Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 02/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2018 konaného dne 27. 3. 2018 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 27. 3. 2018;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2018

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: V. Novotný, M. Hyský, J. Zahradníček.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: MUDr. Vít Kaňkovský a Marek Nevoral.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.
Navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2018
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti KrÚ
04.  Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové
05.  Návrh Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě s městysem Nový Rychnov na dotaci na dopravní automobil
06.  Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07.  Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08.  Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09.  Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10.  Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018
11.  Žádost o schválení finančního daru městu Moravské Budějovice
12.  Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
14.  Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
15.  Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017
16.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
17.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
18.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
19.  CEF - projekt eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém zdravotnictví)
21.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017
22.  Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví
23.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení
24.  Darování pozemků v k. ú. a obci Nejepín
25.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
26.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
27.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Moravec
28.  Darování pozemků v k. ú. a obci Nová Buková
29.  Prodej pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
30.  Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
31.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Stáj
32.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
33.  Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
34.  Předání pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
35.  Darování pozemků v k.ú. Petrkov obci Lípa
36.  Nabytí pozemků pro akci „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba“ – změna usnesení zastupitelstva kraje
37.  Darování pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou
38.  Darování pozemku v k.ú. a obci Žirovnice
39.  Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
40.  Darování pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole
41.  Prodej pozemku par. č. 595/3 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
42.  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava od Lesů ČR, s. p.
43.  Uzavření budoucí darovací smlouvy na převod částí pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
44.  Předání nemovité věci do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemek pod stávající silnicí III/38815
45.  Návrh na zrušení usnesení 1066/20/2017/RK, usnesení 0299/04/2017/ZK a majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
46.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
47.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ 8. stavba – úsek č. 1
48.  Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
49.  Výkup pozemků v k.ú. Hostákov a obci Vladislav
50.  Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – změna usnesení 0451/06/2017/ZK
51.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení 0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0324/04/2012/ZK a změna usnesení 0359/05/2009/ZK
52.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
53.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0104/02/2010/ZK, 0381/05/2010/ZK, 0484/06/2010/ZK, 0543/07/2010/ZK
54.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK, 0123/02/2011/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0314/04/2011/ZK a 0384/05/2011/ZK
55.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0039/01/2012/ZK, 0119/02/2012/ZK, 0219/03/2012/ZK, 0309/04/2012/ZK, 0428/05/2012/ZK, 0562/08/2012/ZK
56.  Darování pozemků v k. ú. Polná
57.  Darování pozemků v k. ú. Dolní Město
58.  Darování silnic a pozemků silnicemi zastavěných - k.ú. Moravské Budějovice, k.ú. Lažínky
59.  Darování silnice III/13017 a pozemku zastavěného touto silnicí - k.ú. Kamenná Lhota
60.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a předkupním právu - k.ú. Věž
110.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Telč
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
62.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
63.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“
64.  Revize sborníku nákladových středisek a změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
65.  Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2018
66.  Návrh na úpravu zřizovací listiny u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění
68.  Dotace na oslavy obcí – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
69.  Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
70.  Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
71.  Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
72.  Doplnění projektů Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1 a 2 do předfinancování projektů
73.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
74.  Poskytnutí dotace na provozování Domácí hospicové péče na rok 2018 a Mobilní specializované paliativní péče (projekt VZP) – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
75.  Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouvy“)
76.  Dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
77.  Koupě hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a související řešení movitých věcí pro zajištění odborné výuky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – návrh na schválení rozpočtových opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Školství, mládeže a sportu
78.  Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
79.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže fotbal 2018
80.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
81.  Dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B)
82.  Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)
83.  Dotace na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018
85.  Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
86.  Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
87.  Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C)
88.  Dotace v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou"
89.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
90.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou na projekt „Laboratoř elektrotechnických měření“
91.  Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
92.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2018
93.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na projekt „Modernizace výuky technických oborů“
95.  Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
96.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017
84.  Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
94.  Řešení situace v Dětském domově, Budkov 1
97.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
98.  Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
99.  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
100.  Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
101.  Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
102.  Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
103.  Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz – odstoupení od udržitelnosti projektu
104.  FOND VYSOČINY – grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018
105.  FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA 2018"
106.  FOND VYSOČINY – grantový program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“
107.  FOND VYSOČINY – grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2018
108.  FOND VYSOČINY – grantový program „ROZVOJ VESNICE 2018“
109.  FOND VYSOČINY – grantový program ODPADY 2018
111.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0265/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0266/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí
MUDr. Víta Kaňkovského a Marka Nevorala ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2018.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 03/2018 až 08/2018 a otevřel rozpravu.
M. Houška se zajímal o doplňující informace k níže uvedeným bodům:
 • Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci (RK-04-2018-12)
 • Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství (RK-06-2018-38)
J. Kalina požádal o upřesnění materiálu:
 • Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (RK-09-2018-02)
V. Kaňkovský požádal o upřesnění materiálu:
 • Zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina (RK-07-2018-12)
H. Vrzalová vznesla dotaz týkající se stabilizace zdravotnického personálu v nemocnicích kraje (RK-05-2018-02, RK-05-2018-03, RK-05-2018-04, RK-05-2018-05)
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, J. Fialová.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0267/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-02, ZK-02-2018-02pr01.pdf, ZK-02-2018-02pr02.pdf, ZK-02-2018-02pr03.pdf, ZK-02-2018-02pr04.pdf, ZK-02-2018-02pr05.pdf, ZK-02-2018-02pr06.pdf


03. Informace o činnosti KrÚ

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti o krajského úřadu za příslušné období a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0268/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

 

odpovědnost: Grémium ředitele (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-03, ZK-02-2018-03pr01.xls, ZK-02-2018-03pr02.xls, ZK-02-2018-03pr03.doc


04. Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh zvolit pana Mgr. Jana Štefáčka do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0269/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

pana Mgr. Jana Štefáčka do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (13. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-04, ZK-02-2018-04pr01.pdf


05. Návrh Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě s městysem Nový Rychnov na dotaci na dopravní automobil

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0270/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě (ID  O02352.0002) o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-02-2018-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-05, ZK-02-2018-05pr01.pdf, ZK-02-2018-05pr02.doc


06. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje SH ČMS - Krajského sdružení hasičů kraje Vysočina o dotaci za účelem podpory činnosti organizace v roce 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0271/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 900 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-06, ZK-02-2018-06pr01.pdf, ZK-02-2018-06pr02.pdf


07. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina v roce 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0272/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-07, ZK-02-2018-07pr01.pdf, ZK-02-2018-07pr02.pdf


08. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit shora uvedené zásady zastupitelstva kraje.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

J. Běhounek sdělil, že v případě hlasování o návrhu usnesení hlasoval pro.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0273/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 dle materiálu ZK-02-2018-08, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-08, ZK-02-2018-08pr01.doc


09. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0274/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 1;

rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 2 na základě smluv o  poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-09, ZK-02-2018-09pr01.xls, ZK-02-2018-09pr02.xls, ZK-02-2018-09pr03.pdf


10. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018

J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu zásad zastupitelstva kraje.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0275/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018 dle materiálu ZK-02-2018-10, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-10, ZK-02-2018-10pr01.doc, ZK-02-2018-10pr02.doc


11. Žádost o schválení finančního daru městu Moravské Budějovice

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční dar městu Moravské Budějovice.

J. Kalina požádal o bližší informace k projektu zaměřeného na práci s rizikovou skupinou dětí a mládeže v Moravských Budějovicích.

J. Běhounek přislíbil písemnou odpověď.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0276/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku ve výši 167 500 Kč městu Moravské Budějovice, IČO 70890749, dle materiálu ZK-02-2018-11, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-11, ZK-02-2018-11pr01.pdf, ZK-02-2018-11pr02.pdf, ZK-02-2018-11pr03.doc


12. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu udělit cenu Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina I. stupně". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0277/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
uděluje

cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina osobnostem dle materiálu ZK-02-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-12, ZK-02-2018-12pr01.pdf


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0278/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2018-13, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-13, ZK-02-2018-13pr01.doc, ZK-02-2018-13pr02.xls, ZK-02-2018-13pr03.doc


14. Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0279/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 6 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 400 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-14, př. 1;
 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-02-2018-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-14, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-14, ZK-02-2018-14pr01.xls, ZK-02-2018-14pr02.pdf, ZK-02-2018-14pr03.pdf


15. Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2017 organizacím.

M. Plodík se zajímal o doplňující informace k nominaci Gymnázia Chotěboř.

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, přislíbil M. Plodíkovi zaslání požadovaných informací.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0280/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 dle materiálu ZK-02-2018-15, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (16. 4. 2018)

termín: 16. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-15, ZK-02-2018-15pr01.xls, ZK-02-2018-15pr02.pdfPředsedající přednesl návrh na schválení bodů 16 – 18 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


16. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0281/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-16, ZK-02-2018-16pr01.pdf, ZK-02-2018-16pr02.doc, ZK-02-2018-16pr03.pdf


17. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0282/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-17, ZK-02-2018-17pr01.pdf, ZK-02-2018-17pr02.doc, ZK-02-2018-17pr03.pdf


18. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0283/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-18, ZK-02-2018-18pr01.pdf, ZK-02-2018-18pr02.doc, ZK-02-2018-18pr03.pdf


19. CEF - projekt eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém zdravotnictví)

J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0284/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • pověření lead partnera projektu, SPMS de Ministerio de Saude, Portugal, k podpisu projektové smlouvy dle materiálů ZK-02-2018-19, př. 2 a ZK-02-2018-19, př. 3;
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu eID-NIX.ZD s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
ukládá

odboru informatiky realizaci projektu eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronického zdravotnictví) ve spolupráci s lead partnerem a projektovým konsorciem.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-19, ZK-02-2018-19pr01.pdf, ZK-02-2018-19pr02.pdf, ZK-02-2018-19pr03.pdf, ZK-02-2018-19pr04.pdf


21. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017

M. Kukla sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0285/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017 dle materiálu ZK-02-2018-21, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-21, ZK-02-2018-21pr01.pdf


22. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017

M. Kukla informoval zastupitelstvo kraje o návrhu zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

K rozdělení disponibilního zůstatku kraje se vyjádřili O. Benc, J. Pavlík, J. Kalina.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0286/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

zapojení část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-22, ZK-02-2018-22pr01.xls


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

K předloženému materiálu se vyjádřili J. Kalina, O. Benc, J. Pavlík.

V. Kaňkovský ve svém vystoupení nejprve hovořil o problematice financování zdravotnických zařízení a poté vyjádřil stanovisko k rozdělení peněžních prostředků určených na úhradu rostoucích nákladů v jednotlivých nemocnicích kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0287/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice na úhradu rostoucích nákladů nemocnic, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2018, případně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 a závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 21 337 400 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 428 100 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši
  17 947 700 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 13 118 900 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 19 167 900 Kč

za účelem úhrady rostoucích nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2018, případně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 a závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům.

odpovědnost: rada kraje (28. 2. 2019), Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-20, ZK-02-2018-20pr01.xls, ZK-02-2018-20pr02.pdfPředsedající přednesl návrh na schválení bodů 23 – 60, 110, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


23. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení

Usnesení 0288/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2018-23, př. 1 z vlastnictví obce Olešná do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2018-23, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná;
schvaluje
 • dodatek č. 1673 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-23, př. 3;
 • dodatek č. 1674 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-23, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-23, ZK-02-2018-23pr01.xls, ZK-02-2018-23pr02.xls, ZK-02-2018-23pr03.doc, ZK-02-2018-23pr04.doc, ZK-02-2018-23pr05.pdf


24. Darování pozemků v k. ú. a obci Nejepín

Usnesení 0289/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 317/2 o výměře 52 m2, oddělený geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku par. č. 317 díl "a" a pozemku par. č. 328 díl "b" a pozemek par. č. 328/2 o výměře 123 m2, oddělený geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku  par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín.

schvaluje

Dodatek č. 1675 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace  dle materiálu ZK-02-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-24, ZK-02-2018-24pr01.doc, ZK-02-2018-24pr02.pdf, ZK-02-2018-24pr03.pdf


25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0290/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2018-25, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-25, ZK-02-2018-25pr01.xls


26. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0291/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1676 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-26, ZK-02-2018-26pr01.doc


27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Moravec

Usnesení 0292/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2018-27, př. 2 z vlastnictví obce Moravec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2018-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Moravec;
schvaluje
 • dodatek č. 1677 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-27, př. 3;
 • dodatek č. 1678 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-27, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-27, ZK-02-2018-27pr01.xls, ZK-02-2018-27pr02.xls, ZK-02-2018-27pr03.doc, ZK-02-2018-27pr04.doc, ZK-02-2018-27pr05.pdf, ZK-02-2018-27pr06.pdf


28. Darování pozemků v k. ú. a obci Nová Buková

Usnesení 0293/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 433/14 o výměře 152 m2, par. č. 433/15 o výměře 33 m2 a par. č. 433/16 o výměře 11 m2, oddělené geometrickým plánem č. 159-288/2017 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.

schvaluje

dodatek č. 1679 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-28, př. 1

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-28, ZK-02-2018-28pr01.doc, ZK-02-2018-28pr02.pdf, ZK-02-2018-28pr03.pdf


29. Prodej pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov

Usnesení 0294/02/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-29, ZK-02-2018-29pr01.doc, ZK-02-2018-29pr02.pdf, ZK-02-2018-29pr03.pdf


30. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky

Usnesení 0295/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem díl "b" o výměře 20 m2, díl "c" o výměře 16 m2, díl "e" o výměře 21 m2 a pozemek par. č. 837/34 o výměře 21 m2, oddělené geometrickým plánem č. 351-1/2018 z pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;

schvaluje

Dodatek č. 1681 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-30, ZK-02-2018-30pr01.doc, ZK-02-2018-30pr02.pdf


31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Stáj

Usnesení 0296/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 481/4 o výměře 158 m2, par. č. 481/5 o výměře 34 m2, par. č. 481/6 o výměře 20 m2 a par. č. 481/7 o výměře 1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 182-68/2017 z pozemku par. č. 481 vše v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stáj;
 • nabýt darem pozemek par. č. 463/53 o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 463/39 a pozemek par. č. 48/5 o výměře 3 m2, oddělený z pozemku par. č. 48  dle geometrického plánu č. 182-68/2017 vše v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví obce Stáj do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1682 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-31, př. 1;
 • Dodatek č. 1683 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-31, ZK-02-2018-31pr01.doc, ZK-02-2018-31pr02.doc, ZK-02-2018-31pr03.pdf, ZK-02-2018-31pr04.pdf


32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou

Usnesení 0297/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2018-32, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2018-32, př. 2 z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1684 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-32, př. 3;
 • Dodatek č. 1685 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-32, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-32, ZK-02-2018-32pr01.xls, ZK-02-2018-32pr02.xls, ZK-02-2018-32pr03.doc, ZK-02-2018-32pr04.doc, ZK-02-2018-32pr05.pdf, ZK-02-2018-32pr06.pdf, ZK-02-2018-32pr07.pdf


33. Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 0298/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rantířov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekt SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602, vybudovaný v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ podle materiálu ZK-02-2018-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-33, ZK-02-2018-33pr01.doc


34. Předání pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0299/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1686 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-34, ZK-02-2018-34pr01.doc


35. Darování pozemků v k.ú. Petrkov obci Lípa

Usnesení 0300/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 657/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 a par. č. 657/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2, oddělené geometrickým plánem č.610-134/2016  z pozemku par. č. 657/1 v k.ú. Petrkov a  obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;

schvaluje

Dodatek č. 1687 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-35, ZK-02-2018-35pr01.doc, ZK-02-2018-35pr02.pdf


36. Nabytí pozemků pro akci „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba“ – změna usnesení zastupitelstva kraje

Usnesení 0301/02/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-36


37. Darování pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou

Usnesení 0302/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky  par. č. 1093/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a par. č. 1093/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1980-118/2017 z pozemku par. č. 1093/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

schvaluje

Dodatek č. 1688 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-37, ZK-02-2018-37pr01.doc, ZK-02-2018-37pr02.pdf


38. Darování pozemku v k.ú. a obci Žirovnice

Usnesení 0303/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú. a obci Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;

schvaluje

Dodatek č. 1689 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-38, ZK-02-2018-38pr01.doc, ZK-02-2018-38pr02.pdf


39. Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice

Usnesení 0304/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 5969/7 o výměře 32 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 1029-51/2017 z pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;

schvaluje

dodatek č. 1690 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-39, ZK-02-2018-39pr01.doc, ZK-02-2018-39pr02.pdf


40. Darování pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole

Usnesení 0305/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 931/9 – ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 269 m2 a par. č. 931/10 - ostatní plocha, zeleň o výměře 164 m2, vzniklé dle geometrického plánu č. 472-40/2017 z pozemku par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a  obci Zvole z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;

schvaluje

dodatek č. 1691 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-40, ZK-02-2018-40pr01.doc, ZK-02-2018-40pr02.pdf


41. Prodej pozemku par. č. 595/3 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory

Usnesení 0306/02/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-41, ZK-02-2018-41pr01.doc, ZK-02-2018-41pr02.pdf


42. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava od Lesů ČR, s. p.

Usnesení 0307/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt  pozemek par. č. 59/9 o výměře 260 m2 oddělený z pozemku par. č. 59/2 a  pozemek par. č. 181/3 o výměře 54 m2 oddělený z pozemku par. č. 181/1 v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava, oba dle GP č. 226-25/2015, z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p.  do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-02-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-42, ZK-02-2018-42pr01.docx, ZK-02-2018-42pr02.pdf


43. Uzavření budoucí darovací smlouvy na převod částí pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře

Usnesení 0308/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Nová Ves u Chotěboře budoucí darovací smlouvu na převod částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, zastavěných chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-43, ZK-02-2018-43pr01.pdf


44. Předání nemovité věci do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemek pod stávající silnicí III/38815

Usnesení 0309/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1693 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-44, ZK-02-2018-44pr01.doc


45. Návrh na zrušení usnesení 1066/20/2017/RK, usnesení 0299/04/2017/ZK a majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“

Usnesení 0310/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-45, ZK-02-2018-45pr01.xls, ZK-02-2018-45pr02.xls, ZK-02-2018-45pr03.xls, ZK-02-2018-45pr04.pdf


46. Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec

Usnesení 0311/02/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-46


47. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ 8. stavba – úsek č. 1

Usnesení 0312/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ 8. stavba - úsek č. 1 v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2018-47, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-47, ZK-02-2018-47pr01.xls


48. Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“

Usnesení 0313/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

v případě, že se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům 927/3 a par. č. 933/3 v k. ú. a obci Jimramov dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat k příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-48


49. Výkup pozemků v k.ú. Hostákov a obci Vladislav

Usnesení 0314/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky  par. č. 616/3 ostatní plocha, silnice o výměře 179  m2 a par. č. 617/3 ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 v k.ú. Hostákov a obci Vladislav za dohodnutou kupní cenu 18 400 Kč od vlastníka uvedeného  v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1694 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-49, ZK-02-2018-49pr01.doc, ZK-02-2018-49pr02.pdf


50. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – změna usnesení 0451/06/2017/ZK

Usnesení 0315/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0451/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 tak, že materiál ZK-06-2017-17, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-50, ZK-02-2018-50pr01.xls


51. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení 0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0324/04/2012/ZK a změna usnesení 0359/05/2009/ZK

Usnesení 0316/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení 0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK a 0324/04/2012/ZK tak, že materiál ZK-03-2009-36, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-51, př. 1;
 • změnit usnesení 0359/05/2009/ZK tak, že materiál ZK-05-2009-50, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-51, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-51, ZK-02-2018-51pr01.xls, ZK-02-2018-51pr02.xls


52. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0317/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-02-2018-52, př. 1, z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2 .

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-52, ZK-02-2018-52pr01.xls


53. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0104/02/2010/ZK, 0381/05/2010/ZK, 0484/06/2010/ZK, 0543/07/2010/ZK

Usnesení 0318/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit:

 • usnesení 0104/02/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-02-2010-35, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-53, př. 1;
 • usnesení 0381/05/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-05-2010-53, př. 1 se nahrazuje materiály ZK-02-2018-53, př. 2 a ZK-02-2018-53, př. 3;
 • usnesení 0484/06/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-06-2010-37, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-53, př. 4;
 • usnesení 0543/07/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-07-2010-34, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-53, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-53, ZK-02-2018-53pr01.xls, ZK-02-2018-53pr02.xls, ZK-02-2018-53pr03.xls, ZK-02-2018-53pr04.xls, ZK-02-2018-53pr05.xls


54. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK, 0123/02/2011/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0314/04/2011/ZK a 0384/05/2011/ZK

Usnesení 0319/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit:

 • usnesení 0033/01/2011/ZK tak, že  původní materiál ZK-01-2011-32, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 1;
 • usnesení 0123/02/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-02-2011-52, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 2 a původní materiál ZK-02-2011-52, př. 2 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 3;
 • usnesení 0194/03/2011/ZK tak, že původní materiál ZK-03-2011-17, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 4;
 • usnesení 0314/04/2011/ZK tak, že původní materiál ZK-04-2011-39, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 5 a původní materiál ZK-04-2011-39, př. 2 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 6;
 • usnesení 0384/05/2011/ZK tak, že původní materiál ZK-05-2011-35, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 7.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-54, ZK-02-2018-54pr01.xls, ZK-02-2018-54pr02.xls, ZK-02-2018-54pr03.xls, ZK-02-2018-54pr04.xls, ZK-02-2018-54pr05.xls, ZK-02-2018-54pr06.xls, ZK-02-2018-54pr07.xls


55. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0039/01/2012/ZK, 0119/02/2012/ZK, 0219/03/2012/ZK, 0309/04/2012/ZK, 0428/05/2012/ZK, 0562/08/2012/ZK

Usnesení 0320/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit:

 • usnesení 0039/01/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-01-2012-39, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-55, př. 1;
 • usnesení 0119/02/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-02-2012-42, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-55, př. 2;
 • usnesení 0219/03/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-03-2012-42, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-55, př. 3;
 • usnesení 0309/04/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-04-2012-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-55, př. 4;
 • usnesení 0428/05/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-05-2012-51, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-55, př. 5;
 • usnesení 0562/08/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-08-2012-26, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-55, př. 6.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-55, ZK-02-2018-55pr01.xls, ZK-02-2018-55pr02.xls, ZK-02-2018-55pr03.xls, ZK-02-2018-55pr04.xls, ZK-02-2018-55pr05.xls, ZK-02-2018-55pr06.xls


56. Darování pozemků v k. ú. Polná

Usnesení 0321/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2536/4 - ost. plocha, silnice o  výměře 656 m2 a par. č. 2536/5 - ost. plocha, silnice o výměře 96 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;

schvaluje

dodatek č. 1695 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-56, ZK-02-2018-56pr01.doc, ZK-02-2018-56pr02.pdf


57. Darování pozemků v k. ú. Dolní Město

Usnesení 0322/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 3112/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 142 m2 a par. č. 3196/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 532 m2 oddělené GP č. 7140-1108/2017 z pozemků par. č. 3112/1 a par. č. 3196 v k. ú. Dolní Město  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;

schvaluje

dodatek č. 1696 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2018-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 9. 2018)

termín: 9. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-57, ZK-02-2018-57pr01.doc, ZK-02-2018-57pr02.pdf


58. Darování silnic a pozemků silnicemi zastavěných - k.ú. Moravské Budějovice, k.ú. Lažínky

Usnesení 0323/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu bývalé silnice II/411 v k. ú. Moravské Budějovice a bývalé silnice III/4118 v k. ú. Lažínky;

rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice:

 • pozemek par. č. 4201/7- ost. plocha, silnice o výměře 2 836 m2 a dle GP č. 2894-43084/2018 nově vzniklý pozemek par. č. 4204/3 - ost. plocha, silnice s novou výměrou 993 m2  v k. ú. Moravské Budějovice a bývalou silnici II/411 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se na těchto pozemcích;
 • pozemek par. č. 582/5 – ost. plocha silnice o výměře 2 819 m2 v k. ú. Lažínky a bývalou silnici III/4118, včetně všech součástí a příslušenství nacházející se na tomto pozemku;
schvaluje

Dodatek č. 1697 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-58, ZK-02-2018-58pr01.doc, ZK-02-2018-58pr02.pdf


59. Darování silnice III/13017 a pozemku zastavěného touto silnicí - k.ú. Kamenná Lhota

Usnesení 0324/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace - bývalé silnice III/13017 vyřazené ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství;

rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - bývalou silnici III/13017 vyřazenou ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1023/1 - ost. plocha, silnice o výměře 7 803 m2 v k. ú. Kamenná Lhota touto pozemní komunikací zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná Lhota;

schvaluje

Dodatek č. 1698  Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-59, ZK-02-2018-59pr01.doc, ZK-02-2018-59pr02.pdf


60. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a předkupním právu - k.ú. Věž

Usnesení 0325/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít  mezi obcí Věž, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod pozemku par. č. 872/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 319 m2 v k. ú. Věž za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 + DPH při současném sjednání předkupního práva pro obec Věž, a to za stejných podmínek, za kterých by měl být pozemek kupován.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-60, ZK-02-2018-60pr01.pdf


110. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Telč

Usnesení 0326/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Telč na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Telč zaváže po realizaci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 2. Stavba (Studnice – Telč)“ darovat část pozemku KN par. č. 7080/3 k k.ú. a obci Telč, zastavěného silnicí, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-110, ZK-02-2018-110pr01.pdf


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava

J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
V. Kaňkovský požádal o zpracování materiálu obsahujícího přehled nákladů KSUSV na údržbu silnic v Kraji Vysočina v uplynulé zimní sezóně.
J. Běhounek přislíbil V. Kaňkovskému zaslání požadovaných písemných podkladů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0327/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na opravy silnic po zimní sezoně;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2018 o celkovou částku 50 000 000 Kč na zajištění oprav po zimě dle seznamu akcí uvedených v materiálu ZK-02-2018-61, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-61, ZK-02-2018-61pr01.pdf, ZK-02-2018-61pr02.pdf


62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0328/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava,  § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 706 649 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 706  649 Kč na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy;

ruší

usnesení č. 0581/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017;

stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 312 903 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-62


63. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0329/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2018-63, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-63, ZK-02-2018-63pr01.docx


64. Revize sborníku nákladových středisek a změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0330/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1699 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-64, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-64, ZK-02-2018-64pr01.pdf, ZK-02-2018-64pr02.pdf, ZK-02-2018-64pr03.pdf


65. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2018

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina, na rok 2018 na obnovu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina a údržbu turistických informačních prvků. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0331/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 220 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-65, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-65, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-65, ZK-02-2018-65pr01.pdf, ZK-02-2018-65pr02.pdf


66. Návrh na úpravu zřizovací listiny u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem dodatku zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0332/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 12 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-66, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (27. 4. 2018)

termín: 27. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-66, ZK-02-2018-66pr01.doc


67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění

J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace pořadateli krajské postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0333/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky ve výši 30 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-67, př. 2 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č.  06/16;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-67, př. 3.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje (27. 3. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-67, ZK-02-2018-67pr01.pdf, ZK-02-2018-67pr02.pdf, ZK-02-2018-67pr03.pdf


68. Dotace na oslavy obcí – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací na oslavy obcí.
V souvislosti s projednávaným materiálem P. Janoušek oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Č. Jůzl přednesl návrh poskytnutí dotace všem obcím, které splnily podmínky pro získání dotace, s dokrytím chybějící částky z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

J. Kalina ve svém vystoupení podpořil návrh Č. Jůzla.
L. Vlček a M. Vystrčil upozornili na nesystémovost vzneseného protinávrhu.
Závěrem diskuze J. Běhounek nechal hlasovat přítomné zastupitele o návrhu zpracování a předložení doplňujícího materiálu na příštím zasedání zastupitelstva kraje.
Návrh nebyl schválen - pro 14, proti 8, zdrželo se 18.
Zastupitelstvo kraje přijalo předložený návrh usnesení.

Usnesení 0334/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na oslavy obcí z kapitoly Kultura, § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, v celkové výši 999 999 Kč v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2018-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-68, př. 4;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2018-68, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-68, ZK-02-2018-68pr01.pdf, ZK-02-2018-68pr02.pdf, ZK-02-2018-68pr03.xlsx, ZK-02-2018-68pr04.pdf


69. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0335/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
uděluje

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 28. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-69


70. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

J. Fischerová podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

V souvislosti s projednávaným materiálem R. Fabeš oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0336/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu ZK-02-2018-70, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-70, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-70, ZK-02-2018-70pr01.pdf, ZK-02-2018-70pr02.pdf


71. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0337/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 dle materiálu ZK-02-2018-71, př. 1;

bere na vědomí

stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství, podle §10g  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů k návrhu „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ ve znění materiálu ZK-02-2018-71, př. 3;

konstatuje,

že požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství, ve znění materiálu ZK-02-2018-71, př. 3, jsou akceptovány.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-71, ZK-02-2018-71pr01.pdf, ZK-02-2018-71pr02.pdf, ZK-02-2018-71pr03.pdf, ZK-02-2018-71pr04.doc, ZK-02-2018-71pr05.docPředsedající přednesl návrh na schválení bodů 72 – 76 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


72. Doplnění projektů Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1 a 2 do předfinancování projektů

Usnesení 0338/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

doplnění projektů "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-72


73. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“

Usnesení 0339/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_17_007 dle materiálu ZK-02-2018-73, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-73, ZK-02-2018-73pr01.doc


74. Poskytnutí dotace na provozování Domácí hospicové péče na rok 2018 a Mobilní specializované paliativní péče (projekt VZP) – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

Usnesení 0340/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 6 496 000 Kč na provozování domácí hospicové péče dle materiálu ZK-02-2018-74, př. 1;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 3 150 000 Kč pro Diecézní charitu Brno (Oblastní charitu Třebíč) a  1  600 000 Kč pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. na realizaci projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-74, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-74, ZK-02-2018-74pr01.xls, ZK-02-2018-74pr02.pdf, ZK-02-2018-74pr03.pdf


75. Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouvy“)

Usnesení 0341/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 dle materiálů ZK-02-2018-75, př. 1 a ZK-02-2018-75, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-75, ZK-02-2018-75pr01.xls, ZK-02-2018-75pr02.pdf


76. Dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0342/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200  000 Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti ve výši 2 778 000 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu ZK-02-2018-76, př. 1;
 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti ve výši 3 500 000 Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence dle materiálu ZK-02-2018-76, př. 3;
 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci ve výši 1 787 000 Kč jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-76, př. 6;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-02-2018-76, př. 2, ZK-02-2018-76, př.  4 a ZK-02-2018-76, př. 7;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-02-2018-76, př. 6.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-76, ZK-02-2018-76pr01.xlsx, ZK-02-2018-76pr02.pdf, ZK-02-2018-76pr03.xls, ZK-02-2018-76pr04.pdf, ZK-02-2018-76pr05.xls, ZK-02-2018-76pr06.xls, ZK-02-2018-76pr07.pdf


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 77 – 83, 85 - 93, 95 - 96 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


77. Koupě hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a související řešení movitých věcí pro zajištění odborné výuky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – návrh na schválení rozpočtových opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 0343/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 9,5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 9,5 mil. Kč za účelem pořízení hmotného nemovitého majetku v areálu Strojírenská pro činnost Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy  o částku 3 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 3 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro výuku svařování na pracovišti Strojírenská Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou;
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2018-77, př. 7;
 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2018-77, př. 8;
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebností v souvislosti s nabytím hmotných nemovitých věcí v  areálu ulice Strojírenská v k.ú. Město Žďár;

rozhoduje

nabýt úplatně hmotný nemovitý majetek v k.ú. Město Žďár z vlastnictví společnosti ŽĎAS, a.s. do vlastnictví Kraje Vysočina a zřídit služebnosti vše dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-02-2018-77, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018), Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-77, ZK-02-2018-77pr01.pdf, ZK-02-2018-77pr02.doc, ZK-02-2018-77pr03.doc, ZK-02-2018-77pr04.doc, ZK-02-2018-77pr05.pdf, ZK-02-2018-77pr06.doc, ZK-02-2018-77pr07.doc, ZK-02-2018-77pr08.doc


78. Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání

Usnesení 0344/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2018-78, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-02-2018-78, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-78, ZK-02-2018-78pr01.xls, ZK-02-2018-78pr02.xls


79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže fotbal 2018

Usnesení 0345/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova  2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-79, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-79, ZK-02-2018-79pr01.pdf


80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené

Usnesení 0346/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961, dle materiálu ZK-02-2018-80, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-80, ZK-02-2018-80pr01.pdf


81. Dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B)

Usnesení 0347/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2018-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-81, ZK-02-2018-81pr01.xls


82. Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

Usnesení 0348/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2018-82, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-82, ZK-02-2018-82pr01.xls


83. Dotace na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018

Usnesení 0349/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení dle materiálu ZK-02-2018-83, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-83, ZK-02-2018-83pr01.xls


85. Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Usnesení 0350/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2018-85, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-85, ZK-02-2018-85pr01.xls


86. Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0351/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy o částku 2 219 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 219 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 422 tis. Kč a  závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 797 tis. Kč Střední škole stavební Třebíč, IČO: 60418451 na nákup vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-86


87. Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C)

Usnesení 0352/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2018-87, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-87, ZK-02-2018-87pr01.xls


88. Dotace v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou"

Usnesení 0353/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 3 574 140 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 3 272 080 Kč na rok 2018 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-88


89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0354/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 5 000 000 Kč SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO:  43378480 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-89, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-89, ZK-02-2018-89pr01.pdf


90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou na projekt „Laboratoř elektrotechnických měření“

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0355/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ dle materiálu ZK-02-2018-90, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 2 748 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 748 000 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou, na předfinancování projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-90, ZK-02-2018-90pr01.docx, ZK-02-2018-90pr02.pdf, ZK-02-2018-90pr03.pdf, ZK-02-2018-90pr04.xls, ZK-02-2018-90pr05.xls, ZK-02-2018-90pr06.pdf


91. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0356/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dar ve výši 1 750 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350 dle materiálu ZK-02-2018-91, př.  1;
 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 1  750 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost na poskytnutí finančního daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. IČO 26217350.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-91, ZK-02-2018-91pr01.pdf


92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2018

Usnesení 0357/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;

rozhoduje

poskytnout dary obcím v celkové výši 10 849 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, §  3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) dle materiálu ZK-02-2018-92, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-92, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-92, ZK-02-2018-92pr01.pdf, ZK-02-2018-92pr02.xls, ZK-02-2018-92pr03.doc


93. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na projekt „Modernizace výuky technických oborů“

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0358/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace výuky technických oborů“ dle materiálu ZK-02-2018-93, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 2 200 779 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 200 779 Kč s určením pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na předfinancování a spolufinancování projektu „Modernizace výuky technických oborů“.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-93, ZK-02-2018-93pr01.docx, ZK-02-2018-93pr02.pdf, ZK-02-2018-93pr03.pdf, ZK-02-2018-93pr04.xls, ZK-02-2018-93pr05.pdf, ZK-02-2018-93pr06.doc


95. Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere

Usnesení 0359/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

zapojení Kraje Vysočina do společného projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across  Europe“  Kraje Vysočina a regionů Dolní Rakousko, Grand Est a Tampere dle materiálů ZK-02-2018-95, př. 1, ZK-02-2018-95, př. 2 a ZK-02-2018-95, př. 3;

rozhoduje

uzavřít smlouvy s níže uvedenými partnery dle materiálů ZK-02-2018-95, př. 4 a  ZK-02-2018-95, př. 5:

 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a  středisko služeb školám, příspěvková organizace, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava, IČO  75140349, PIC 947694851; 
 • TAMPERE, ALEKSIS KIVEN KATU 14-16, 33100 TAMPERE, Finland, National ID  02116752, PIC 998829080;
 • LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HUGUES LIBERGIER, 55 Rue Libergier, 51100, Reims, France, National ID 195100359, PIC 949023169;
 • Lycée Polyvalent Stéphane Hessel, 8 rue Godart Roger, Post code 51331, France, National ID 195100680, PIC 949554923;
 • Rectorat de l'académie de Reims, 1 rue navier, 51082 Reims, France, National ID  175  104  306, PIC 933425957;
 • Land Niederösterreich, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten,  representing Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung, Landhausplatz 1, 3109 St.  Pölten, Austria, National ID DVR: 0059986, PIC  907064364.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 3. 2018), Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-95, ZK-02-2018-95pr01.pdf, ZK-02-2018-95pr02.xlsx, ZK-02-2018-95pr03.pdf, ZK-02-2018-95pr04.doc, ZK-02-2018-95pr05.doc, ZK-02-2018-95pr06.pdf


96. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017

Usnesení 0360/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a  kalendářní rok 2017 dle materiálu ZK-02-2018-96, př. 1 a shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2018-96, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-96, ZK-02-2018-96pr01.pdf, ZK-02-2018-96pr02.doc


84. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu

J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace na celoroční činnost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina v roce 2018.
H. Vrzalová požádala o upřesnění týkající se navrhované výše finanční podpory projektům uvedené organizace.
J. Fialová přislíbila H. Vrzalové zaslání doplňujících informací k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0361/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-84, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-84, ZK-02-2018-84pr01.pdf


94. Řešení situace v Dětském domově, Budkov 1

J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh sloučení příspěvkové organizace Dětský domov, Budkov, s příspěvkovou organizací Dětský domov, Jemnice.
V. Kaňkovský se zajímal o důvody navrhovaného sloučení.
J. Fialová doplnila předložený materiál o požadované informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0362/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

sloučit příspěvkovou organizaci Dětský domov, Budkov 1, IČO  47443014 s příspěvkovou organizací Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, IČO 60418516 dnem 1. 7. 2018 dle materiálu ZK-02-2018-94, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-94, ZK-02-2018-94pr01.doc, ZK-02-2018-94pr02.doc


97. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s., na realizaci výše uvedeného projektu.
J. Kalina vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0363/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-97, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-97, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-97, ZK-02-2018-97pr01.pdf, ZK-02-2018-97pr02.docxPředsedající přednesl návrh na schválení bodů 98, 99 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


98. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory

Usnesení 0364/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o použití finančních prostředků schválených usnesením č. 0596/07/2017/ZK ve výši max.  800  000  Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu ZK-02-2018-98, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-98, ZK-02-2018-98pr01.xls


99. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

Usnesení 0365/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny, dotace obcím na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2018-99, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2018-99, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-99, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-99, ZK-02-2018-99pr01.pdf, ZK-02-2018-99pr02.pdf


100. Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0366/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

pořídit zkráceným způsobem návrh Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, jejíž obsah je uveden v materiálu ZK-02-2018-100, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-100, ZK-02-2018-100pr01.pdf, ZK-02-2018-100pr02.pdf, ZK-02-2018-100pr03.pdf


101. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0367/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2018-101, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2018-101, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2018-101, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-101, ZK-02-2018-101pr01.pdf, ZK-02-2018-101pr02.pdf, ZK-02-2018-101pr03.pdf


102. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0368/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím, svazkům obcí a právnické osobě z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 59 755 131 Kč dle materiálu ZK-02-2018-102, př. 2;
 • neposkytnout dotaci obci z kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-02-2018-102, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-102, př. 4.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-102, ZK-02-2018-102pr01.pdf, ZK-02-2018-102pr02.pdf, ZK-02-2018-102pr03.pdf, ZK-02-2018-102pr04.pdf


103. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz – odstoupení od udržitelnosti projektu

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh podání žádosti o vyčíslení vratky z důvodu odstoupení od udržitelnosti výše uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0369/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu ZK-02-2018-103;

rozhoduje

podat žádost na MŽP a SFŽP ČR o vyčíslení vratky z důvodu odstoupení od udržitelnosti projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz dle materiálu ZK-02-2018-103, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-103, ZK-02-2018-103pr01.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 104 - 109 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.


104. FOND VYSOČINY – grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018

Usnesení 0370/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

grantový program „„Investujme v sociálních službách 2018““ dle materiálu ZK-02-2018-104, př. 1;

vyslovuje

souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

jmenuje

 • řídicí výbor grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ ve složení:

ČSSD – Veronika Doležalová (HB); Petr Běhunek (JI);

KDU-ČSL – Karel Křivánek (JI); Marie Dudíková (TR);

ODS – Martina Bártová (TR); Bohuslava Jílková (JI);

KSČM - Karel Dvořák (HB); Kamil Vejvoda (ZR);

SPV – Zdeňka Marková (ZR); Eva Požárová (JI);

ANO 2011 – Pavel Řehoř (TR);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); Milan Mokrý (ZR);

 • Martina Vitovského (TR, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu „Investujme v  sociálních službách 2018“,
 • garantem grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-104, ZK-02-2018-104pr01.DOC


105. FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA 2018"

Usnesení 0371/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

grantový program „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ dle materiálu ZK-02-2018-105, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ ve složení:

ČSSD – Marie Kružíková (JI); Milan Stránský (HB);

KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR); Karel Kratochvíl (PE);

ODS – Jaroslav Makovec (PE); Rostislav Novák (TR);

KSČM – Vojtěch Zeman (PE); Monika Jordánová (JI);

SPV – Karolína Koubová (JI); Olga Zachariášová (JI);

ANO 2011 – Dana Babišová (TR); Bohumila Kobrlová (PE);

SPD + SPO - Jindřiška Doleželová (JI);

 • Františka Zítku (ZR, SPD+SPO) předsedou řídicího výboru grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“,
 • garantem grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ivu Strnadovou s právem hlasovacím a  Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-105, ZK-02-2018-105pr01.doc


106. FOND VYSOČINY – grantový program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“

Usnesení 0372/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

grantový program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“ dle materiálu ZK-02-2018-106, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor grantového programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“ ve složení:

ČSSD – Soňa Olivová (TR); Zdeněk Vraspír (ZR);

KDU-ČSL – Antonín Bradáč (ZR); Jan Brožek (PE);

ODS – Václav Klátil (PE); Josef Nedvěd (JI);

KSČM – Jaroslav Píša (JI); Helena Novotná (PE);

SPV – Pavel Hájek (PE);

ANO 2011 – Ivana Čepičková (JI); Vlastimil Forst (ZR);

SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Tomáš Sáblík (ZR);

 • Pavla Pacala (TR, SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“,
 • garantem grantového programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor regionálního rozvoje (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-106, ZK-02-2018-106pr01.doc, ZK-02-2018-106pr02.doc


107. FOND VYSOČINY – grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2018

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Usnesení 0373/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

grantový program „INOVAČNÍ VOUCHERY 2018“ dle materiálu ZK-02-2018-107, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor grantového programu „INOVAČNÍ VOUCHERY 2018“ ve složení:

ČSSD – Vít Šimon (HB); Marie Rubišarová Medová (JI);

KDU-ČSL – David Jarolímek (JI); Petr Kesl (PE)

ODS – Václav Průša (HB); Ludmila Straková (JI);

KSČM – Helena Vrzalová (JI);

SPV – Martin Mrkos (ZR); Zdeněk Navrátil (ZR);

ANO 2011 – Dalibor Pituch (JI); Martin Kukla (PE);

SPD + SPO - Michal Suchý ml. (JI); Tomáš Sáblík (ZR);

 • Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu „INOVAČNÍ VOUCHERY 2018“,
 • garantem grantového programu „INOVAČNÍ VOUCHERY 2018“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-107, ZK-02-2018-107pr01.doc, ZK-02-2018-107pr02.doc


108. FOND VYSOČINY – grantový program „ROZVOJ VESNICE 2018“

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Usnesení 0374/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

grantový program „ROZVOJ VESNICE 2018“ dle materiálu ZK-02-2018-108, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2018“ ve složení:

ČSSD – Karel Musílek (HB);

KDU-ČSL – Tomáš Kučera (ZR); Blanka Mátlová (JI);

ODS – Petra Trnková (HB); Jiří Hormandl (PE);

KSČM – Stanislav Šmíd (JI); Zdeněk Semorád (PE);

SPV – Josef Březka (ZR); Zdeněk Jirsa (JI);

ANO 2011 - František Smažil (ZR); František Novák (PE);

SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Tomáš Sáblík (ZR);

 • Pavlu Kučerovou (PE, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2018“,
 • garantem grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2018“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor regionálního rozvoje (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-108, ZK-02-2018-108pr01.doc


109. FOND VYSOČINY – grantový program ODPADY 2018

Usnesení 0375/02/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

grantový program „ODPADY 2018“ dle materiálu ZK-02-2018-109, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor grantového programu „ODPADY 2018“ ve složení:

ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR); Jaroslav Bártl (JI);

KDU-ČSL – Zdeněk Mikeš (PE)

ODS – Jakub John (TR); Martin Kamarád (HB);

KSČM – Lenka Vytisková (PE); Jan Zimmermann (HB);

SPV – Martin Malina (PE); Věra Bartuňková (TR);

ANO 2011 – Radek Kourek (JI); Ludmila Řezníčková (ZR);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); František Zítka (ZR);

 • Josefa Homolku (ZR, KDU - ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu „ODPADY 2018“,
 • garantem grantového programu „ODPADY 2018“ odbor životního prostředí a  zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou  s právem hlasovacím a Ing. Ivetu Křivánkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2018-109, ZK-02-2018-109pr01.doc, ZK-02-2018-109pr02.doc


111. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 15. 5. 2018.

 

  

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

MUDr. Vít Kaňkovský                                ……...……………………………………

 

 

Marek Nevoral                                           …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2018.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2018 dne 27. 3. 2018.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 4. 4. 2018 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz