Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 03/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2018, které se konalo dne 15. 5. 2018 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2018

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Herbrych, L. Vlček.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

80. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
81. Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

a návrh vyřazení bodu 28. Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací (Zdrojové materiály: ZK-03-2018-28, ZK-03-2018-28pr01.doc, ZK-03-2018-28pr02.doc) z programu jednání.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Jaromír Pařík, Ing. Josef Pavlík.

Zastupitelstvo kraje návrh ověřovatelů akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.
Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2018
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
05.  Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
06.  Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2018
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
08.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
09.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018
10.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota
11.  Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
12.  Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
13.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj – Zhoř“
14.  Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
15.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“
16.  Darování pozemků v k. ú. a obci Vladislav
17.  Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
18.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú. Sněžné na Moravě
19.  Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
20.  Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov II“
21.  Uzavření budoucích darovacích smluv na převod částí pozemků v k. ú. Brtnice
22.  Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle
23.  Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
24.  Darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
25.  Přijetí daru v k. ú. a obci Strážek
26.  Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
28.  Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací
29.  Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
30.  Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny
31.  Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Velký Beranov
32.  Žádost o prodej pozemků v k.ú. Dobešov u Černovic
33.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
34.  Prodej pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy
35.  Darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
36.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV, cestmistrovství Chotěboř
37.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba"
38.  Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Ujčov
39.  Přijetí daru pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
40.  Prodej pozemku v k. ú. Tis u Habrů
41.  „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín
78.  Výkup pozemků v k. ú. Bohdalov a k. ú. Pokojov
79.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Lhotice u Jemnice
80.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
81.  Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
42.  Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina
43.  Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.
44.  Veřejná doprava Vysočiny
45.  Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018
46.  Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
47.  Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
49.  FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“
50.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
53.  Uzavření smluv o partnerství v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
54.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
55.  Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“
56.  Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
57.  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
58.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“
59.  Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017
60.  Příprava projektů do OPŽP 2014-2020 – „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“
61.  FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
62.  FOND VYSOČINY – grantový program Čistá voda 2018 – návrh na poskytnutí dotací
63.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
64.  Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A
65.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018
66.  Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2018 Kraj Vysočina
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ
68.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
69.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportoviště 2018
70.  Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
71.  Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města, darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Telč
72.  Partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života pro život
73.  Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018
74.  Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů
75.  FOND VYSOČINY – grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“
76.  FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY 2018"
77.  FOND VYSOČINY – grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018
82.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0376/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0377/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Mgr. Jaromíra Paříka a Ing. Josefa Pavlíka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2018.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.

J. Kalina vznesl dotazy k bodům:
- Změna na pozici místopředsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina (RK-11-2018-20)
- Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace (RK-12-2018-14)
- Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci (RK-13-2018-12)
K vzneseným dotazům se vyjádřili V. Novotný a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0378/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-02, ZK-03-2018-02pr01.pdf, ZK-03-2018-02pr02.pdf, ZK-03-2018-02pr03.pdf, ZK-03-2018-02pr04.pdf, ZK-03-2018-02pr05.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o schváleném navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu na odboru informatiky. K předloženému materiálu obsahující informaci o činnosti krajského úřadu v uplynulém období otevřel rozpravu.
O. Benc požádal o bližší informace a výstupy z návštěv velvyslanců z Francie a Itálie.
M. Plodík vznesl dotaz k připravenosti krajského úřadu na GDPR (nové nařízení EU o ochraně osobních údajů).
M. Houška požádal o závěry ze semináře „Sucho a návrhy opatření ke snížení jeho negativních dopadů včetně zadržování vody v krajině“.
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, M. Hyský, V. Kaňkovský a M. Vystrčil.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0379/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-03, ZK-03-2018-03pr01.xls, ZK-03-2018-03pr02.xls, ZK-03-2018-03pr03.doc


04. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

V souvislosti s projednávaným materiálem P. Janoušek oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0380/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 6 170 224 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice dle materiálu ZK-03-2018-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-04, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 6 170 224 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 170 224 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-04, ZK-03-2018-04pr01.pdf, ZK-03-2018-04pr02.pdf


05. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0381/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 4 300 500 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu ZK-03-2018-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-05, př. 3;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 Kč při současném snížení § 5529 – Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 500 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-05, ZK-03-2018-05pr01.pdf, ZK-03-2018-05pr02.pdf, ZK-03-2018-05pr03.pdf


06. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2018

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu udělení medailí navrhovaným kandidátům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0382/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-06, ZK-03-2018-06pr01.doc, ZK-03-2018-06pr02.pdf


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“

V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0383/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352240) o částku 31 370 823  Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a  přístroje do NMR“ a  převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (31. 5. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-07


08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
V. Kaňkovský vyjádřil podporu předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0384/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 9 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 o částku 9 000 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-08, ZK-03-2018-08pr01.pdf, ZK-03-2018-08pr02.pdf, ZK-03-2018-08pr03.DOC, ZK-03-2018-08pr04.pdf


09. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v uplynulém období.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0385/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018 dle materiálu ZK-03-2018-09, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-09, ZK-03-2018-09pr01.xls

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 – 27, 29 - 41, 78, 79 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota

Usnesení 0386/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 2 z vlastnictví obce Salačova Lhota do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1700 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 4;
 • dodatek č. 1701 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-10, ZK-03-2018-10pr01.xls, ZK-03-2018-10pr02.xls, ZK-03-2018-10pr03.pdf, ZK-03-2018-10pr04.doc, ZK-03-2018-10pr05.doc


11. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv

Usnesení 0387/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

schvaluje

dodatek č. 1702 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-11, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-11, ZK-03-2018-11pr01.xls, ZK-03-2018-11pr02.pdf, ZK-03-2018-11pr03.doc


12. Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Usnesení 0388/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-12, př. 1 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-12, ZK-03-2018-12pr01.xls


13. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj – Zhoř“

Usnesení 0389/03/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-13, ZK-03-2018-13pr01.xls


14. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“

Usnesení 0390/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 1 z vlastnictví městyse Bobrová do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 3 z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 2 a část silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č.  2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
schvaluje
 • dodatek č. 1703 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 5;
 • dodatek č. 1704 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 6.
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu části silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č.  2681/6 v k. ú. Horní Bobrová;

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-14, ZK-03-2018-14pr01.xls, ZK-03-2018-14pr02.xls, ZK-03-2018-14pr03.xls, ZK-03-2018-14pr04.xls, ZK-03-2018-14pr05.doc, ZK-03-2018-14pr06.doc, ZK-03-2018-14pr07.pdf


15. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“

Usnesení 0391/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt koupí pozemek par. č. 5671/40 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy BOSCH DIESEL s.r.o., se sídlem Pávov 121, 586 01 Jihlava, IČ 469 95 129 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 000 Kč;
 • nabýt koupí dle GP č. 6763-123/2015 nově oddělený pozemek par. č. 5662/300 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy Moravia Lacto a.s., se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava, IČ 499 69 897 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 14 300 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-15, ZK-03-2018-15pr01.pdf


16. Darování pozemků v k. ú. a obci Vladislav

Usnesení 0392/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 140/7 o výměře 28 m2, par. č. 1535/2 o výměře 232 m2,  par. č.  1535/3 o výměře 90 m2, par. č. 1535/4 o výměře 96 m2, par. č. 1552/7 o výměře 66 m2, par. č.  1552/9 o výměře 72 m2, par. č. 1552/11 o výměře 20 m2 a par. č. 1552/12 o výměře 20 m2 z  vlastnictví í Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav;

schvaluje

dodatek č. 1705 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-16, ZK-03-2018-16pr01.doc, ZK-03-2018-16pr02.pdf


17. Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 0393/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a statutárním městem Jihlava na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO  205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,500, vybudované v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, podle materiálu ZK-03-2018-17, př. 1.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření budoucí smlouvy darovací na převod pozemních komunikací vybudovaných v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ jako stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO  153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO  205 Most přes silnici II/602 v km 1,269 a stavebního objektu SO 382 Meliorační potok v km 3,500;

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-17, ZK-03-2018-17pr01.doc


18. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú. Sněžné na Moravě

Usnesení 0394/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost mezi Sdružením Krajina, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího  na převod části pozemku par. č. 929/4 v rozsahu cca 33 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-18, ZK-03-2018-18pr01.pdf


19. Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“

Usnesení 0395/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2018-19, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2018-19, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
 • dodatek č. 1706 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 3;
 • dodatek č. 1707 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-19, ZK-03-2018-19pr01.xls, ZK-03-2018-19pr02.xls, ZK-03-2018-19pr03.doc, ZK-03-2018-19pr04.doc, ZK-03-2018-19pr05.pdf


20. Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov II“

Usnesení 0396/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 23. 11. 2012 na základě usnesení č. 0445/05/2012/ZK mezi městysem Bobrová a Krajem Vysočina z důvodu nerealizace stavby rodinného domu na par. č. 490/1 v k. ú. Horní Bobrová pro akci  „Transformace USP Křižanov II“.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-20, ZK-03-2018-20pr01.pdf


21. Uzavření budoucích darovacích smluv na převod částí pozemků v k. ú. Brtnice

Usnesení 0397/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Brtnice zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“ darovat část pozemku KN par. č. 2248/2, zastavěného zastávkovým zálivem, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“  darovat části pozemků KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10, zastavěných chodníkem, do vlastnictví města Brtnice a město Brtnice se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-21, ZK-03-2018-21pr01.pdf


22. Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle

Usnesení 0398/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a par. č.  2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklé dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;

schvaluje

dodatek č. 1708 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-22, ZK-03-2018-22pr01.doc, ZK-03-2018-22pr02.pdf


23. Darování pozemku v k.ú. a obci Netín

Usnesení 0399/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č.  1509/40 o výměře 596 m2, oddělený geometrickým plánem č.  414-426/2017 z pozemků par. č. 1509/40 a par. č. 1509/45 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;

schvaluje

dodatek č. 1709 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-23, ZK-03-2018-23pr01.doc, ZK-03-2018-23pr02.pdf


24. Darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov

Usnesení 0400/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. Kozlov u Jihlavy  a obci Kozlov dle materiálu ZK-03-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

schvaluje

dodatek č. 1710 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-24, ZK-03-2018-24pr01.xls, ZK-03-2018-24pr02.doc, ZK-03-2018-24pr03.pdf


25. Přijetí daru v k. ú. a obci Strážek

Usnesení 0401/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 1911/12 o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Strážek z  vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1711 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-25, ZK-03-2018-25pr01.doc, ZK-03-2018-25pr02.pdf


26. Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0402/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1712 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 1;
 • dodatek č. 1713 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 2;
 • dodatek č. 1714 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 3;
 • dodatek č. 1715 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 4;
 • dodatek č. 1716 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-26, ZK-03-2018-26pr01.doc, ZK-03-2018-26pr02.doc, ZK-03-2018-26pr03.doc, ZK-03-2018-26pr04.doc, ZK-03-2018-26pr05.doc


27. Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí

Usnesení 0403/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina u pozemku par. č. 2190 v k. ú. a obci Nové Veselí.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-27


28. Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-28, ZK-03-2018-28pr01.doc, ZK-03-2018-28pr02.doc


29. Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš

Usnesení 0404/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů  pravomoc rozhodnout o darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/3791a;

rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš:

 • pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/3791a včetně všech součástí a příslušenství;
 • pozemky par. č. 128, ostatní plocha silnice o výměře 846 m2, par. č. 3007/13, ostatní plocha silnice o výměře 1 716 m2 a par. č. 3011/33 ostatní plocha silnice o výměře 1 444 m2 všechny v k. ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství;
schvaluje

dodatek č. 1717 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-29, ZK-03-2018-29pr01.doc, ZK-03-2018-29pr02.pdf


30. Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny

Usnesení 0405/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1718 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-30, ZK-03-2018-30pr01.doc


31. Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Velký Beranov

Usnesení 0406/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace - bývalé silnice III/3531 vyřazené ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství;

rozhoduje

převést darem těleso pozemní komunikace - bývalou silnici III/3531 vyřazenou ze silniční sítě včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. a obci Velký Beranov touto silnicí zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov;

schvaluje

dodatek č. 1719 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-31, ZK-03-2018-31pr01.doc, ZK-03-2018-31pr02.pdf


32. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Dobešov u Černovic

Usnesení 0407/03/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 22. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-32, ZK-03-2018-32pr01.pdf, ZK-03-2018-32pr02.pdf


33. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0408/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2018-33, př. 1 z  vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina. 

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-33, ZK-03-2018-33pr01.xls


34. Prodej pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy

Usnesení 0409/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 474/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. F.  A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 750 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady za znalecký posudek ve výši 1 000 Kč;

schvaluje

dodatek č. 1720 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-34, ZK-03-2018-34pr01.doc, ZK-03-2018-34pr02.pdf


35. Darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz

Usnesení 0410/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. st. 149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemek par. č. 136/1 zahrada o výměře 3727 m2, vše v  k.ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz, včetně zřízení věcného práva předkupního k pozemku par. č. 136/1 zahrada v k.ú. a obci Těchobuz na dobu určitou tj. 10-ti let a za kupní cenu ve výši 1 Kč ve prospěch Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-35, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-35, ZK-03-2018-35pr01.pdf, ZK-03-2018-35pr02.doc, ZK-03-2018-35pr03.doc


36. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV, cestmistrovství Chotěboř

Usnesení 0411/03/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-36, ZK-03-2018-36pr01.xls, ZK-03-2018-36pr02.xls, ZK-03-2018-36pr03.doc, ZK-03-2018-36pr04.xls, ZK-03-2018-36pr05.xls, ZK-03-2018-36pr06.pdf, ZK-03-2018-36pr07.pdf


37. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba"

Usnesení 0412/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2018-37, př. 1 z vlastnictví ČR a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká  1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů ZK-03-2018-37, př. 2 a ZK-03-2018-37, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-37, ZK-03-2018-37pr01.xls, ZK-03-2018-37pr02.pdf, ZK-03-2018-37pr03.pdf


38. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Ujčov

Usnesení 0413/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 434/7 – ostatní plocha, silnice o  výměře 594 m2 v k. ú. a obci Ujčov z vlastnictví obce Ujčov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-38, ZK-03-2018-38pr01.pdf


39. Přijetí daru pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou

Usnesení 0414/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky  st. par. č. 1022/1 - zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 488 m2, st. par. č. 1021/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2, par. č. 47/16 - ost. plocha, zeleň o  výměře 229 m2 a par. č. 47/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 41  m2, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 22 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2018-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-39, ZK-03-2018-39pr01.doc, ZK-03-2018-39pr02.pdf


40. Prodej pozemku v k. ú. Tis u Habrů

Usnesení 0415/03/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-40, ZK-03-2018-40pr01.doc, ZK-03-2018-40pr02.pdf


41. „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín

Usnesení 0416/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž znění bude řešit úplatné nabytí pozemků dle GP č. 1104-27/2017 par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č.  1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799 do vlastnictví Kraje Vysočina, v rámci projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“, s platností na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 dle materiálu ZK-03-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-41, ZK-03-2018-41pr01.DOC, ZK-03-2018-41pr02.pdf, ZK-03-2018-41pr03.pdf, ZK-03-2018-41pr04.pdf


78. Výkup pozemků v k. ú. Bohdalov a k. ú. Pokojov

Usnesení 0417/03/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-78


79. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Lhotice u Jemnice

Usnesení 0418/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/15219;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a  obcí Lhotice na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/15219 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 826/7 – ost. plocha, silnice o výměře 2 768 m2   a části pozemku par. č. 826/5  - ost. plocha, silnice zastavěného tělesem silnice III/15219 v k. ú. Lhotice u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-79, ZK-03-2018-79pr01.pdf


80. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku ke kupní smlouvě uzavřené v souvislosti s prodejem nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0419/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14. 2. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně prodávajícího a společností B.R.A. Technology, IČO 02337100, se sídlem Studánková 514, Újezd, 149 00 Praha 4 na straně kupujícího dle materiálu ZK-03-2018-80, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-80, ZK-03-2018-80pr01.pdf, ZK-03-2018-80pr02.pdf, ZK-03-2018-80pr03.pdf, ZK-03-2018-80pr04.doc


81. Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem dodatku zřizovací listiny, kterým se předmětné nemovité věci vyjmou z hospodaření příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0420/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 15 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, dle materiálu ZK-03-2018-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 6. 2018)

termín: 1. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-81, ZK-03-2018-81pr01.doc


42. Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit aktualizaci rozsahu a šířkového uspořádání Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0421/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (včetně jejího šířkového uspořádání) dle materiálu ZK-03-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-42, ZK-03-2018-42pr01.pdf, ZK-03-2018-42pr02.pdf, ZK-03-2018-42pr03.pdf


43. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.

J. Kalina se zajímal jaké je stanovisko právního oddělení k Dohodě o narovnání.

Běhounek doplnil předložený materiál o požadované informace.
J. Veleba, J. Pavlík ve svém vystoupení podpořili předložený materiál.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0422/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s. dle materiálu ZK-03-2018-43, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-43, ZK-03-2018-43pr01.pdf, ZK-03-2018-43pr02.pdf, ZK-03-2018-43pr03.pdf, ZK-03-2018-43pr04.pdf


44. Veřejná doprava Vysočiny

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit optimalizaci dopravní obslužnosti v kraji. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0423/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dopravní optimalizaci a tarifní integraci pod názvem „Veřejná doprava Vysočiny“ tj. jízdní řády v linkové a drážní dopravě, vzorové oběhy vozidel v linkové dopravě a jejich rozdělení do oblastí dle materiálu ZK-03-2018-44, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit kroky vedoucí k vypsání veřejné zakázky na linkové dopravce se členěním dle rozdělených oblastí v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1;

pověřuje

odbor dopravy a silničního hospodářství prováděním drobných úprav v návrzích jízdních řádů uvedených v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1 z dopravně technologických důvodů.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-44, ZK-03-2018-44pr01.zip


45. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018

J. Hyliš sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0424/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převzít ručitelské závazky Kraje Vysočina za závazky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, jak je uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2018;

souhlasí

s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 566S/2018, kterým se zvýší částka příspěvku ze SFDI o 358 414 000 Kč za podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-45, ZK-03-2018-45pr01.pdf, ZK-03-2018-45pr02.pdf, ZK-03-2018-45pr03.pdf, ZK-03-2018-45pr04.pdf


46. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0425/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-46, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-46, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-46, ZK-03-2018-46pr01.pdf, ZK-03-2018-46pr02.pdf, ZK-03-2018-46pr03.pdf, ZK-03-2018-46pr04.pdf, ZK-03-2018-46pr05.pdf


47. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0426/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-47, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-47, ZK-03-2018-47pr01.pdf, ZK-03-2018-47pr02.pdf, ZK-03-2018-47pr03.pdf


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017

J. Fischerová podala sdělila zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu ocenit vítěze ankety Zlatá jeřabina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0427/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu ZK-03-2018-48, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-48, ZK-03-2018-48pr01.xls, ZK-03-2018-48pr02.doc, ZK-03-2018-48pr03.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 49, 50 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


49. FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“

Usnesení 0428/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-49, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-49, ZK-03-2018-49pr01.pdf, ZK-03-2018-49pr02.pdf, ZK-03-2018-49pr03.pdf, ZK-03-2018-49pr04.pdf, ZK-03-2018-49pr05.pdf


50. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“

Usnesení 0429/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-50, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-50, ZK-03-2018-50pr01.pdf, ZK-03-2018-50pr02.pdf, ZK-03-2018-50pr03.pdf, ZK-03-2018-50pr04.pdf


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0430/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2018-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-51, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-51, ZK-03-2018-51pr01.pdf, ZK-03-2018-51pr02.doc, ZK-03-2018-51pr03.pdf


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina

J. Fischerová předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0431/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2018-52, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2018-52, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-52, ZK-03-2018-52pr01.pdf, ZK-03-2018-52pr02.pdf, ZK-03-2018-52pr03.pdf, ZK-03-2018-52pr04.pdf


53. Uzavření smluv o partnerství v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

P. Franěk upřesnil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvy o partnerství s konkrétními partnery v rámci daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0432/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o partnerství dle materiálu ZK-03-2018-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-53, ZK-03-2018-53pr01.pdf


54. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0433/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1;

schvaluje

pro financování sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1 ve stejném rozsahu jako u ostatních služeb téhož druhu podmínku zvýšení souhrnné dotace MPSV;

vyhrazuje si

si právo v případě nedostatečné souhrnné dotace MPSV financovat sociální služby a navýšené kapacity sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1 ve snížené míře;

rozhoduje

o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 2;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálů ZK-03-2018-54, př. 1 a ZK-03-2018-54, př. 2 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;

ukládá

odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb v Kraji Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2018 dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-54, ZK-03-2018-54pr01.xls, ZK-03-2018-54pr02.xls


55. Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu změny termínu zahájení financování služby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0434/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu ZK-03-2018-55, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-55, ZK-03-2018-55pr01.doc


56. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh rušit nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina a nominovat za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0435/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;

nominuje

za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-56, ZK-03-2018-56pr01.doc, ZK-03-2018-56pr02.pdf


57. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o přidělení dotací v rámci POVV 2018 jednotlivým žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0436/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-57, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-03-2018-57, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2018-57, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-57, ZK-03-2018-57pr01.pdf, ZK-03-2018-57pr02.pdf


58. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o přidělení dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“ jednotlivým žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0437/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-58, ZK-03-2018-58pr01.pdf, ZK-03-2018-58pr02.pdf, ZK-03-2018-58pr03.pdf, ZK-03-2018-58pr04.pdf, ZK-03-2018-58pr05.pdf


59. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017

M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2017 oceněným osobám. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0438/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2017 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-59, př.  1 a  právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-59, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-59, ZK-03-2018-59pr01.xls, ZK-03-2018-59pr02.xls


60. Příprava projektů do OPŽP 2014-2020 – „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“

Ze zasedání se omluvil F. Bradáč. M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit přípravu shora uvedených projektů do prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0439/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ dle materiálu ZK-03-2018-60, př. 1, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ dle materiálu ZK-03-2018-60, př. 2 a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“ dle materiálu ZK-03-2018-60, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2019)

termín: 15. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-60, ZK-03-2018-60pr01.pdf, ZK-03-2018-60pr02.pdf, ZK-03-2018-60pr03.pdf, ZK-03-2018-60pr04.pdf


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 61, 62 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


61. FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení 0440/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje bere na vědomí

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-61, ZK-03-2018-61pr01.pdf, ZK-03-2018-61pr02.pdf, ZK-03-2018-61pr03.pdf, ZK-03-2018-61pr04.pdf


62. FOND VYSOČINY – grantový program Čistá voda 2018 – návrh na poskytnutí dotací

Usnesení 0441/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-62, ZK-03-2018-62pr01.pdf, ZK-03-2018-62pr02.pdf, ZK-03-2018-62pr03.pdf


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 63 – 73 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

Usnesení 0442/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 300 000 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4b;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 5;
 • neposkytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 230 400 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4d.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-63, ZK-03-2018-63pr01.pdf, ZK-03-2018-63pr02.xls, ZK-03-2018-63pr03.xls, ZK-03-2018-63pr04.xls, ZK-03-2018-63pr05.pdf


64. Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A

Usnesení 0443/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2018-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-64, ZK-03-2018-64pr01.xls


65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018

Usnesení 0444/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 450 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-65, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-65, ZK-03-2018-65pr01.pdf


66. Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2018 Kraj Vysočina

Usnesení 0445/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-66, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-66, ZK-03-2018-66pr01.pdf


67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ

Usnesení 0446/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a  středních škol 2017 – Modul SŠ v celkové výši 1 566 018 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2018-67, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-67, ZK-03-2018-67pr01.xls


68. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018

Usnesení 0447/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-68, ZK-03-2018-68pr01.pdf, ZK-03-2018-68pr02.pdf, ZK-03-2018-68pr03.pdf


69. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportoviště 2018

Usnesení 0448/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-69, ZK-03-2018-69pr01.pdf, ZK-03-2018-69pr02.pdf, ZK-03-2018-69pr03.pdf


70. Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 0449/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 6 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-70, ZK-03-2018-70pr01.pdf


71. Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města, darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Telč

Usnesení 0450/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace městu Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 2;
 • převést darem:
  • pozemek par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895  m2, jehož součástí je stavba hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký;
  • pozemek par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240  m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy;
  • pozemek par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.;

včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;

schvaluje

dodatek č. 19 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-71, ZK-03-2018-71pr01.doc, ZK-03-2018-71pr02.pdf, ZK-03-2018-71pr03.pdf, ZK-03-2018-71pr04.doc


72. Partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života pro život

Usnesení 0451/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít partnerské smlouvy v rámci projektu "Učíme se ze života pro život", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s partnery uvedenými v materiálu ZK-03-2018-72, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-03-2018-72, př. 2 a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle vzoru uvedeném v materiálu  ZK-03-2018-72, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-72, ZK-03-2018-72pr01.doc, ZK-03-2018-72pr02.docx, ZK-03-2018-72pr03.docx


73. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018

Usnesení 0452/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-73, ZK-03-2018-73pr01.xls, ZK-03-2018-73pr02.xls, ZK-03-2018-73pr03.doc


74. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů

J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování uvedených projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0453/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor majetkový (30. 9. 2018), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-74


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 75 až 77 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.75. FOND VYSOČINY – grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“

Usnesení 0454/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ dle materiálu ZK-03-2018-75, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ ve složení:
ČSSD – Soňa Olivová (TR); Jaromír Pospíchal (ZR);
KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Pavla Krejzlová (ZR);
ODS – Petr Staněk (ZR);
KSČM – Josef Zahradníček (TR); Stanislav Lecjaks (PE);
SPV – David Filip (ZR); Petr Novotný (TR);
ANO 2011 – Miloš Hrůza (TR); Petra Nováčková (ZR);
SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Ctibor Čepička (JI);
 • Martinu Bártovou (TR, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2018“;
 • garantem grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ odbor sekretariátu hejtmana a  zástupce garanta Bc. Andreu Pohanovou s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-75, ZK-03-2018-75pr01.DOC


76. FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY 2018"

Usnesení 0455/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „EDICE VYSOČINY 2018“ dle materiálu ZK-03-2018-76, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „EDICE VYSOČINY 2018“ ve složení:
ČSSD – Marie Bohuslavová (HB); Pavla Kučerová (PE);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Jana Houšková (PE);
ODS – Petr Adam (HB); Alena Kukrechtová (PE);
KSČM – Helena Vrzalová (JI); Lenka Vytisková (PE);
SPV – Eva Požárová (JI); Marie Černá (TR);
ANO 2011 - Ivana Čepičková (JI);
SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Iva Švehlíková (JI);
 • Václava Nováka (JI, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu „EDICE VYSOČINY 2018“,
 • garantem grantového programu „EDICE VYSOČINY 2018“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním; 
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-76, ZK-03-2018-76pr01.doc, ZK-03-2018-76pr02.DOC


77. FOND VYSOČINY – grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018

Usnesení 0456/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Rozvoj podnikatelů 2018“ dle materiálu ZK-03-2018-77, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“ ve složení:
ČSSD – Michal Musil (JI); Vít Šimon (HB);
KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR); Radek Pátek (ZR);
ODS – Hana Kryčová (JI); Petra Trnková (HB);
KSČM – Pavel Hodač (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
SPV – Zdeněk Tůma (HB);
ANO 2011 – Pavel Švec (TR); Renata Smíšková (ZR);
SPD + SPO - Tomáš Sáblík (ZR); Michal Suchý ml. (JI);
 • Jiřího Hodinku (PE, SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“;
 • garantem grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2018-77, ZK-03-2018-77pr01.docx, ZK-03-2018-77pr02.docx


82. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 19. 6. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Mgr. Jaromír Pařík  ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Josef Pavlík …..………………………………….……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2018.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2018 dne 15. 5. 2018.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 25. 5. 2018 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz