Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 02/2019 - 19. 3. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti KrÚ
4 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina"
5 Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
7 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8 „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv
10 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018
11 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
12 Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
13 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava - Humpolec“
14 Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
15 Předání pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou a v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
16 Návrh na změnu usnesení č. 0294/04/2017/ZK, výkupy pozemků v k. ú. Koroužné
17 Majetkoprávní příprava akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.“
18 Darování pozemků v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou
19 Darování pozemků v k.ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná
20 Nabytí pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice
21 Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/351 Třebíč - úprava křižovatky s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23"
22 Smlouva o budoucí darovací smlouvě - nemovitý majetek v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov
23 Darování pozemku v k. ú. Petrůvky a obci Petrůvky
24 Darování pozemku v k. ú. Pelhřimov a obci Pelhřimov
25 Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany a obci Rouchovany
26 Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
27 Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k.ú. Humpolec
28 Předání nemovitých věcí do hospodaření Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
29 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
30 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
31 Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany
32 Darování části silnice III/36037 v k.ú. Odranec a obci Věcov
33 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
34 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
35 Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
36 Návrh na změnu usnesení 355/05/2010/ZK
37 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
38 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty
40 Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019
41 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
42 Návrh na zajištění finančních prostředků na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
43 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
44 Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
47 Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
48 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
49 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
50 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
52 Aktualizace vymezení majetku ve zřizovací listině Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
53 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
54 Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
55 Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2019 Kraj Vysočina
56 Dotace na rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
57 Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
58 Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
59 Dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
60 Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
61 Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
62 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018
63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019
65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
67 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
68 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
69 Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
70 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – interaktivní prvky z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
71 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
72 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
73 Evropský region Dunaj – Vltava 2019
74 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
75 Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
76 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019
77 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
78 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "REGIONÁLNÍ KULTURA 2019"
79 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“
80 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz