Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 02/2018 - 27. 3. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti KrÚ
4 Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové
5 Návrh Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě s městysem Nový Rychnov na dotaci na dopravní automobil
6 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9 Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018
11 Žádost o schválení finančního daru městu Moravské Budějovice
12 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
14 Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
15 Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017
16 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
17 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
18 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
19 CEF - projekt eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém zdravotnictví)
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví
21 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017
22 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017
23 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení
24 Darování pozemků v k. ú. a obci Nejepín
25 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
26 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
27 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Moravec
28 Darování pozemků v k. ú. a obci Nová Buková
29 Prodej pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
30 Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
31 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Stáj
32 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
33 Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
34 Předání pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
35 Darování pozemků v k.ú. Petrkov obci Lípa
36 Nabytí pozemků pro akci „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba“ – změna usnesení zastupitelstva kraje
37 Darování pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou
38 Darování pozemku v k.ú. a obci Žirovnice
39 Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
40 Darování pozemků v k. p. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole
41 Prodej pozemku par. č. 595/3 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
42 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava od Lesů ČR, s. p.
43 Uzavření budoucí darovací smlouvy na převod částí pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
44 Předání nemovité věci do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemek pod stávající silnicí III/38815
45 Návrh na zrušení usnesení 1066/20/2017/RK, usnesení 0299/04/2017/ZK a majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
46 Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
47 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ 8. stavba – úsek č. 1
48 Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
49 Výkup pozemků v k.ú. Hostákov a obci Vladislav
50 Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – změna usnesení 0451/06/2017/ZK
51 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení 0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0324/04/2012/ZK a změna usnesení 0359/05/2009/ZK
52 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
53 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0104/02/2010/ZK, 0381/05/2010/ZK, 0484/06/2010/ZK, 0543/07/2010/ZK
54 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK, 0123/02/2011/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0314/04/2011/ZK a 0384/05/2011/ZK
55 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0039/01/2012/ZK, 0119/02/2012/ZK, 0219/03/2012/ZK, 0309/04/2012/ZK, 0428/05/2012/ZK, 0562/08/2012/ZK
56 Darování pozemků v k. ú. Polná
57 Darování pozemků v k. ú. Dolní Město
58 Darování silnic a pozemků silnicemi zastavěných - k.ú. Moravské Budějovice, k.ú. Lažínky
59 Darování silnice III/13017 a pozemku zastavěného touto silnicí - k.ú. Kamenná Lhota
60 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smouvě a předkupním právu - k.ú. Věž
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
63 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“
64 Revize sborníku nákladových středisek a změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
65 Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2018
66 Návrh na úpravu zřizovací listiny u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění
68 Dotace na oslavy obcí – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
69 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
70 Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
71 Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
72 Doplnění projektů Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1 a 2 do předfinancování projektů
73 Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
74 Poskytnutí dotace na provozování Domácí hospicové péče na rok 2018 a Mobilní specializované paliativní péče (projekt VZP) – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
75 Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouvy“)
76 Dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
77 Koupě hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a související řešení movitých věcí pro zajištění odborné výuky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – návrh na schválení rozpočtových opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Školství, mládeže a sportu
78 Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
79 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže fotbal 2018
80 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
81 Dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B)
82 Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)
83 Dotace na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018
84 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
85 Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
86 Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
87 Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C)
88 Dotace v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou"
89 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
90 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou na projekt „Laboratoř elektrotechnických měření“
91 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
92 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2018
93 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na projekt „Modernizace výuky technických oborů“
94 Řešení situace v Dětském domově, Budkov 1
95 Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
96 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017
97 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
98 Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
99 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
100 Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
101 Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
102 Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
103 Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz – odstoupení od udržitelnosti projektu
104 FOND VYSOČINY – grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018
105 FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA 2018"
106 FOND VYSOČINY – grantový program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“
107 FOND VYSOČINY – grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2018
108 FOND VYSOČINY – grantový program „ROZVOJ VESNICE 2018“
109 FOND VYSOČINY – grantový program ODPADY 2018
110 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Telč

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz