Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 01/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2018, které se konalo dne 6. 2. 2018 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2017

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni J. Hyliš, J. Herbrych, V. Kaňkovský, R. Fabeš.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:

76. Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů;

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu jednání.

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2017
02.  Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017
03.  Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04.  Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017
05.  Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
06.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
07.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
08.  Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"
09.  Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
10.  Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – směna pozemků
11.  Darování pozemku v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou
12.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice – zrušení usnesení č. 0397/05/2014/ZK
13.  Budoucí darování pozemku v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou
14.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“- 2. část, směna pozemků
15.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řípov a v k. ú. Třebíč
16.  Majetkoprávní příprava stavby „II/392 Kralice nad Oslavou – křiž. s I/23 – křiž. s II/399 PD
17.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Černá, Milíkov a obci Černá
18.  Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě a v k. ú. Pohledec
19.  Návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
20.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bransouze – návrh na změnu usnesení č. 0041/01/2013/ZK
21.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
22.  Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda
23.  Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
24.  Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
25.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
26.  Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice
27.  Darování pozemku v k.ú. a obci Třešť
28.  Výkup pozemku v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín
29.  Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.
30.  Koupě pozemku v k. ú. Humpolec
31.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
32.  Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
33.  Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
34.  Darování pozemků v k.ú. a obci Velké Meziříčí městu Velké Meziříčí
36.  Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
37.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
38.  Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace
35.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
39.  Odvolání náměstka hejtmana z funkce, volba náměstka hejtmana
40.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
41.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
42.  Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
43.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
44.  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
45.  Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V
76.  Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů
77.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
46.  Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
48.  Aktualizace Zásad na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
49.  Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
50.  Projektové záměry a smlouvy o partnerství – Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
51.  Projektový záměr a partnerská smlouva – Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem
47.  Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
53.  Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
54.  Evropský region Dunaj – Vltava 2018
55.  Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
56.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020
57.  Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce
58.  „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci
59.  FOND VYSOČINY - návrh na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny
60.  Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2018
61.  FOND VYSOČINY – grantový program NAŠE ŠKOLA 2018
62.  FOND VYSOČINY – grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2018
63.  FOND VYSOČINY – grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2018“
64.  FOND VYSOČINY – grantový program „INFRASTRUKTURA ICT 2018“
65.  FOND VYSOČINY – grantový program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018"
66.  FOND VYSOČINY - grantový program "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018"
67.  FOND VYSOČINY – grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
68.  FOND VYSOČINY – grantový program SPORTUJEME 2018
69.  FOND VYSOČINY – grantový program SPORTOVIŠTĚ 2018
70.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „ČISTÁ VODA 2018“
71.  FOND VYSOČINY – grantový program „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“
72.  Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018
73.  Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
74.  Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
75.  Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017
78.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0185/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0186/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Martina Mrkose, ACCA a Ing. Radovana Necida ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2018.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.


Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Martin Mrkos, ACCA a Ing. Radovan Necid.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 38/2017 až 02/2018, Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017 a otevřel rozpravu.
M. Plodík vznesl dotaz k bodu:
Veřejná zakázka Poskytování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina (RK-38-2017-17.doc)
H. Vrzalová požádala o informace k materiálům:
Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (RK-38-2017-22.doc
Zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina (RK-39-2017-04.doc)
C. Čepička požádal o doplnění k bodu:
Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření (RK-03-2018-58)
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, V. Novotný a J. Fialová.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0187/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • Zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017 dle materiálu

  ZK-01-2018-02, př. 1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2018-02, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-02, ZK-01-2018-02pr01.xlsx, ZK-01-2018-02pr02.pdf, ZK-01-2018-02pr03.pdf, ZK-01-2018-02pr04.pdf, ZK-01-2018-02pr05.pdf, ZK-01-2018-02pr06.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0188/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-03, ZK-01-2018-03pr01.xls, ZK-01-2018-03pr02.xls, ZK-01-2018-03pr03.doc


04. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou roční zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období předcházejícího roku.
M. Houška, O. Benc a J. Kalina požádali o upřesňující informace k předložené zprávě.
J. Běhounek a J. Fischerová doplnili předložený materiál o požadované informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0189/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017 dle materiálu

ZK-01-2018-04, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-04, ZK-01-2018-04pr01.pdf


05. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem podpory významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v Kraji Vysočina.
M. Plodík vyjádřil negativní stanovisko klubu KSČM k podpoře vybraným akcím kraje.
J. Kalina vznesl podnět na zvýšení finanční podpory pro Filharmonii Gustava Mahlera.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0190/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-05, ZK-01-2018-05pr01.xlsx, ZK-01-2018-05pr02.pdf


06. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí podpory obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0191/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2018-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2018-06, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-01-2018-06, př. 4;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-06, ZK-01-2018-06pr01.pdf, ZK-01-2018-06pr02.pdf, ZK-01-2018-06pr03.pdf, ZK-01-2018-06pr04.doc


07. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0192/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 dle materiálu ZK-01-2018-07, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-07, ZK-01-2018-07pr01.doc


08. Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina".
O. Benc a J. Kalina požádali o upřesňující informace týkající se tohoto projektu.
V. Novotný, Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a D. Buřičová, vedoucí oddělení analýz a podpory řízení, informovali přítomné zastupitele o plnění požadavků, vyplývajících ze Zákona o kybernetické bezpečnosti.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0193/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši 210 tis. Kč;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor analýz a podpory řízení (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-08, ZK-01-2018-08pr01.doc


09. Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018

J. Pavlík předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu na rok 2018.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
O. Benc, M. Plodík, J. Kalina vyjádřili svůj postoj k předloženému materiálu.
M. Vystrčil a J. Veleba podpořili svým vystoupením záměr poskytnutí dotace jihlavskému sportu.
V. Novotný doplnil předložený materiál o informace týkající se podpory krajských nemocnic.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0194/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 247 444 514 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Statutárnímu městu Jihlava, IČO 00286010 ve výši 5 000 000 Kč na rozvoj jihlavského sportu dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-09, ZK-01-2018-09pr01.doc, ZK-01-2018-09pr02.xlsx, ZK-01-2018-09pr03.pdf


10. Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – směna pozemků

J. Pavlík seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem směny pozemků v souvislosti s majetkoprávní přípravou výše uvedené stavební akce.
J. Kalina vyjádřil negativní stanovisko k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0195/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-10, ZK-01-2018-10pr01.xls, ZK-01-2018-10pr02.doc, ZK-01-2018-10pr03.pdf, ZK-01-2018-10pr04.pdf, ZK-01-2018-10pr05.pdfPředsedající přednesl návrh na schválení bodů 11 – 34, 36 - 38 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


11. Darování pozemku v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou

Usnesení 0196/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 647/15 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2 oddělený dle
GP 888-66/2017 z pozemku par. č. 647/1 v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hamry nad Sázavou;

schvaluje

dodatek č. 1656 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-11, ZK-01-2018-11pr01.doc, ZK-01-2018-11pr02.pdf


12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice – zrušení usnesení č. 0397/05/2014/ZK

Usnesení 0197/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-12, ZK-01-2018-12pr01.xls, ZK-01-2018-12pr02.xls, ZK-01-2018-12pr03.xls, ZK-01-2018-12pr04.xls, ZK-01-2018-12pr05.doc, ZK-01-2018-12pr06.xls


13. Budoucí darování pozemku v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou

Usnesení 0198/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-13, ZK-01-2018-13pr01.pdf


14. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“- 2. část, směna pozemků

Usnesení 0199/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-14, ZK-01-2018-14pr01.xls


15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řípov a v k. ú. Třebíč

Usnesení 0200/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 516/4 o výměře 738 m2 a par. č. 516/6 o výměře 290 m2  v k. ú. Řípov a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • nabýt darem pozemek par. č. 41/4 o výměře 441 m2 v k. ú Řípov a obci Třebíč a pozemek par. č. 1989/5 o výměře 1054 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 5985-39261/2016 z pozemku par. č. 1989/1 v k.ú. Třebíč a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1658 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-15, př. 2;
 • dodatek č. 1659 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-15, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-15, ZK-01-2018-15pr01.pdf, ZK-01-2018-15pr02.doc, ZK-01-2018-15pr03.doc


16. Majetkoprávní příprava stavby „II/392 Kralice nad Oslavou – křiž. s I/23 – křiž. s II/399 PD

Usnesení 0201/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých záborů a  za podmínek a cenu dle materiálu ZK-01-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-16, ZK-01-2018-16pr01.xls, ZK-01-2018-16pr02.pdf


17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Černá, Milíkov a obci Černá

Usnesení 0202/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 739/4 o výměře 6 m2, oddělený geometrickým plánem č. 301-14/2017 z pozemku par. č. 739 v k. ú. a obci Černá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
 • uzavřít mezi obcí Černá na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v provozování a  údržbě kanalizace na pozemku par. č. 739/4 v k. ú. a obci Černá a to bezúplatně;
 • nabýt darem pozemky par. č. 4/4 o výměře 1 m2, par. č. 4/6 o výměře 1 m2 a pozemek par. č.  717/13 o výměře 13 m2, oddělený geometrickým plánem 298-100/2016 z pozemku par. č.  717/5 v k. ú. a obci Černá, pozemek par. č. 139/14 o výměře 28 m2, oddělený geometrickým plánem 78-20001/2015 z pozemků par. č. 139/2, díl „l“ a par. č. 565/3, díl „k“ a pozemek par. č. 542/5 o výměře 3512 m2, zaměřený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 542/5 v k. ú. Milíkov a obci Černá z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje

dodatek č. 1660 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2018-17, př. 1;

dodatek č. 1661 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2018-17, př. 2.

si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v platném znění pravomoc rozhodnout o  uzavření smlouvy mezi obcí Černá na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněnéhoo zřízení služebnosti spočívající v provozování a údržbě kanalizace na pozemku par. č. 739/4 v k. ú. a obci Černá;

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-17, ZK-01-2018-17pr01.doc, ZK-01-2018-17pr02.doc, ZK-01-2018-17pr03.pdf, ZK-01-2018-17pr04.pdf, ZK-01-2018-17pr05.pdf, ZK-01-2018-17pr06.pdf


18. Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě a v k. ú. Pohledec

Usnesení 0203/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 3788/6- ost. plocha, silnice o výměře 21 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě a pozemek par. č. 570/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2 v k. ú. Pohledec oddělený GP č. 399-24/2017 z pozemku par. č. 570/1 v k. ú. Pohledec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

schvaluje

dodatek č. 1662 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-18, ZK-01-2018-18pr01.doc, ZK-01-2018-18pr02.pdf


19. Návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 0204/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velký Beranov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle materiálu

ZK-01-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-19, ZK-01-2018-19pr01.pdf


20. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bransouze – návrh na změnu usnesení č. 0041/01/2013/ZK

Usnesení 0205/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0041/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 tak, že text:

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl „c“ o výměře 36 m2, který se slučuje do nově utvořeného pozemku par. č. 1758/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 a nově utvořený pozemek par. č. st. 195 – zastavěná plocha o výměře 1 m2, vše oddělené dle geometrického plánu č. 237-5637/2011 z pozemku par. č. 1758/1, vše v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze“,

se nahrazuje textem:

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje:

 • převést darem pozemky - díly „e+b“ o celkové výměře 29 m2, které vznikly z původního pozemku par. č. 1758/1 a slučují se do pozemku par. č. 1758/8, vše v k. ú. Bransouze, dle GP č. 300-165/2017 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
 • nabýt darem pozemek – díl “c“ o výměře 1 m2, který vznikl z původního pozemku par. č.  1568/2 a slučuje se do pozemku par. č. 1758/1 v k. ú. Bransouze, dle GP č. 300-165/2017 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina“;
schvaluje

dodatek č. 1663 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-20, ZK-01-2018-20pr01.doc, ZK-01-2018-20pr02.pdf


21. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 0206/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu ZK-01-2018-21, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy. 

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-21, ZK-01-2018-21pr01.doc, ZK-01-2018-21pr02.pdf, ZK-01-2018-21pr03.pdf


22. Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda

Usnesení 0207/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem díl "b" o výměře 53 m2, oddělený z pozemku par. č. 2227 geometrickým plánem č.  349-25/2017 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda;

schvaluje

dodatek č. 1664 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-22, ZK-01-2018-22pr01.doc, ZK-01-2018-22pr02.pdf


23. Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín

Usnesení 0208/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1585/10 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 155 m2 a  par. č. 1585/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 209 m2, vzniklé dle geometrického plánu č.  1057-17/2016 z pozemku par. č. 1585 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

schvaluje

dodatek č. 1665 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-23, ZK-01-2018-23pr01.doc, ZK-01-2018-23pr02.pdf


24. Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0209/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1666 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-24, ZK-01-2018-24pr01.doc


25. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí

Usnesení 0210/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace. Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-25, ZK-01-2018-25pr01.pdf, ZK-01-2018-25pr02.pdf, ZK-01-2018-25pr03.doc


26. Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice

Usnesení 0211/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 368/10 o výměře 11 m2 a par. č. 368/11 o výměře 66 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 537-31/2017 z pozemku par. č. 368/2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;

schvaluje

dodatek č. 1667 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-26, ZK-01-2018-26pr01.doc, ZK-01-2018-26pr02.pdf


27. Darování pozemku v k.ú. a obci Třešť

Usnesení 0212/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem díl  „b“ o výměře 254 m2, oddělený z pozemku par. č. 4579/1 v k.ú. a obci Třešť dle GP č. 1920-54/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešt;

schvaluje

dodatek č. 1668 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-27, ZK-01-2018-27pr01.doc, ZK-01-2018-27pr02.pdf


28. Výkup pozemku v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín

Usnesení 0213/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemek par. č.1087 ostatní plocha, silnice o výměře 4756 m2 v k.ú. Praskolesy u  Mrákotína a obci Mrákotín za dohodnutou kupní cenu   475 600  Kč od vlastníků uvedených v  katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1669 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-28, ZK-01-2018-28pr01.pdf, ZK-01-2018-28pr02.doc


29. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.

Usnesení 0214/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou a v k. ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu, za kupní cenu a podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-01-2018-29, př. 1 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“;
 • bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. Ledeč nad Sázavou dle smlouvy o bezúplatném převodu hmotných nemovitých věcí dle materiálu ZK-01-2018-29, př. 2 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-29, ZK-01-2018-29pr01.doc, ZK-01-2018-29pr02.docx, ZK-01-2018-29pr03.pdf


30. Koupě pozemku v k. ú. Humpolec

Usnesení 0215/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-30, ZK-01-2018-30pr01.doc, ZK-01-2018-30pr02.pdf


31. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0216/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-31, ZK-01-2018-31pr01.pdf, ZK-01-2018-31pr02.pdf


32. Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 0217/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK, ve znění usnesení č. 0492/06/2017/ZK tak, že do materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 se vkládá text "pozemky ve vlastnictví obce Rančířov v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-59, př. 1 budou nabyty z vlastnictví obce Rančířov  do vlastnictví Kraje Vysočina úplatně za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2".

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-32


33. Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě

Usnesení 0218/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně dle GP č. 2994-41/2016 nově vzniklý pozemek par.  č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z  vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 776 750 Kč + DPH ve výši 373 117,50 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-33, ZK-01-2018-33pr01.pdf


34. Darování pozemků v k.ú. a obci Velké Meziříčí městu Velké Meziříčí

Usnesení 0219/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. a obci Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2018-34, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

dodatek č. 1670 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-34, ZK-01-2018-34pr01.xls, ZK-01-2018-34pr02.doc, ZK-01-2018-34pr03.pdf


36. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky

Usnesení 0220/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-01-2018-36, př. 1 oddělené geometrickým plánem č. 347-116/2017 z pozemku par. č. 837/1  a oddělené geometrickým plánem

č. 346-99/2017 z pozemku par. č. 760/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;

schvaluje
 • dodatek č. 1671 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-36, př. 2;
 • dodatek č. 1672 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-36, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-36, ZK-01-2018-36pr01.xls, ZK-01-2018-36pr02.doc, ZK-01-2018-36pr03.doc, ZK-01-2018-36pr04.pdf, ZK-01-2018-36pr05.pdf


37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou

Usnesení 0221/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 47/32 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 - ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2 oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemky par. č. 47/30 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 212 m2, par. č. 47/31 - ost. plocha, zeleň o výměře 33 m2, oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/1 a dále pozemek par. č. 47/34 - ost. plocha, zeleň o výměře 218 m2 oddělený dle téhož GP z  pozemku par. č. 47/14 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 20 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2018-37, př. 1;
 • dodatek č. 21 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2018-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-37, ZK-01-2018-37pr01.doc, ZK-01-2018-37pr02.doc, ZK-01-2018-37pr03.pdf


38. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace

Usnesení 0222/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu

ZK-01-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 3. 2018)

termín: 1. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-38, ZK-01-2018-38pr01.doc


35. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

J. Pavlík podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje.
J. Zahradníček vznesl dotaz týkající se zejména výsledků jednání s obcemi Daňkovice a Sněžné. Zajímal se rovněž o podnikatelský záměr budoucího nabyvatele nemovitostí.
J. Běhounek a P. Kolář, vedoucí oddělení majetkového, doplnili materiál o požadované informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0223/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-35, ZK-01-2018-35pr01.pdf, ZK-01-2018-35pr02.xls, ZK-01-2018-35pr03.pdf


39. Odvolání náměstka hejtmana z funkce, volba náměstka hejtmana

L. Vichrová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem klubu ANO 2011 na odvolání J. Pavlíka z funkce náměstka hejtmana a současně volbu M. Kukly do této funkce.
M. Kukla uvedl, že je připraven funkci náměstka převzít a požádal přítomné zastupitele o podporu při hlasování.
M. Nevoral, L. Řezníčková a M. Plodík vyjádřili svá stanoviska k předloženému materiálu.
J. Pavlík ve svém vystoupení vyjádřil nesouhlas s návrhem odvolání.

J. Kalina přednesl návrh na oddělené hlasování o předloženém návrhu usnesení.

L. Vichrová připomínku J. Kaliny akceptovala.
Závěrem projednávaného bodu vystoupil se svým projevem M. Mareš, vydavatel internetového deníku Občasník.cz.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrhy usnesení.

Usnesení 0224/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 9, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-39

Usnesení 0225/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Martina Kuklu;

stanoví

Ing. Martina Kuklu uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 7.  2. 2018.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje
termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 4, zdrželo se 10.


40. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0226/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-01-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-40, ZK-01-2018-40pr01.pdf


41. Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0227/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na realizaci jmenovitých akcí dle materiálu ZK-01-2018-41, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 150 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu ZK-01-2018-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-41, ZK-01-2018-41pr01.pdf, ZK-01-2018-41pr02.pdf


42. Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

J. Fischerová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ nominovaným osobám. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0228/01/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-42, ZK-01-2018-42pr01.pdf, ZK-01-2018-42pr02.pdf, ZK-01-2018-42pr03.pdf


43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0229/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 214310) o částku 390 062 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
 • navýšení závazku kraje o částku 336 543,35 Kč za účelem dokrytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ z rozpočtu kraje (tj. závazek celkem ve výši 1 063 148,70 Kč odpovídající vlastním zdrojům organizace na financování projektu dle Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 20. 12. 2017).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-43, ZK-01-2018-43pr01.doc, ZK-01-2018-43pr02.doc, ZK-01-2018-43pr03.pdf, ZK-01-2018-43pr04.pdf, ZK-01-2018-43pr05.pdf


44. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

Ze zasedání se omluvil P. Hodáč. P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0230/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-44, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-44, př. 2;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-01-2018-44, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor sociálních věcí (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-44, ZK-01-2018-44pr01.doc, ZK-01-2018-44pr02.doc, ZK-01-2018-44pr03.doc


45. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb z účtu shora uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0231/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

 •  poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 35 627 202 Kč z účtu projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V" dle materiálu ZK-01-2018-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2018-45, př. 2;
 • zařadit kapacitu 9 klientů sociální rehabilitace poskytovatele INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z. ú. do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2021;
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ v celkové výši max. 10 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu;
 • dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“ dle materiálu ZK-01-2018-45, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-45, ZK-01-2018-45pr01.xlsx, ZK-01-2018-45pr02.doc, ZK-01-2018-45pr03.doc


76. Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit doplnění daného projektu do předfinancování projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0232/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č.  0259/03/2016/ZK.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-76


77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

P. Franěk podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci.

J. Kalina se dotázal na důvody rozdílného přidělení objemu prostředků příspěvkovým organizacím kraje.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila, že částky uvedené v materiálu vychází ze žádostí příspěvkových organizací o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje.
Předsedající přislíbil zaslání materiálu, ve kterém budou u konkrétních příspěvkových organizací zdůvodněny rozdílné výše přidělených finančních prostředků.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0233/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;

schvaluje rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 442 312  000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2018-77, př. 2 a ZK-01-2018-77, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2018-77, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-77, ZK-01-2018-77pr01.xls, ZK-01-2018-77pr02.xls, ZK-01-2018-77pr03.xls, ZK-01-2018-77pr04.pdfPředsedající přednesl návrh na schválení bodů 46, 48 – 52 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


46. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017

Usnesení 0234/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2018-46, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2018-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-46, ZK-01-2018-46pr01.xls, ZK-01-2018-46pr02.xls, ZK-01-2018-46pr03.doc


48. Aktualizace Zásad na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání

Usnesení 0235/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání dle materiálu ZK-01-2018-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-48, ZK-01-2018-48pr01.doc, ZK-01-2018-48pr02.pdf


49. Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

Usnesení 0236/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina spolufinancovat projekt „Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy“ organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, do výše 4 300 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-49, ZK-01-2018-49pr01.pdf, ZK-01-2018-49pr02.doc, ZK-01-2018-49pr03.pdf


50. Projektové záměry a smlouvy o partnerství – Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč

Usnesení 0237/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt C4PE organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, do výše 5 995 544 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr C4PE;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt C4PE organizace Střední průmyslová škola Třebíč do výše 3 200 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr C4PE.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-50, ZK-01-2018-50pr01.pdf, ZK-01-2018-50pr02.pdf, ZK-01-2018-50pr03.doc, ZK-01-2018-50pr04.pdf, ZK-01-2018-50pr05.pdf, ZK-01-2018-50pr06.pdf, ZK-01-2018-50pr07.doc, ZK-01-2018-50pr08.doc


51. Projektový záměr a partnerská smlouva – Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám

Usnesení 0238/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, do výše 4 857 978 Kč (z toho spolufinancování do výše 857 978 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr CODES.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-51, ZK-01-2018-51pr01.pdf, ZK-01-2018-51pr02.doc, ZK-01-2018-51pr03.pdf, ZK-01-2018-51pr04.pdf, ZK-01-2018-51pr05.doc


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem

Usnesení 0239/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-01-2018-52, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-52, ZK-01-2018-52pr01.xls


47. Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Fialová sdělila zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže v roce 2018 žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0240/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  •  Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
  • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
  • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
  • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
  • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
  • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
  • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
  • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 202 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu  ZK-01-2018-47, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-47, ZK-01-2018-47pr01.pdf, ZK-01-2018-47pr02.pdf, ZK-01-2018-47pr03.pdf, ZK-01-2018-47pr04.xls


53. Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit realizaci shora uvedeného projektu.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0241/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 170 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-53, ZK-01-2018-53pr01.pdf


54. Evropský region Dunaj – Vltava 2018

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj – Vltava“.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0242/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“ dle materiálu ZK-01-2018-54, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2018-54, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-54, ZK-01-2018-54pr01.pdf, ZK-01-2018-54pr02.doc, ZK-01-2018-54pr03.doc, ZK-01-2018-54pr04.docx


55. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování.  Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0243/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 - Územní plánování v celkové výši 1 830 250 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2018-55, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2018-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (10. 12. 2018)

termín: 10. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-55, ZK-01-2018-55pr01.pdf, ZK-01-2018-55pr02.pdf


56. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0244/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020 dle materiálu ZK-01-2018-56, př. 3.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-56, ZK-01-2018-56pr01.pdf, ZK-01-2018-56pr02.pdf, ZK-01-2018-56pr03.doc


57. Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce

M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh vyhlásit Výzvu č. 4/2018 – zemědělské akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0245/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

vyhlásit Výzvu č. 4/2018 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu ZK-01-2018-57, př. 1;

bere na vědomí

hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu ZK-01-2018-57, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-57, ZK-01-2018-57pr01.doc, ZK-01-2018-57pr02.doc


58. „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Smlouvu o spolupráci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0246/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci managementového sanačního opatření „Sedimentační tůně v PR Havranka“ a právu provést stavbu dle materiálu ZK-01-2018-58, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 5. 2018)

termín: 30. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-58, ZK-01-2018-58pr01.pdf, ZK-01-2018-58pr02.pdf, ZK-01-2018-58pr03.pdfPředsedající přednesl návrh na schválení bodů 59, 60 současně. K uvedeným bodům L. Vlček, M. Houška přednesli doporučující stanoviska výboru regionálního rozvoje, finančního výboru a zastupitelstvo kraje schválilo návrhy usnesení obou bodů současně.


59. FOND VYSOČINY - návrh na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny

Usnesení 0247/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2018-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 3. 2018)

termín: 6. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-59, ZK-01-2018-59pr01.doc, ZK-01-2018-59pr02.doc


60. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2018

Usnesení 0248/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-60, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 58 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2017 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2018. 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-60, ZK-01-2018-60pr01.xls, ZK-01-2018-60pr02.xls, ZK-01-2018-60pr03.docxPředsedající přednesl návrh na schválení bodů 61 až 71 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.61. FOND VYSOČINY – grantový program NAŠE ŠKOLA 2018

Usnesení 0249/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „NAŠE ŠKOLA 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-61, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“ ve složení:

ČSSD – Jaroslava Váchová (PE);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Radek Pátek (ZR);

ODS – Alena Kukrechtová (PE); Helena Hinková (JI);

KSČM – Brož Ladislav (PE); Nevoral Marek (TR);

SPV - Zdeňka Marková (ZR); Zdeněk Rajdlík (PE);

ANO 2011 - Bohumila Kobrlová (PE); Mgr. Michaela Šinkorová (ZR);

SPD+SPO – Jindřiška Doleželová (JI); Milan Mokrý (ZR);
 • Alenu Vidlákovou (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“;
 • garantem grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor regionálního rozvoje (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-61, ZK-01-2018-61pr01.doc, ZK-01-2018-61pr02.doc


62. FOND VYSOČINY – grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2018

Usnesení 0250/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Bezpečná silnice 2018“ dle materiálu  ZK-01-2018-62, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ ve složení:

ČSSD – Pavel Štefan (ZR); Karel Vybíral (JI);

KDU-ČSL – Josef Mach (ZR); Adam Lukšů (JI);

ODS – Rostislav Kostka (PE); Pavel Pavlok (JI);

KSČM – Eva Dlouhá (HB);

SPV - Karel Štefl (PE); Martin Malina (PE);

ANO 2011 – Květoslav Šafránek (ZR); Magdalena Skořepová (JI);

SPD+SPO – Ctibor Čepička (JI); Miroslav Bašta;
 • Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2018“;
 • garantem grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Markétu Majdičovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-62, ZK-01-2018-62pr01.pdf


63. FOND VYSOČINY – grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2018“

Usnesení 0251/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Informační a komunikační technologie 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-63, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“  ve složení:

ČSSD Radim Technik (ZR); Miroslav Říšský (PE);

KDU-ČSL – Milan Lempera (ZR);

ODS – Martina Bártová (TR); Vladimír Brtník (JI);

KSČM – Ondrušek Roman (PE); Josef Jordán (JI);

SPV - Ondřej Hedbávný (TR); Martin Mrkos (ZR);

ANO 2011 – Ladislav Kobrle (PE); Jiří Šinkora (ZR);

SPD+SPO – Michal Suchý ml. (JI); Vojtěch Veleba (TR);
 • Davida Jarolímka (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“;
 • garantem grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-63, ZK-01-2018-63pr01.doc


64. FOND VYSOČINY – grantový program „INFRASTRUKTURA ICT 2018“

Usnesení 0252/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Infrastruktura ICT 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-64, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Infrastruktura ICT 2018“ ve složení:

ČSSD – Karel Kuttelwascher (ZR); Miroslav Kružík (JI);

KDU-ČSL – Štěpán Komárek (JI); Jaromír Kalina (JI);

ODS – Radek Sedlák (PE);

KSČM – Lenka Vytiskova (PE); Josef Číž (TR);

SPV - Evžen Zámek (JI); Pavel Hájek (PE);

ANO 2011 – Richard Šebl (PE); Milan Novák (ZR);

SPD+SPO – Michal Suchý ml. (JI); Vojtěch Veleba (TR);
 • Otu Bence (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Infrastruktura ICT 2018“;
 • garantem grantového programu „Infrastruktura ICT 2018“ odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-64, ZK-01-2018-64pr01.doc


65. FOND VYSOČINY – grantový program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018"

Usnesení 0253/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-65, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ ve složení:

ČSSD – Bohumil Novák (JI); Miroslava Pucandlová (PE);

KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR); Petr Piáček (JI);

ODS – Jaroslav Vymazal (JI); Rostislav Novák (TR);

KSČM – Ladislav Nováček (PE); Jaroslav Jirků (JI);

SPV - Jiří Hodinka (PE); Eva Požárová (JI);

ANO 2011 – Marek Hurda (JI);

SPD+SPO – Ctibor Čepička (JI); Miroslav Bašta (TR);
 • Jiřího Svobodu (PE, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“;
 • garantem grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-65, ZK-01-2018-65pr01.doc


66. FOND VYSOČINY - grantový program "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018"

Usnesení 0254/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-66, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“ ve složení:

ČSSD – Antonín Daněk (PE); Marie Kružíková (JI);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Vladislav Hynk (JI);

ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Petr Adam (HB);

KSČM – Pavel Hodáč (PE); Milan Ustohal (TR);

SPV - Tomáš Kocour (PE);

ANO 2011 – Ivana Čepičková (JI); Monika Duffková (PE);

SPD+SPO – Jindřiška Doleželová (JI); Jan Veleba (ZR);
 • Petra Novotného (TR, SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“;
 • garantem grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-66, ZK-01-2018-66pr01.doc


67. FOND VYSOČINY – grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018

Usnesení 0255/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Jednorázové akce 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-67, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Jednorázové akce 2018“ ve složení:

ČSSD – Dagmar Nejedlá (ZR); Bohumil Kovanda (PE);

KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR); Miroslav Vrbka (TR);

ODS – Zdeněk Jirků (PE); Zdenka Švaříčková (JI);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR); Karel Dvořák (HB);

SPV - Jan Burda (TR); Josef Březka (ZR);

ANO 2011 – Jaroslav Drahoš (JI); Alois Pindjak (JI);

SPD+SPO – Miroslav Bašta (TR);
 • Ctibora Čepičku (JI, SPD+SPO) předsedou řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2018“;
 • garantem grantového programu „Jednorázové akce 2018“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Čermákovou s právem hlasovacím a Mgr. Marii Kacetlovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-67, ZK-01-2018-67pr01.DOC


68. FOND VYSOČINY – grantový program SPORTUJEME 2018

Usnesení 0256/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Sportujeme 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-68, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Sportujeme 2018“ ve složení:

ČSSD – Vladimír Dobal (PE);

KDU-ČSL – Petr Žák (TR); Ondřej Pavlas (HB);

ODS – Petr Sameš (TR); Pavel Hejtmánek (HB);

KSČM – Kateřina Zemanová (PE); Martin Limon (ZR);

SPV - Jindřich Skočdopole (JI); Zdeněk Tůma (HB);

ANO 2011 – Radek Procházka (PE); Luboš Bartůněk (ZR);

SPD+SPO – Josef Matula (JI); Bohumil Trávník (ZR);
 • Iva Přibyla (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Sportujeme 2018“;
 • garantem grantového programu „Sportujeme 2018“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-68, ZK-01-2018-68pr01.doc


69. FOND VYSOČINY – grantový program SPORTOVIŠTĚ 2018

Usnesení 0257/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Sportoviště 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-69, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Sportoviště 2018“ ve složení:

ČSSD – Milan Stránský (HB); Josef Bojanovský (PE);

KDU-ČSL – Pavel Pípal (PE); Josef Herbrych (TR);

ODS – Petr Staněk (ZR); Zdeněk Hopian (TR);

KSČM – Martin Limon (ZR);

SPV - Vladimír Švec (JI); Hana Žáková (TR);

ANO 2011 – Radek Popelka (JI); Vlastimil Forst (ZR);

SPD+SPO – Josef Matula (JI); Bohumil Trávník (ZR);
 • Pavla Františka Daňka (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu „Sportoviště 2018“;
 • garantem grantového programu „Sportoviště 2018“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Zdeňka Beneše s právem hlasovacím a Mgr. Petra Horkého s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-69, ZK-01-2018-69pr01.doc


70. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „ČISTÁ VODA 2018“

Usnesení 0258/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Čistá voda 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-70, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Čistá voda 2018“ ve složení:

ČSSD – Zdeněk Vraspír (ZR); Martin Hyský (JI);

KDU-ČSL – Josef Kalčík (JI);

ODS – Stanislav Jirků (JI); Ivo Rohovský (ZR);

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Jaroslav Kolařík (JI);

SPV - Bohumír Nikl (HB); Zdeněk Jirsa (JI);

ANO 2011 – Václav Křivánek (PE); Josef Kott (PE);

SPD+SPO – Iva Švehlíková (JI); Jan Veleba (ZR);
 • Janu Houškovou (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu „Čistá voda 2018“;
 • garantem grantového programu „Čistá voda 2018“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-70, ZK-01-2018-70pr01.doc, ZK-01-2018-70pr02.doc


71. FOND VYSOČINY – grantový program „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“

Usnesení 0259/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-71, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ ve složení:

ČSSD – Pavla Kučerová (ZR); Jaroslav Bártl (JI);

KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR); Čeněk Jůzl (HB);

ODS – Bohuslava Jílková (JI);

KSČM – Helena Vrzalova (JI); Milan Plodík (HB);

SPV - Pavlína Zábranská (JI); Pavlína Buršíková (TR);

ANO 2011 – Ludmila Řezníčková (ZR); Rostislav Habán (JI);

SPD+SPO – Iva Švehlíková (JI); Milan Mokrý (ZR);
 • Pavla Vencovského (JI, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“;
 • garantem grantového programu „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Ivetu Křivánkovou s právem poradním;

souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-71, ZK-01-2018-71pr01.doc, ZK-01-2018-71pr02.doc


72. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0260/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-72, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-72, ZK-01-2018-72pr01.doc


73. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0261/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-73, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), předseda finančního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-73, ZK-01-2018-73pr01.doc


74. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018

H. Vrzalová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0262/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-74, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), předseda kontrolního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-74, ZK-01-2018-74pr01.doc


75. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017

H. Vrzalová předložila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem v roce 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0263/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

zápisy o provedení kontroly č. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 a 5/2017, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2018-75, př. 1, ZK-01-2018-75, př. 2, ZK-01-2018-75, př. 3, ZK-01-2018-75, př. 4, ZK-01-2018-75, př. 5.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), předseda kontrolního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2018-75, ZK-01-2018-75pr01.pdf, ZK-01-2018-75pr02.pdf, ZK-01-2018-75pr03.pdf, ZK-01-2018-75pr04.pdf, ZK-01-2018-75pr05.pdf


78. Rozprava členů zastupitelstva

J. Běhounek seznámil zastupitele kraje s žádostí J. Pavlíka o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou a přednesl návrh usnesení. Zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.

Usnesení 0264/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout, podle § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náhradu Ing. Josefu Pavlíkovi za nevyčerpanou dovolenou náležející za rok 2018 v rozsahu 6 dnů.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 27. 3. 2018.
MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:


Ing. Martin Mrkos, ACCA           ……...……………………………………


Ing. Radovan Necid                   ……...……………………………………


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2018.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2018 dne 6. 2. 2018.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 13. 2. 2018 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 


 


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz