Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 01/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019, které se konalo dne 29. 1. 2019 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Tecl, M. Vystrčil, M. Mrkos, J. Pavlík.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
72. Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019;
73. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“;
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje.
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Lukáš Vlček a Josef Zahradníček.
Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.
Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018
02.  Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
03.  Informace o činnosti KrÚ
04.  Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
05.  Dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“
06.  Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
07.  Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
09.  Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
10.  Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
11.  Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
12.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
13.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
14.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/385 Dolní Rožínka - průtah“
15.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Jihlava most ev. č. 405-001“
16.  Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy
17.  Uzavření dodatku ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat"
18.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 5. stavba – most ev. č. 602-029“
19.  Darování pozemku v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
20.  Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
21.  Darování pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
23.  Darování pozemku v k. ú. a obci Petráveč městu Velké Meziříčí
24.  Prodej pozemku v k .ú. a obci Měšín
25.  Výkup pozemku v k.ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
27.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
28.  Žádost o prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod
29.  Darování pozemku v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř městu Chotěboř
30.  Prodej pozemku v k.ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
31.  Darování pozemků v k. ú. Telč
32.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
33.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
34.  Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.
35.  Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
36.  Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře
37.  Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK
38.  Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
39.  Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK
40.  Návrh na změnu usnesení 0559/08/2012/ZK
41.  Návrh na změnu usnesení 0377/05/2014/ZK
71.  Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
22.  Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
26.  Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
72.  Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
42.  Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
43.  Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
44.  Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
45.  Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
46.  Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP
47.  Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
48.  Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
49.  Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
74.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
50.  Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
51.  Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
52.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
53.  Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
54.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PREVENCE KRIMINALITY 2019"
55.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019"
56.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"
57.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "BEZPEČNÁ SILNICE 2019"
58.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019"
59.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"
60.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "MATEŘSKÁ CENTRA 2019"
61.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"
62.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "NAŠE ŠKOLA 2019"
63.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019"
64.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019"
65.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "ČISTÁ VODA 2019“
66.  Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
67.  Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
68.  Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
69.  Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018
70.  Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
75.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0001/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0002/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Lukáše Vlčka a Josefa Zahradníčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.


02. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 34/2018 až 36/2018 a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o upřesnění bodu Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v  dopravě (RK-36-2018-50).
M. Plodík se zajímal o doplňující informace k materiálu Nakládání s dlažebními kostkami (RK-35-2018-31).
V. Kaňkovský požádal o vyjádření k bodu Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci (RK-36-2018-83).
H. Vrzalová vznesla dotaz týkající se materiálu Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně (RK-35-2018-50) .
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Franěk, V. Novotný.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0003/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018 dle materiálu ZK-01-2019-02, př. 1;
schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-02, ZK-01-2019-02pr01.xlsx, ZK-01-2019-02pr02.pdf, ZK-01-2019-02pr03.pdf, ZK-01-2019-02pr04.pdf


03. Informace o činnosti KrÚ

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu za příslušné období a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0004/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-03, ZK-01-2019-03pr01.xls, ZK-01-2019-03pr02.xls, ZK-01-2019-03pr03.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 04 - 08 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a  zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


04. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018

Usnesení 0005/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2019-04, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2019-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-04, ZK-01-2019-04pr01.xls, ZK-01-2019-04pr02.xls, ZK-01-2019-04pr03.doc


05. Dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“

Usnesení 0006/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, v celkové výši 315  572 Kč školám uvedeným v materiálu ZK-01-2019-05, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor ekonomický (4. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (4. 12. 2018)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-05, ZK-01-2019-05pr01.xls


06. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji

Usnesení 0007/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu ZK-01-2019-06, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 6. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (23. 6. 2019)

termín: 23. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-06, ZK-01-2019-06pr01.docx


07. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0008/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 2  400 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Školství, mládeže a sportu, §  3419 – Ostatní tělovýchovná činnost na poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO: 00529672;
 • poskytnout dotaci ve výši 2 400 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2019-07, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-07, ZK-01-2019-07pr01.pdf


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu

Usnesení 0009/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586  01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
 • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 210 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 280 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v biatlonu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2019-08, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Florbalová škola Jihlava, z.s., se sídlem Helenínská 567/2, 586 01 Jihlava, IČO 26987121 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu dívky.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-08, ZK-01-2019-08pr01.pdf, ZK-01-2019-08pr02.pdf, ZK-01-2019-08pr03.pdf, ZK-01-2019-08pr04.xls


09. Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně

Ze zasedání se omluvila J. Fialová. J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vzít na vědomí vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0010/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-09, ZK-01-2019-09pr01.pdf


10. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0011/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018 dle materiálu ZK-01-2019-10, př. 1.

odpovědnost: Zastupitelstvo kraje (29. 1. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-10, ZK-01-2019-10pr01.doc


11. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina v  roce 2019 žadatelům.
M. Plodík  přednesl protinávrh hlasovat o podpoře akce "23. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2019" uvedené v materiálu ZK-01-2019-11, př. 1 samostatně.
Předsedající vyzval zastupitele kraje, aby o vzneseném protinávrhu hlasovali.
Protinávrh nebyl schválen. Pro 16, proti 10, zdrželo se 13.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení 0012/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2019-11, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2019-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2019-11, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-11, ZK-01-2019-11pr01.xlsx, ZK-01-2019-11pr02.pdf


12. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0013/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 200 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2019-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2019-12, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu a stavební úpravy a nástavbu hasičské zbrojnice dle materiálu ZK-01-2019-12, př. 4;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 200 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-12, ZK-01-2019-12pr01.pdf, ZK-01-2019-12pr02.pdf, ZK-01-2019-12pr03.pdf, ZK-01-2019-12pr04.pdf


13. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit uvedené zásady zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0014/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-13, ZK-01-2019-13pr01.doc, ZK-01-2019-13pr02.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 14 - 21, 23 - 25, 27 - 41, 71 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a  zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


14. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/385 Dolní Rožínka - průtah“

Usnesení 0015/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky v rozsahu, způsobem a cenu dle materiálu ZK-01-2019-14, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést pozemky dle materiálu ZK-01-2019-14, př. 1 darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Rožínka;
schvaluje

Dodatek č. 1805 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2019-14, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-14, ZK-01-2019-14pr01.xls, ZK-01-2019-14pr02.xls, ZK-01-2019-14pr03.doc


15. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Jihlava most ev. č. 405-001“

Usnesení 0016/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rozsahu, způsobem a cenu dle materiálu ZK-01-2019-15, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-15, ZK-01-2019-15pr01.xls


16. Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy

Usnesení 0017/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-16


17. Uzavření dodatku ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat"

Usnesení 0018/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat" dle materiálu ZK-01-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-17, ZK-01-2019-17pr01.pdf, ZK-01-2019-17pr02.pdf


18. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 5. stavba – most ev. č. 602-029“

Usnesení 0019/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemek par. č. 3753/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu ZK-01-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-18, ZK-01-2019-18pr01.pdf, ZK-01-2019-18pr02.pdf


19. Darování pozemku v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá

Usnesení 0020/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. st. 126 o výměře 14 m2 v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Veselá;

schvaluje

Dodatek č. 1806 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-19, ZK-01-2019-19pr01.doc, ZK-01-2019-19pr02.pdf


20. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín

Usnesení 0021/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-20, ZK-01-2019-20pr01.doc, ZK-01-2019-20pr02.pdf


21. Darování pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení 0022/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1482/2 o výměře 12 m2, oddělený  geometrickým plánem č.  2514-108/2018 z pozemku par. č. 1482 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

schvaluje

Dodatek č. 1808 Zřizovací listiny Krajské správ y a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2019-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-21, ZK-01-2019-21pr01.doc, ZK-01-2019-21pr02.pdf


23. Darování pozemku v k. ú. a obci Petráveč městu Velké Meziříčí

Usnesení 0023/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 582/8 o výměře 4172 m2, oddělený geometrickým plánem č. 253-135/2014 z pozemku par. č. 582/1 v k. ú. a obci Petráveč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

Dodatek č. 1810 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-23, ZK-01-2019-23pr01.doc, ZK-01-2019-23pr02.pdf, ZK-01-2019-23pr03.pdf


24. Prodej pozemku v k .ú. a obci Měšín

Usnesení 0024/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-24, ZK-01-2019-24pr01.doc, ZK-01-2019-24pr02.pdf


25. Výkup pozemku v k.ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí

Usnesení 0025/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-25, ZK-01-2019-25pr01.pdf, ZK-01-2019-25pr02.doc


27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

Usnesení 0026/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 6404/2 o výměře 300 m2, par. č. 6406 o  výměře 16 m2, par. č. 3813/11 o výměře 31 m2, par. č. 3813/10 o výměře 35 m2, par. č. 638 o výměře 801 m2 a par. č. 3906 o výměře 986 m2 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí;
 • převést darem díl "a" o  výměře 557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2 a díl "c" o  výměře 507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5622/2 o výměře 953 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 4965-434/2018 z pozemků par. č. 5622/2, díl "d", par. č. 2804/3 díl "c" a par. č. 2797/3 díl "b" z vlastnictví Města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1814 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2019-27, př. 1;
 • Dodatek č. 1815 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2019-27, př. 2;
 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2019-27, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-27, ZK-01-2019-27pr01.doc, ZK-01-2019-27pr02.doc, ZK-01-2019-27pr03.doc, ZK-01-2019-27pr04.pdf, ZK-01-2019-27pr05.pdf, ZK-01-2019-27pr06.pdf


28. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod

Usnesení 0027/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 4. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-28, ZK-01-2019-28pr01.pdf, ZK-01-2019-28pr02.pdf


29. Darování pozemku v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř městu Chotěboř

Usnesení 0028/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 4559/5 o výměře 460 m2, oddělený geometrickým plánem č. 228-265/2017 z pozemku par. č. 4559/2 v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 1816 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2019-29, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-29, ZK-01-2019-29pr01.pdf, ZK-01-2019-29pr02.pdf, ZK-01-2019-29pr03.doc


30. Prodej pozemku v k.ú. Chvojnov a obci Pelhřimov

Usnesení 0029/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-30, ZK-01-2019-30pr01.pdf, ZK-01-2019-30pr02.doc


31. Darování pozemků v k. ú. Telč

Usnesení 0030/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 7408/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 57 m2 a par. č.  7408/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2, oddělené GP č. 2324-8177/2017 z pozemku par. č. 7408/1 v k. ú. Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;

schvaluje

Dodatek č. 1818 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-31, ZK-01-2019-31pr01.doc, ZK-01-2019-31pr02.pdf


32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0031/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1819 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-32, ZK-01-2019-32pr01.doc


33. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0032/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatně pozemky par. č. 448/7 o výměře 1580 m2 a par. č.  448/8 o výměře 180  m2 v  k.  ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov a pozemek par. č.  1761/10 o výměře 31 m2 v  k. ú. a obci Pacov  z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-33


34. Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.

Usnesení 0033/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že materiál ZK-04-2018-47, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-01-2019-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-34, ZK-01-2019-34pr01.pdf, ZK-01-2019-34pr02.XLS, ZK-01-2019-34pr03.pdf


35. Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017

Usnesení 0034/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zrušit usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-35


36. Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře

Usnesení 0035/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34531 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34531 včetně součástí a  příslušenství a  pozemek par. č. 673/11  - ost. plocha, silnice o výměře 12  105 mv k. ú.  Střížov u Chotěboře z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 1820 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-36, ZK-01-2019-36pr01.doc, ZK-01-2019-36pr02.pdf


37. Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK

Usnesení 0036/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zrušit usnesení 0119/02/2016/ZK.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-37


38. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

Usnesení 0037/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2019-38, př. 1 za kupní cenu 100 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-38, ZK-01-2019-38pr01.xls


39. Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK

Usnesení 0038/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zrušit usnesení 0326/04/2015/ZK.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-39


40. Návrh na změnu usnesení 0559/08/2012/ZK

Usnesení 0039/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0559/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 tak, že text:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 3" se ruší.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-40


41. Návrh na změnu usnesení 0377/05/2014/ZK

Usnesení 0040/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-41, ZK-01-2019-41pr01.xls


71. Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0041/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2019-71, př. 1, kterým se vyjímá nemovitý majetek z  hospodaření organizace.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 2. 2019)

termín: 1. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-71, ZK-01-2019-71pr01.doc


22. Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu darovat pozemek v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov do vlastnictví obce Kozlov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0042/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem díl "a" o výměře 116 m2, oddělený geometrickým plánem č. 62-53/2018 z pozemku par. č. 340 v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

schvaluje

Dodatek č. 1809 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-22, ZK-01-2019-22pr01.doc, ZK-01-2019-22pr02.pdf, ZK-01-2019-22pr03.pdf


26. Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava

M. Kukla informoval zastupitelstvo kraje o návrhu darovat pozemek v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlavy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0043/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 293/12 o výměře 540 m2 oddělený geometrickým plánem č. 605-17/2018 z pozemku par. č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlavy;

schvaluje

Dodatek č. 1813 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle  materiálu ZK-01-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-26, ZK-01-2019-26pr01.doc, ZK-01-2019-26pr02.pdf


72. Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

M. Kukla sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit zapojení části nespotřebovaného zůstatku základního běžného účtu z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0044/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 339 317 968,40 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-01-2019-72, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2019-72, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 11 553 992,90 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu ZK-01-2019-72, př. 2
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, IČO 04417909 ve výši 1 700 000 Kč na realizaci projektu „Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2019-72, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2019-72, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-72, ZK-01-2019-72pr01.doc, ZK-01-2019-72pr02.xls, ZK-01-2019-72pr03.pdf


73. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0045/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu ZK-01-2019-73, př. 5;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 60 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 60 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu „Modernizace a  obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor zdravotnictví (29. 1. 2019), Odbor ekonomický (29. 1. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-73, ZK-01-2019-73pr01.pdf, ZK-01-2019-73pr02.pdf, ZK-01-2019-73pr03.pdf, ZK-01-2019-73pr04.pdf, ZK-01-2019-73pr05.doc


42. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0046/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 28 733 915 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 28  733 915 Kč na pokrytí zvýšených nákladů dopravců v linkové dopravě způsobené změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy;

stanoví

rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 405 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-42, ZK-01-2019-42pr01.xls


43. Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o variantním návrhu zajištění dopravní obslužnosti.
J. Kalina a M. Houška požádali o doplňující informace k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení dle varianty I.

Usnesení 0047/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

jedná se o cenovou nabídku dopravce - obchodní tajemství

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-43, ZK-01-2019-43pr01.pdf, ZK-01-2019-43pr02.pdf, ZK-01-2019-43pr03.doc


44. Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženými návrhy udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0048/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-44, ZK-01-2019-44pr01.pdf, ZK-01-2019-44pr02.pdf, ZK-01-2019-44pr03.pdf


45. Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací na pořádání nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0049/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost o částku 3 950 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 3 950 000 Kč dle materiálu ZK-01-2019-45, př. 2;

rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2019-45, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2019-45, př. 3.

odpovědnost: Zastupitelstvo kraje (29. 1. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-45, ZK-01-2019-45pr01.pdf, ZK-01-2019-45pr02.xlsx, ZK-01-2019-45pr03.pdf


46. Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP

P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu předfinancování transformačních projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0050/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů realizujících proces transformace pobytových zařízení sociální péče v komunitní typy sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2019-46, př. 1 ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení faktur spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-46, ZK-01-2019-46pr01.pdf


47. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb, které kraj nezřizuje. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení ve smyslu předložené upravené přílohy.

Usnesení 0051/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • o zařazení navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2019-47, př. 3 do 30. 6. 2020;
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 132 670 840 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-01-2019-47, př. 1upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 z  projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, dle materiálu ZK-01-2019-47, př. 2;
schvaluje
 • maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace kraje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 ve výši 9 867 657 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-01-2019-47, př. 1 upr1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ v celkové výši max. 60 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-47, ZK-01-2019-47pr01.xls, ZK-01-2019-47pr02.pdf, ZK-01-2019-47pr03.xlsx, ZK-01-2019-47pr04.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 48, 49 v bloku.
L. Vlček přednesl k uvedeným bodům doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
H. Vrzalová vyjádřila ve svém vystoupení k bodu 49 negativní stanovisko klubu KSČM.
Zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


48. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

Usnesení 0052/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci akce „Malé granty 2019 projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2019-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2019-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2019)

termín: 30. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-48, ZK-01-2019-48pr01.pdf, ZK-01-2019-48pr02.pdf


49. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina

Usnesení 0053/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci akce „Krajské koordinační a  servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2019-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2019-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2019)

termín: 30. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-49, ZK-01-2019-49pr01.pdf, ZK-01-2019-49pr02.pdf


74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0054/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;

schvaluje rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 480 147 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2019-74, př. 2 a ZK-01-2019-74, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2019-74, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 3. 2019)

termín: 15. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-74, ZK-01-2019-74pr01.xls, ZK-01-2019-74pr02.xls, ZK-01-2019-74pr03.xls, ZK-01-2019-74pr04.pdf


50. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje k projednání aktualizovaný seznam budov v majetku kraje, vhodných k řešení z hlediska snižování jejich energetické náročnosti, s podporou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0055/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 2,5 mil Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020), Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-50, ZK-01-2019-50pr01.xls


51. Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh navýšení rozpočtu projektu Connecting Regions AT-CZ v souvislosti s prodloužením jeho realizace.
J. Kalina požádal o doplňující informace k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0056/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • navýšení rozpočtu projektu Connecting Regions AT-CZ spojené s prodloužením jeho realizace v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika do 31. 12. 2022, se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 5 000 €, tj. 125 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč), kde Kraj Vysočina plní roli vedoucího partnera;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-51, ZK-01-2019-51pr01.doc, ZK-01-2019-51pr02.xls


52. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o žádostech obcí Kraje Vysočina o schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0057/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2019-52, př. 1ZK-01-2019-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-52, ZK-01-2019-52pr01.doc, ZK-01-2019-52pr02.doc, ZK-01-2019-52pr03.pdf


53. Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů výše uvedeného projektu.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
V. Kaňkovský, J. Veleba, F. Bradáč vyjádřili svá stanoviska k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0058/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti o částku 365 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 365 000 Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci městysu Křižanov ve výši 365 000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2019-53, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-53, ZK-01-2019-53pr01.pdf, ZK-01-2019-53pr02.docx

  

J. Běhounek přednesl návrh na schválení bodů 54 až 65 v bloku. K bodům 56, 57, 58, 59, 62, 65 byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů programů. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


54. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PREVENCE KRIMINALITY 2019"

Usnesení 0059/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Program „PREVENCE KRIMINALITY 2019“ dle materiálu ZK-01-2019-54, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2019“ ve složení:

Mgr. Petr Horký (Krajský úřad Kraje Vysočina),

Bc. Monika Havelková (Krajský úřad Kraje Vysočina),

Bc. Jiří Kafka (Krajský úřad Kraje Vysočina),

Mgr. Lumír Bartů (Krajský úřad Kraje Vysočina),

Mgr. Martina Bártová (STŘED, z.ú.),

Mgr. Vladimír Dvořák (Ministerstvo vnitra České republiky),

Ondřej Kopecký (Městská policie Havlíčkův Brod),

mjr. JUDr. Dana Čírtková (Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina);

 • Mgr. Martinu Bártovou předsedou řídicího výboru Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2019“
 • garantem Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2019“ odbor sekretariát hejtmana a  zástupce garanta Mgr. Andreu Pohanovou s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s  právem poradním.
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (15. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-54, ZK-01-2019-54pr01.doc


55. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019"

Usnesení 0060/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ dle materiálu ZK-01-2019-55, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-55, ZK-01-2019-55pr01.pdf


56. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"

Usnesení 0061/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" dle materiálu ZK-01-2019-56, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019“ ve složení:

ČSSD - Miroslav Kružík (JI); Zdeněk Ryšavý (TR);

KDU-ČSL – Jaromír Kalina (JI); Milan Lempera (ZR);

ODS – Radek Sedlák (PE); Pavel Kubický (ZR);

KSČM – Milan Šurnický (ZR); Josef Jordán (JI);

SPV – Ondřej Hedbávný (TR); Martin Mrkos (ZR);

ANO 2011 - Jiří Šinkora (ZR);

SPD + SPO - Michal Suchý ml. (JI); Milan Mokrý (ZR);

 • Jiřího Pokorného (JI, ANO 2011) předsedou řídicího výboru Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019“;
 • garantem Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIAČNÍ TECHNOLOGIE 2019“ odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor informatiky (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-56, ZK-01-2019-56pr01.doc


57. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "BEZPEČNÁ SILNICE 2019"

Usnesení 0062/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Bezpečná silnice 2019“ dle materiálu ZK-01-2019-57, př. 1;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „Bezpečná silnice 2019“ ve složení:

ČSSD – Vladimír Malý (TR); Vladimír Černý (TR);

KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Josef Mach (ZR);

ODS – Bohuslava Krpálková (JI); David Paul (JI);

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Jaroslav Jirků (JI);

SPV – Martin Malina (PE);

ANO 2011 - Magdalena Skořepová (JI); Pavel Švec (TR);

SPD + SPO - Josef Matula (JI); Milan Mokrý (ZR);

 • Karla Štefla (PE, SPV) předsedou řídicího výboru Programu „Bezpečná silnice 2019“;
 • garantem Programu „Bezpečná silnice 2019“ odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Ludmilu Řídkou s právem poradním;
pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

 • řídicí výbor Programu „Bezpečná silnice 2019“ ve složení:

  ČSSD – Vladimír Malý (TR); Vladimír Černý (TR);

  KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Josef Mach (ZR);

  ODS – Bohuslava Krpálková (JI); David Paul (JI);

  KSČM – Josef Zahradníček (TR); Jaroslav Jirků (JI);

  SPV – Martin Malina (PE);

  ANO 2011 - Magdalena Skořepová (JI); Pavel Švec (TR);

  SPD + SPO - Josef Matula (JI); Milan Mokrý (ZR);

 • Karla Štefla (PE, SPV) předsedou řídicího výboru Programu „Bezpečná silnice 2019“;

 • garantem Programu „Bezpečná silnice 2019“ odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Ludmilu Řídkou s právem poradním;

ČSSD – Vladimír Malý (TR); Vladimír Černý (TR);

KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Josef Mach (ZR);

ODS – Bohuslava Krpálková (JI); David Paul (JI);

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Jaroslav Jirků (JI);

SPV – Martin Malina (PE);

ANO 2011 - Magdalena Skořepová (JI); Pavel Švec (TR);

SPD + SPO - Josef Matula (JI); Milan Mokrý (ZR);

 • Karla Štefla (PE, SPV) předsedou řídicího výboru Programu „Bezpečná silnice 2019“;

 • garantem Programu „Bezpečná silnice 2019“ odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Ludmilu Řídkou s právem poradním;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-57, ZK-01-2019-57pr01.pdf


58. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019"

Usnesení 0063/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ dle materiálu ZK-01-2019-58, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ ve složení:

ČSSD - Vnislav Jelínek (PE); Vratislav Výborný (JI);

KDU-ČSL – Jan Brožek (PE); Pavel Pešek (ZR);

ODS – Jaroslav Vymazal (JI); Alena Kukrechtová (PE);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR); Milan Plodík (HB);

SPV – Jiří Hodinka (PE); Pavel Hájek (PE);

ANO 2011 - Marie Jarošová (PE); Vlastimil Forst (ZR);

SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR);

 • Ctibora Čepičku (JI, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru Programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2019“,
 • garantem Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-58, ZK-01-2019-58pr01.doc


59. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"

Usnesení 0064/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019“ dle materiálu ZK-01-2019-59, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019“ ve složení:

ČSSD - Aleš Urban (JI);

KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR); Jan Málek (JI);

ODS – Rostislav Novák (TR); Petr Adam (HB);

KSČM – Monika Jordánová (JI); Helena Novotná (PE);

SPV – Eva Požárová (JI); Marie Černá (TR);

ANO 2011 - Bohumila Kobrlová (PE); Pavel Nejedlý (JI);

SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Jaroslav Vlček (ZR);

 • Marii Kružíkovou (JI, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru Programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019“,
 • garantem Programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-59, ZK-01-2019-59pr01.doc


60. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "MATEŘSKÁ CENTRA 2019"

Usnesení 0065/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2019" dle materiálu ZK-01-2019-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-60, ZK-01-2019-60pr01.doc


61. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"

Usnesení 0066/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ dle materiálu ZK-01-2019-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-61, ZK-01-2019-61pr01.docx


62. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "NAŠE ŠKOLA 2019"

Usnesení 0067/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „NAŠE ŠKOLA 2019“ dle materiálu ZK-01-2019-62, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „NAŠE ŠKOLA 2019“ ve složení:

ČSSD - Pavel Štefan (ZR); Čestmír Špička (PE);

KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR); Alena Žáková (TR);

ODS – Marie Vejtasová (TR); Ilona Nováková Domkářová (HB);

KSČM – Marek Nevoral (TR);

SPV - Zdeňka Marková (ZR); Zdeněk Rajdlík (PE);

ANO 2011 - Michaela Šinkorová (ZR); Jaroslav Drahoš (JI);

SPD + SPO - Michal Suchý ml. (JI); Emil Dračka (TR);

 • Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru Programu „NAŠE ŠKOLA 2019“;
 • garantem Programu „NAŠE ŠKOLA 2019“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-62, ZK-01-2019-62pr01.doc


63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019"

Usnesení 0068/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019" dle materiálu ZK-01-2019-63, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-63, ZK-01-2019-63pr01.pdf


64. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019"

Usnesení 0069/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Zemědělské akce 2019“ dle materiálu ZK-01-2019-64, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „Zemědělské akce 2019“ ve složení:

Matějek Josef (člen Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina)

Švec Pavel, Ing. (místopředseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina)

Veleba Jan, Ing. (předseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina)

Hyský Martin, Ing. Bc .(Kraj Vysočina).

Hyského Martina, Ing. Bc. předsedou řídicího výboru Programu „Zemědělské akce 2019“,

 • garantem Programu „Zemědělské akce 2019“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Lenku Vondrovou s právem hlasovacím a Milana Hejdu s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-64, ZK-01-2019-64pr01.pdf


65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu "ČISTÁ VODA 2019“

Usnesení 0070/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Čistá voda 2019“ dle materiálu ZK-01-2019-65, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „Čistá voda 2019“ ve složení:

ČSSD - Dagmar Zvěřinová (ZR); Rudolf Chloupek (JI);

KDU-ČSL – Pavel Pípal (PE);

ODS – Petr Svoboda (HB); Ivo Rohovský (ZR);

KSČM – Jaroslav Kolařík (JI); Hana Hodáčová (PE);

SPV – Bohumír Nikl (HB); Zdeněk Jirsa (JI);

ANO 2011 - Ludmila Řezníčková (ZR); František Novák (PE);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); Josef Kodys (JI);

 • Josefa Herbrycha (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu „Čistá voda 2019“;
 • garantem Programu „Čistá voda 2019“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Ing. Martina Drápelu s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-65, ZK-01-2019-65pr01.doc


66. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0071/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-01-2019-66, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-66, ZK-01-2019-66pr01.doc


67. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

B. Kobrlová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0072/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-01-2019-67, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-67, ZK-01-2019-67pr01.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 68, 69 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a  zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


68. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 0073/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-01-2019-68, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-68, ZK-01-2019-68pr01.doc


69. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018

Usnesení 0074/01/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

zápisy o provedení kontroly č. 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 a 5/2018, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2019-69, př. 1, ZK-01-2019-69, př. 2, ZK-01-2019-69, př. 3, ZK-01-2019-69, př. 4, ZK-01-2019-69, př. 5.

odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-69, ZK-01-2019-69pr01.pdf, ZK-01-2019-69pr02.pdf, ZK-01-2019-69pr03.pdf, ZK-01-2019-69pr04.pdf, ZK-01-2019-69pr05.pdf


70. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS

O. Benc informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0075/01/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2019-70, ZK-01-2019-70pr01.pdf, ZK-01-2019-70pr02.pdf


75. Rozprava členů zastupitelstva

J. Zahradníček vznesl dotaz na názor rady kraje k ukončenému soudnímu řízení se zaměstnanci KSUSV, p. Míkou a p. Jouklem, ve věci nákupu sypačů pro KSUSV.

J. Běhounek uvedl, že rada kraje bere tuto záležitost vzhledem k ukončenému soudnímu řízení za uzavřenou.

 

 

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 19. 3. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Lukáš Vlček                                  ……...……………………………………

 

 

 

Josef Zahradníček                               …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2019.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2019 dne 29. 1. 2019.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 1. 2. 2019 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz