Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-03-2018

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2018, které se bude konat dne 15. 5. 2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2018
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-03-2018-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-03-2018-03)
 4. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-03-2018-04)
 5. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Běhounek, ZK-03-2018-05)
 6. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2018
  (J. Běhounek, ZK-03-2018-06)
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
  (V. Novotný, ZK-03-2018-07)
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-03-2018-08)
 9. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018
  (M. Kukla, ZK-03-2018-09)
 10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota
  (M. Kukla, ZK-03-2018-10)
 11. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
  (M. Kukla, ZK-03-2018-11)
 12. Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
  (M. Kukla, ZK-03-2018-12)
 13. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj – Zhoř“
  (M. Kukla, ZK-03-2018-13)
 14. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
  (M. Kukla, ZK-03-2018-14)
 15. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“
  (M. Kukla, ZK-03-2018-15)
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Vladislav
  (M. Kukla, ZK-03-2018-16)
 17. Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
  (M. Kukla, ZK-03-2018-17)
 18. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú. Sněžné na Moravě
  (M. Kukla, ZK-03-2018-18)
 19. Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
  (M. Kukla, ZK-03-2018-19)
 20. Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov II“
  (M. Kukla, ZK-03-2018-20)
 21. Uzavření budoucích darovacích smluv na převod částí pozemků v k. ú. Brtnice
  (M. Kukla, ZK-03-2018-21)
 22. Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle
  (M. Kukla, ZK-03-2018-22)
 23. Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
  (M. Kukla, ZK-03-2018-23)
 24. Darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
  (M. Kukla, ZK-03-2018-24)
 25. Přijetí daru v k. ú. a obci Strážek
  (M. Kukla, ZK-03-2018-25)
 26. Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-03-2018-26)
 27. Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
  (M. Kukla, ZK-03-2018-27)
 28. Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací
  (M. Kukla, ZK-03-2018-28)
 29. Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
  (M. Kukla, ZK-03-2018-29)
 30. Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny
  (M. Kukla, ZK-03-2018-30)
 31. Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Velký Beranov
  (M. Kukla, ZK-03-2018-31)
 32. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Dobešov u Černovic
  (M. Kukla, ZK-03-2018-32)
 33. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-03-2018-33)
 34. Prodej pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy
  (M. Kukla, ZK-03-2018-34)
 35. Darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
  (M. Kukla, ZK-03-2018-35)
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV, cestmistrovství Chotěboř
  (M. Kukla, ZK-03-2018-36)
 37. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba"
  (M. Kukla, ZK-03-2018-37)
 38. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Ujčov
  (M. Kukla, ZK-03-2018-38)
 39. Přijetí daru pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-03-2018-39)
 40. Prodej pozemku v k. ú. Tis u Habrů
  (M. Kukla, ZK-03-2018-40)
 41. „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín
  (M. Kukla, P. Franěk, ZK-03-2018-41)
 42. Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina
  (J. Hyliš, ZK-03-2018-42)
 43. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.
  (J. Hyliš, ZK-03-2018-43)
 44. Veřejná doprava Vysočiny
  (J. Hyliš, ZK-03-2018-44)
 45. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018
  (J. Hyliš, ZK-03-2018-45)
 46. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
  (J. Fischerová, ZK-03-2018-46)
 47. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
  (J. Fischerová, ZK-03-2018-47)
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
  (J. Fischerová, ZK-03-2018-48)
 49. FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“
  (J. Fischerová, ZK-03-2018-49)
 50. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“
  (J. Fischerová, ZK-03-2018-50)
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
  (J. Fischerová, ZK-03-2018-51)
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
  (J. Fischerová, ZK-03-2018-52)
 53. Uzavření smluv o partnerství v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
  (P. Franěk, ZK-03-2018-53)
 54. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
  (P. Franěk, ZK-03-2018-54)
 55. Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“
  (P. Franěk, ZK-03-2018-55)
 56. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
  (P. Pacal, ZK-03-2018-56)
 57. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (P. Pacal, ZK-03-2018-57)
 58. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“
  (P. Pacal, ZK-03-2018-58)
 59. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017
  (M. Hyský, ZK-03-2018-59)
 60. Příprava projektů do OPŽP 2014-2020 – „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“
  (M. Hyský, ZK-03-2018-60)
 61. FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
  (M. Hyský, ZK-03-2018-61)
 62. FOND VYSOČINY – grantový program Čistá voda 2018 – návrh na poskytnutí dotací
  (M. Hyský, ZK-03-2018-62)
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
  (J. Fialová, ZK-03-2018-63)
 64. Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A
  (J. Fialová, ZK-03-2018-64)
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018
  (J. Fialová, ZK-03-2018-65)
 66. Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2018 Kraj Vysočina
  (J. Fialová, ZK-03-2018-66)
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ
  (J. Fialová, ZK-03-2018-67)
 68. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
  (J. Fialová, ZK-03-2018-68)
 69. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportoviště 2018
  (J. Fialová, ZK-03-2018-69)
 70. Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (J. Fialová, ZK-03-2018-70)
 71. Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města, darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Telč
  (J. Fialová, ZK-03-2018-71)
 72. Partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života pro život
  (J. Fialová, ZK-03-2018-72)
 73. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018
  (J. Fialová, ZK-03-2018-73)
 74. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů
  (J. Fialová, ZK-03-2018-74)
 75. FOND VYSOČINY – grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“
  (J. Běhounek, ZK-03-2018-75)
 76. FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY 2018"
  (J. Fischerová, ZK-03-2018-76)
 77. FOND VYSOČINY – grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018
  (P. Pacal, ZK-03-2018-77)
 78. Výkup pozemků v k. ú. Bohdalov a k. ú. Pokojov
  (M. Kukla, ZK-03-2018-78)
 79. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Lhotice u Jemnice
  (M. Kukla, ZK-03-2018-79)
 80. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz