Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 02/2021 - 23. 3. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
5 Dar HZS Kraje Vysočina - dezinfekční vozíky COD11
6 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina
7 Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
8 Vyhodnocení spolupráce Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
9 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“
10 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a návrh na schválení zařazení akce
11 Schválení projektových záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a jejich předfinancování
12 Projektové záměry Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvkové organizace a jejich předfinancování
13 Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
14 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/03810 Havlíčkův Brod - ulice Mírová, úsek č.3"
15 Majetkoprávní příprava stavební akce "II/357 Dalečín - Unčín, část 1. a část 2.
16 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
17 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev od Správy železnic, státní organizace
18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Jihlava od Správy železnic, státní organizace
19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a obci Pelhřimov od Správy železnic, státní organizace
20 Darování pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov
21 Darování pozemků v k.ú. Brzkov, obec Brzkov
22 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
23 Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
24 Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. a obec Budkov
25 Dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pozemky v k. ú. Nevcehle
26 Uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy - k.ú. Nová Ves u Třešti a obec Batelov
27 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, obec Ruda
28 Darování pozemků v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
29 Darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice
30 Darování vyřazené silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky
31 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rámci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa“
32 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby „III/11244 Radňov, statické zajištění silnice“
33 Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Nové Veselí a k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu
34 Prodej pozemku v k. ú. a obci Kejžlice
35 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Krasíkovice
36 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Velká Ves a obci Lukavec do vlastnictví Kraje Vysočina
37 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
38 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
39 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po realizovaných stavbách KSÚSV, k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, Březské a Světlá nad Sázavou
40 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
41 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2020
42 Rozpočtová opatření - návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2020
43 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870
44 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
45 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 31. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
46 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“
47 Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
48 Rozpočtové opatření - přijetí deváté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
49 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2021
50 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2021
51 Změna zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace
52 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021 - rozpočtové opatření
53 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
54 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2019/2020 a kalendářní rok 2020
55 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
56 Partnerské smlouvy v rámci projektu Education for Sustainable Development
57 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0009 - Rekonstrukce stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč
58 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2021
59 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
60 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - projektové žádosti úspor energií do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí
61 Poskytnutí dotace na financování činnosti společné Kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava v roce 2021
62 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
63 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021 - návrh na provedení rozpočtového opatření
64 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INOVAČNÍ VOUCHERY 2021
65 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2021
66 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
67 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
68 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
69 Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky Integrovaného záchranného systému
70 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
71 Návrh na změnu usnesení - prodloužení termínu pro zpracování úpravy rozpočtu kraje
72 Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz