Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 02/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2020 konaného dne 17. 3. 2020 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 38 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 17. 3. 2020;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2020

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 38 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Kukla, R. Chloupek, Z. Geist, L. Vichrová, P. Švec, K. Vejvoda, J. Veleba.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:

84. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií koronaviru;

85. Dotační program vyhlášený ministerstvem dopravy na boj proti COVID-19.

Dále předsedající navrhl zastupitelům kraje vyřadit body 02. Zpráva o činnosti rady kraje a 03. Informace o činnosti krajského úřadu z programu jednání a projednat je na příštím zasedání zastupitelstva kraje dne 12.  5.  2020.

Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Ivana Mojžyšková a Ing. Jiří Pokorný.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2020
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti KrÚ
04.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
05.  Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
06.  Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07.  Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08.  Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09.  Dotace na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
11.  Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019
84.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií koronaviru
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů
13.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019
14.  Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019
15.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dopravně stavebních akcích realizovaných KSÚSV
16.  Uzavření darovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod - majetkoprávní vypořádání pozemků po realizovaných stavebních akcích KSÚSV a pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
17.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Herálec na Moravě
18.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Ovesná Lhota
19.  Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba.
20.  Prodej pozemků v k. ú. Sudice u Náměště nad Oslavou a obci Sudice
21.  Prodej pozemků v k. ú., a obci Želetava
22.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
23.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
24.  Koupě pozemku v k.ú. Ledeč nad Sázavou
26.  Vzájemné darování pozemků a zřízení služebnosti v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
27.  Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. Kožlí
28.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
29.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov
30.  Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
31.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Zastávky veřejné dopravy, ulice Hradební, Jihlava"
32.  Darování pozemku v k. ú. Brtnice, obec Brtnice
33.  Návrh na uzavření darovací smlouvy a smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Okrouhlička, obec Okrouhlička
34.  Dodatek ke Zřizovací listině - Domov ve Zboží, příspěvková organizace
35.  Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
36.  Koupě pozemku v k. ú. České Křižánky
37.  Darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
38.  Prodej nemovitých věcí v obci a k.ú. Třešť
39.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
40.  Změna usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019
41.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
43.  Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
25.  Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření
42.  Užívání pozemků v k.ú. Polná
44.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02735.0001
45.  Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
46.  Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice“
47.  Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihomoravským krajem
48.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
85.  Dotační program vyhlášený ministerstvem dopravy na boj proti COVID-19
49.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
50.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
51.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
52.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
54.  Návrh na poskytnutí dotace organizaci Vrátka, z.s. - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
55.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
53.  Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
56.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019
57.  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020
58.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
59.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
62.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
63.  Převod vzdělávací části činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391
65.  Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
66.  Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko
67.  Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2020 Kraj Vysočina
68.  Posouzení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Anglické gramatické hry pro studenty středních škol Kraje Vysočina
69.  Řešení prostorových podmínek Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
64.  Řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice
70.  Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
71.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
72.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
73.  Příprava projektů na podporu biodiverzity a zajištění příznivého stavu předmětu ochrany do Operačního programu Životní prostředí včetně financování jejich přípravy - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
74.  Projekt DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
75.  Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
76.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
77.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
78.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
79.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020
80.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020
81.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020
82.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020
83.  Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2019
86.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0077/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0078/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Ivanu Mojžyškovou a Ing. Jiřího Pokorného ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2020.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-02, ZK-02-2020-02pr01.pdf, ZK-02-2020-02pr02.pdf, ZK-02-2020-02pr03.pdf, ZK-02-2020-02pr04.pdf


03. Informace o činnosti KrÚ

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-03, ZK-02-2020-03pr01.xls, ZK-02-2020-03pr02.xls, ZK-02-2020-03pr03.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 04 - 11 v bloku. M. Houška přednesl k bodům 07 a 09 doporučující stanovisko finančního výboru. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


04. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0079/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (25. 2. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-04, ZK-02-2020-04pr01.pdf, ZK-02-2020-04pr02.pdf, ZK-02-2020-04pr03.pdf, ZK-02-2020-04pr04.pdf, ZK-02-2020-04pr05.pdf


05. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“

Usnesení 0080/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 6. 2020)

termín: 15. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-05, ZK-02-2020-05pr01.pdf


06. Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 0081/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 4 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-06, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-06, ZK-02-2020-06pr01.pdf, ZK-02-2020-06pr02.pdf, ZK-02-2020-06pr03.pdf


07. Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 0082/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar obci Rohozná, Rohozná 113, 588 44 Rohozná, IČ: 00286516, ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-07, ZK-02-2020-07pr01.pdf, ZK-02-2020-07pr02.doc


08. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 0083/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-08, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-08, ZK-02-2020-08pr01.pdf, ZK-02-2020-08pr02.pdf


09. Dotace na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 0084/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Pavlov v celkové výši 2 368 291 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu ZK-02-2020-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2020-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 368 291 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 368 291 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-09, ZK-02-2020-09pr01.pdf, ZK-02-2020-09pr02.pdf


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

Usnesení 0085/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2020-10, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-10, ZK-02-2020-10pr01.doc, ZK-02-2020-10pr02.doc, ZK-02-2020-10pr03.doc


11. Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019

Usnesení 0086/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 dle materiálu ZK-02-2020-11, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (6. 4. 2020)

termín: 6. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-11, ZK-02-2020-11pr01.xls, ZK-02-2020-11pr02.pdf


84. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií koronaviru

J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0087/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 50 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 50 000 000 Kč na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-84


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů

V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0088/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2020 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 40 107 503,48 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a  o částku 8 175 016,79 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení těchto částek do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor zdravotnictví (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-12


13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden – prosinec 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0089/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019 dle materiálu ZK-02-2020-13, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-13, ZK-02-2020-13pr01.xlsx


14. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019

J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh schválit rozdělení části disponibilního zůstatku z roku 2019 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0090/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČO 26217350 ve výši 800 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 2;
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 1 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 3;
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 4;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část České republice – Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 5 400 000 Kč na realizaci projektu „Zajištění uskladnění odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované orgány státní správy a samosprávy. Pohonné hmoty pro vyhlášené krizové stavy související s dlouhotrvajícími výpadky elektrické energie na území Kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 5;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 00404454 ve výši 795 200 Kč na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 6.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-14, ZK-02-2020-14pr01.xls, ZK-02-2020-14pr02.pdf, ZK-02-2020-14pr03.pdf, ZK-02-2020-14pr04.pdf, ZK-02-2020-14pr05.pdf, ZK-02-2020-14pr06.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 15 – 24, 26 - 41, 43 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


15. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dopravně stavebních akcích realizovaných KSÚSV

Usnesení 0091/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Perknov, Hurtova Lhota a Modlíkov u Přibyslavi v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-15, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 125 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 1977 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-15, ZK-02-2020-15pr01.xls, ZK-02-2020-15pr02.doc


16. Uzavření darovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod - majetkoprávní vypořádání pozemků po realizovaných stavebních akcích KSÚSV a pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0092/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky z vlastnictví města Havlíčkův Brod v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-16, př. 1 v k. ú. Perknov a Březinka u Havlíčkova Brodu;

schvaluje

Dodatek č. 1978 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-16, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-16, ZK-02-2020-16pr01.xls, ZK-02-2020-16pr02.pdf, ZK-02-2020-16pr03.pdf, ZK-02-2020-16pr04.pdf, ZK-02-2020-16pr05.doc


17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Herálec na Moravě

Usnesení 0093/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Herálec na Moravě a obci Herálec v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-17, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Herálec na Moravě a obci Herálec v rozsahu materiálu ZK-02-2020-17, př. 2 z vlastnictví obce Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1979 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-17, př. 4;
 • Dodatek č. 1980 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-17, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-17, ZK-02-2020-17pr01.xls, ZK-02-2020-17pr02.xls, ZK-02-2020-17pr03.pdf, ZK-02-2020-17pr04.doc, ZK-02-2020-17pr05.doc


18. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ovesná Lhota

Usnesení 0094/02/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-18, ZK-02-2020-18pr01.doc, ZK-02-2020-18pr02.pdf, ZK-02-2020-18pr03.pdf


19. Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba.

Usnesení 0095/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-02-2020-19, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-19, ZK-02-2020-19pr01.xls


20. Prodej pozemků v k. ú. Sudice u Náměště nad Oslavou a obci Sudice

Usnesení 0096/02/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-20, ZK-02-2020-20pr01.doc, ZK-02-2020-20pr02.pdf


21. Prodej pozemků v k. ú., a obci Želetava

Usnesení 0097/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemky par. č. 3392/3 o výměře 771 m2 a par. č. 1467/18 o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Želetava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ZEMAD s. r. o., se sídlem Podolí 320, 675 26 Želetava, za kupní cenu ve výši 67 110 Kč. Kupující dále uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 800 Kč;

schvaluje

Dodatek č. 1983 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-21, ZK-02-2020-21pr01.doc, ZK-02-2020-21pr02.pdf


22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0098/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2020-22, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-22, ZK-02-2020-22pr01.xls


23. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Usnesení 0099/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2444/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu ZK-02-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-23, ZK-02-2020-23pr01.pdf, ZK-02-2020-23pr02.pdf


24. Koupě pozemku v k.ú. Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0100/02/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-24, ZK-02-2020-24pr01.doc, ZK-02-2020-24pr02.pdf


26. Vzájemné darování pozemků a zřízení služebnosti v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0101/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích pravomoc uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby vodovodu na pozemcích par. č. 2273/15, par. č. 2273/16, par. č. 876/6 a par. č. 875/12 ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 2430-863/2019 a zřízení služebnosti umístění a provozování stavby kanalizace na pozemku par. č. 875/3 ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 podle geometrického plánu č.  2430-863/2019, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou;

rozhoduje

 • uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby vodovodu na pozemcích par. č. 2273/15, par. č. 2273/16, par. č. 876/6 a par. č. 875/12 ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 2430-863/2019 a zřízení služebnosti umístění a provozování stavby kanalizace na pozemku par. č. 875/3 ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 podle geometrického plánu č. 2430-863/2019, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou;
 • převést darem pozemek par. č. 875/12 o výměře 27 m2, oddělený z pozemku par. č. 875/1, pozemek par. č. 876/6 o výměře 7 m2, oddělený z pozemku par. č. 876/3 a pozemek par. č. 876/7 o výměře 2 m2, oddělený z pozemku par. č. 876/2 dle geometrického plánu č. 2430-863/2019, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. 875/9 o výměře 100 m2, oddělený z pozemku par. č. 875/3 podle geometrického plánu č. 2430-863/2019 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2020-26, př. 2;
 • Dodatek č. 29 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-26, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-26, ZK-02-2020-26pr01.xlsx, ZK-02-2020-26pr02.doc, ZK-02-2020-26pr03.docx, ZK-02-2020-26pr04.pdf


27. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. Kožlí

Usnesení 0102/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/13018 a budoucí darovací smlouvy na nabytí místní komunikace v k.ú. a obci Kožlí;

rozhoduje

 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Kožlí, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/13018 postavené na částech pozemků dle materiálu ZK-02-2020-27, př. 1 včetně součástí a příslušenství a dílů pozemků dle materiálu ZK-02-2020-27, př. 1 oddělených dle geometrického plánu č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi obcí Kožlí, jako budoucím dárcem a Krajem Vysočina, jako budoucím obdarovaným na přijetí části místní komunikace postavené na částech pozemků dle materiálu ZK-02-2020-27, př. 2 včetně součástí a příslušenství a dílů pozemků dle materiálu ZK-02-2020-27, př. 2 oddělených dle geometrického plánu č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-27, ZK-02-2020-27pr01.xlsx, ZK-02-2020-27pr02.xlsx, ZK-02-2020-27pr03.pdf


28. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0103/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 1985 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-28, př. 1;
 • Dodatek č. 1986 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020), Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-28, ZK-02-2020-28pr01.doc, ZK-02-2020-28pr02.doc


29. Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov

Usnesení 0104/02/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-29, ZK-02-2020-29pr01.pdf, ZK-02-2020-29pr02.doc


30. Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč

Usnesení 0105/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 984/13, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316 m2 v k. ú. a obec Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-30, ZK-02-2020-30pr01.pdf


31. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Zastávky veřejné dopravy, ulice Hradební, Jihlava"

Usnesení 0106/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-31, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 7595-38/2019 z pozemků par. č. 2409, par. č. 2410/1, par. č. 2420 v k. ú. Jihlava, z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1988 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-31, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-31, ZK-02-2020-31pr01.xls, ZK-02-2020-31pr02.pdf, ZK-02-2020-31pr03.doc


32. Darování pozemku v k. ú. Brtnice, obec Brtnice

Usnesení 0107/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v k. ú. Brtnice v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-32, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1331-45952/2019 z pozemku KN par. č. 2094/1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;

schvaluje

Dodatek č. 1989 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-32, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-32, ZK-02-2020-32pr01.xls, ZK-02-2020-32pr02.pdf, ZK-02-2020-32pr03.doc


33. Návrh na uzavření darovací smlouvy a smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Okrouhlička, obec Okrouhlička

Usnesení 0108/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 1558/1 v k. ú. Okrouhlička v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlička;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po vyhotovení geometrického plánu převést darem část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 1, do vlastnictví obce Okrouhlička a obec Okrouhlička se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví;

schvaluje

Dodatek č. 1990 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-33, ZK-02-2020-33pr01.xls, ZK-02-2020-33pr02.pdf, ZK-02-2020-33pr03.docx, ZK-02-2020-33pr04.doc


34. Dodatek ke Zřizovací listině - Domov ve Zboží, příspěvková organizace

Usnesení 0109/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 5. 2020)

termín: 1. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-34, ZK-02-2020-34pr01.doc, ZK-02-2020-34pr02.pdf, ZK-02-2020-34pr03.pdf


35. Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

Usnesení 0110/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-35, ZK-02-2020-35pr01.doc


36. Koupě pozemku v k. ú. České Křižánky

Usnesení 0111/02/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-36, ZK-02-2020-36pr01.doc, ZK-02-2020-36pr02.pdf


37. Darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany

Usnesení 0112/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-37, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 753-84/2019 z pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;

schvaluje

Dodatek č. 1992 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-37, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-37, ZK-02-2020-37pr01.xls, ZK-02-2020-37pr02.pdf, ZK-02-2020-37pr03.doc


38. Prodej nemovitých věcí v obci a k.ú. Třešť

Usnesení 0113/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést nemovitostí v obci a k.ú. Třešť, a to pozemku par.č. 446/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 1448, pozemku par.č. 446/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2, jehož součástí je jiná stavba čp. 1459, pozemku par.č. 446/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2, pozemku p.č. 446/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, stavby, jiné stavby bez čp/če postavené na pozemcích par. č. 446/7 a 446/8 včetně všech součástí a příslušenství, stavby kovové kolny umístěné na pozemku par.č. 446/5 a stavby ocelového skladu umístěného na pozemku par.č. 446/2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť za kupní cenu ve výši 3 200 000 Kč vč. DPH dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2020-38, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, dle materiálu ZK-02-2020-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-38, ZK-02-2020-38pr01.doc, ZK-02-2020-38pr02.doc


39. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0114/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů ZK-02-2020-39, př. 1 a ZK-02-2020-39, př. 2 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020), Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-39, ZK-02-2020-39pr01.xlsx, ZK-02-2020-39pr02.xlsx


40. Změna usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019

Usnesení 0115/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019 tak, že text: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu 9 375 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu obvyklou" 

se nahrazuje textem: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu 8 960 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu zjištěnou dle cenového předpisu (cena úřední)".

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-40


41. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

Usnesení 0116/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 085 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-02-2020-41, př. 2, ZK-02-2020-41, př. 3, ZK-02-2020-41, př. 4, ZK-02-2020-41, př. 5, ZK-02-2020-41, př. 6, ZK-02-2020-41, př. 7ZK-02-2020-41, př. 8;

schvaluje

 • Dodatek č. 1993 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 9;
 • Dodatek č. 1994 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 10;
 • Dodatek č. 1995 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 11;
 • Dodatek č. 1996 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 12;
 • Dodatek č. 1997 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 13;
 • Dodatek č. 1998 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 14;
 • Dodatek č. 1999 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 15.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-41, ZK-02-2020-41pr01.xlsx, ZK-02-2020-41pr02.docx, ZK-02-2020-41pr03.docx, ZK-02-2020-41pr04.docx, ZK-02-2020-41pr05.docx, ZK-02-2020-41pr06.docx, ZK-02-2020-41pr07.docx, ZK-02-2020-41pr08.docx, ZK-02-2020-41pr09.doc, ZK-02-2020-41pr10.doc, ZK-02-2020-41pr11.doc, ZK-02-2020-41pr12.doc, ZK-02-2020-41pr13.doc, ZK-02-2020-41pr14.doc, ZK-02-2020-41pr15.doc


43. Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“

Usnesení 0117/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření budoucí smlouvy darovací na převod pozemních komunikací vybudovaných v rámci stavby „II/405 Brtnice obchvat“, a to úseku silnice II/405 ve staničení km 11,655 –  km 12,680, tj. úseku od křižovatky silnic II/403 a II/405 v centru města Brtnice, po napojení na připravovaný obchvat Brtnice, včetně všech součástí a příslušenství a nově vybudované stavební objekty SO 104 Napojení Brtnice - 2 v km 3,470, SO 110 Chodník pro pěší, SO 151 Úprava napojení účelové komunikace v km 3,540-3,750, SO 203 Podchod pro pěší v km 2,560;

rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Brtnice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky par. č. 675/23, par. č. 675/24, par. č. 677/2, par. č. 677/3, par. č. 678/17, par. č. 2063/63, par. č. 2063/64, par. č. 2095/9, par. č. 2096/2, par. č. 2253/19, par. č. 2253/20, par. č. 695/54, par. č. 695/55, par. č. 2094/1, par. č. 2094/3, par. č. 2094/5, par. č. 2095/8 v katastrálním území Brtnice, dále úsek silnice II/405 ve staničení km 11,655 –  km 12,680, tj. úsek od křižovatky silnic II/403 a II/405 v centru města Brtnice, po napojení na připravovaný obchvat Brtnice, včetně všech součástí a příslušenství a nově vybudované stavební objekty SO 104 Napojení Brtnice - 2 v km 3,470, SO 110 Chodník pro pěší, SO 151 Úprava napojení účelové komunikace v km 3,540-3,750, SO 203 Podchod pro pěší v km 2,560, vybudované v rámci stavby „II/405 Brtnice obchvat“, podle materiálu ZK-02-2020-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-43, ZK-02-2020-43pr01.doc, ZK-02-2020-43pr02.pdf


25. Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření.

J. Kalina vyjádřil svůj názor k předloženému materiálu.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0118/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout peněžitý dar městysu Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, IČ: 00295451, ve výši 300 000 Kč  jako příspěvek kraje na výdaje městyse související se zajištěním pitné vody pro obyvatele bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 Sněžné;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na poskytnutí peněžitého daru.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-25, ZK-02-2020-25pr01.pdf


42. Užívání pozemků v k.ú. Polná

J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o majetkoprávním vypořádání pozemků v k. ú. Polná.

J. Kalina okomentoval svůj negativní postoj k předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0119/02/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 20. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-42, ZK-02-2020-42pr01.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 44 - 47 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


44. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02735.0001

Usnesení 0120/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02735.0001 dle materiálu ZK-02-2020-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-44, ZK-02-2020-44pr01.pdf, ZK-02-2020-44pr02.doc, ZK-02-2020-44pr03.pdf


45. Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0121/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu ZK-02-2020-45, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2020, a to do výše 180 mil. Kč;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu ZK-02-2020-45, př. 2 přednostně z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020.

schvaluje

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 60 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálů ZK-02-2020-45, př. 3 a ZK-02-2020-45, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 50 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu ZK-02-2020-45, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na kamerový systém a autorizované měření nafty dle materiálu ZK-02-2020-45, př. 4;

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-45, ZK-02-2020-45pr01.pdf, ZK-02-2020-45pr02.pdf, ZK-02-2020-45pr03.pdf, ZK-02-2020-45pr04.pdf


46. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice“

Usnesení 0122/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice" dle materiálu ZK-02-2020-46, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-46, ZK-02-2020-46pr01.docx


47. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihomoravským krajem

Usnesení 0123/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s  Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-02-2020-47, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-47, ZK-02-2020-47pr01.pdf


48. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace v rámci výše uvedeného programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0124/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s žadatelem dle materiálu ZK-02-2020-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-48, ZK-02-2020-48pr01.pdf, ZK-02-2020-48pr02.pdf, ZK-02-2020-48pr03.pdf


85. Dotační program vyhlášený ministerstvem dopravy na boj proti COVID-19

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu  administrativního rozdělení  finančních prostředků z připravovaného programu ministerstva dopravy na boj proti COVID-19. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení. 

Usnesení 0125/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o připravovaném dotačním programu ministerstvem dopravy na boj proti COVID-19.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-85

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 49 - 52, 54, 55 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


49. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0126/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-49, ZK-02-2020-49pr01.pdf, ZK-02-2020-49pr02.pdf, ZK-02-2020-49pr03.pdf


50. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0127/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-50, ZK-02-2020-50pr01.pdf, ZK-02-2020-50pr02.pdf


51. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0128/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-51, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-51, př. 5.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-51, ZK-02-2020-51pr01.pdf, ZK-02-2020-51pr02.pdf, ZK-02-2020-51pr03.pdf, ZK-02-2020-51pr04.pdf, ZK-02-2020-51pr05.pdf


52. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0129/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-52, ZK-02-2020-52pr01.pdf, ZK-02-2020-52pr02.pdf


54. Návrh na poskytnutí dotace organizaci Vrátka, z.s. - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

Usnesení 0130/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4344 – Sociální rehabilitace o částku 1 600 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 600 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci Vrátka, z.s., IČO: 22681841, ve výši 1 600 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-54, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2020-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-54, ZK-02-2020-54pr01.pdf, ZK-02-2020-54pr02.doc


55. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

Usnesení 0131/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • zařadit navýšenou kapacitu 2 lůžka sociální služby chráněné bydlení poskytovatele VOR Jihlava, z. ú. do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • před společným projednáním s požadavky podanými v roce 2020 nezařadit sociální služby a požadavky na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-55, př. 1;
 • zařadit zamítnuté návrhy na nové služby a navýšení kapacit uvedené v materiálu ZK-02-2020-55, př. 1 do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na rok 2021 bez nutnosti podání nové samostatné žádosti v případě původního rozsahu žádosti dle materiálu ZK-02-2020-55, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-55, ZK-02-2020-55pr01.xls


53. Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty.

J. Kalina vyjádřil negativní stanovisko k předloženému návrhu spolufinancování.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0132/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina ve výši 5 % celkových nákladů projektu, tj. max. 1 772 460,52 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 2, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-53, ZK-02-2020-53pr01.docx

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 56 - 63, 65 - 69 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


56. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019

Usnesení 0133/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019 dle materiálu ZK-02-2020-56, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2020-56, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-56, ZK-02-2020-56pr01.pdf, ZK-02-2020-56pr02.doc


57. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020

Usnesení 0134/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-02-2020-57, př. 1;

bere na vědomí

 • úkol C.3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-02-2020-57, př. 1;
 • opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-02-2020-57, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-57, ZK-02-2020-57pr01.pdf, ZK-02-2020-57pr02.doc


58. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0135/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-58, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-58, ZK-02-2020-58pr01.pdf, ZK-02-2020-58pr02.pdf


59. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0136/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-59, ZK-02-2020-59pr01.pdf, ZK-02-2020-59pr02.pdf, ZK-02-2020-59pr03.pdf


60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020

Usnesení 0137/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 300 000 Kč spolku SLIBY – CHYBY, z.s., se sídlem U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava, IČO: 22844325;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-60, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-60, ZK-02-2020-60pr01.pdf


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.

Usnesení 0138/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-61, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-61, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-61, ZK-02-2020-61pr01.pdf


62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2020

Usnesení 0139/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 22 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 22 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání;

rozhoduje

poskytnout dary obcím v celkové výši 11 222 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu ZK-02-2020-62, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2020-62, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-62, ZK-02-2020-62pr01.pdf, ZK-02-2020-62pr02.xlsx, ZK-02-2020-62pr03.doc


63. Převod vzdělávací části činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391

Usnesení 0140/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

záměr převést část vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, která probíhá na pracovišti Humpolec, Husova 391, na Město Humpolec dle materiálu ZK-02-2020-63.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-63, ZK-02-2020-63pr01.pdf, ZK-02-2020-63pr02.pdf, ZK-02-2020-63pr03.pdf, ZK-02-2020-63pr04.pdf


65. Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)

Usnesení 0141/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít: 

 • dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s partnerem z Francie - Lycée Hugues Libergier dle materiálu ZK-02-2020-65, př. 3;
 • dodatek č. 2 Smlouvy o partnerství s partnerem z Rakouska - Land Niederösterreich Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung dle materiálu ZK-02-2020-65, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-65, ZK-02-2020-65pr01.doc, ZK-02-2020-65pr02.doc, ZK-02-2020-65pr03.doc, ZK-02-2020-65pr04.doc


66. Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko

Usnesení 0142/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mandátní smlouvy dle vzoru v materiálu ZK-02-2020-66, př. 4.

schvaluje

zapojení Kraje Vysočina do společného projektu „Education for Sustainable Development“ Kraje Vysočina a regionů Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko dle materiálů ZK-02-2020-66, př. 1, ZK-02-2020-66, př. 2 a ZK-02-2020-66, př. 3;

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020), Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-66, ZK-02-2020-66pr01.pdf, ZK-02-2020-66pr02.pdf, ZK-02-2020-66pr03.xlsx, ZK-02-2020-66pr04.pdf, ZK-02-2020-66pr05.pdf, ZK-02-2020-66pr06.pdf, ZK-02-2020-66pr07.pdf


67. Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2020 Kraj Vysočina

Usnesení 0143/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-67, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-67, ZK-02-2020-67pr01.pdf


68. Posouzení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Anglické gramatické hry pro studenty středních škol Kraje Vysočina

Usnesení 0144/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

neposkytnout organizaci NAMASKAR, z.s., se sídlem Hrubčická 495, 798 12 Kralice na Hané, IČO: 22890475, dotaci ve výši 1 476 300 Kč na projekt Anglické gramatické hry I-VII pro 4 677 studentů a 61 středních škol Kraje Vysočina.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (25. 3. 2020)

termín: 25. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-68, ZK-02-2020-68pr01.pdf


69. Řešení prostorových podmínek Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Usnesení 0145/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • záměr převést vzdělávací činnost Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, na město Třebíč dnem 1. 1. 2023 za podmínky vytvoření prostorových předpokladů pro vzdělávání žáků v prostorách města v rekonstruované budově v areálu Cyrilometodějská 22;
 • záměr vytvořit prostorové podmínky pro vzdělávání žáků Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, v prostorách v majetku města Třebíč v rekonstruované budově v areálu Cyrilometodějská 22, dle materiálu ZK-02-2020-69;

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o budoucí Smlouvě o převzetí vzdělávací činnosti, kterou vykonává příspěvková organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a o závazcích souvisejících dle materiálu ZK-02-2020-69, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-69, ZK-02-2020-69pr01.doc, ZK-02-2020-69pr02.pdf


64. Řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice

J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh dalšího postupu při řešení neobsazené pozice ředitele/ředitelky v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice.

J. Kalina vyjádřil negativní stanovisko k předloženému návrhu řešení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0146/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • sloučit příspěvkovou organizaci Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, IČO: 70842612 s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, IČO:  48461636 dnem 1. 7. 2020 dle materiálu ZK-02-2020-64, př. 1;
 • schválit Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu ZK-02-2020-64, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-64, ZK-02-2020-64pr01.doc, ZK-02-2020-64pr02.doc, ZK-02-2020-64pr03.docx, ZK-02-2020-64pr04.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 70, 71 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


70. Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0147/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o mezinárodní spolupráci dle materiálu ZK-02-2020-70, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 3. 2020)

termín: 18. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-70, ZK-02-2020-70pr01.pdf


71. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0148/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-71, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-71, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-71, ZK-02-2020-71pr01.pdf, ZK-02-2020-71pr02.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 72 - 77 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


72. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0149/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-72, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-72, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-72, ZK-02-2020-72pr01.pdf, ZK-02-2020-72pr02.pdf, ZK-02-2020-72pr03.pdf


73. Příprava projektů na podporu biodiverzity a zajištění příznivého stavu předmětu ochrany do Operačního programu Životní prostředí včetně financování jejich přípravy - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0150/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,7 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu těchto projektů.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-73


74. Projekt DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

Usnesení 0151/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-74, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 4. 2020)

termín: 3. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-74, ZK-02-2020-74pr01.pdf, ZK-02-2020-74pr02.pdf


75. Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0152/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,66 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (2. 11. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (2. 11. 2020)

termín: 2. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-75


76. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0153/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 16 177 470 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu ZK-02-2020-76, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2020-76, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu ZK-02-2020-76, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-76, ZK-02-2020-76pr01.pdf, ZK-02-2020-76pr02.pdf, ZK-02-2020-76pr03.pdf


77. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0154/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-77, př. 1;
 • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-77, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-77, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-77, ZK-02-2020-77pr01.pdf, ZK-02-2020-77pr02.pdf, ZK-02-2020-77pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 78 až 82 v bloku. K bodům 79 - 81 byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů programů. Nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení.


78. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020

Usnesení 0155/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-78, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (25. 2. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-78, ZK-02-2020-78pr01.pdf


79. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020

Usnesení 0156/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „Regionální kultura 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-79, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Regionální kultura 2020“ ve složení:

ČSSD - Josef Komínek (ZR); Pavla Kučerová (PE);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Jaroslav Hrubý (TR);

ODS – Jaroslav Makovec (PE); Bohuslava Krpálková (JI);

KSČM – Monika Jordánová (JI); Pavel Hodáč (PE);

SPV – Jana Kiesewetterová (TR);

ANO 2011 – Pavel Švec (ZR); Marek Holoubek (HB);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); František Zítka (ZR);

 • Evu Požárovou (JI, SPV) předsedkyní řídicího výboru Programu „Regionální kultura 2020“, garantem Programu „Regionální kultura 2020“ odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu a zástupcem garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-79, ZK-02-2020-79pr01.doc


80. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020

Usnesení 0157/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-80, př. 1;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ ve složení:

ČSSD - Jaromír Pospíchal (ZR); Petr Běhunek (JI);

KDU-ČSL – František Němec (HB); Pavla Krejzlová (ZR);

ODS – Jiří Hormandl (PE); Martina Bártová (TR);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR); Milan Plodík (HB);

SPV - Zdeňka Marková (ZR); Pavel Hrala (PE);

ANO 2011 – Pavel Franěk (TR); Marie Jarošová (PE);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR);

 • Ctibora Čepičku (JI, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  2020“;
 • garantem Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Mgr. Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Mgr. Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-80, ZK-02-2020-80pr01.doc


81. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020

Usnesení 0158/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-81, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“ ve složení: 

ČSSD - Michal Musil (JI);

KDU-ČSL – Vladislav Hynk (JI); Pavel Janoušek (ZR);

ODS – Helena Hinková (JI); Petr Staněk (ZR);

KSČM – Jaroslav Píša (ZR); Helena Novotná (PE);

SPV – Marie Černá (TR); Zdeněk Navrátil (ZR);

ANO 2011 - Jaromír Munia (HB); Miloš Hrůza(TR);

SPD + SPO - Romana Vyhnanovská (JI); Bohumil Trávník (ZR);

 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“,
 • garantem Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-81, ZK-02-2020-81pr01.doc


82. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020

Usnesení 0159/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-82, př. 1;

jmenuje

 • řídící výbor Programu ,,Zemědělské akce 2020" ve složení:

  Matějek Josef – člen zemědělské komise

  Švec Pavel, Ing. – člen zemědělské komise

  Veleba Jan, Ing. – předseda zemědělské komise

  Hyský Martin, Ing. Bc. – radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí

 • garantem Programu „Zemědělské akce 2020“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Lenku Vondrovou s právem hlasovacím a Marcelu Rosickou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (17. 3. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-82, ZK-02-2020-82pr01.pdf


83. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2019

H. Vrzalová předložila zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy o kontrolách provedených v roce 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0160/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

zápisy o provedení kontroly č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 a 4/2019, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-02-2020-83, př. 1, ZK-02-2020-83, př. 2, ZK-02-2020-83, př. 3, ZK-02-2020-83, př. 4.

odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2020-83, ZK-02-2020-83pr01.pdf, ZK-02-2020-83pr02.pdf, ZK-02-2020-83pr03.pdf, ZK-02-2020-83pr04.pdf


86. Rozprava členů zastupitelstva

V. Kaňkovský, M. Vystrčil, J. Běhounek a V. Novotný informovali přítomné o současné situaci týkající se šíření koronaviru na území ČR, o realizaci protiopatření, nutné osvětě veřejnosti a nákupu ochranných prostředků.

 

 

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 12. 5. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

  

 

Ověřovatelé zápisu:

  

Ing. Mojžyšková Ivana                       ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jiří Pokorný                                …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2020.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2020 dne 17. 3. 2020.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 18. 3. 2020 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz