Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 03/2019 - 14. 5. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti KrÚ
4 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
5 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
6 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2019
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
11 Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019
13 Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
14 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
15 Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
16 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, Jedlá a Ostrov u Ledče nad Sázavou
17 Darování pozemku v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž
18 Prodej pozemků v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
19 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení
20 Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
21 Darování pozemků v k. ú. a obci Markvartice
22 Darování pozemků městu Velké Meziříčí
23 Výkup pozemku v obci Křižánky
24 Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
25 Předání pozemků v k.ú. Rytířsko a v k.ú. Jamné u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
26 Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
27 Výkup pozemku v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
28 Darování pozemků v k.ú. Okrouhlice obci Okrouhlice
29 Prodej pozemku v k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou
30 Darování pozemků v k.ú. Kamenice u Jihlavy
31 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jeřišno a obci Jeřišno
32 Darování pozemku v k. ú. Horní Újezd u Třebíče a obci Horní Újezd
33 Darování pozemků v k. ú. Částkovice u Hostětic a obci Hostětice
34 Darování pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
35 Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou
36 Darování pozemků v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
37 Darování pozemků v k.ú. Moravské Budějovice
38 Darování pozemků v k.ú. a obci Hodíškov
39 Darování pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou
40 Nabytí pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
41 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a po stavbě mostu
42 Majetkoprávní vypořádání pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
43 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
44 Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“
45 Výkup pozemku v k.ú. Bohdalov
46 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
47 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
48 Projektový záměr EDUBIM
49 Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pomocí rámcové dohody pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019
50 Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018
51 Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – projektový záměr a řešení dlouhodobého umístění pobočky Telč
52 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
53 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
54 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
55 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
56 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
57 FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotace z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“
58 Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
59 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
60 Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
61 Dotace na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
62 Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
63 Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
64 Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018
65 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2019
66 Projektové záměry EduSTEM a DigiMe a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O02789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2019
70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
71 Návrh na vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
72 Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
73 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
74 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
75 Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
76 Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019
77 Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2018
78 Projekt v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech – SUPŠ Jihlava-Helenín
79 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
80 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
81 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
82 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
83 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
84 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
85 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
86 Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
87 Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz