Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 01/2021 - 9. 2. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
5 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
6 Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
7 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci
8 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
9 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
10 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
11 Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
12 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
13 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
14 Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
15 Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"
16 Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno
17 Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
18 Prodej pozemku v k. ú. Česká Bělá
19 Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě
20 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
22 Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice
23 Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
24 Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
25 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
26 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150
27 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
28 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
29 Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“
30 Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
31 Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
32 Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
33 Projektový záměr ON THE ROAD
34 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč
35 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, I. stavba
36 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
37 VRT Praha – Brno – Břeclav
38 Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"
39 Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
40 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce
41 Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
42 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
43 Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
44 FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
45 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
46 Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
47 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu
48 Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
49 Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
50 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
51 Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina
52 Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku
53 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2020
54 FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
55 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
56 Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
57 Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".
58 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“
59 Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
60 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"
61 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021
62 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021
63 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“
64 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"
65 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021
66 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021
67 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021
68 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021
69 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021
70 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021
71 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"
72 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021
73 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021
74 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021
75 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021
76 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021
77 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021
78 Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
79 Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
80 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz