Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-01-2021

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021, které se bude konat dne 9.2.2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2020
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020
  (V. Schrek, ZK-01-2021-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-01-2021-03)
 4. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
  (V. Schrek, ZK-01-2021-04)
 5. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
  (V. Schrek, ZK-01-2021-05)
 6. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
  (V. Schrek, ZK-01-2021-06)
 7. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci
  (V. Schrek, ZK-01-2021-07)
 8. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
  (V. Schrek, ZK-01-2021-08)
 9. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
  (V. Schrek, ZK-01-2021-09)
 10. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
  (V. Schrek, ZK-01-2021-10)
 11. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
  (V. Schrek, ZK-01-2021-11)
 12. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
  (V. Novotný, ZK-01-2021-12)
 13. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
  (V. Novotný, ZK-01-2021-13)
 14. Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-01-2021-14)
 15. Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"
  (V. Novotný, ZK-01-2021-15)
 16. Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-16)
 17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-17)
 18. Prodej pozemku v k. ú. Česká Bělá
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-18)
 19. Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-19)
 20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-20)
 21. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-21)
 22. Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-22)
 23. Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-23)
 24. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-24)
 25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-25)
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-26)
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-27)
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-28)
 29. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-29)
 30. Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-30)
 31. Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
  (K. Janoušek, ZK-01-2021-31)
 32. Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
  (M. Houška, ZK-01-2021-32)
 33. Projektový záměr ON THE ROAD
  (M. Houška, ZK-01-2021-33)
 34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč
  (M. Houška, ZK-01-2021-34)
 35. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, I. stavba
  (M. Houška, ZK-01-2021-35)
 36. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
  (M. Hyský, ZK-01-2021-36)
 37. VRT Praha – Brno – Břeclav
  (M. Hyský, ZK-01-2021-37)
 38. Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"
  (M. Hyský, ZK-01-2021-38)
 39. Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
  (R. Fabeš, ZK-01-2021-39)
 40. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce
  (R. Fabeš, ZK-01-2021-40)
 41. Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
  (R. Fabeš, ZK-01-2021-41)
 42. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
  (J. Tourek, ZK-01-2021-42)
 43. Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (J. Tourek, ZK-01-2021-43)
 44. FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
  (J. Tourek, ZK-01-2021-44)
 45. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-45)
 46. Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-46)
 47. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-47)
 48. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-48)
 49. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-49)
 50. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-50)
 51. Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-51)
 52. Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-52)
 53. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2020
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-53)
 54. FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
  (H. Hajnová, ZK-01-2021-54)
 55. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
  (H. Hajnová, ZK-01-2021-55)
 56. Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
  (H. Hajnová, ZK-01-2021-56)
 57. Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".
  (H. Hajnová, ZK-01-2021-57)
 58. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“
  (H. Hajnová, ZK-01-2021-58)
 59. Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
  (H. Hajnová, ZK-01-2021-59)
 60. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"
  (H. Hajnová, ZK-01-2021-60)
 61. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021
  (L. Vlček, ZK-01-2021-61)
 62. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021
  (L. Vlček, ZK-01-2021-62)
 63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“
  (L. Vlček, ZK-01-2021-63)
 64. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-64)
 65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-65)
 66. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-66)
 67. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021
  (J. Břížďala, ZK-01-2021-67)
 68. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021
  (M. Houška, ZK-01-2021-68)
 69. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021
  (J. Tourek, ZK-01-2021-69)
 70. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021
  (J. Tourek, ZK-01-2021-70)
 71. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"
  (R. Fabeš, ZK-01-2021-71)
 72. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021
  (R. Fabeš, ZK-01-2021-72)
 73. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021
  (R. Fabeš, ZK-01-2021-73)
 74. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021
  (R. Fabeš, ZK-01-2021-74)
 75. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021
  (V. Schrek, ZK-01-2021-75)
 76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021
  (V. Schrek, ZK-01-2021-76)
 77. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021
  (V. Schrek, ZK-01-2021-77)
 78. Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
  (M. Hyský, ZK-01-2021-78)
 79. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
  (P. Pacal, ZK-01-2021-79)
 80. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
  (J. Fialová, ZK-01-2021-80)
 81. Rozprava členů zastupitelstva


Mgr. Vítězslav Schrek, MBA v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz