Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-01-2019

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019, které se bude konat dne 29. 1. 2019 v  10:00  hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-02)
 3. Informace o činnosti KrÚ
  (Z. Kadlec, ZK-01-2019-03)
 4. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
  (J. Fialová, ZK-01-2019-04)
 5. Dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“
  (J. Fialová, ZK-01-2019-05)
 6. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
  (J. Fialová, ZK-01-2019-06)
 7. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
  (J. Fialová, ZK-01-2019-07)
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
  (J. Fialová, ZK-01-2019-08)
 9. Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-09)
 10. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-10)
 11. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-11)
 12. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-12)
 13. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-13)
 14. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/385 Dolní Rožínka - průtah“
  (M. Kukla, ZK-01-2019-14)
 15. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Jihlava most ev. č. 405-001“
  (M. Kukla, ZK-01-2019-15)
 16. Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy
  (M. Kukla, ZK-01-2019-16)
 17. Uzavření dodatku ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat"
  (M. Kukla, ZK-01-2019-17)
 18. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 5. stavba – most ev. č. 602-029“
  (M. Kukla, ZK-01-2019-18)
 19. Darování pozemku v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
  (M. Kukla, ZK-01-2019-19)
 20. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
  (M. Kukla, ZK-01-2019-20)
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
  (M. Kukla, ZK-01-2019-21)
 22. Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
  (M. Kukla, ZK-01-2019-22)
 23. Darování pozemku v k. ú. a obci Petráveč městu Velké Meziříčí
  (M. Kukla, ZK-01-2019-23)
 24. Prodej pozemku v k .ú. a obci Měšín
  (M. Kukla, ZK-01-2019-24)
 25. Výkup pozemku v k.ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
  (M. Kukla, ZK-01-2019-25)
 26. Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
  (M. Kukla, ZK-01-2019-26)
 27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
  (M. Kukla, ZK-01-2019-27)
 28. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod
  (M. Kukla, ZK-01-2019-28)
 29. Darování pozemku v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř městu Chotěboř
  (M. Kukla, ZK-01-2019-29)
 30. Prodej pozemku v k.ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
  (M. Kukla, ZK-01-2019-30)
 31. Darování pozemků v k. ú. Telč
  (M. Kukla, ZK-01-2019-31)
 32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-01-2019-32)
 33. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-01-2019-33)
 34. Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.
  (M. Kukla, ZK-01-2019-34)
 35. Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
  (M. Kukla, ZK-01-2019-35)
 36. Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře
  (M. Kukla, ZK-01-2019-36)
 37. Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK
  (M. Kukla, ZK-01-2019-37)
 38. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
  (M. Kukla, ZK-01-2019-38)
 39. Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK
  (M. Kukla, ZK-01-2019-39)
 40. Návrh na změnu usnesení 0559/08/2012/ZK
  (M. Kukla, ZK-01-2019-40)
 41. Návrh na změnu usnesení 0377/05/2014/ZK
  (M. Kukla, ZK-01-2019-41)
 42. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
  (J. Hyliš, ZK-01-2019-42)
 43. Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
  (J. Hyliš, ZK-01-2019-43)
 44. Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
  (J. Fischerová, ZK-01-2019-44)
 45. Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
  (J. Fischerová, ZK-01-2019-45)
 46. Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP
  (P. Franěk, ZK-01-2019-46)
 47. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
  (P. Franěk, ZK-01-2019-47)
 48. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (P. Franěk, ZK-01-2019-48)
 49. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
  (P. Franěk, ZK-01-2019-49)
 50. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
  (P. Pacal, ZK-01-2019-50)
 51. Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
  (P. Pacal, ZK-01-2019-51)
 52. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
  (M. Hyský, ZK-01-2019-52)
 53. Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
  (M. Hyský, ZK-01-2019-53)
 54. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PREVENCE KRIMINALITY 2019"
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-54)
 55. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019"
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-55)
 56. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-56)
 57. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "BEZPEČNÁ SILNICE 2019"
  (J. Hyliš, ZK-01-2019-57)
 58. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019"
  (J. Fischerová, ZK-01-2019-58)
 59. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"
  (J. Fischerová, ZK-01-2019-59)
 60. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "MATEŘSKÁ CENTRA 2019"
  (P. Franěk, ZK-01-2019-60)
 61. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"
  (P. Pacal, ZK-01-2019-61)
 62. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "NAŠE ŠKOLA 2019"
  (P. Pacal, ZK-01-2019-62)
 63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019"
  (M. Hyský, ZK-01-2019-63)
 64. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019"
  (M. Hyský, ZK-01-2019-64)
 65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "ČISTÁ VODA 2019“
  (M. Hyský, ZK-01-2019-65)
 66. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
  (J. Běhounek, ZK-01-2019-66)
 67. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
  (B. Kobrlová, ZK-01-2019-67)
 68. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
  (H. Vrzalová, ZK-01-2019-68)
 69. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018
  (H. Vrzalová, ZK-01-2019-69)
 70. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
  (M. Vystrčil, ZK-01-2019-70)
 71. Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-01-2019-71)
 72. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz