Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 02/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2021 konaného dne 23. 3. 2021 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 45 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 23. 3. 2021;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2021

Úvodem hejtman V. Schrek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.

Distanční účast na jednání zastupitelstva kraje: H. Hajnová, B. Lednická.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

69. Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky Integrovaného záchranného systému;

70. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s ;

71. Návrh na změnu usnesení - prodloužení termínu pro zpracování úpravy rozpočtu kraje;

72. Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Eva Decroix, MBA, Mgr. Pavel Franěk.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2021
72.  Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
05.  Dar HZS Kraje Vysočina - dezinfekční vozíky COD11
06.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina
07.  Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
08.  Vyhodnocení spolupráce Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
69.  Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky Integrovaného záchranného systému
09.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“
10.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a návrh na schválení zařazení akce
11.  Schválení projektových záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a jejich předfinancování
12.  Projektové záměry Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvkové organizace a jejich předfinancování
13.  Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
14.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/03810 Havlíčkův Brod - ulice Mírová, úsek č.3"
15.  Majetkoprávní příprava stavební akce "II/357 Dalečín - Unčín, část 1. a část 2.
16.  Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
17.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev od Správy železnic, státní organizace
18.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Jihlava od Správy železnic, státní organizace
19.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a obci Pelhřimov od Správy železnic, státní organizace
20.  Darování pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov
21.  Darování pozemků v k.ú. Brzkov, obec Brzkov
22.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
23.  Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
24.  Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. a obec Budkov
25.  Dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pozemky v k. ú. Nevcehle
26.  Uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy - k.ú. Nová Ves u Třešti a obec Batelov
27.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, obec Ruda
28.  Darování pozemků v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
29.  Darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice
30.  Darování vyřazené silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky
31.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rámci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa“
32.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby „III/11244 Radňov, statické zajištění silnice“
33.  Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Nové Veselí a k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu
34.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Kejžlice
35.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Krasíkovice
36.  Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Velká Ves a obci Lukavec do vlastnictví Kraje Vysočina
37.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
38.  Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
39.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po realizovaných stavbách KSÚSV, k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, Březské a Světlá nad Sázavou
40.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
41.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2020
42.  Rozpočtová opatření - návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2020
71.  Návrh na změnu usnesení - prodloužení termínu pro zpracování úpravy rozpočtu kraje
43.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870
44.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
45.  Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 31. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
46.  Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“
47.  Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
48.  Rozpočtové opatření - přijetí deváté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
49.  Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2021
50.  Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2021
51.  Změna zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace
52.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021 - rozpočtové opatření
53.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
54.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2019/2020 a kalendářní rok 2020
55.  Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
56.  Partnerské smlouvy v rámci projektu Education for Sustainable Development
57.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0009 - Rekonstrukce stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč
58.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2021
59.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
70.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
60.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - projektové žádosti úspor energií do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí
61.  Poskytnutí dotace na financování činnosti společné Kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava v roce 2021
62.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
63.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021 - návrh na provedení rozpočtového opatření
64.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INOVAČNÍ VOUCHERY 2021
65.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2021
66.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
67.  Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
68.  Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
73.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0080/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0081/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Mgr. Evu Decroix, MBA , Mgr. Pavla Fraňka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2021.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Vzhledem k tomu, že B. Lednická omylem hlasovala ještě před schválením bodu 72. Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina, nebyl její hlas započítán.

 

K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva kraje M. Kukla sdělil, že přehodnotil své rozhodnutí k vzneseným dotazům b. 42. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a požádal o písemné vyjádření k těmto dotazům.

V. Schrek požadavek M. Kukly akceptoval.


72. Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

V. Schrek informoval zastupitele kraje o návrhu schválit distanční účast dvou členek zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0082/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

umožnit distanční účast dvou členek zastupitelstva kraje – náměstkyně hejtmana Mgr. Hany Hajnové a Bc. Blanky Lednické - na zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 23. 03. 2021 při splnění následujících podmínek:

 • zastupitelka je plnohodnotně audiovizuálně připojena;
 • v případě nedostatečného či nekvalitního připojení je zastupitelka považována za nepřítomnou na zasedání;
 • o nepřítomnosti zastupitelky z důvodu nedostatečného či nekvalitního připojení rozhodne hejtman kraje;
 • zastupitelce za distanční účast na zasedání zastupitelstva nenáleží tzv. „paušální náhrada“ dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.

odpovědnost: hejtman kraje (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-72


02. Zpráva o činnosti rady kraje

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 03/2021 až 07/2021 a otevřel rozpravu.

M. Kukla se zajímal o doplňující informace k bodu 06. Opatření proti epidemii COVID-19 - oprávnění k využívání zdrojů kraje a PO (RK-05-2021-06).

K vznesenému dotazu se vyjádřili V. Schrek, V. Novotný, Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0083/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: Rada kraje (24. 3. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (24. 3. 2021)

termín: 24. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-02, ZK-02-2021-02pr01.pdf, ZK-02-2021-02pr02.pdf, ZK-02-2021-02pr03.pdf, ZK-02-2021-02pr04.pdf, ZK-02-2021-02pr05.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil zastupitelstvo kraje s činností krajského úřadu v uplynulém období. Předložený materiál doplnil o informace týkající se personálních změn uskutečněných v rámci krajského úřadu.

R. Zlesák se dotázal na transparentnost a otevřenost krajského úřadu v souvislosti s pravomocným rozhodnutím Krajského soudu v Brně týkajícího se poskytnutí platů a odměn vedoucích úředníků. Poté vznesl protinávrh doplnit návrh usnesení o text: „Zastupitelstvo kraje Vysočina ukládá krajskému úřadu být transparentní v poskytování informací“.

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, stručně popsal okolnosti vztahující se k uvedené záležitosti poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Po 6 letech krajský soud přikázal informace o konkrétních platech a odměnách poskytnout. Požadované informace byly žadateli následně doplněny a poskytnuty již zcela v souladu s rozsudkem, s tím, tento rozsudek bude i nadále samozřejmě respektován.

K dotazu R. Zlesáka se vyjádřili V. Schrek, V. Novotný, M. Vystrčil.

V. Schrek požádal zastupitele kraje, aby hlasovali o protinávrhu R. Zlesáka.

Protinávrh nebyl schválen. Pro 10 hlasů, proti 10, zdrželo se 17.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.

Usnesení 0084/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-03, ZK-02-2021-03pr01.xls, ZK-02-2021-03pr02.xls, ZK-02-2021-03pr03.doc


04. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit záslužné medaile členům složek IZS Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0085/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 10. 2021)

termín: 30. 10. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-04, ZK-02-2021-04pr01.pdf


05. Dar HZS Kraje Vysočina - dezinfekční vozíky COD11

V. Schrek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dar HZS Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0086/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu ZK-02-2021-05, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-05, ZK-02-2021-05pr01.doc


06. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.

M. Kukla vyjádřil podporu předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0087/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 200 000 Kč dle materiálu ZK-02-2021-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-06, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-06, ZK-02-2021-06pr01.pdf, ZK-02-2021-06pr02.pdf, ZK-02-2021-06pr03.pdf


07. Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina

V. Schrek zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na úpravu materiálů ZK-02-2021-07, př. 1 a ZK-02-2021-07, př. 2 a požádal o jejich schválení.

M. Kukla sdělil své stanovisko k systému odměňování členů komisí a výborů.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0088/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

usnesení 0538/07/2017/ZK;

rozhoduje

 • poskytovat s účinností od 24. 3. 2021:
  • odměny předsedům a místopředsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 1300 Kč za účast na jednom zasedání;
  • odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 800 Kč za účast na jednom zasedání;
 • uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina zajištění vyplácení poskytnutých odměn vždy zpětně v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl nárok na odměnu;

schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2020 - 23. 3. 2021 dle materiálu ZK-02-2021-07, př. 1upr1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2020 - 23. 3. 2021 dle materiálu ZK-02-2021-07, př. 2upr1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (23. 3. 2021), Oddělení řízení lidských zdrojů (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-07, ZK-02-2021-07pr01.xls, ZK-02-2021-07pr02.xls


08. Vyhodnocení spolupráce Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020

V. Schrek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu a otevřel rozpravu.

K navrhovaným změnám v oblasti zahraničních vztahů se vyjádřil Z. Faltus a přednesl protinávrh hlasovat o každém bodu zvlášť.

R. Zlesák, V. Slávka podpořili protinávrh Z. Faltuse.

M. Nevoral vyjádřil za politický klub KSČM nesouhlasné stanovisko k návrhu usnesení.

K předloženému materiálu sdělili své názory a postoje M. Kukla J. Pokorný J. Zahradníček R. Černý, H. Hajnová, J. Břížďala, V. Malý, B. Lednická, J. Běhounek.

Závěrem diskuze V. Schrek nejprve shrnul celou situaci a poté vyzval zastupitele kraje, aby o protinávrhu, který si jako předkladatel osvojil, hlasovali.

Usnesení 0089/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

vypovědět memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Provincií Hubei dle materiálu ZK-02-2021-08, př.  2.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 6, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-08, ZK-02-2021-08pr01.pdf, ZK-02-2021-08pr02.doc, ZK-02-2021-08pr03.docx

Usnesení 0090/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

pozastavit společné aktivity s Minskou oblastí Běloruska.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 7, zdrželo se 5.

Usnesení 0091/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

ukončit členství ve sdružení EUREGHA dle materiálu ZK-02-2021-08, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 3, zdrželo se 7.


69. Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky Integrovaného záchranného systému

Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. V. Schrek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky integrovaného záchranného systému.

K. Koubová, L. Vlček, J. Pokorný, M. Kukla, J. Zahradníček vyjádřil podporu předloženému návrhu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0092/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • vyhradit si podle ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky integrovaného záchranného systému dle přílohy ZK-02-2021-69, př. 1;
 • uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky integrovaného záchranného systému dle přílohy ZK-02-2021-69, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-69, ZK-02-2021-69pr01.DOCX

 

J. Pokorný upozornil na to, že H. Hajnová není audiovizuálně připojena.

V. Schrek sdělil, že na základě tohoto upozornění nebude hlas paní náměstkyně, H. Hajnové, v bodech 9 – 13 započítán.


09. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0093/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“ dle materiálu ZK-02-2021-09, př. 5;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 19 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 19 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor zdravotnictví (30. 4. 2021), Odbor ekonomický (30. 4. 2021), Odbor informatiky (30. 4. 2021), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-09, ZK-02-2021-09pr01.pdf, ZK-02-2021-09pr02.pdf, ZK-02-2021-09pr03.pdf, ZK-02-2021-09pr04.pdf, ZK-02-2021-09pr05.docx

Hlasování b. 09 bylo opraveno z důvodu neplnohodnotného audiovizuálního připojení Mgr. Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.


10. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a návrh na schválení zařazení akce

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0094/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 15 795 698,88 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 15 795 698,88 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na úhradu výdajů spojených s pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 795 698,88 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor zdravotnictví (30. 6. 2021), Odbor ekonomický (30. 6. 2021), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-10, ZK-02-2021-10pr01.pdf, ZK-02-2021-10pr02.pdf

Hlasování b. 10 bylo opraveno z důvodu neplnohodnotného audiovizuálního připojení Mgr. Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina


11. Schválení projektových záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a jejich předfinancování

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem souhlasit s realizací plánovaných projektů Nemocnice Třebíč a jejich předfinancováním. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0095/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s realizací plánovaných projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Ostatní vybavení operačních sálů v NTR – ICT“ a „Ostatní vybavení operačních sálů v NTR“ do investičního nástroje REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;

schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválené projekty v souladu s materiály ZK-02-2021-11, př. 1 a ZK-02-2021-11, př. 2, které budou předkládány do nového investičního nástroje REACT-EU v celkové výši 5 545 091,40 Kč poskytnutím zápůjčky Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektů před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že budou projekty schváleny řídícím orgánem.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor zdravotnictví (19. 3. 2021), Odbor ekonomický (19. 3. 2021), Odbor regionálního rozvoje (19. 3. 2021), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (19. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-11, ZK-02-2021-11pr01.pdf, ZK-02-2021-11pr02.pdf, ZK-02-2021-11pr03.pdf, ZK-02-2021-11pr04.pdf

Hlasování b. 11 bylo opraveno z důvodu neplnohodnotného audiovizuálního připojení Mgr. Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.


12. Projektové záměry Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvkové organizace a jejich předfinancování

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu souhlasit s realizací plánovaných projektů Nemocnice Havlíčkův Brod a jejich předfinancováním. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0096/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s realizací plánovaných projektů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů“ a „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“ do investičního nástroje REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;

schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválené projekty „Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů“ a „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“ v celkové výši 175 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor ekonomický (23. 3. 2021), Odbor zdravotnictví (23. 3. 2021), Odbor regionálního rozvoje (23. 3. 2021), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-12, ZK-02-2021-12pr01.pdf, ZK-02-2021-12pr02.pdf

Hlasování b. 12 bylo opraveno z důvodu neplnohodnotného audiovizuálního připojení Mgr. Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.


13. Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem

V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu uzavřít Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0097/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem dle materiálu ZK-02-2021-13, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí jednat o snížení počtu lůžek ZDVOP v Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, pro pokrytí potřeb Kraje Vysočina.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor zdravotnictví (31. 3. 2021), Odbor ekonomický (31. 3. 2021), Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-13, ZK-02-2021-13pr01.docx

Hlasování b. 13 bylo opraveno z důvodu neplnohodnotného audiovizuálního připojení Mgr. Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.


14. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/03810 Havlíčkův Brod - ulice Mírová, úsek č.3"

Usnesení 0098/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod;
 • nabýt úplatně pozemky dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 350 Kč/m2;

schvaluje

 • Dodatek č. 2120 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 4;
 • Dodatek č. 2121 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-14, ZK-02-2021-14pr01.xls, ZK-02-2021-14pr02.xls, ZK-02-2021-14pr03.xls, ZK-02-2021-14pr04.doc, ZK-02-2021-14pr05.doc, ZK-02-2021-14pr06.pdf


15. Majetkoprávní příprava stavební akce "II/357 Dalečín - Unčín, část 1. a část 2.

Usnesení 0099/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-15, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy, za cenu 125 Kč/m2, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín, část 1. a část 2.“;
 • nabýt darem pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-15, př. 2 z vlastnictví obce Dalečín, se sídlem Dalečín 30, 592 41 Dalečín, IČ 002 94 179 a z vlastnictví obce Unčín, se sídlem Unčín 24, 592 42 Unčín, IČ 005 99 905, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín, část 1. a část 2.“

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-15, ZK-02-2021-15pr01.xls, ZK-02-2021-15pr02.xls


16. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad

Usnesení 0100/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2021-16, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-16, ZK-02-2021-16pr01.xls


17. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev od Správy železnic, státní organizace

Usnesení 0101/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2600/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 mv k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

technické podmínky převodu dle materiálu ZK-02-2021-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-17, ZK-02-2021-17pr01.doc, ZK-02-2021-17pr02.pdf


18. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Jihlava od Správy železnic, státní organizace

Usnesení 0102/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 6221/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

technické podmínky převodu dle materiálu ZK-02-2021-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-18, ZK-02-2021-18pr01.doc, ZK-02-2021-18pr02.pdf


19. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a obci Pelhřimov od Správy železnic, státní organizace

Usnesení 0103/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1231/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 73 m2 a par. č. 1231/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 881 m2 v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a obci Pelhřimov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

technické podmínky převodu dle materiálu ZK-02-2021-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-19, ZK-02-2021-19pr01.doc, ZK-02-2021-19pr02.pdf


20. Darování pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov

Usnesení 0104/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-02-2021-20, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;

schvaluje

Dodatek č. 2122 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2021-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-20, ZK-02-2021-20pr01.xlsx, ZK-02-2021-20pr02.doc, ZK-02-2021-20pr03.pdf


21. Darování pozemků v k.ú. Brzkov, obec Brzkov

Usnesení 0105/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem geometrickým plánem č. 338-287/2020 nově vzniklé pozemky par. č. 2314/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 2314/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělené z pozemku par. č. 2314 v k. ú. Brzkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov;

schvaluje

Dodatek č. 2123 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2021-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-21, ZK-02-2021-21pr01.doc, ZK-02-2021-21pr02.pdf


22. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice

Usnesení 0106/02/2021/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-22, ZK-02-2021-22pr01.xls, ZK-02-2021-22pr02.doc, ZK-02-2021-22pr03.pdf


23. Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov

Usnesení 0107/02/2021/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-23, ZK-02-2021-23pr01.xls, ZK-02-2021-23pr02.pdf, ZK-02-2021-23pr03.doc, ZK-02-2021-23pr04.doc, ZK-02-2021-23pr05.doc


24. Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. a obec Budkov

Usnesení 0108/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 2125/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 mv k.ú. a obci Budkov z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Dětského domova Jemnice, Třešňová 748 (IČO 60418516) dle materiálu ZK-02-2021-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-24, ZK-02-2021-24pr01.pdf, ZK-02-2021-24pr02.doc


25. Dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pozemky v k. ú. Nevcehle

Usnesení 0109/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 2128 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-25, př. 1;
 • Dodatek č. 2129 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-25, ZK-02-2021-25pr01.doc, ZK-02-2021-25pr02.doc


26. Uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy - k.ú. Nová Ves u Třešti a obec Batelov

Usnesení 0110/02/2021/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-26, ZK-02-2021-26pr01.doc


27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, obec Ruda

Usnesení 0111/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-27, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-27, př. 2, z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2130 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-27, př. 3;
 • Dodatek č. 2131 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-27, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor majetkový (31. 10. 2021)

termín: 31. 10. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-27, ZK-02-2021-27pr01.xls, ZK-02-2021-27pr02.xls, ZK-02-2021-27pr03.doc, ZK-02-2021-27pr04.doc


28. Darování pozemků v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice

Usnesení 0112/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Horní Heřmanice v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-28, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 145-188/2013 z pozemků KN par. č. 1551 a par. č. 1561/2 v k.  ú. Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice;

schvaluje

Dodatek č. 2132 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-28, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2021)

termín: 31. 10. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-28, ZK-02-2021-28pr01.xls, ZK-02-2021-28pr02.pdf, ZK-02-2021-28pr03.doc


29. Darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice

Usnesení 0113/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v k. ú. Hvězdoňovice v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-29, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 173-47078/2019 z pozemku KN par. č. 701/1 v k. ú. Hvězdoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice;

schvaluje

Dodatek č. 2133 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-29, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-29, ZK-02-2021-29pr01.xls, ZK-02-2021-29pr02.pdf, ZK-02-2021-29pr03.doc


30. Darování vyřazené silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky

Usnesení 0114/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou silnici III/34737 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34737 včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 461 - ost. plocha, silnice o výměře 4 429 m2  v k. ú. Kochánov u Lipničky z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

schvaluje

Dodatek č. 2134 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2021-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-30, ZK-02-2021-30pr01.doc, ZK-02-2021-30pr02.pdf


31. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rámci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa“

Usnesení 0115/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa" darovat části pozemků v k. ú. Hrotovice v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-31, př. 1, které budou zastavěné stavebním objektem SO 120  - komunikace pro pěší Hrotovice, městu Hrotovice a město Hrotovice se zaváže tyto pozemky přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-31, ZK-02-2021-31pr01.xls, ZK-02-2021-31pr02.pdf


32. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby „III/11244 Radňov, statické zajištění silnice“

Usnesení 0116/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky v k. ú. Radňov u Rynárce v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-32, př. 1 z vlastnictví města Pelhřimov, IČ: 00248801, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-32, ZK-02-2021-32pr01.xls, ZK-02-2021-32pr02.pdf


33. Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Nové Veselí a k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu

Usnesení 0117/02/2021/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-33, ZK-02-2021-33pr01.xls, ZK-02-2021-33pr02.doc


34. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kejžlice

Usnesení 0118/02/2021/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-34, ZK-02-2021-34pr01.doc, ZK-02-2021-34pr02.pdf


35. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Krasíkovice

Usnesení 0119/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2021-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krasíkovice, se sídlem Krasíkovice 28, 393 01 Pelhřimov, IČ: 005 83 472;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2021-35, př. 2 z vlastnictví obce Krasíkovice, se sídlem Krasíkovice 28, 393 01 Pelhřimov, IČ: 005 83 472, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2136 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2021-35, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-35, ZK-02-2021-35pr01.xls, ZK-02-2021-35pr02.xls, ZK-02-2021-35pr03.doc


36. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Velká Ves a obci Lukavec do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0120/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1212/66 ostatní plocha, silnice o výměře 2969 m2 v katastrálním území Velká Ves a obci Lukavec nacházející se pod silničním tělesem silnice III/1273 z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2137 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2021-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 9. 2021)

termín: 23. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-36, ZK-02-2021-36pr01.pdf, ZK-02-2021-36pr02.doc


37. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy

Usnesení 0121/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2021-37, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-37, ZK-02-2021-37pr01.xls


38. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0122/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky par. č. 623/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 1686 m2 v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, par. č. 1212/111 - ost. plocha, silnice o výměře 93 m2, par. č. 1212/113 - ost. plocha, silnice o výměře 1 m2, oba v  k.ú. Velká Ves a par. č. 245/13 - ost. plocha, silnice o výměře 40 m2 v k. ú. Květinov z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-38


39. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po realizovaných stavbách KSÚSV, k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, Březské a Světlá nad Sázavou

Usnesení 0123/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-39, př. 1 v  k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, Březské a Světlá nad Sázavou, od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy, a to za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-39, ZK-02-2021-39pr01.xlsx


40. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0124/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2138 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-40, ZK-02-2021-40pr01.doc


41. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2020

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0125/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2020 dle materiálu ZK-02-2021-41, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor ekonomický (25. 3. 2021)

termín: 25. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-41, ZK-02-2021-41pr01.xlsx


42. Rozpočtová opatření - návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2020

M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0126/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-42, ZK-02-2021-42pr01.xlsx


71. Návrh na změnu usnesení - prodloužení termínu pro zpracování úpravy rozpočtu kraje

M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu změny usnesení.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0127/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
mění

usnesení 0580/08/2021/ZK v části „ukládá radě kraje zpracovat do 31. 3. 2021 úpravu rozpočtu kraje, která bude reagovat na legislativní změny účinné po 1. 1. 2021 a která bude odrážet další možné vlivy s dopadem do rozpočtu kraje“ tak, že slova „31. 3. 2021“ budou nahrazena slovy „30. 6. 2021“.

odpovědnost: rada kraje (30. 6. 2021), Odbor ekonomický (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-71


43. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870

M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0128/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov dle materiálu ZK-02-2021-43, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-43, ZK-02-2021-43pr01.docx


44. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření výše uvedené smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0129/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací, dle materiálu ZK-02-2021-44, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-44, ZK-02-2021-44pr01.doc

 

Předsedající přednesl návrh předkladatele schválit body 45 - 48 v bloku. M. Kukla připojil k bodům 46, 47, 48 doporučující stanovisko finančního výboru. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


45. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 31. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

Usnesení 0130/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
uděluje

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 31. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-45


46. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“

Usnesení 0131/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-46, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“ dle materiálu ZK-02-2021-46, př. 3;

schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 33 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 33 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování výdajů projektu „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
 • závazek kraje na krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. max. do výše 3 300 000 Kč z rozpočtu kraje.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2024), ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2024), Odbor ekonomický (31. 12. 2024)

termín: 31. 12. 2024

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-46, ZK-02-2021-46pr01.docx, ZK-02-2021-46pr02.docx, ZK-02-2021-46pr03.doc, ZK-02-2021-46pr04.pdf


47. Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0132/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 138 317,40 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2021), Odbor ekonomický (31. 5. 2021), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-47, ZK-02-2021-47pr01.xls


48. Rozpočtové opatření - přijetí deváté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 0133/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 34 422,87 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2021), Odbor ekonomický (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-48, ZK-02-2021-48pr01.xls


49. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2021

J. Tourek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2021. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0134/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-49, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2021, dle materiálu ZK-02-2021-49, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 150 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2021, dle materiálu ZK-02-2021-49, př. 3;

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-49, ZK-02-2021-49pr01.pdf, ZK-02-2021-49pr02.pdf, ZK-02-2021-49pr03.pdf


50. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2021

J. Tourek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2021. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0135/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství: 

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-50, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2021, dle materiálu ZK-02-2021-50, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 150 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2021, dle materiálu ZK-02-2021-50, př. 3;

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-50, ZK-02-2021-50pr01.pdf, ZK-02-2021-50pr02.pdf, ZK-02-2021-50pr03.pdf


51. Změna zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace

J. Tourek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu dodatku Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0136/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-51, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor sociálních věcí (23. 3. 2021), Domov Háj, příspěvková organizace (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-51, ZK-02-2021-51pr01.doc


52. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021 - rozpočtové opatření

J. Tourek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021.

M. Kukla přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0137/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 7 620 000 Kč při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 620 000 Kč na realizaci programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021“;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2021-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2021-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-52, ZK-02-2021-52pr01.pdf, ZK-02-2021-52pr02.pdf


53. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Břížďala seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0138/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z  programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2021-53, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2021-53, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021), Odbor ekonomický (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-53, ZK-02-2021-53pr01.pdf, ZK-02-2021-53pr02.pdf


54. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2019/2020 a kalendářní rok 2020

J. Břížďala seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou Výroční zprávou o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0139/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2019/2020 a kalendářní rok 2020 dle materiálu ZK-02-2021-54, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2021-54, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-54, ZK-02-2021-54pr01.pdf, ZK-02-2021-54pr02.doc


55. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace na celoroční činnost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. v roce 2021. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0140/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 360 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-55, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2021), Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-55, ZK-02-2021-55pr01.pdf


56. Partnerské smlouvy v rámci projektu Education for Sustainable Development

J. Břížďala informoval zastupitelstvo kraje o předložených partnerských smlouvách s českými a zahraničními partnery v rámci realizace mezinárodního projektu Education for Sustainable Development. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0141/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít partnerské smlouvy v rámci projektu Education for Sustainable Development podle vzoru v českém jazyce dle materiálu ZK-02-2021-56, př. 1 s českými partnery a podle vzoru v anglickém jazyce dle materiálu ZK-02-2021-56, př. 2 se zahraničními partnery uvedenými v materiálu ZK-02-2021-56, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-56, ZK-02-2021-56pr01.doc, ZK-02-2021-56pr02.doc, ZK-02-2021-56pr03.xlsx


57. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0009 - Rekonstrukce stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené s THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0142/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0009 s THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. dle materiálu ZK-02-2021-57, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-57, ZK-02-2021-57pr01.pdf, ZK-02-2021-57pr02.pdf


58. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2021

J. Břížďala informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0143/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;

rozhoduje

poskytnout finanční dary obcím v celkové výši 11 519 400 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu ZK-02-2021-58, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2021-58, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-58, ZK-02-2021-58pr01.pdf, ZK-02-2021-58pr02.xls, ZK-02-2021-58pr03.doc


59. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

J. Břížďala seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., určené na realizaci projektu „Softbalové hřiště – přístavba šaten pro MS a ME“.

V. Slávka, R. Zlesák, M. Hrůza a Z. Tůma vyjádřili svá stanoviska k navrhované podpoře. 

M. Kukla vznesl protinávrh zvýšení navrhované dotace na 2 359 021 Kč, odpovídající 80 % předpokládaných nákladů. 

Protinávrh M. Kukly nebyl schválen. Pro 13 hlasů, proti 16, zdrželo se 12.

L. Vlček, H. Hajnová a R. Fabeš podali zastupitelům doplňující informace k předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0144/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 474 388 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 474 388 Kč na poskytnutí dotace;
 • poskytnout dotaci ve výši 1 474 388 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „Softbalové hřiště – přístavba šaten pro MS a ME“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-59, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2021), Odbor ekonomický (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-59, ZK-02-2021-59pr01.pdf


70. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., určené na realizaci projektu „Přístavba provozního objektu víceúčelové sportovní haly“.

Z. Faltus a R. Zlesák vyjádřili svá stanoviska k navrhované podpoře. 

M. Kukla vznesl protinávrh zvýšení navrhované dotace na 2 895 690 Kč. 

Protinávrh M. Kukly nebyl schválen. Pro 14 hlasů, proti 18, zdrželo se 12.

J. Břížďala a M. Houška podali zastupitelům doplňující informace k předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0145/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 273 676 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 273 676 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 1 273 676 Kč spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 na realizaci projektu „Přístavba provozního objektu víceúčelové sportovní haly“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-70, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2021), Odbor ekonomický (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-70, ZK-02-2021-70pr01.pdf

 

Předsedající přednesl návrh předkladatelky schválit body 60 - 61 v bloku. P. Pacal připojil k bodům 61 - 64 doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


60. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - projektové žádosti úspor energií do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Usnesení 0146/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 257,2 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-02-2021-60, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (23. 3. 2021), Odbor majetkový (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-60, ZK-02-2021-60pr01.xls


61. Poskytnutí dotace na financování činnosti společné Kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava v roce 2021

Usnesení 0147/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu ZK-02-2021-61, př. 4;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na kofinancování projektu „Evropský region Dunaj-Vltava 2021“ dle materiálu ZK-02-2021-61, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-61, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-61, ZK-02-2021-61pr01.pdf, ZK-02-2021-61pr02.docx, ZK-02-2021-61pr03.doc, ZK-02-2021-61pr04.docx

 

Předsedající přednesl návrh předkladatelů schválit body 62 - 66 v bloku. M. Kukla připojil k bodům 63 a 66 doporučující stanovisko finančního výboru. K bodům 64 - 66 byly předneseny návrhy jmenování členů řídicích výborů programů a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


62. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0148/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2021 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2021-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2021-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021), Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-62, ZK-02-2021-62pr01.pdf, ZK-02-2021-62pr02.pdf


63. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0149/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021“ dle materiálu ZK-02-2021-63, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 7 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-63, ZK-02-2021-63pr01.doc


64. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INOVAČNÍ VOUCHERY 2021

Usnesení 0150/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „INOVAČNÍ VOUCHERY 2021“ dle materiálu ZK-02-2021-64, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „INOVAČNÍ VOUCHERY 2021“ ve složení:

ČSSD - Aleš Urban (JI)

KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR);

ODS+STO – Jaroslav Huňáček (JI);

KSČM – Josef Zahradníček (TR);

STAN+SNK ED – Martin Mrkos (ZR);

ANO – Vladimír Malec (ZR);

Piráti - Václav Honzl (PE);

 • Aleše Urbana (ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „INOVAČNÍ VOUCHERY 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-64, ZK-02-2021-64pr01.pdf


65. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2021

Usnesení 0151/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „REGIONÁLNÍ KULTURA 2021" dle materiálu ZK-02-2021-65, př. 1.

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2021“ ve složení:

ČSSD - Marie Kružíková (JI);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE);

ODS+STO – Jana Fischerová (HB);

KSČM – Monika Jordánová (JI);

STAN+SNK ED – Eva Požárová (JI);

ANO – Marie Jarošová (PE);

Piráti - Roman Pašek (TR);

 • Petra Kesla (KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2021“,

souhlasí 

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2022)

termín: 31. 5. 2022

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-65, ZK-02-2021-65pr01.doc


66. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0152/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 3 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 3 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“;

vyhlašuje

Program „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“ dle materiálu
ZK-02-2021-66, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“ ve složení:

ČSSD - Dagmar Zvěřinová (ZR);

KDU-ČSL – František Němec (HB);

ODS+STO – Oldřich Mrázek (TR);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR);

STAN+SNK ED – Bohumír Nikl (HB);

ANO – František Novák (PE);

Piráti - Pavla Marušová (TR);

 • Oldřicha Mrázka (ODS+STO) předsedou řídicího výboru Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“;

souhlasí 

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (23. 3. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-66, ZK-02-2021-66pr01.doc


67. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0153/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-67, př. 1.

odpovědnost: předseda finančního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-67, ZK-02-2021-67pr01.doc


68. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

J. Zahradníček informoval radu kraje o plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2021. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0154/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-68, př. 1.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2021-68, ZK-02-2021-68pr01.doc


73. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

   

V. Schrek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 11. 5. 2021. 

 

 

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Eva Decroix, MBA                   ……...……………………………………

  

 

 

Mgr. Pavel Franěk                           …..………………………………….……  

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2021.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2021 dne 23. 3. 2021.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 26. 3. 2021 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz