Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 02/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2019 konaného dne 19. 3. 2019 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2019

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: O. Benc, L. Vichrová, T. Škaryd, P. Janoušek, J. Veleba.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do programu jednání:

80. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Zastupitelstvo návrh akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: C. Čepička, R. Fabeš.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2019
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti KrÚ
04.  Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina"
05.  Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
07.  Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08.  „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
72.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
73.  Evropský region Dunaj – Vltava 2019
74.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
75.  Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv
10.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018
11.  Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
12.  Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
13.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava - Humpolec“
14.  Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
15.  Předání pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou a v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
16.  Návrh na změnu usnesení č. 0294/04/2017/ZK, výkupy pozemků v k. ú. Koroužné
17.  Majetkoprávní příprava akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.“
18.  Darování pozemků v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou
19.  Darování pozemků v k.ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná
20.  Nabytí pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice
21.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/351 Třebíč - úprava křižovatky s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23"
22.  Smlouva o budoucí darovací smlouvě - nemovitý majetek v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov
23.  Darování pozemku v k. ú. Petrůvky a obci Petrůvky
24.  Darování pozemku v k. ú. Pelhřimov a obci Pelhřimov
25.  Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany a obci Rouchovany
26.  Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
27.  Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k.ú. Humpolec
28.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
29.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
30.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
31.  Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany
32.  Darování části silnice III/36037 v k.ú. Odranec a obci Věcov
33.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
35.  Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
36.  Návrh na změnu usnesení 355/05/2010/ZK
37.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
34.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
38.  Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty
40.  Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019
41.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
42.  Návrh na zajištění finančních prostředků na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
43.  Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
44.  Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
47.  Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
48.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
50.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
51.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
52.  Aktualizace vymezení majetku ve zřizovací listině Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
49.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
53.  Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
54.  Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
55.  Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2019 Kraj Vysočina
56.  Dotace na rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
57.  Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
58.  Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
59.  Dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
60.  Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
61.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
62.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018
63.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
64.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019
65.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
66.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
80.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
67.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
68.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
69.  Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
70.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – interaktivní prvky z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
71.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
76.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019
77.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
78.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "REGIONÁLNÍ KULTURA 2019"
79.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“
81.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0076/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0077/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Bc. Ctibora Čepičku a Mgr. Romana Fabeše ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2019.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o činnosti rady kraje.

M. Houška požádal o informace k materiálu:
- Příkazové bloky - prováděcí smlouva 2019 (RK-03-2019-18)
J. Zahradníček se zajímal o bod:
- Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci (RK-04-2019-11)
V. Kaňkovský požádal o doplňující informace k:
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů (RK-05-2019-09)
- způsob zajištění financování sociálních služeb v kraji
M. Plodík vznesl dotaz k bodům:
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019 (RK-02-2019-72) - požádal o zaslání přehledu soukromých středních škol na území kraje
- Porušení rozpočtové kázně zjištěné u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (RK-03-2019-45)
- Ukončení soudního sporu – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad (RK-04-2019-39)
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, P. Franěk, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Fialová.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0078/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-02, ZK-02-2019-02pr01.pdf, ZK-02-2019-02pr02.pdf, ZK-02-2019-02pr03.pdf, ZK-02-2019-02pr04.pdf, ZK-02-2019-02pr05.pdf, ZK-02-2019-02pr06.pdf


03. Informace o činnosti KrÚ

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o schváleném navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu na odboru životního prostředí a zemědělství a na odboru majetkovém. K předloženému materiálu obsahujícímu informace o činnosti krajského úřadu v uplynulém období otevřel rozpravu.
M. Houška vznesl dotaz:
- k projektovému řízení dopravní infrastruktury kraje
- k ukončenému projektu "Protialkoholní záchytná stanice v areálu Nemocnice Jihlava"
- k udržitelnosti projektů revitalizace parků
- k udržitelnosti projektu "Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen"
H. Vrzalová se zajímala o akci „II/351 Třebíč – most ev. č. 351 – 026“, kde bylo zahájeno stavební řízení a výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.
J. Kalina požádal o informace týkající se přípravy veřejné zakázky na dopravce v linkové dopravě.

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, V. Novotný, E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, J. Hyliš.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0079/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-03, ZK-02-2019-03pr01.xls, ZK-02-2019-03pr02.xls, ZK-02-2019-03pr03.doc


04. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina"

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělení "Záslužné medaile Kraje Vysočina" navrženým osobnostem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0080/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
uděluje

cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina osobnostem dle materiálu ZK-02-2019-04, př. 1

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-04, ZK-02-2019-04pr01.pdf


05. Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnutí o udělení "Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost" za rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0081/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit "Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost" za rok 2018 dle materiálu ZK-02-2019-05, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (15. 4. 2019)

termín: 15. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-05, ZK-02-2019-05pr01.xls, ZK-02-2019-05pr02.pdf


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0082/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2019-06, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-06, ZK-02-2019-06pr01.doc, ZK-02-2019-06pr02.doc, ZK-02-2019-06pr03.doc


07. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí SH ČMS – Krajského sdružení hasičů kraje Vysočina o poskytnutí dotace za účelem podpory činnosti organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0083/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 200 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-07, ZK-02-2019-07pr01.pdf, ZK-02-2019-07pr02.pdf, ZK-02-2019-07pr03.pdf


08. „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika

J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0084/02/2019/ZK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-08, ZK-02-2019-08pr01.pdf, ZK-02-2019-08pr02.pdf


72. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ subjektům.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0085/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-72, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-72, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-72, ZK-02-2019-72pr01.pdf, ZK-02-2019-72pr02.pdf


73. Evropský region Dunaj – Vltava 2019

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotaci na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0086/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“ dle materiálu ZK-02-2019-73, př. 2.
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-73, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-73, ZK-02-2019-73pr01.pdf, ZK-02-2019-73pr02.doc, ZK-02-2019-73pr03.doc, ZK-02-2019-73pr04.docx


74. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace na realizaci shora uvedeného projektu Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina. 
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0087/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-74, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-74, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-74, ZK-02-2019-74pr01.pdf, ZK-02-2019-74pr02.doc, ZK-02-2019-74pr03.pdf


75. Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

P. Pacal podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0088/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
 • spolufinancování projektu maximálně ve výši dle materiálu ZK-02-2019-75, př. 3;
bere na vědomí

rizika uvedená v materiálu ZK-02-2019-75, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-75, ZK-02-2019-75pr01.pdf, ZK-02-2019-75pr02.pdf, ZK-02-2019-75pr03.doc, ZK-02-2019-75pr04.docx


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0089/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ dle materiálu ZK-02-2019-09, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor zdravotnictví (19. 3. 2019), Odbor ekonomický (19. 3. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-09, ZK-02-2019-09pr01.pdf, ZK-02-2019-09pr02.pdf, ZK-02-2019-09pr03.docx


10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za rok 2018.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0090/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018 dle materiálu ZK-02-2019-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-10, ZK-02-2019-10pr01.xlsx


11. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k upravené příloze předloženého návrhu rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2018.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0091/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-11, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-11, ZK-02-2019-11pr01.xls


12. Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0092/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-12, ZK-02-2019-12pr01.pdf, ZK-02-2019-12pr02.pdf, ZK-02-2019-12pr03.pdf, ZK-02-2019-12pr04.pdf, ZK-02-2019-12pr05.pdf, ZK-02-2019-12pr06.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 13 - 33, 35 - 37 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


13. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava - Humpolec“

Usnesení 0093/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. 2342/13 o výměře 75 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2342/14 o výměře 69 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2414/10 o výměře 1025 m2 oddělený z par. č. 2414/2, všechny dle geometrického plánu č. 4007-117/2018, pozemek par. č. 2355/2 o výměře 967 m2 oddělený z par. č. 2355, pozemek par. č. 2388/4 o výměře 1305 m2 oddělený z par. č. 2388/1, pozemek par. č. 2420/2 o výměře 60 m2 oddělený z par. č. 2420, pozemek par. č. 2421/6 o výměře 7066 m2 oddělený z par. č. 2421/6, pozemek par. č. 2421/72 o výměře 515 m2 oddělený z par. č. 2421/6, všechny dle geometrického plánu č. 4006-117/2018, vše v katastrálním území Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemek par. č. 2421/74 o výměře 962 m2 oddělený z par. č.  2421/2 a pozemek par. č. 2421/75 o výměře 89 m2 oddělený z par. č. 2421/2, oba dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 v katastrálním území Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje

Dodatek č. 1821 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-13, ZK-02-2019-13pr01.doc


14. Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice

Usnesení 0094/02/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-14, ZK-02-2019-14pr01.pdf


15. Předání pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou a v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

Usnesení 0095/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1822 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-15, ZK-02-2019-15pr01.doc


16. Návrh na změnu usnesení č. 0294/04/2017/ZK, výkupy pozemků v k. ú. Koroužné

Usnesení 0096/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0294/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že materiál ZK-04-2017-62, př. 2, se nahrazuje materiálem ZK-02-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-16, ZK-02-2019-16pr01.xls, ZK-02-2019-16pr02.pdf, ZK-02-2019-16pr03.pdf


17. Majetkoprávní příprava akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.“

Usnesení 0097/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2019-17, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-17, ZK-02-2019-17pr01.xls, ZK-02-2019-17pr02.pdf, ZK-02-2019-17pr03.pdf


18. Darování pozemků v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou

Usnesení 0098/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. st. 44 o výměře 8 m2 a par. č. st. 45 o výměře 1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 104-660/2018 z pozemku par. č. 364 v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

schvaluje

Dodatek č. 1823 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-18, ZK-02-2019-18pr01.doc, ZK-02-2019-18pr02.pdf


19. Darování pozemků v k.ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná

Usnesení 0099/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1136/17 o výměře 2 m2 a par. č. 1136/20 o výměře 70 m2, oddělené geometrickým plánem č. 186-78/2018 z pozemku par. č. 1136/3 v k. ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;

schvaluje

Dodatek č. 1824 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-19, ZK-02-2019-19pr01.doc, ZK-02-2019-19pr02.pdf


20. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice

Usnesení 0100/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č.  2099/10 o  výměře 249 m2, par. č.  2099/11 o výměře  189 m2 a par. č. 2136/5 o výměře 1197 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-02-2019-20, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 1825 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-20, ZK-02-2019-20pr01.docx, ZK-02-2019-20pr02.doc


21. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/351 Třebíč - úprava křižovatky s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23"

Usnesení 0101/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-02-2019-21, př. 1 z vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-02-2019-21, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629;
schvaluje

dodatek č. 1826 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-21, př. 3.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje (19. 3. 2019), Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-21, ZK-02-2019-21pr01.doc, ZK-02-2019-21pr02.doc, ZK-02-2019-21pr03.doc, ZK-02-2019-21pr04.pdf, ZK-02-2019-21pr05.pdf


22. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - nemovitý majetek v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov

Usnesení 0102/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Křižanov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést darem část tělesa pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a  příslušenstvím a pozemek KN par. č. 419/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 118 m2, v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov a městys Křižanov se zaváže  tuto část pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím  a pozemek KN par. č. 419/15 přijmout do svého vlastnictví.

si vyhrazuje

v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - silnice č.  III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-22, ZK-02-2019-22pr01.pdf, ZK-02-2019-22pr02.pdf


23. Darování pozemku v k. ú. Petrůvky a obci Petrůvky

Usnesení 0103/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 5256/2 o výměře 16 m2 v k. ú Petrůvky, oddělený geometrickým plánem číslo 282-198/2018, PGP-1731/2018-710  z pozemku KN par. č. 5256 v k. ú. a obci Petrůvky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrůvky;

schvaluje

Dodatek č. 1827 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-23, ZK-02-2019-23pr01.pdf, ZK-02-2019-23pr02.doc


24. Darování pozemku v k. ú. Pelhřimov a obci Pelhřimov

Usnesení 0104/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 3462/33, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 4894-269/2018, PGP-1308/2018-304 z pozemku KN par. č. 3462/1 v k. ú. a obci Pelhřimov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

Dodatek č. 1828 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-24, ZK-02-2019-24pr01.pdf, ZK-02-2019-24pr02.doc


25. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany a obci Rouchovany

Usnesení 0105/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Úprava autobusové zastávky  Rouchovany“ převést darem část pozemku KN par. č. 1115/1 v  k. ú. Rouchovany a  obci Rouchovany, zastavěnou upravenou autobusovou zastávkou, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-25, ZK-02-2019-25pr01.pdf


26. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě

Usnesení 0106/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“ převést darem část pozemku KN par. č. 3 v  k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěnou upravenou návsí a  chodníky, do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě a  obec Nová Ves u  Nového Města na Moravě se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-26, ZK-02-2019-26pr01.pdf


27. Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k.ú. Humpolec

Usnesení 0107/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 28 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, dle materiálu ZK-02-2019-27, př. 1
 • Dodatek č. 32 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-02-2019-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-27, ZK-02-2019-27pr01.doc, ZK-02-2019-27pr02.doc, ZK-02-2019-27pr03.pdf


28. Předání nemovitých věcí do hospodaření Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 0108/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-28, ZK-02-2019-28pr01.pdf, ZK-02-2019-28pr02.doc


29. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0109/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1829 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-29, ZK-02-2019-29pr01.doc


30. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 0110/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2019-30, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-30, ZK-02-2019-30pr01.xls


31. Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany

Usnesení 0111/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Rouchovany souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku par. č. 1529/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 63 m2 v k. ú. Heřmanice u  Rouchovan a obci Rouchovany ve prospěch Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-31, př.  1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-31, ZK-02-2019-31pr01.doc, ZK-02-2019-31pr02.pdf


32. Darování části silnice III/36037 v k.ú. Odranec a obci Věcov

Usnesení 0112/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/36037 v rozsahu km 1,530 - 1,972, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;

schvaluje

Dodatek č. 1830 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2019-32, př. 1.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/36037 v rozsahu km 1,530 - 1,972, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-32, ZK-02-2019-32pr01.doc


33. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

Usnesení 0113/02/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-33


35. Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0114/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1831 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-35, ZK-02-2019-35pr01.doc


36. Návrh na změnu usnesení 355/05/2010/ZK

Usnesení 0115/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 355/05/2010/ZK tak, že se text:

 • "Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 552/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 552/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 602 m2, par. č. 552/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 552/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2, par. č. 552/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 44 m2, par. č. 552/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, par. č. 571/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 530 m2 a par. č. 571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, vše v k. ú. a obci Lesonice, dle geometrického plánu č. 218-7503/2009 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice"

se nahrazuje textem:

 • "Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice pozemky par. č.  552/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 552/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 462 m2, par. č. 552/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 552/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2, par. č. 552/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2, par. č. 552/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, par. č. 571/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 418 m2 a par. č. 571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 90 m2, vše v k. ú. a obci Lesonice"
schvaluje

Dodatek č. 1832 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-36, ZK-02-2019-36pr01.pdf, ZK-02-2019-36pr02.doc


37. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0116/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2019-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-37, ZK-02-2019-37pr01.xls


34. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedené Zásady. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0117/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-34, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 4. 2019)

termín: 1. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-34, ZK-02-2019-34pr01.doc, ZK-02-2019-34pr02.doc, ZK-02-2019-34pr03.pdf, ZK-02-2019-34pr04.pdf


38. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci dané akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0118/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" dle materiálu ZK-02-2019-38, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-38, ZK-02-2019-38pr01.docx


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0119/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2018/2019, na opravy silnic po zimní sezoně a na realizaci investičních akcí mostů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 50 000 000 Kč, z toho:
  • na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2018/2019, částka 20 000 000 Kč;
  • na zajištění oprav po zimě dle seznamu ZK-02-2019-39, př. 2, částka 30 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 100 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu ZK-02-2019-39, př. 4;
 • převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty určené na financování projektů „II/406 Dvorce - Telč, 1 stavba“- a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“ s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-39, ZK-02-2019-39pr01.pdf, ZK-02-2019-39pr02.pdf, ZK-02-2019-39pr03.pdf, ZK-02-2019-39pr04.pdf


40. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci KČT, oblast Vysočina, na obnovu a údržbu značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0120/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 370 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-40, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-40, ZK-02-2019-40pr01.pdf, ZK-02-2019-40pr02.pdf


41. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci z programu "Postupové přehlídky v kultuře 2019" žadateli. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0121/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-02-2019-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-41, ZK-02-2019-41pr01.pdf, ZK-02-2019-41pr02.pdf, ZK-02-2019-41pr03.pdf


42. Návrh na zajištění finančních prostředků na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení

J. Fischerová sdělila zastupitelstvu kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0122/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

závazek Kraje Vysočina na zabezpečení finančního krytí veřejných zakázek Krajské knihovny Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny, a to formou poskytnutí mimořádných finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Kultura pro rok 2020 Krajské knihovně Vysočiny ve výši do 28 400 000 Kč.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-42


43. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

J. Fischerová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0123/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
uděluje

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-43


Předsedající přednesl návrh schválit body 44 - 48, 50 - 52 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


44. Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

 

Usnesení 0124/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 12  000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12  000 000 Kč na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-44, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-44, ZK-02-2019-44pr01.doc

 


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019

 

Usnesení 0125/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 4;

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-45, ZK-02-2019-45pr01.doc, ZK-02-2019-45pr02.doc, ZK-02-2019-45pr03.doc, ZK-02-2019-45pr04.doc


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019

 

Usnesení 0126/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 3;

- Městu Pehřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 4;

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-46, ZK-02-2019-46pr01.doc, ZK-02-2019-46pr02.doc, ZK-02-2019-46pr03.doc, ZK-02-2019-46pr04.doc


47. Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

 

Usnesení 0127/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu ZK-02-2019-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-47, ZK-02-2019-47pr01.doc


48. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

 

Usnesení 0128/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-48, ZK-02-2019-48pr01.pdf, ZK-02-2019-48pr02.pdf, ZK-02-2019-48pr03.pdf


50. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

 

Usnesení 0129/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-50, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-50, ZK-02-2019-50pr01.pdf, ZK-02-2019-50pr02.pdf, ZK-02-2019-50pr03.pdf, ZK-02-2019-50pr04.pdf


51. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0130/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-51, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-51, ZK-02-2019-51pr01.pdf, ZK-02-2019-51pr02.pdf, ZK-02-2019-51pr03.pdf


52. Aktualizace vymezení majetku ve zřizovací listině Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 0131/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2019-52, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor sociálních věcí (19. 3. 2019), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-52, ZK-02-2019-52pr01.doc


49. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Provozování domácí hospicové péče 2019“ subjektům.

V. Kaňkovský požádal o bližší informace k financování provozování domácí hospicové péče jednotlivých provozovatelů v roce 2019 a o upřesnění počtu subjektů, které mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

K dotazu se vyjádřili V. Novotný, P. Franěk, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0132/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „Provozování domácí hospicové péče 2019“ subjektům, na projekt a ve výši 14 995 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-49, ZK-02-2019-49pr01.pdf, ZK-02-2019-49pr02.pdf


53. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu

J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina.
H. Vrzalová vyjádřila ve svém vystoupení k bodu 53 negativní stanovisko klubu KSČM.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0133/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-53, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 6, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-53, ZK-02-2019-53pr01.pdf


Předsedající přednesl návrh schválit body 54 - 66, 80 v bloku.
M. Houška přednesl k bodům 63 a 66 doporučující stanovisko finančního výboru a zastupitelstvo kraje schválilo návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


54. Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Usnesení 0134/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2019-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-54, ZK-02-2019-54pr01.xls


55. Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2019 Kraj Vysočina

Usnesení 0135/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-55, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-55, ZK-02-2019-55pr01.pdf


56. Dotace na rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019

Usnesení 0136/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-02-2019-56, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-02-2019-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-56, ZK-02-2019-56pr01.xls, ZK-02-2019-56pr02.xls, ZK-02-2019-56pr03.pdf


57. Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“

Usnesení 0137/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 3 551 520 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 3 433 860 Kč na rok 2019 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-57


58. Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)

Usnesení 0138/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2019-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-58, ZK-02-2019-58pr01.xlsx


59. Dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019

Usnesení 0139/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2019-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-59, ZK-02-2019-59pr01.xls


60. Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání

Usnesení 0140/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2019-60, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-02-2019-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-60, ZK-02-2019-60pr01.xls, ZK-02-2019-60pr02.xls


61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji

Usnesení 0141/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu ZK-02-2019-61, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-61, ZK-02-2019-61pr01.doc


62. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018

Usnesení 0142/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018 dle materiálu ZK-02-2019-62, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2019-62, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-62, ZK-02-2019-62pr01.pdf, ZK-02-2019-62pr02.doc


63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.

Usnesení 0143/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 22908951 na projekt Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA dle materiálu ZK-02-2019-63, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-63, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (30. 5. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-63, ZK-02-2019-63pr01.pdf


64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019

Usnesení 0144/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 109 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 109 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání;

rozhoduje

poskytnout dary obcím v celkové výši 11 109 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu ZK-02-2019-64, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2019-64, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-64, ZK-02-2019-64pr01.pdf, ZK-02-2019-64pr02.xlsx, ZK-02-2019-64pr03.doc


65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.

Usnesení 0145/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-65, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (30. 5. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-65, ZK-02-2019-65pr01.pdf


66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené

Usnesení 0146/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
 • poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu ZK-02-2019-66, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (30. 5. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-66, ZK-02-2019-66pr01.pdf


80. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0147/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-80, ZK-02-2019-80pr01.pdf, ZK-02-2019-80pr02.pdf, ZK-02-2019-80pr03.pdf


Předsedající přednesl návrh schválit body 67 a 68  současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a  zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení současně.


67. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0148/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-67, ZK-02-2019-67pr01.pdf, ZK-02-2019-67pr02.pdf, ZK-02-2019-67pr03.pdf, ZK-02-2019-67pr04.pdf, ZK-02-2019-67pr05.pdf


68. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

 

Usnesení 0149/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-68, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-68, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-68, ZK-02-2019-68pr01.pdf, ZK-02-2019-68pr02.pdf, ZK-02-2019-68pr03.pdf, ZK-02-2019-68pr04.pdf


69. Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0150/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ01942.0018 dle materiálu ZK-02-2019-69, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-69, ZK-02-2019-69pr01.pdf, ZK-02-2019-69pr02.pdf, ZK-02-2019-69pr03.doc


70. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – interaktivní prvky z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0151/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura dle materiálů ZK-02-2019-70, př. 1, ZK-02-2019-70, př. 2 a ZK-02-2019-70, př. 3;

rozhoduje

o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura dle materiálů ZK-02-2019-70, př. 1, ZK-02-2019-70, př. 2 a ZK-02-2019-70, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-70, ZK-02-2019-70pr01.pdf, ZK-02-2019-70pr02.pdf, ZK-02-2019-70pr03.pdf


71. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Místní agenda 21 a zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019 subjektům.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0152/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-71, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-71, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-71, ZK-02-2019-71pr01.pdf, ZK-02-2019-71pr02.pdf, ZK-02-2019-71pr03.pdf


Předsedající přednesl návrh schválit body 76 až 79 v bloku. K bodům 76, 78, 79, byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů programů. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019

 

Usnesení 0153/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-76, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ ve složení:

ČSSD - Dagmar Nejedlá (ZR), Vladimír Černý (TR);

KDU-ČSL – Pavel Janoušek (ZR); Jana Houšková (PE);

ODS – Václav Klátil (PE);

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Jaroslav Píša (JI);

SPV – Pavel Pacal (TR); Zdeněk Navrátil (ZR);

ANO 2011 - Ivana Čepičková (JI); František Smažil (ZR);

SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Miroslav Bašta (TR);

 • Josefa Nedvěda (JI, ODS) předsedou řídicího výboru Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“,
 • garantem Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-76, ZK-02-2019-76pr01.doc


77. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019

Usnesení 0154/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-77, ZK-02-2019-77pr01.docx


78. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "REGIONÁLNÍ KULTURA 2019"

Usnesení 0155/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-78, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ ve složení:

ČSSD - Antonín Daněk (PE), Marie Kružíková (JI);  

KDU-ČSL – Kateřina Slavětínská (JI); Jaroslav Hrubý (TR);

ODS – Olga Fialová (HB); Josef Jelínek (ZR);

KSČM – Monika Jordánová (JI); Lenka Vytisková (PE);

SPV – Lenka Mikletičová (JI); Eva Požárová (JI);

ANO 2011 - Ivana Michálková (TR);

SPD + SPO - Michal Suchý ml. (JI); Petr Bašta (TR);

 • Evu Šimečkovou (ZR, ANO 2011) předsedkyní řídicího výboru Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“;
 • garantem Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu a zástupcem garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-78, ZK-02-2019-78pr01.doc


79. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“

Usnesení 0156/02/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-79, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ ve složení:

ČSSD - Pavla Kučerová (ZR), Petr Běhunek (JI);  

KDU-ČSL – Pavla Krejzlová (ZR); Pavel Pípal (PE);
ODS – Hana Fexová (JI); Jiří Hormandl (PE);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR); Milan Plodík (HB);

SPV - Pavel Hájek (PE);

ANO 2011 - Pavel Franěk (TR); Jaroslav Drahoš (JI);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); František Zítka (ZR);

 • Zdeňku Markovou (ZR, SPV) předsedkyní řídicího výboru Programu „INVESTUJME V  SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“,
 • garantem Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2019-79, ZK-02-2019-79pr01.doc


81. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 14. 5. 2019.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina


 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Bc. Ctibor Čepička     ……...……………………………………

 

 

 Mgr. Roman Fabeš         …..………………………………….……

 

  

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2019.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2019 dne 19. 3. 2019.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 22. 3. 2019 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz