Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 01/2019 - 29. 1. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
3 Informace o činnosti KrÚ
4 Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
5 Dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“
6 Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
7 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
9 Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
10 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
11 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
12 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
13 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
14 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/385 Dolní Rožínka - průtah“
15 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Jihlava most ev. č. 405-001“
16 Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy
17 Uzavření dodatku ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat"
18 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 5. stavba – most ev. č. 602-029“
19 Darování pozemku v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
20 Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
21 Darování pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
22 Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
23 Darování pozemku v k. ú. a obci Petráveč městu Velké Meziříčí
24 Prodej pozemku v k .ú. a obci Měšín
25 Výkup pozemku v k.ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
26 Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
27 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
28 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod
29 Darování pozemku v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř městu Chotěboř
30 Prodej pozemku v k.ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
31 Darování pozemků v k. ú. Telč
32 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
33 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
34 Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.
35 Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
36 Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře
37 Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK
38 Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
39 Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK
40 Návrh na změnu usnesení 0559/08/2012/ZK
41 Návrh na změnu usnesení 0377/05/2014/ZK
42 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
43 Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
44 Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
45 Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
46 Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP
47 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
48 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
49 Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
50 Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
51 Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
52 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
53 Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
54 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PREVENCE KRIMINALITY 2019"
55 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019"
56 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"
57 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "BEZPEČNÁ SILNICE 2019"
58 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019"
59 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"
60 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "MATEŘSKÁ CENTRA 2019"
61 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"
62 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "NAŠE ŠKOLA 2019"
63 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019"
64 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019"
65 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "ČISTÁ VODA 2019“
66 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
67 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
68 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
69 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018
70 Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
71 Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
72 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
73 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz