Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 01/2020 - 11. 2. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2019
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
5 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019
7 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2020
8 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
9 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
10 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů – ukončení stávajících smluv o finanční podpoře a uzavření nových
11 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
12 Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792, návrh na změnu usnesení 0216/03/2014/ZK ve znění usnesení 0488/06/2014/ZK
13 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
14 Majetkoprávní příprava stavby "II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380"
15 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jihlava, obec Jihlava
16 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
17 Darování pozemku v k. ú. Dušejov, obec Dušejov
18 Darování pozemků v k.ú. Trhonice, obec Jimramov
19 Prodej pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě
20 Prodej pozemků v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín
21 Návrh na změnu usnesení 0290/04/2011/ZK - Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
22 Návrh na změnu usnesení v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2.část
23 Předání pozemků v k.ú. Křoví a v k.ú. Velká Bíteš do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
24 Předání pozemku do hospodaření Školního statku Humpolec, Dusilov 384
25 Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
26 Odstranění duplicitního vlastnictví v k. ú. a obci Klokočov
27 Přijetí daru v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa
28 Darování pozemních komunikací a pozemků v k.ú. Ptáčov a k.ú. Slavice
29 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
30 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
31 Návrh na změnu usnesení 0297/04/2019/ZK - Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“
32 Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 9. stavba
33 Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
34 Integrační smlouva Kraje Vysočina s městem Třebíč v tarifu VDV
35 Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Jihomoravským krajem
36 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160
37 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
38 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
39 Nové záměry IROP pro oblast silniční infrastruktury
40 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870
41 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
43 Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
44 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 30. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
45 FOND VYSOČINY - udělení souhlasu s převodem majetku dotovaného v rámci projektu Programu „PAMÁTKY 2019“.
46 Udělení souhlasů s převodem majetku dotovaného v rámci projektů „Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek“
47 Žádost Medou z.s. o zařazení sociální služby sociální rehabilitace do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
48 Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
49 Dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“
50 Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
51 Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM
53 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
54 Jmenování zástupce Kraje Vysočina do správní rady Stanice Pavlov o.p.s.
55 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
56 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
57 Zajištění financování projektů na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
58 Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
59 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
60 Evropský region Dunaj–Vltava 2020
61 Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
62 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020"
63 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
64 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020"
65 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020
66 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2020
67 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2020"
68 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2020
69 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020
70 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
71 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020
72 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
73 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
75 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
76upr1 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz