Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 01/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021 konaného dne 9. 2. 2021 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2020

Přítomni:

- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 9. 2. 2021

- zástupci krajského úřadu

- občanská veřejnost

 

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2020

Úvodem hejtman V. Schrek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje. 

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: P. Bárta, P. Janoušek, M. Nevoral.

Pozdější příchod ohlásil T. Škaryd.

Byly určeny zapisovatelky: P. Pospíchalová, M. Jakoubková.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Fialová, Z. Faltus.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2020
02.  Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
05.  Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
06.  Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
07.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci
08.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
09.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
10.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
11.  Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
12.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
13.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
14.  Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
15.  Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"
16.  Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno
17.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
18.  Prodej pozemku v k. ú. Česká Bělá
19.  Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě
20.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
21.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
22.  Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice
23.  Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
24.  Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
25.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
26.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150
27.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
28.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
30.  Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
31.  Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
29.  Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“
32.  Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
33.  Projektový záměr ON THE ROAD
34.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč
35.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, I. stavba
36.  Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
37.  VRT Praha – Brno – Břeclav
38.  Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"
39.  Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
40.  Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce
41.  Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
42.  Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
43.  Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
44.  FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
45.  Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
46.  Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
47.  Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu
48.  Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
49.  Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
50.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
51.  Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina
52.  Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku
53.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2020
54.  FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
55.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
56.  Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
57.  Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".
58.  Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“
59.  Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
60.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"
61.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021
66.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021
67.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021
69.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021
70.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021
71.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"
72.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021
75.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021
76.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021
62.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021
64.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"
65.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021
68.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021
73.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021
74.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021
63.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“
77.  Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021
78.  Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
79.  Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
80.  Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
81.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0001/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0002/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Janu Fialovou, MBA a MUDr. Zdeňka Faltuse ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 36/2020 až 02/2021, Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020 a otevřel rozpravu.

M. Kukla vznesl dotazy k bodům: 

 • Podpora výuky v době epidemie – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu (RK-37-2020-85)
 • Ustanovení pracovní skupiny "VAKCINACE" (RK-02-2021-49)

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Břížďala, V. Schrek, V. Novotný, Z. Faltus, R. Zlesák, J. Zahradníček a M. Vystrčil. 

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0003/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020 dle materiálu ZK-01-2021-02, př. 1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2021-02, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-02, ZK-01-2021-02pr01.pdf, ZK-01-2021-02pr02.pdf, ZK-01-2021-02pr03.pdf, ZK-01-2021-02pr04.pdf, ZK-01-2021-02pr05.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Předloženou zprávu doplnil o informaci týkající se personální změny na pozicích vedoucího odboru majetkového, ekonomického a odboru školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0004/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-03, ZK-01-2021-03pr01.xls, ZK-01-2021-03pr02.xls, ZK-01-2021-03pr03.doc


04. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021

V. Schrek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem podpory významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021.

M. Kukla vyjádřil negativní stanovisko k předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0005/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o poskytnutí dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2021-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2021-04, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021), Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 11.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-04, ZK-01-2021-04pr01.xls, ZK-01-2021-04pr02.pdf


05. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí výše uvedenou Zprávu o spolupráci.

R. Černý a R. Zlesák vyjádřili svá stanoviska k předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0006/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020 dle materiálu ZK-01-2021-05, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-05, ZK-01-2021-05pr01.pdf


06. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace

V. Schrek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy uzavřené s HZS Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0007/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-06, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (26. 1. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-06, ZK-01-2021-06pr01.pdf, ZK-01-2021-06pr02.doc


07. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci

V. Schrek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace HZS Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0008/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 6 000 000 Kč dle materiálu ZK-01-2021-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2021-07, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2022)

termín: 31. 1. 2022

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-07, ZK-01-2021-07pr01.pdf, ZK-01-2021-07pr02.pdf, ZK-01-2021-07pr03.pdf


08. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky

V. Schrek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Šlapanov o dotaci určenou na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru. 

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0009/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Obci Šlapanov, IČO 00268348 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-01-2021-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2021-08, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2022)

termín: 31. 3. 2022

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-08, ZK-01-2021-08pr01.pdf, ZK-01-2021-08pr02.pdf


09. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany

V. Schrek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0010/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2021-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2022)

termín: 31. 1. 2022

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-09, ZK-01-2021-09pr01.pdf, ZK-01-2021-09pr02.pdf


10. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0011/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2021-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-10, ZK-01-2021-10pr01.doc, ZK-01-2021-10pr02.doc


11. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

V. Schrek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0012/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2021-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-11, ZK-01-2021-11pr01.doc, ZK-01-2021-11pr02.doc


12. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků určených na podporu specializačního vzdělávání lékařů.

Z. Faltus vyjádřil ve svém vystoupení podporu předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0013/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o poskytnutí finančních prostředků žadatelce dle materiálů ZK-01-2021-12, př. 1 a ZK-01-2021-12, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor zdravotnictví (30. 4. 2021), Odbor ekonomický (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-12, ZK-01-2021-12pr01.pdf, ZK-01-2021-12pr02.pdf


13. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Smlouvy o zápůjčce uzavírané s Nemocnicí Jihlava.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0014/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu ZK-01-2021-13, př. 5;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 21 623 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 21 623 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor zdravotnictví (9. 2. 2021), Odbor ekonomický (9. 2. 2021), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-13, ZK-01-2021-13pr01.pdf, ZK-01-2021-13pr02.pdf, ZK-01-2021-13pr03.pdf, ZK-01-2021-13pr04.pdf, ZK-01-2021-13pr05.doc


14. Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

V. Novotný požádal zastupitelstvo kraje o vyjádření souhlasu s realizací plánovaného projektu Nemocnice Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0015/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s realizací plánovaného projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ předkládaného do investičního nástroje REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;

schvaluje

 • projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-14, př. 2;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ v celkové výši 67 604 493 Kč poskytnutím zápůjčky Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci, předložit zřizovateli prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina v dostatečném časovém předstihu informaci o termínu čerpání finančních prostředků (splatnosti závazků), tak, aby bylo možné projednat v příslušných orgánech kraje rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor zdravotnictví (9. 2. 2021), Odbor ekonomický (9. 2. 2021), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (9. 2. 2021), Odbor regionálního rozvoje (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-14, ZK-01-2021-14pr01.pdf, ZK-01-2021-14pr02.pdf


15. Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem řešení financování projektu „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality v Kraji Vysočina". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0016/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"" ve výši 214,2 tis. Kč;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 3. 2023)

termín: 31. 3. 2023

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-15, ZK-01-2021-15pr01.docx, ZK-01-2021-15pr02.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 16 - 28, 30, 31 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


16. Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno

Usnesení 0017/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2111 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 4;
 • Dodatek č. 2112 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-16, ZK-01-2021-16pr01.xlsx, ZK-01-2021-16pr02.pdf, ZK-01-2021-16pr03.pdf, ZK-01-2021-16pr04.doc, ZK-01-2021-16pr05.doc


17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava

Usnesení 0018/01/2021/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-17, ZK-01-2021-17pr01.doc, ZK-01-2021-17pr02.pdf


18. Prodej pozemku v k. ú. Česká Bělá

Usnesení 0019/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 1572/90 - ost. plocha, silnice o výměře 70 m2 v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 100 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 2113 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle  materiálu ZK-01-2021-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-18, ZK-01-2021-18pr01.doc, ZK-01-2021-18pr02.pdf


19. Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě

Usnesení 0020/01/2021/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-19, ZK-01-2021-19pr01.doc, ZK-01-2021-19pr02.pdf


20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0021/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-20, ZK-01-2021-20pr01.xls


21. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad

Usnesení 0022/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 132/95 – orná půda o výměře 990 m2 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-21, ZK-01-2021-21pr01.pdf


22. Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice

Usnesení 0023/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v k. ú. Puklice v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-22, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 552-20754/2020 z pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice;

schvaluje

Dodatek č. 2115 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-22, ZK-01-2021-22pr01.xls, ZK-01-2021-22pr02.pdf, ZK-01-2021-22pr03.doc


23. Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou

Usnesení 0024/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-23, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou;

schvaluje

Dodatek č. 2116 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-23, ZK-01-2021-23pr01.xls, ZK-01-2021-23pr02.doc, ZK-01-2021-23pr03.pdf


24. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě

Usnesení 0025/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě;

schvaluje

Dodatek č. 2117 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-24, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-24, ZK-01-2021-24pr01.xls, ZK-01-2021-24pr02.pdf, ZK-01-2021-24pr03.doc


25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš

Usnesení 0026/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 1;
 • nabýt darem pozemky z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 2;

schvaluje

 • Dodatek č. 2118 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 3;
 • Dodatek č. 2119 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-25, ZK-01-2021-25pr01.xls, ZK-01-2021-25pr02.xls, ZK-01-2021-25pr03.doc, ZK-01-2021-25pr04.doc, ZK-01-2021-25pr05.pdf


26. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150

Usnesení 0027/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání silnice II/150 bezúplatným převodem pozemky par. č.  410/89 ostatní plocha, silnice o výměře 2948 m2 a par. č. 410/90 ostatní plocha, silnice o  výměře 538 m2 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-26, ZK-01-2021-26pr01.pdf, ZK-01-2021-26pr02.pdf


27. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy

Usnesení 0028/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-27, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2  v k. ú. Moudrov z vlastnictví obce Obrataň, se sídlem Obrataň 204, 394 12 Obrataň, IČ: 002 48 746, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-27, ZK-01-2021-27pr01.xls


28. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí

Usnesení 0029/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-28, ZK-01-2021-28pr01.xls, ZK-01-2021-28pr02.pdf


30. Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou

Usnesení 0030/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 23 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, dle materiálu ZK-01-2021-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-30, ZK-01-2021-30pr01.doc


31. Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0031/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 20 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu ZK-01-2021-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-31, ZK-01-2021-31pr01.doc


29. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“

K. Janoušek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405 Zašovice obchvat“. 

M. Kukla doplnil předložený materiál o informace týkající se zmíněné majetkoprávní přípravy. 

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0032/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního přípravy stavby "II/405 Zašovice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-01-2021-29, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-29, ZK-01-2021-29pr01.xls


32. Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0033/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2020 v celkové výši 538 862 545,92 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-32, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2021-32, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 5 851 890,11 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-32, ZK-01-2021-32pr01.doc


33. Projektový záměr ON THE ROAD

M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu schválit převod finančních prostředků na zvláštní účet určený na financování daného projektového záměru.

Z. Faltus vyjádřil svůj negativní postoj k předloženému projektu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0034/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „ON THE ROAD“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-33, ZK-01-2021-33pr01.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 34, 35 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení současně.


34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč

Usnesení 0035/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-01-2021-34, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-34, ZK-01-2021-34pr01.docx


35. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, I. stavba

Usnesení 0036/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice dle materiálu ZK-01-2021-35, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-35, ZK-01-2021-35pr01.docx


36. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem

Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít mezikrajskou smlouvu o vzájemném zajištění veřejné linkové dopravy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0037/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-01-2021-36, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-36, ZK-01-2021-36pr01.pdf


37. VRT Praha – Brno – Břeclav

Ze zasedání se omluvila E. Decroix. M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k postupu přípravy uvedeného projektu.

K předloženému materiálu se vyjádřili R. Zlesák, J. Zahradníček, F. Smažil.

J. Běhounek vznesl protinávrh: "Zastupitelstvo kraje trvá na rozpracování varianty SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav a žádá Vládu ČR a její poradní orgány, aby variantu SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav řešila.

M. Hyský si protinávrh osvojil a zastupitelé hlasovali o protinávrhu J. Běhounka.

Protinávrh byl schválen 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 3; zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0038/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

trvá

na rozpracování varianty SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav,  dle materiálů ZK-01-2021-37, př. 1, ZK-01-2021-37, př. 2, ZK-01-2021-37, př. 3;

žádá

Vládu ČR a její poradní orgány, aby variantu SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav řešila.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-37, ZK-01-2021-37pr01.pdf, ZK-01-2021-37pr02.pdf, ZK-01-2021-37pr03.pdf


38. Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 3 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0039/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 3 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-01-2021-38, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 35, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-38, ZK-01-2021-38pr01.pdf


39. Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

R. Fabeš podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0040/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 570 667,74 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-39, ZK-01-2021-39pr01.xls


40. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce

R. Fabeš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0041/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu ZK-01-2021-40, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 2 589 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 589 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-01-2021-40, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2024), Odbor ekonomický (31. 12. 2024), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2024)

termín: 31. 12. 2024

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-40, ZK-01-2021-40pr01.pdf, ZK-01-2021-40pr02.xlsx, ZK-01-2021-40pr03.doc, ZK-01-2021-40pr04.pdf


41. Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

Ze zasedání se omluvil F. Smažil. R. Fabeš předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0042/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina" dle materiálu ZK-01-2021-41, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2021), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-41, ZK-01-2021-41pr01.pdf, ZK-01-2021-41pr02.docx


42. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

Ze zasedání se omluvil R. Zlesák. J. Tourek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. 

M. Kukla požádal o doplňující informace ohledně:

 • výše finančních prostředků o které kraj žádal;
 • návrhu na rozšíření sítě sociálních služeb.

J. Tourek, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělili požadované informace.

V. Schrek, V. Kaňkovský podali doplňující komentář k financování sociálních služeb.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0043/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;

schvaluje

rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 555 140 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2021-42, př. 5 a ZK-01-2021-42, př. 6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2021-42, př. 7.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-42, ZK-01-2021-42pr01.pdf, ZK-01-2021-42pr02.doc, ZK-01-2021-42pr03.doc, ZK-01-2021-42pr04.xls, ZK-01-2021-42pr05.xls, ZK-01-2021-42pr06.xls, ZK-01-2021-42pr07.pdf, ZK-01-2021-42pr08.doc


43. Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Ze zasedání se omluvil V. Kaňkovský. J. Tourek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0044/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2021-43, př. 1 ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-43, ZK-01-2021-43pr01.pdf, ZK-01-2021-43pr02.pdf


44. FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

J. Tourek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace.

V souvislosti s projednávaným materiálem M. Bártová oznámila ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0045/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-44, př. 6.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-44, ZK-01-2021-44pr01.pdf, ZK-01-2021-44pr02.pdf, ZK-01-2021-44pr03.pdf, ZK-01-2021-44pr04.pdf, ZK-01-2021-44pr05.pdf, ZK-01-2021-44pr06.pdf


45. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rozpis přímých výdajů na rok 2020 jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0046/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2020 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2021-45, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2021-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-45, ZK-01-2021-45pr01.xls, ZK-01-2021-45pr02.xls, ZK-01-2021-45pr03.doc, ZK-01-2021-45pr04.doc


46. Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít darovací smlouvu se Střední průmyslovou školou Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0047/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu se Střední průmyslovou školou Třebíč dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-01-2021-46, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-46, ZK-01-2021-46pr01.doc


47. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit převod finančních prostředků na financování níže uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0048/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši max. 12 600 000 Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2 900 000 Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2022), Odbor majetkový (30. 9. 2022), Odbor ekonomický (30. 9. 2022), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 9. 2022)

termín: 30. 9. 2022

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-47, ZK-01-2021-47pr01.doc


48. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod.

M. Kukla přednesl protinávrh poskytnout dotace uvedenému spolku.

V. Slávka, J. Zahradníček podpořili vznesený protinávrh.

K protinávrhu se vyjádřili J. Břížďala, J. Běhounek, P. Pacal, H. Hajnová, V. Schrek.

J. Běhounek přednesl návrh vyřadit body 48 a 49 z programu jednání.

J. Břížďala akceptoval návrh J. Běhounka.

Závěrem diskuze V. Schrek vyzval zastupitele, aby o návrhu J. Běhounka hlasovali.  

Návrh na odložení materiálů byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-48, ZK-01-2021-48pr01.pdf


49. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

Zdůvodnění odloženého materiálu viz bod 48.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-49, ZK-01-2021-49pr01.pdf


50. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0049/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 931 827 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2021-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2021-50, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021), Odbor ekonomický (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-50, ZK-01-2021-50pr01.xlsx, ZK-01-2021-50pr02.pdf


51. Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek k partnerské smlouvě v rámci uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0050/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu ZK-01-2021-51, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-51, ZK-01-2021-51pr01.docx


52. Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech Spolku BISON. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0051/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
odvolává

z funkce delegáta členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Mgr. Otu Bence;

jmenuje

delegátem členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., RNDr. Jana Břížďalu;

odvolává

z funkce člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Milana Plodíka;

jmenuje

za člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Ing. Martina Kuklu.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor informatiky (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-52


53. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2020

J. Břížďala sdělil zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0052/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu ZK-01-2021-53, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor informatiky (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-53, ZK-01-2021-53pr01.xlsx


54. FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

H. Hajnová předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0053/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-54, ZK-01-2021-54pr01.pdf, ZK-01-2021-54pr02.pdf, ZK-01-2021-54pr03.pdf


55. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“

H. Hajnová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0054/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 630 000 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021), Odbor regionálního rozvoje (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-55, ZK-01-2021-55pr01.pdf, ZK-01-2021-55pr02.pdf


56. Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“

H. Hajnová informovala zastupitelstvo kraje o žádosti KOUS Vysočina, z. s., o prodloužení doby realizace daného projektu.

P. Pacal přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0055/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-56, ZK-01-2021-56pr01.pdf, ZK-01-2021-56pr02.docx


57. Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".

H. Hajnová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace na realizaci uvedeného projektu spolku KOUS Vysočina.

P. Pacal přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0056/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2021-57, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-57, ZK-01-2021-57pr01.pdf, ZK-01-2021-57pr02.pdf


58. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“

H. Hajnová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj.

P. Pacal přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0057/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2021-58, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-58, ZK-01-2021-58pr01.pdf, ZK-01-2021-58pr02.doc, ZK-01-2021-58pr03.pdf


59. Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

H. Hajnová podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

P. Pacal přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0058/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o řešení námitek dle materiálu ZK-01-2021-59, př. 2;

bere na vědomí

zohlednění připomínek dle materiálu ZK-01-2021-59, př. 1 – str. 48 – 51;

vydává

Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, formou opatření obecné povahy, dle materiálu ZK-01-2021-59, př. 1;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (9. 4. 2021)

termín: 9. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-59, ZK-01-2021-59pr01.pdf, ZK-01-2021-59pr02.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 60, 61, 66, 67, 69 - 72, 75, 76 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


60. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"

Usnesení 0059/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (31. 10. 2022)

termín: 31. 10. 2022

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-60, ZK-01-2021-60pr01.doc


61. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021

Usnesení 0060/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-61, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 5. 2022)

termín: 28. 5. 2022

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-61, ZK-01-2021-61pr01.pdf


66. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021

Usnesení 0061/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-66, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu "UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021" ve složení:

Mgr. Antonín Veselý (Oblastní umělecká rada ZUŠ Kraje Vysočina)

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina; členka zastupitelstva)

Radek Pátek (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina)

PaedDr. Jaroslav Ptáček (Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4)

Mgr. Roman Křivánek (Vysočina Education);

 • Mgr. Antonína Veselého předsedou řídicího výboru Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členkou zastupitelstva Mgr. et Mgr. Bohumilou Kobrlovou, která je členkou řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-66, ZK-01-2021-66pr01.doc


67. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021

Usnesení 0062/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-67, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-67, ZK-01-2021-67pr01.doc


69. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021

Usnesení 0063/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-69, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sociálních věcí (1. 3. 2021)

termín: 1. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-69, ZK-01-2021-69pr01.doc


70. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021

Usnesení 0064/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-70, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sociálních věcí (10. 2. 2021)

termín: 10. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-70, ZK-01-2021-70pr01.doc


71. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"

Usnesení 0065/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UNESCO 2021" dle materiálu ZK-01-2021-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-71, ZK-01-2021-71pr01.doc


72. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021

Usnesení 0066/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021" dle materiálu ZK-01-2021-72, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-72, ZK-01-2021-72pr01.docx


75. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021

Usnesení 0067/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PREVENCE KRIMINALITY 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-75, př. 1.

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2021“ ve složení:

Lumír Bártů – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí;

Monika Havelková – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí;

Petr Horký – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor školství;

Jiří Kafka – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí;

Dana Čírtková – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina;

Milada Karásková – Probační a mediační služba ČR;

Jan Frenc – Městská policie Jihlava;

 • Lumíra Bártů předsedou řídicího výboru Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2021“,

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-75, ZK-01-2021-75pr01.docx


76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021

Usnesení 0068/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-76, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-76, ZK-01-2021-76pr01.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 62, 64, 65, 68, 73, 74 v bloku. K uvedeným bodům byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicího výboru programu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


62. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021

Usnesení 0069/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ODPADY 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-62, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „ODPADY 2021“ ve složení:

ČSSD - Zdeněk Ryšavý (TR);

KDU-ČSL – Josef Herbrych (TR);

ODS+STO – Zdeněk Tatíček (ZR);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR);

STAN+SNK ED – Marie Černá (TR);

ANO - Rostislav Habán (JI);

Piráti – Zdeňka Lišková (PE);

 • Zdeňka Ryšavého (ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „ODPADY 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-62, ZK-01-2021-62pr01.doc


64. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"

Usnesení 0070/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021" dle materiálu ZK-01-2021-64, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „INORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021“ ve složení:

ČSSD - Aleš Urban (JI);

KDU-ČSL – Štěpán Komárek (JI);

ODS+STO – Jaroslav Ptáček (ZR);

KSČM – Miloslav Vrzal (JI);

STAN+SNK ED – Jiří Antonů (JI);

ANO - Ladislav Kobrle (PE);

Piráti – Pavel Knežik (PE);

 • Jaroslava Ptáčka (ODS+STO) předsedou řídicího výboru Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor informatiky (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-64, ZK-01-2021-64pr01.docx


65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021

Usnesení 0071/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPORTOVIŠTĚ 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-65, př. 1;

jmenuje

• řídicí výbor Programu „SPORTOVIŠTĚ 2021“ ve složení:

ČSSD - Dagmar Nejedlá (ZR);

KDU-ČSL – Magda Vaňková (JI);

ODS+STO – Petr Staněk (ZR);

KSČM – Ladislav Brož (PE);

STAN+SNK ED – Bohumír Nikl (HB);

ANO - Otto Vopěnka (HB);

Piráti – Vojtěch Prchal (JI);

• Ladislava Brože (KSČM) předsedou řídicího výboru Programu „SPORTOVIŠTĚ 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-65, ZK-01-2021-65pr01.doc


68. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021

Usnesení 0072/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Bezpečná silnice 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-68, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu "Bezpečná silnice 2021" ve složení:

ČSSD - Tomáš Škaryd (HB);

KDU-ČSL – Petr Piáček (JI);

ODS+STO – Veronika Vošická Buráňová (HB);

KSČM – Marek Nevoral (TR);

STAN+SNK ED – Milan Kunst (PE);

ANO - Jiří Navrkal (TR);

Piráti – Ondřej Tůma (JI);

 • Milana Kunsta (STAN+SNK ED) předsedou řídicího výboru Programu "Bezpečná silnice 2021";

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (11. 2. 2021)

termín: 11. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-68, ZK-01-2021-68pr01.pdf


73. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021

Usnesení 0073/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 dle materiálu ZK-01-2021-73, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 ve složení:

ČSSD - Marie Kružíková (JI);

KDU-ČSL – Eva Krejzlová (ZR);

ODS+STO – Luboš Pavlíček (JI);

KSČM – Jaroslav Píša (JI);

STAN+SNK ED – Eva Požárová (JI);

ANO - Jana Nagyová (JI);

Piráti – Martin Kříž (TR);

 • Janu Nagyovou (ANO) předsedkyní řídicího výboru Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-73, ZK-01-2021-73pr01.pdf


74. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021

Usnesení 0074/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-74, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“ ve složení:

ČSSD – Jaromír Pařík (PE);

KDU-ČSL – Pavla Krejzlová (ZR);

ODS+STO – Bohuslava Krpálková (JI);

KSČM – Marek Řezáč (JI);

STAN+SNK ED – Jan Burda (TR);

ANO - Zdeněk Kenovský (TR);

Piráti – Jan Kerber (HB);

 • Jana Kerbera (Piráti) předsedou řídicího výboru Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-74, ZK-01-2021-74pr01.doc


63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“

L. Vlček sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu vyhlásit shora uvedený program.

M. Kukla vznesl protinávrh navýšit celkovou alokaci na 97 mil. Kč (Podprogram A na 38 mil. Kč, Podprogram B na 49 mil. Kč, Podprogram C na 10 mil. Kč) a provést rozpočtové opatření spočívající ve snížení Fondu strategický rezerv a převedení částky 55 mil. Kč do kapitoly Dotační politika Kraje Vysočina.

H. Hajnová si protinávrh neosvojila.

K protinávrhu se vyjádřili M. Hyský, L. Vlček.

Závěrem diskuze J. Schrek vyzval zastupitele, aby hlasovali o protinávrhu M. Kukly.

Protinávrh nebyl schválen. Pro 12 hlasů, proti 11, zdrželo se 10.

J. Břížďala sdělil, že v případě hlasování o protinávrhu hlasoval proti.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení 0075/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-63, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ ve složení:

ČSSD - Josef Komínek (ZR);

KDU-ČSL – Martin Mastný (TR);

ODS+STO – Miroslav Kotlas (HB)

KSČM – Hana Hodáčová (PE);

STAN+SNK ED – Zdeněk Jirsa (JI);

ANO - Radek Zlesák (ZR);

Piráti – Blanka Lednická (HB);

 • Martina Mastného (KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 3, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-63, ZK-01-2021-63pr01.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 77 - 80 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


77. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 0076/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-77, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (9. 2. 2021), předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-77, ZK-01-2021-77pr01.doc


78. Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 0077/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-78, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-78, ZK-01-2021-78pr01.docx


79. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 0078/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-79, př. 1.

odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina (31. 12. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-79, ZK-01-2021-79pr01.doc


80. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 0079/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-80, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (31. 12. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2021-80, ZK-01-2021-80pr01.doc


81. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

V. Schrek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 23. 3. 2021.

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA       ……...……………………………………

 

 

MUDr. Zdeněk Faltus         …..………………………………….…… 

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021 dne 9. 2. 2021.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 11. 2. 2021 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz