Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-01-2018

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2018, které se bude konat dne 6.2.2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2017
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
  (Z. Kadlec, ZK-01-2018-03)
 4. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-04)
 5. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-05)
 6. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-06)
 7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-07)
 8. Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"
  (V. Novotný, ZK-01-2018-08)
 9. Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-09)
 10. Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – směna pozemků
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-10)
 11. Darování pozemku v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-11)
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice – zrušení usnesení č. 0397/05/2014/ZK
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-12)
 13. Budoucí darování pozemku v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-13)
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“- 2. část, směna pozemků
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-14)
 15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řípov a v k. ú. Třebíč
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-15)
 16. Majetkoprávní příprava stavby „II/392 Kralice nad Oslavou – křiž. s I/23 – křiž. s II/399 PD
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-16)
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Černá, Milíkov a obci Černá
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-17)
 18. Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě a v k. ú. Pohledec
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-18)
 19. Návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-19)
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bransouze – návrh na změnu usnesení č. 0041/01/2013/ZK
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-20)
 21. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-21)
 22. Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-22)
 23. Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-23)
 24. Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-24)
 25. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-25)
 26. Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-26)
 27. Darování pozemku v k.ú. a obci Třešť
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-27)
 28. Výkup pozemku v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-28)
 29. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-29)
 30. Koupě pozemku v k. ú. Humpolec
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-30)
 31. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-31)
 32. Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-32)
 33. Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-33)
 34. Darování pozemků v k.ú. a obci Velké Meziříčí městu Velké Meziříčí
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-34)
 35. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-35)
 36. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-36)
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-37)
 38. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace
  (J. Pavlík, ZK-01-2018-38)
 39. Odvolání náměstka hejtmana z funkce, volba náměstka hejtmana
  (L. Vichrová, ZK-01-2018-39)
 40. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-40)
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-41)
 42. Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
  (J. Fischerová, ZK-01-2018-42)
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
  (J. Fischerová, ZK-01-2018-43)
 44. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
  (P. Franěk, ZK-01-2018-44)
 45. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V
  (P. Franěk, ZK-01-2018-45)
 46. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
  (J. Fialová, ZK-01-2018-46)
 47. Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fialová, ZK-01-2018-47)
 48. Aktualizace Zásad na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
  (J. Fialová, ZK-01-2018-48)
 49. Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
  (J. Fialová, ZK-01-2018-49)
 50. Projektové záměry a smlouvy o partnerství – Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
  (J. Fialová, ZK-01-2018-50)
 51. Projektový záměr a partnerská smlouva – Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
  (J. Fialová, ZK-01-2018-51)
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem
  (J. Fialová, ZK-01-2018-52)
 53. Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
  (P. Pacal, ZK-01-2018-53)
 54. Evropský region Dunaj – Vltava 2018
  (P. Pacal, ZK-01-2018-54)
 55. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
  (P. Pacal, ZK-01-2018-55)
 56. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020
  (P. Pacal, ZK-01-2018-56)
 57. Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce
  (M. Hyský, ZK-01-2018-57)
 58. „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci
  (M. Hyský, ZK-01-2018-58)
 59. FOND VYSOČINY - návrh na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny
  (P. Pacal, ZK-01-2018-59)
 60. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2018
  (P. Pacal, ZK-01-2018-60)
 61. FOND VYSOČINY – grantový program NAŠE ŠKOLA 2018
  (P. Pacal, ZK-01-2018-61)
 62. FOND VYSOČINY – grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2018
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-62)
 63. FOND VYSOČINY – grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2018“
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-63)
 64. FOND VYSOČINY – grantový program „INFRASTRUKTURA ICT 2018“
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-64)
 65. FOND VYSOČINY – grantový program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018"
  (J. Fischerová, ZK-01-2018-65)
 66. FOND VYSOČINY - grantový program "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018"
  (J. Fischerová, ZK-01-2018-66)
 67. FOND VYSOČINY – grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
  (J. Fialová, ZK-01-2018-67)
 68. FOND VYSOČINY – grantový program SPORTUJEME 2018
  (J. Fialová, ZK-01-2018-68)
 69. FOND VYSOČINY – grantový program SPORTOVIŠTĚ 2018
  (J. Fialová, ZK-01-2018-69)
 70. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „ČISTÁ VODA 2018“
  (M. Hyský, ZK-01-2018-70)
 71. FOND VYSOČINY – grantový program „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“
  (M. Hyský, ZK-01-2018-71)
 72. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018
  (J. Běhounek, ZK-01-2018-72)
 73. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
  (M. Houška, ZK-01-2018-73)
 74. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
  (H. Vrzalová, ZK-01-2018-74)
 75. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017
  (H. Vrzalová, ZK-01-2018-75)
 76. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz