Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 01/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2020 konaného dne 11. 2. 2020 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2019

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje. 

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: O. Benc, J. Hyliš, M. Plodík, J. Veleba. 

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová. 

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do programu jednání: 

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

75. Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 

Zastupitelstvo návrh zařazení akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Čeněk Jůzl a Vladimír Malý. 

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2019
02.  Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2019
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
05.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06.  Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019
07.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2019
08.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
09.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
10.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů – ukončení stávajících smluv o finanční podpoře a uzavření nových
11.  Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
12.  Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792, návrh na změnu usnesení 0216/03/2014/ZK ve znění usnesení 0488/06/2014/ZK
13.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
14.  Majetkoprávní příprava stavby "II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380"
15.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jihlava, obec Jihlava
16.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
17.  Darování pozemku v k. ú. Dušejov, obec Dušejov
18.  Darování pozemků v k.ú. Trhonice, obec Jimramov
19.  Prodej pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě
20.  Prodej pozemků v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín
21.  Návrh na změnu usnesení 0290/04/2011/ZK - Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
23.  Předání pozemků v k.ú. Křoví a v k.ú. Velká Bíteš do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
24.  Předání pozemku do hospodaření Školního statku Humpolec, Dusilov 384
25.  Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
26.  Odstranění duplicitního vlastnictví v k. ú. a obci Klokočov
27.  Přijetí daru v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa
28.  Darování pozemních komunikací a pozemků v k.ú. Ptáčov a k.ú. Slavice
29.  Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
30.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
31.  Návrh na změnu usnesení 0297/04/2019/ZK - Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“
32.  Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 9. stavba
22.  Návrh na změnu usnesení v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2.část
33.  Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
35.  Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Jihomoravským krajem
34.  Integrační smlouva Kraje Vysočina s městem Třebíč v tarifu VDV
36.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160
38.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
40.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870
41.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah
37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
39.  Nové záměry IROP pro oblast silniční infrastruktury
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
43.  Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
44.  Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 30. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
45.  FOND VYSOČINY - udělení souhlasu s převodem majetku dotovaného v rámci projektu Programu „PAMÁTKY 2019“.
46.  Udělení souhlasů s převodem majetku dotovaného v rámci projektů „Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek“
47.  Žádost Medou z.s. o zařazení sociální služby sociální rehabilitace do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
48.  Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
74.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
49.  Dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“
50.  Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
51.  Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM
53.  Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
54.  Jmenování zástupce Kraje Vysočina do správní rady Stanice Pavlov o.p.s.
55.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
56.  Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
57.  Zajištění financování projektů na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
58.  Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
59.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
60.  Evropský region Dunaj–Vltava 2020
61.  Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
62.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020"
63.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
64.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020"
65.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020
66.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2020
67.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2020"
68.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2020
69.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020
70.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
71.  Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020
72.  Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
73.  Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
75.  Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
76.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0001/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0002/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Čeňka Jůzla a Vladimíra Malého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2020.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2019

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 35/2019 až 02/2020, Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2019 a otevřel rozpravu.  

M. Houška vznesl dotazy k bodům:   

 • Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019" (RK-36-2019-02)
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“ (RK-36-2019-03)
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“ (RK-36-2019-04)
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na v rámci kapitole kapitoly Informatika (RK-36-2019-05)
 • Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice (RK-36-2019-57)
 • Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence u projektů transformace sociálních služeb (RK-37-2019-66)
 • Návrh na vyslovení souhlasu s územním a stavebním projektem v souladu s Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec (RK-37-2019-67
 • Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO (RK-37-2019-80)  

H. Vrzalová požádala o upřesnění k materiálům: 

 • Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2020“ (RK-01-2020-09)
 • Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Angažovanci (RK-01-2020-48

J. Kalina doporučil posun schvalovaného termínu plnění nesplněného usnesení 0294/04/2019/ZK v příloze tohoto materiálu.  

V. Kaňkovský požádal o aktuální informace týkající se kybernetické bezpečnosti nemocnic.  

Č. Jůzl vznesl dotaz k bodu:   

 • "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu (RK-37-2019-65)  

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, J. Fialová, P. Franěk, P. Pacal, J. Fischerová, M. Hyský, V. Novotný a P. Kolář, vedoucí majetkového odboru.  

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0003/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2019 dle materiálu ZK-01-2020-02, př. 1upr1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2020-02, př. 1upr1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-02, ZK-01-2020-02pr01.pdf, ZK-01-2020-02pr02.pdf, ZK-01-2020-02pr03.pdf, ZK-01-2020-02pr04.pdf, ZK-01-2020-02pr05.pdf, ZK-01-2020-02pr06.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Předloženou zprávu doplnil o informaci týkající se navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu a aktuální informaci o konečném prodeji areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0004/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu. 

odpovědnost: Grémium ředitele (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-03, ZK-01-2020-03pr01.xls, ZK-01-2020-03pr02.xls, ZK-01-2020-03pr03.doc


04. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu podpory významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020.

P. Hodáč vyjádřil za politický klub KSČM negativní postoj k předloženému návrhu finanční podpory.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0005/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o poskytnutí dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 6, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-04, ZK-01-2020-04pr01.xls, ZK-01-2020-04pr02.pdf


05. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0006/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2020-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-05, ZK-01-2020-05pr01.pdf, ZK-01-2020-05pr02.pdf


06. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0007/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019 dle materiálu ZK-01-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-06, ZK-01-2020-06pr01.pdf


07. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2019

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předložené zprávě o finančních příspěvcích poskytnutých na zvyšování úrovně IT vybavení organizací kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0008/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2019, dle materiálu ZK-01-2020-07, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor informatiky (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-07, ZK-01-2020-07pr01.xlsx


08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0009/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 5 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o částku 5 500 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor zdravotnictví (11. 2. 2020), Odbor ekonomický (11. 2. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-08, ZK-01-2020-08pr01.pdf


09. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smlouvy o finanční podpoře a darovací smlouvy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0010/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o uzavření Smlouvy o finanční podpoře a darovací smlouvy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 dle materiálu ZK-01-2020-09, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor zdravotnictví (29. 2. 2020), Odbor ekonomický (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-09, ZK-01-2020-09pr01.pdf


10. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů – ukončení stávajících smluv o finanční podpoře a uzavření nových

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu ukončení stávajících smluv o finanční podpoře uzavřených dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů a uzavření smluv nových. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0011/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o finanční podpoře dle materiálu ZK-01-2020-10, př. 2 a darovací smlouvy dle materiálu ZK-01-2020-10, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor zdravotnictví (1. 4. 2020)

termín: 1. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-10, ZK-01-2020-10pr01.doc, ZK-01-2020-10pr02.doc, ZK-01-2020-10pr03.doc


11. Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh zapojení části nespotřebovaného zůstatku základního běžného účtu z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

P. Hodáč vyjádřil za politický klub KSČM negativní postoj k předloženému návrhu finanční podpory.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0012/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 v celkové výši 371 500 831,41 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Českému svazu biatlonu, z.s., IČO 00539180 ve výši 5 000 000 Kč na realizaci akce „IBU World Cup Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM“  dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „FIS Světový pohár v běžeckém lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 5, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-11, ZK-01-2020-11pr01.doc, ZK-01-2020-11pr02.pdf, ZK-01-2020-11pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 12 - 21, 23 - 32 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


12. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792, návrh na změnu usnesení 0216/03/2014/ZK ve znění usnesení 0488/06/2014/ZK

Usnesení 0013/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0216/03/2014/ZK ze dne 13.5.2014 ve znění usnesení 0488/06/2014/ZK ze dne 18.11.2014 tak, že materiál ZK-03-2014-24, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-12, ZK-01-2020-12pr01.doc, ZK-01-2020-12pr02.pdf


13. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 0014/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-01-2020-13, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-13, ZK-01-2020-13pr01.xlsx


14. Majetkoprávní příprava stavby "II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380"

Usnesení 0015/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-14, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radostín nad Oslavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se obec Radostín nad Oslavou zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-14, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-14, ZK-01-2020-14pr01.XLS, ZK-01-2020-14pr02.XLS, ZK-01-2020-14pr03.pdf


15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jihlava, obec Jihlava

Usnesení 0016/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Jihlava v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 5811/1 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Jihlava v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1965 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 4;
 • dodatek č. 1966 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-15, ZK-01-2020-15pr01.xls, ZK-01-2020-15pr02.xls, ZK-01-2020-15pr03.pdf, ZK-01-2020-15pr04.doc, ZK-01-2020-15pr05.doc


16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

Usnesení 0017/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem díly "r+s+t" o výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2 , "v" o  výměře 411 m2, oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem díl "k+m" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 2804/6, díl "n+p" o výměře 46 m2 oddělený z pozemku par. č. 2804/3, díl "ch" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 189 a díl "j" o  výměře 108 m2 oddělený z pozemku par. č. 199 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1967 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-16, př. 1;
 • dodatek č. 1968 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-16, ZK-01-2020-16pr01.doc, ZK-01-2020-16pr02.doc, ZK-01-2020-16pr03.pdf


17. Darování pozemku v k. ú. Dušejov, obec Dušejov

Usnesení 0018/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v k. ú. Dušejov v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-17, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dušejov;

schvaluje

dodatek č. 1969 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-17, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-17, ZK-01-2020-17pr01.xls, ZK-01-2020-17pr02.pdf, ZK-01-2020-17pr03.doc


18. Darování pozemků v k.ú. Trhonice, obec Jimramov

Usnesení 0019/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem  pozemek par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o  výměře 23 m2  oddělený GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č. 815/10 v k. ú. Trhonice a dále pozemek par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 oddělený GP č. 291,598-86/2019 z  pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;

schvaluje

dodatek č. 1970 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-18, ZK-01-2020-18pr01.doc, ZK-01-2020-18pr02.pdf


19. Prodej pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě

Usnesení 0020/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1971 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-19, př. 1.

rozhoduje

převést úplatně pozemky  par. č. 136/14 - ost. plocha, silnice o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11 - ost. plocha, silnice o výměře 356 m2 v  k. ú. a obcí Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Jaromíra Hose - znalcem z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 47 872 Kč;

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-19, ZK-01-2020-19pr01.doc, ZK-01-2020-19pr02.pdf


20. Prodej pozemků v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín

Usnesení 0021/01/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-20, ZK-01-2020-20pr01.doc, ZK-01-2020-20pr02.pdf


21. Návrh na změnu usnesení 0290/04/2011/ZK - Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Usnesení 0022/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0290/04/2011/ZK tak, že materiál ZK-04-2011-23, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-21, ZK-01-2020-21pr01.xls, ZK-01-2020-21pr02.xlsx


23. Předání pozemků v k.ú. Křoví a v k.ú. Velká Bíteš do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

Usnesení 0023/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1973 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-23, př. 1.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje (11. 2. 2020), Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-23, ZK-01-2020-23pr01.doc


24. Předání pozemku do hospodaření Školního statku Humpolec, Dusilov 384

Usnesení 0024/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 34 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-01-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-24, ZK-01-2020-24pr01.doc


25. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

Usnesení 0025/01/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-25, ZK-01-2020-25pr01.pdf


26. Odstranění duplicitního vlastnictví v k. ú. a obci Klokočov

Usnesení 0026/01/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-26, ZK-01-2020-26pr01.doc


27. Přijetí daru v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa

Usnesení 0027/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 498/2 o výměře 15 m2 oddělený geometrickým plánem č. 205-1196/2018 z pozemku par. č. 498 v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1974 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-27, ZK-01-2020-27pr01.doc, ZK-01-2020-27pr02.pdf


28. Darování pozemních komunikací a pozemků v k.ú. Ptáčov a k.ú. Slavice

Usnesení 0028/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

pravomoc rozhodnout  převést pozemní komunikace - ze silniční sítě vyřazenou silnici III/02325 a úsek vyřazené silnice III/36065;

rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazenou silnici III/02325 v rozsahu staničení km 0,000- 1,882 v celé délce 1 882 m, včetně součástí a příslušenství a pozemky touto pozemní komunikací zastavěné par. č.  974/6 – orná půda o výměře 110 m2, par. č. 1030/10 – lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 – ost. plocha, ost. komunikace o  výměře 22 693 m2, vše v k. ú. Ptáčov a dále pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazený úsek silnice III/36065 v rozsahu staničení 0,000 - 1,334 m v délce 1 334 m,  včetně součástí a  příslušenství a pozemky touto pozemní komunikací zastavěné par. č. 532/42 – ost. plocha, silnice o výměře 11 148 m2 a geometrickým plánem č. 328-46501/2019 nově oddělený pozemek par. č. 530/55 – ost. plocha silnice o výměře 2 197 m2 v k. ú. Slavice;

schvaluje

dodatek č. 1975 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-28, ZK-01-2020-28pr01.doc, ZK-01-2020-28pr02.pdf


29. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad

Usnesení 0029/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2020-29, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-29, ZK-01-2020-29pr01.xls


30. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0030/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1976 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-30, ZK-01-2020-30pr01.doc


31. Návrh na změnu usnesení 0297/04/2019/ZK - Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“

Usnesení 0031/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0297/04/2019/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2019-23, př. 1 se mění navrhovaná kupní cena ze 100 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-31


32. Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 9. stavba

Usnesení 0032/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 9.  stavba“  v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-2020-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-32, ZK-01-2020-32pr01.xls


22. Návrh na změnu usnesení v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2.část

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem změny usnesení v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2.část.

J. Zahradníček vznesl dotaz týkající se kupní ceny pozemků.

M. Kukla doplnil předložený materiál o požadované informace.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0033/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0199/01/2018/ZK ze dne 6.2.2018 tak, že materiál  ZK-01-2018-14, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-22, ZK-01-2020-22pr01.xls

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 33 a 35 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo oba návrhy usnesení současně.


33. Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem

Usnesení 0034/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-01-2020-33, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-33, ZK-01-2020-33pr01.pdf


35. Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Jihomoravským krajem

Usnesení 0035/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-01-2020-35, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-35, ZK-01-2020-35pr01.pdf


34. Integrační smlouva Kraje Vysočina s městem Třebíč v tarifu VDV

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a  rozvoji VDV" s městem Třebíč.

M. Houška se dotázal jaký objem km v MHD Třebíč nahradil nový systém VDV, pokud existuje a dá se vyčíslit procentuálně.

J. Běhounek přislíbil zaslání písemných podkladů.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0036/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 00290629, dle materiálu ZK-01-2020-34, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-34, ZK-01-2020-34pr01.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 36, 38, 40, 41 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


36. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160

Usnesení 0037/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-01-2020-36, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-36, ZK-01-2020-36pr01.doc


38. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu

Usnesení 0038/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-01-2020-38, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-38, ZK-01-2020-38pr01.doc


40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870

Usnesení 0039/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov dle materiálu ZK-01-2020-40, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-40, ZK-01-2020-40pr01.doc


41. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah

Usnesení 0040/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram dle materiálu ZK-01-2020-41, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-41, ZK-01-2020-41pr01.doc


37. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

C. Čepička požádal o zaslání doplňujících informací ohledně finančního krytí jmenovitých akcí uvedených ve schváleném rozpočtu kraje i v úpravě rozpočtu k realizaci v přílohách D2, D1B kapitoly Doprava.

Předsedající požadavek C. Čepičky akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0041/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě na realizaci akcí dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 1;
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 3 a materiálu ZK-01-2020-37, př. 4
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 82 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí přílohy D1 část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 18 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (11. 2. 2020), Odbor ekonomický (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-37, ZK-01-2020-37pr01.pdf, ZK-01-2020-37pr02.pdf, ZK-01-2020-37pr03.pdf, ZK-01-2020-37pr04.pdf


39. Nové záměry IROP pro oblast silniční infrastruktury

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh změnit usnesení č. 0514/04/2018/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0042/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0514/04/2018/ZK tak, že materiál ZK-04-2018-57, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-01-2020-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-39, ZK-01-2020-39pr01.pdf, ZK-01-2020-39pr02.pdf


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0043/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 1 032 620 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček poskytnutých Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektů „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (739 460 Kč) a „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" (293 160 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-42, ZK-01-2020-42pr01.xls, ZK-01-2020-42pr02.xls


43. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

J. Fischerová sdělila zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit aktualizaci daných zásad zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0044/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2020-43, př. 2;

rozhoduje

udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina" dle materiálů ZK-01-2020-43, př. 3ZK-01-2020-43, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-43, ZK-01-2020-43pr01.doc, ZK-01-2020-43pr02.doc, ZK-01-2020-43pr03.pdf, ZK-01-2020-43pr04.pdf


44. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 30. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

J. Fischerová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 30. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0045/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
uděluje

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-44

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 45 a 46 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo oba návrhy usnesení současně.


45. FOND VYSOČINY - udělení souhlasu s převodem majetku dotovaného v rámci projektu Programu „PAMÁTKY 2019“.

Usnesení 0046/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-45, ZK-01-2020-45pr01.pdf, ZK-01-2020-45pr02.pdf


46. Udělení souhlasů s převodem majetku dotovaného v rámci projektů „Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek“

Usnesení 0047/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova (ZZ01938.0072) za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-46, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-46, ZK-01-2020-46pr01.pdf, ZK-01-2020-46pr02.pdf, ZK-01-2020-46pr03.pdf, ZK-01-2020-46pr04.pdf


47. Žádost Medou z.s. o zařazení sociální služby sociální rehabilitace do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje návrh zařadit sociální službu sociální rehabilitace organizace Medou z.s., do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0048/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zařadit sociální službu sociální rehabilitace organizace Medou z.s., IČO 03718981 do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina po dobu realizace projektu z Operačního programu Zaměstnanost s podmínkou, že služba nebude jakkoliv finančně podporována z rozpočtu kraje.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-47, ZK-01-2020-47pr01.pdf


48. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“

P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci na realizaci daného projektu spolku KOUS Vysočina.

H. Vrzalová vyjádřila za politický klub KSČM negativní postoj k navrhované finanční podpoře.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0049/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 280 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2020-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 6, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-48, ZK-01-2020-48pr01.pdf, ZK-01-2020-48pr02.docx


74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0050/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;

schvaluje

rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 512 089 821 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2020-74, př. 2 a ZK-01-2020-74, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2020-74, př. 4;
 • změnit usnesení č. 0533/07/2019/ZK tak, že materiál ZK-07-2019-60, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-74, př. 5.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 3. 2020)

termín: 15. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-74, ZK-01-2020-74pr01.xls, ZK-01-2020-74pr02.xls, ZK-01-2020-74pr03.xls, ZK-01-2020-74pr04.pdf, ZK-01-2020-74pr05.xls

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 49 - 52 v bloku. M. Houška přednesl k bodu 52 doporučující stanovisko finančního výboru. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


49. Dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“

Usnesení 0051/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 423 120 Kč školám uvedeným v materiálu ZK-01-2020-49, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (29. 2. 2020), Odbor ekonomický (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-49, ZK-01-2020-49pr01.xlsx


50. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019

Usnesení 0052/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2020-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2020-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-50, ZK-01-2020-50pr01.xls, ZK-01-2020-50pr02.xls, ZK-01-2020-50pr03.doc


51. Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život

Usnesení 0053/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s partnery projektu uvedenými v materiálu ZK-01-2020-51, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-01-2020-51, př. 2 a se změněnými rozpočty jako přílohami uvedenými v materiálu ZK-01-2020-51, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-51, ZK-01-2020-51pr01.docx, ZK-01-2020-51pr02.docx, ZK-01-2020-51pr03.xlsx


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM

Usnesení 0054/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu EduSTEM, organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 2;

schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu DigiMe;
 • převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu EduSTEM.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (29. 5. 2020), Odbor ekonomický (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-52, ZK-01-2020-52pr01.docx, ZK-01-2020-52pr02.docx, ZK-01-2020-52pr03.pdf, ZK-01-2020-52pr04.pdf, ZK-01-2020-52pr05.pdf, ZK-01-2020-52pr06.pdf, ZK-01-2020-52pr07.pdf, ZK-01-2020-52pr08.pdf, ZK-01-2020-52pr09.pdf, ZK-01-2020-52pr10.pdf


53. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu

J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina.

H. Vrzalová vyjádřila za politický klub KSČM negativní postoj k navrhované finanční podpoře.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0055/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-53, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 6, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-53, ZK-01-2020-53pr01.pdf


54. Jmenování zástupce Kraje Vysočina do správní rady Stanice Pavlov o.p.s.

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rezignaci zástupce Kraje Vysočina do správní rady Stanice Pavlov a jmenovat do této funkce zástupce nového. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0056/01/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 12. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-54, ZK-01-2020-54pr01.pdf


55. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací z uvedeného programu žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0057/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 14 672 480 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu ZK-01-2020-55, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-55, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-55, ZK-01-2020-55pr01.pdf, ZK-01-2020-55pr02.pdf


56. Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit projektovou žádost předkládanou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0058/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 9,93 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu uvedeného v materiálu ZK-01-2020-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-56, ZK-01-2020-56pr01.xls


57. Zajištění financování projektů na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit projektové žádosti předkládané v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0059/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 115,7 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-01-2020-57, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 2. 2020), Odbor majetkový (3. 2. 2020)

termín: 3. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-57, ZK-01-2020-57pr01.xls


58. Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0060/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-58, ZK-01-2020-58pr01.pdf


59. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0061/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-59, ZK-01-2020-59pr01.pdf, ZK-01-2020-59pr02.doc, ZK-01-2020-59pr03.pdf


60. Evropský region Dunaj–Vltava 2020

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj–Vltava“.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0062/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na kofinancování projektu s názvem „Euroregion Dunaj–Vltava“ dle materiálu ZK-01-2020-60, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-60, ZK-01-2020-60pr01.pdf, ZK-01-2020-60pr02.doc, ZK-01-2020-60pr03.doc, ZK-01-2020-60pr04.docx


61. Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

P. Pacal sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu schválit návrh Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0063/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

pořídit zkráceným postupem návrh Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ŘSD ČR. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu ZK-01-2020-61, př. 1;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajistit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-61, ZK-01-2020-61pr01.pdf, ZK-01-2020-61pr02.pdf, ZK-01-2020-61pr03.pdf

 

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 62 až 70 v bloku. L. Vlček přednesl k bodům 67 a 68 doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje. K bodům 62, 64, 65, 68, 70 byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů programů. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


62. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020"

Usnesení 0064/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" dle materiálu ZK-01-2020-62, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" ve složení:

ČSSD - Radim Technik (ZR); 

KDU-ČSL – David Jarolímek (JI); Milan Lempera (ZR); 

ODS – Petr Sameš (TR); Radek Sedlák (PE); 

KSČM – Roman Ondrušek (PE); Josef Jordán (JI); 

SPV – Zdeněk Souček (TR); Jiří Antonů (JI); 

ANO 2011 - Ladislav Kobrle (PE); Jiří Šinkora (ZR); 

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Michal Suchý ml. (JI); 

 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020“;
 • garantem Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIkAČNÍ TECHNOLOGIE 2020“ odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor informatiky (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-62, ZK-01-2020-62pr01.docx


63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020

Usnesení 0065/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-63, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-63, ZK-01-2020-63pr01.pdf


64. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020"

Usnesení 0066/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-64, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Památkově chráněná území 2020“ ve složení: 

ČSSD - Marie Kružíková (JI); Vladimír Malý (TR);

KDU-ČSL – Jan Kasal (PE); Marie Dudíková (TR);

ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Rostislav Novák (TR);

KSČM – Monika Jordánová (JI);

SPV – Miloň Slabý (TR); Marie Černá (TR);

ANO 2011 – Jaromír Munia (HB); Ivana Čepičková (JI);

SPD + SPO - František Zítka (ZR); Romana Vyhnanovská (JI);

 • Lenku Vytiskovou (PE, KSČM) předsedkyní řídicího výboru Programu „Památkově chráněná území 2020“, garantem Programu „Památkově chráněná území 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupcem garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-64, ZK-01-2020-64pr01.doc


65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020

Usnesení 0067/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Bezpečná silnice 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-65, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu "Bezpečná silnice 2020" ve složení:

ČSSD - Zdeněk Šikula (ZR); Vladimír Černý (TR);

KDU-ČSL – Petr Piáček (JI);

ODS – Petr Staněk (ZR); Veronika Vošická Buráňová (HB);

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Marek Řezáč (JI);

SPV – Bohumír Nikl (HB); Milan Kunst (PE);

ANO 2011 - Vlastimil Forst (ZR); Marie Jarošová (PE);

SPD + SPO - Petr Prchal (JI); Ctibor Čepička (JI);

 • Aleše Kratinu (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu "Bezpečná silnice 2020";
 • garantem Programu "Bezpečná silnice 2020" odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Mirku Vaňkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-65, ZK-01-2020-65pr01.pdf


66. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2020

Usnesení 0068/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2020" dle materiálu ZK-01-2020-66, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor sociálních věcí (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-66, ZK-01-2020-66pr01.pdf


67. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2020"

Usnesení 0069/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-67, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-67, ZK-01-2020-67pr01.docx


68. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2020

Usnesení 0070/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „NAŠE ŠKOLA 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-68, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „NAŠE ŠKOLA 2020“ ve složení: 

ČSSD - Jana Nováková Hotařová (JI); Bohuslav Kůrka (HB);

KDU-ČSL – František Němec (HB); Radek Pátek (ZR);

ODS – Olga Fialová (HB);

KSČM – Marek Nevoral (TR); Ladislav Brož (PE);

SPV – Eva Požárová (JI); Věra Bartuňková (TR);

ANO 2011 - Bohumila Kobrlová (PE);- Jaroslav Drahoš (JI);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Iva Švehlíková (JI); 

 • Alenu Kukrechtovou (PE, ODS) předsedkyní řídicího výboru Programu „NAŠE ŠKOLA 2020“; 
 • garantem Programu „NAŠE ŠKOLA 2020“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-68, ZK-01-2020-68pr01.doc


69. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020

Usnesení 0071/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 dle materiálu ZK-01-2020-69, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-69, ZK-01-2020-69pr01.pdf


70. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“

Usnesení 0072/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-70, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ ve složení:

ČSSD - Karel Pačiska (ZR); Vít Šimon, ml. (HB);

KDU-ČSL – Jan Matějů (PE); Josef Herbrych (TR);

ODS – Ivo Rohovský (ZR); Josef Nedvěd (JI);

KSČM – Hana Hodáčová (PE); Jan Zimmermann (HB);

SPV – Zdeněk Jirsa (JI); Ivan Kuželka (HB);

ANO 2011 – Marek Holoubek (HB);

SPD + SPO - Petr Bašta (TR); Ctibor Čepička (JI);

 • Ludmilu Řezníčkovou (ZR, ANO 2011) předsedkyní řídicího výboru Programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“,
 • garantem Programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Ing. Martina Drápelu s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-70, ZK-01-2020-70pr01.doc


71. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0073/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-71, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-71, ZK-01-2020-71pr01.doc


72. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0074/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-72, př. 1.

odpovědnost: předseda finančního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-72, ZK-01-2020-72pr01.doc


73. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

B. Kobrlová předložila zastupitelstvu kraje návrh schválit plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0075/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-73, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-73, ZK-01-2020-73pr01.doc


75. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

H. Vrzalová předložila zastupitelstvu kraje návrh schválit plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0076/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-75, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2020-75, ZK-01-2020-75pr01.doc


76. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 17. 3. 2020.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl ……...……………………………………

 

 

 

Vladimír Malý …..………………………………….……

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2020.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2020 dne 11. 2. 2020.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 14. 1. 2020 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz