Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-02-2018

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení 
 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2018, které se bude konat dne 27.3.2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2018
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-02)
 3. Informace o činnosti KrÚ
  (Z. Kadlec, ZK-02-2018-03)
 4. Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-04)
 5. Návrh Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě s městysem Nový Rychnov na dotaci na dopravní automobil
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-05)
 6. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-06)
 7. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-07)
 8. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-08)
 9. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-09)
 10. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-10)
 11. Žádost o schválení finančního daru městu Moravské Budějovice
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-11)
 12. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-12)
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-13)
 14. Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-14)
 15. Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-15)
 16. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-16)
 17. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-17)
 18. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-18)
 19. CEF - projekt eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém zdravotnictví)
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-19)
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví
  (V. Novotný, ZK-02-2018-20)
 21. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017
  (M. Kukla, ZK-02-2018-21)
 22. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017
  (M. Kukla, ZK-02-2018-22)
 23. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení
  (M. Kukla, ZK-02-2018-23)
 24. Darování pozemků v k. ú. a obci Nejepín
  (M. Kukla, ZK-02-2018-24)
 25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-02-2018-25)
 26. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
  (M. Kukla, ZK-02-2018-26)
 27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Moravec
  (M. Kukla, ZK-02-2018-27)
 28. Darování pozemků v k. ú. a obci Nová Buková
  (M. Kukla, ZK-02-2018-28)
 29. Prodej pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
  (M. Kukla, ZK-02-2018-29)
 30. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
  (M. Kukla, ZK-02-2018-30)
 31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Stáj
  (M. Kukla, ZK-02-2018-31)
 32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
  (M. Kukla, ZK-02-2018-32)
 33. Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
  (M. Kukla, ZK-02-2018-33)
 34. Předání pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-02-2018-34)
 35. Darování pozemků v k.ú. Petrkov obci Lípa
  (M. Kukla, ZK-02-2018-35)
 36. Nabytí pozemků pro akci „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba“ – změna usnesení zastupitelstva kraje
  (M. Kukla, ZK-02-2018-36)
 37. Darování pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-02-2018-37)
 38. Darování pozemku v k.ú. a obci Žirovnice
  (M. Kukla, ZK-02-2018-38)
 39. Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
  (M. Kukla, ZK-02-2018-39)
 40. Darování pozemků v k. p. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole
  (M. Kukla, ZK-02-2018-40)
 41. Prodej pozemku par. č. 595/3 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
  (M. Kukla, ZK-02-2018-41)
 42. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava od Lesů ČR, s. p.
  (M. Kukla, ZK-02-2018-42)
 43. Uzavření budoucí darovací smlouvy na převod částí pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
  (M. Kukla, ZK-02-2018-43)
 44. Předání nemovité věci do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemek pod stávající silnicí III/38815
  (M. Kukla, ZK-02-2018-44)
 45. Návrh na zrušení usnesení 1066/20/2017/RK, usnesení 0299/04/2017/ZK a majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
  (M. Kukla, ZK-02-2018-45)
 46. Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
  (M. Kukla, ZK-02-2018-46)
 47. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ 8. stavba – úsek č. 1
  (M. Kukla, ZK-02-2018-47)
 48. Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
  (M. Kukla, ZK-02-2018-48)
 49. Výkup pozemků v k.ú. Hostákov a obci Vladislav
  (M. Kukla, ZK-02-2018-49)
 50. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – změna usnesení 0451/06/2017/ZK
  (M. Kukla, ZK-02-2018-50)
 51. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení 0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0324/04/2012/ZK a změna usnesení 0359/05/2009/ZK
  (M. Kukla, ZK-02-2018-51)
 52. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
  (M. Kukla, ZK-02-2018-52)
 53. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0104/02/2010/ZK, 0381/05/2010/ZK, 0484/06/2010/ZK, 0543/07/2010/ZK
  (M. Kukla, ZK-02-2018-53)
 54. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK, 0123/02/2011/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0314/04/2011/ZK a 0384/05/2011/ZK
  (M. Kukla, ZK-02-2018-54)
 55. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0039/01/2012/ZK, 0119/02/2012/ZK, 0219/03/2012/ZK, 0309/04/2012/ZK, 0428/05/2012/ZK, 0562/08/2012/ZK
  (M. Kukla, ZK-02-2018-55)
 56. Darování pozemků v k. ú. Polná
  (M. Kukla, ZK-02-2018-56)
 57. Darování pozemků v k. ú. Dolní Město
  (M. Kukla, ZK-02-2018-57)
 58. Darování silnic a pozemků silnicemi zastavěných - k.ú. Moravské Budějovice, k.ú. Lažínky
  (M. Kukla, ZK-02-2018-58)
 59. Darování silnice III/13017 a pozemku zastavěného touto silnicí - k.ú. Kamenná Lhota
  (M. Kukla, ZK-02-2018-59)
 60. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smouvě a předkupním právu - k.ú. Věž
  (P. Franěk, M. Kukla, ZK-02-2018-60)
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-61)
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-62)
 63. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-63)
 64. Revize sborníku nákladových středisek a změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (J. Běhounek, ZK-02-2018-64)
 65. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2018
  (J. Fischerová, ZK-02-2018-65)
 66. Návrh na úpravu zřizovací listiny u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
  (J. Fischerová, ZK-02-2018-66)
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění
  (J. Fischerová, ZK-02-2018-67)
 68. Dotace na oslavy obcí – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
  (J. Fischerová, ZK-02-2018-68)
 69. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
  (J. Fischerová, ZK-02-2018-69)
 70. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
  (J. Fischerová, ZK-02-2018-70)
 71. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
  (J. Fischerová, ZK-02-2018-71)
 72. Doplnění projektů Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1 a 2 do předfinancování projektů
  (P. Franěk, ZK-02-2018-72)
 73. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
  (P. Franěk, ZK-02-2018-73)
 74. Poskytnutí dotace na provozování Domácí hospicové péče na rok 2018 a Mobilní specializované paliativní péče (projekt VZP) – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
  (P. Franěk, ZK-02-2018-74)
 75. Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouvy“)
  (P. Franěk, ZK-02-2018-75)
 76. Dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Franěk, ZK-02-2018-76)
 77. Koupě hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a související řešení movitých věcí pro zajištění odborné výuky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – návrh na schválení rozpočtových opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (M. Kukla, J. Fialová, ZK-02-2018-77)
 78. Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
  (J. Fialová, ZK-02-2018-78)
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže fotbal 2018
  (J. Fialová, ZK-02-2018-79)
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
  (J. Fialová, ZK-02-2018-80)
 81. Dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B)
  (J. Fialová, ZK-02-2018-81)
 82. Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)
  (J. Fialová, ZK-02-2018-82)
 83. Dotace na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018
  (J. Fialová, ZK-02-2018-83)
 84. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
  (J. Fialová, ZK-02-2018-84)
 85. Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
  (J. Fialová, ZK-02-2018-85)
 86. Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
  (J. Fialová, ZK-02-2018-86)
 87. Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C)
  (J. Fialová, ZK-02-2018-87)
 88. Dotace v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou"
  (J. Fialová, ZK-02-2018-88)
 89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
  (J. Fialová, ZK-02-2018-89)
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou na projekt „Laboratoř elektrotechnických měření“
  (J. Fialová, ZK-02-2018-90)
 91. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
  (J. Fialová, ZK-02-2018-91)
 92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2018
  (J. Fialová, ZK-02-2018-92)
 93. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na projekt „Modernizace výuky technických oborů“
  (J. Fialová, ZK-02-2018-93)
 94. Řešení situace v Dětském domově, Budkov 1
  (J. Fialová, ZK-02-2018-94)
 95. Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
  (J. Fialová, ZK-02-2018-95)
 96. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017
  (J. Fialová, ZK-02-2018-96)
 97. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (P. Pacal, ZK-02-2018-97)
 98. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
  (P. Pacal, ZK-02-2018-98)
 99. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (P. Pacal, ZK-02-2018-99)
 100. Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
  (P. Pacal, ZK-02-2018-100)
 101. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (M. Hyský, ZK-02-2018-101)
 102. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
  (M. Hyský, ZK-02-2018-102)
 103. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz – odstoupení od udržitelnosti projektu
  (M. Hyský, ZK-02-2018-103)
 104. FOND VYSOČINY – grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018
  (P. Franěk, ZK-02-2018-104)
 105. FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA 2018"
  (J. Fischerová, ZK-02-2018-105)
 106. FOND VYSOČINY – grantový program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“
  (P. Pacal, ZK-02-2018-106)
 107. FOND VYSOČINY – grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2018
  (P. Pacal, ZK-02-2018-107)
 108. FOND VYSOČINY – grantový program „ROZVOJ VESNICE 2018“
  (P. Pacal, ZK-02-2018-108)
 109. FOND VYSOČINY – grantový program ODPADY 2018
  (M. Hyský, ZK-02-2018-109)
 110. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Telč
  (M. Kukla, ZK-02-2018-110)
 111. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz