Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 02/2020 - 17. 3. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti KrÚ
4 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
5 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
6 Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7 Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9 Dotace na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
11 Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů
13 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019
14 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019
15 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dopravně stavebních akcích realizovaných KSÚSV
16 Uzavření darovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod - majetkoprávní vypořádání pozemků po realizovaných stavebních akcích KSÚSV a pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
17 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Herálec na Moravě
18 Prodej pozemku v k. ú. a obci Ovesná Lhota
19 Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba.
20 Prodej pozemků v k. ú. Sudice u Náměště nad Oslavou a obci Sudice
21 Prodej pozemků v k. ú., a obci Želetava
22 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
23 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
24 Koupě pozemku v k.ú. Ledeč nad Sázavou
25 Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření
26 Vzájemné darování pozemků a zřízení služebnosti v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
27 Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. Kožlí
28 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
29 Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov
30 Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
31 Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Zastávky veřejné dopravy, ulice Hradební, Jihlava"
32 Darování pozemku v k. ú. Brtnice, obec Brtnice
33 Návrh na uzavření darovací smlouvy a smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Okrouhlička, obec Okrouhlička
34 Dodatek ke Zřizovací listině - Domov ve Zboží, příspěvková organizace
35 Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
36 Koupě pozemku v k. ú. České Křižánky
37 Darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
38 Prodej nemovitých věcí v obci a k.ú. Třešť
39 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
40 Změna usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019
41 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
42 Užívání pozemků v k.ú. Polná
43 Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
44 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02735.0001
45 Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
46 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice“
47 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihomoravským krajem
48 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
49 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
50 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
51 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
52 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
53 Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
54 Návrh na poskytnutí dotace organizaci Vrátka, z.s. - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
55 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
56 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019
57 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020
58 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
59 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
63 Převod vzdělávací části činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391
64 Řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice
65 Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
66 Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko
67 Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2020 Kraj Vysočina
68 Posouzení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Anglické gramatické hry pro studenty středních škol Kraje Vysočina
69 Řešení prostorových podmínek Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
70 Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
71 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
72 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
73 Příprava projektů na podporu biodiverzity a zajištění příznivého stavu předmětu ochrany do Operačního programu Životní prostředí včetně financování jejich přípravy - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
74 Projekt DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
75 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
76 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
77 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
78 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
79 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020
80 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020
81 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020
82 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020
83 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2019
84 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií koronaviru
85 Dotační program vyhlášený ministerstvem dopravy na boj proti COVID-19

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz