Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 03/2018 - 15. 5. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
6 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2018
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
8 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
9 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018
10 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota
11 Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
12 Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
13 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj – Zhoř“
14 Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
15 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“
16 Darování pozemků v k. ú. a obci Vladislav
17 Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
18 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú. Sněžné na Moravě
19 Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
20 Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov II“
21 Uzavření budoucích darovacích smluv na převod částí pozemků v k. ú. Brtnice
22 Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle
23 Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
24 Darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
25 Přijetí daru v k. ú. a obci Strážek
26 Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27 Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
28 Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací
29 Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
30 Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny
31 Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Velký Beranov
32 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Dobešov u Černovic
33 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
34 Prodej pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy
35 Darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
36 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV, cestmistrovství Chotěboř
37 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba"
38 Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Ujčov
39 Přijetí daru pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
40 Prodej pozemku v k. ú. Tis u Habrů
41 „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín
42 Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina
43 Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.
44 Veřejná doprava Vysočiny
45 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018
46 Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
47 Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
49 FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“
50 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
53 Uzavření smluv o partnerství v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
54 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
55 Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“
56 Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
57 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
58 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“
59 Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017
60 Příprava projektů do OPŽP 2014-2020 – „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“
61 FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
62 FOND VYSOČINY – grantový program Čistá voda 2018 – návrh na poskytnutí dotací
63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
64 Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A
65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018
66 Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2018 Kraj Vysočina
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ
68 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
69 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportoviště 2018
70 Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
71 Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města, darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Telč
72 Partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života pro život
73 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018
74 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů
75 FOND VYSOČINY – grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“
76 FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY 2018"
77 FOND VYSOČINY – grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018
78 Výkup pozemků v k. ú. Bohdalov a k. ú. Pokojov
79 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Lhotice u Jemnice
80 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
81 Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz