Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 01/2018 - 6. 2. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017
3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017
5 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
6 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
7 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
8 Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"
9 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
10 Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – směna pozemků
11 Darování pozemku v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou
12 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice – zrušení usnesení č. 0397/05/2014/ZK
13 Budoucí darování pozemku v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou
14 Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“- 2. část, směna pozemků
15 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řípov a v k. ú. Třebíč
16 Majetkoprávní příprava stavby „II/392 Kralice nad Oslavou – křiž. s I/23 – křiž. s II/399 PD
17 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Černá, Milíkov a obci Černá
18 Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě a v k. ú. Pohledec
19 Návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
20 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bransouze – návrh na změnu usnesení č. 0041/01/2013/ZK
21 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
22 Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda
23 Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
24 Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
25 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
26 Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice
27 Darování pozemku v k.ú. a obci Třešť
28 Výkup pozemku v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín
29 Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.
30 Koupě pozemku v k. ú. Humpolec
31 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
32 Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
33 Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
34 Darování pozemků v k.ú. a obci Velké Meziříčí městu Velké Meziříčí
35 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
36 Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
37 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
38 Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace
39 Odvolání náměstka hejtmana z funkce, volba náměstka hejtmana
40 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
41 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
42 Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
44 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
45 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V
46 Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
47 Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
48 Aktualizace Zásad na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
49 Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
50 Projektové záměry a smlouvy o partnerství – Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
51 Projektový záměr a partnerská smlouva – Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem
53 Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
54 Evropský region Dunaj – Vltava 2018
55 Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
56 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020
57 Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce
58 „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci
59 FOND VYSOČINY - návrh na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny
60 Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2018
61 FOND VYSOČINY – grantový program NAŠE ŠKOLA 2018
62 FOND VYSOČINY – grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2018
63 FOND VYSOČINY – grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2018“
64 FOND VYSOČINY – grantový program „INFRASTRUKTURA ICT 2018“
65 FOND VYSOČINY – grantový program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018"
66 FOND VYSOČINY - grantový program "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018"
67 FOND VYSOČINY – grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
68 FOND VYSOČINY – grantový program SPORTUJEME 2018
69 FOND VYSOČINY – grantový program SPORTOVIŠTĚ 2018
70 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „ČISTÁ VODA 2018“
71 FOND VYSOČINY – grantový program „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“
72 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018
73 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
74 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
75 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017
76 Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů
77 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz