.doc


97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2353/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 279 196 Kč (ÚZ 13307) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 15 000 Kč;
  • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, o částku 264 196 Kč;

o příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-97, RK-37-2020-97pr01.pdf


98. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2354/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 355 157,50 Kč určenou na realizaci projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-98


99. Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - návrh rozpočtového opatření k přijetí dotace od MPO

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2355/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem průmyslu a obchodu ve výši 1 022 880 Kč určenou na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-99, RK-37-2020-99pr01.pdf


100. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče, změna závazných ukazatelů PO a návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2356/37/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • aktualizované rozpočty (plánů výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů a plánů oprav u organizací sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci de materiálu RK-37-2020-100, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu RK-37-2020-100, př. 2;
 • změnu účelu použití závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci v částce 60 000 Kč na úhradu provozních nákladů;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1582/27/2019/RK a usnesením rady kraje č. 0198/04/2020/RK na 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 4;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2020: 

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku mimo odpisů z investičních transferů;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:

 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 18.12.2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2020-100, RK-37-2020-100pr01.xlsx, RK-37-2020-100pr02.xlsx, RK-37-2020-100pr03.xls, RK-37-2020-100pr04.doc


102. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

V. Schrek ukončil zasedání rady kraje č. 37/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 1. 2021, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Lukáš Vlček                     ……...……………………………………

 

 

Mgr. Karel Janoušek              …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2020 dne 15. 12. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 12. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz