Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 03/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019 konaného dne 14. 5. 2019 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 45 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 14. 5. 2019;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2019

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod L. Řezníčkové.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 87.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec do programu jednání.

Zastupitelstvo návrh akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Ota Benc a Ing. František Bradáč.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2019
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti KrÚ
04.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
05.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
06.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07.  Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2019
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
09.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
10.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
11.  Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019
13.  Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
14.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
15.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
16.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, Jedlá a Ostrov u Ledče nad Sázavou
17.  Darování pozemku v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž
18.  Prodej pozemků v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
19.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení
20.  Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
21.  Darování pozemků v k. ú. a obci Markvartice
22.  Darování pozemků městu Velké Meziříčí
23.  Výkup pozemku v obci Křižánky
24.  Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
25.  Předání pozemků v k.ú. Rytířsko a v k.ú. Jamné u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
26.  Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
27.  Výkup pozemku v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
28.  Darování pozemků v k.ú. Okrouhlice obci Okrouhlice
29.  Prodej pozemku v k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou
30.  Darování pozemků v k.ú. Kamenice u Jihlavy
31.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jeřišno a obci Jeřišno
32.  Darování pozemku v k. ú. Horní Újezd u Třebíče a obci Horní Újezd
33.  Darování pozemků v k. ú. Částkovice u Hostětic a obci Hostětice
34.  Darování pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
35.  Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou
36.  Darování pozemků v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
37.  Darování pozemků v k.ú. Moravské Budějovice
38.  Darování pozemků v k.ú. a obci Hodíškov
39.  Darování pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou
40.  Nabytí pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
41.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a po stavbě mostu
42.  Majetkoprávní vypořádání pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
43.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
44.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“
45.  Výkup pozemku v k.ú. Bohdalov
46.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
47.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
48.  Projektový záměr EDUBIM
49.  Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pomocí rámcové dohody pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019
50.  Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018
51.  Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – projektový záměr a řešení dlouhodobého umístění pobočky Telč
52.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
53.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
54.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
55.  FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
56.  FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
57.  FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotace z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“
58.  Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
59.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
87.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
60.  Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
61.  Dotace na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
62.  Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
63.  Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
64.  Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018
65.  Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2019
66.  Projektové záměry EduSTEM a DigiMe a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O02789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2019
70.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
71.  Návrh na vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
72.  Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
73.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
74.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
75.  Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
76.  Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019
77.  Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2018
78.  Projekt v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech – SUPŠ Jihlava-Helenín
79.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
80.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
81.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
82.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
83.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
84.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
85.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
86.  Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
88.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0157/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0158/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Mgr. Otu Bence a Ing. Františka Bradáče ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva kraje byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 07/2019 až 13/2019 a otevřel rozpravu.

M. Houška se zajímal o bližší informace k materiálu „Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina“ (RK-11-2019-02).

V. Kaňkovský vznesl dotaz týkající se materiálu „3. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu: Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ (RK-08-2019-23) a požádal o zaslání doplňujících informací k materiálu „Záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k pronájmu prostor pro poskytování zdravotních služeb“ (RK-10-2019-13).

K dotazům se vyjádřili V. Novotný, J. Běhounek, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0159/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-02, ZK-03-2019-02pr01.pdf, ZK-03-2019-02pr02.pdf, ZK-03-2019-02pr03.pdf, ZK-03-2019-02pr04.pdf, ZK-03-2019-02pr05.pdf, ZK-03-2019-02pr06.pdf, ZK-03-2019-02pr07.pdf


03. Informace o činnosti KrÚ

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Předložený materiál doplnil o informace týkající se personálních změn uskutečněných v rámci krajského úřadu.

K materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0160/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-03, ZK-03-2019-03pr01.xls, ZK-03-2019-03pr02.xls, ZK-03-2019-03pr03.doc


04. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace v rámci programu Prevence kriminality 2019 žadatelům na projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0161/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci v rámci programu Prevence kriminality 2019 subjektům, na projekty a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-04, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-04, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci  programu Prevence kriminality 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-04, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-04, ZK-03-2019-04pr01.pdf, ZK-03-2019-04pr02.pdf, ZK-03-2019-04pr03.pdf, ZK-03-2019-04pr04.pdf, ZK-03-2019-04pr05.pdf


05. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0162/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 3 600 000 Kč dle materiálu ZK-03-2019-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-03-2019-05, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ Městu Velká Bíteš na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 30 000 Kč dle materiálu ZK-03-2019-05, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-05, ZK-03-2019-05pr01.pdf, ZK-03-2019-05pr02.pdf, ZK-03-2019-05pr03.pdf


06. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obcím.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0163/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 499 070 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-03-2019-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2019-06, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1  499 070 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 499 070 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-06, ZK-03-2019-06pr01.pdf, ZK-03-2019-06pr02.pdf


07. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2019

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu udělit medaile Kraje Vysočina navrhovaným kandidátům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0164/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-07, ZK-03-2019-07pr01.doc, ZK-03-2019-07pr02.pdf


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0165/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 1 543 833 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor zdravotnictví (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-08


09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce

Na zasedání se dostavila L. Řezníčková. V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0166/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením přístrojového vybavení oddělení ORL.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor zdravotnictví (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (14. 5. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-09, ZK-03-2019-09pr01.pdf, ZK-03-2019-09pr02.pdf, ZK-03-2019-09pr03.pdf


10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0167/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 7 200 000 Kč dle materiálu ZK-03-2019-10, př. 2;

schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 400 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 5 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 400 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor zdravotnictví (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (14. 5. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-10, ZK-03-2019-10pr01.pdf, ZK-03-2019-10pr02.docx, ZK-03-2019-10pr03.pdf, ZK-03-2019-10pr04.pdf


11. Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0168/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2019-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 5. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-11, ZK-03-2019-11pr01.doc


12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden – březen 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0169/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019 dle materiálu ZK-03-2019-12, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-12, ZK-03-2019-12pr01.xls


13. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodat pozemek v k. ú. a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví fy INDIGOTEAM. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0170/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 2036/6 o výměře 113 m2, ostatní plocha, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fy INDIGOTEAM s.r.o., se sídlem Josefa Vávry 42/33, 664 91 Ivančice, IČO 05709016, za kupní cenu 111 000 Kč;

schvaluje

Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední odborné školy Nové Město na Moravě, dle materiálu ZK-03-2019-13, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-13, ZK-03-2019-13pr01.pdf, ZK-03-2019-13pr02.pdf, ZK-03-2019-13pr03.pdf, ZK-03-2019-13pr04.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 14 – 45 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


14. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 0171/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní smlouvu v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-03-2019-14, př. 1 mezi Krajem Vysočina, investorem stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ a Lesy České republiky, s.p., vlastníkem části opevnění koryt vodních toků potřebných pro realizaci této stavby;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1409/24 v k. ú. Čáslavsko z vlastnictví Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina za podmínek smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-14, ZK-03-2019-14pr01.docx, ZK-03-2019-14pr02.docx


15. Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou

Usnesení 0172/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-15


16. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, Jedlá a Ostrov u Ledče nad Sázavou

Usnesení 0173/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-16, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu ZK-03-2019-16, př. 2;

schvaluje

Dodatek č. 1833 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-16, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-16, ZK-03-2019-16pr01.xls, ZK-03-2019-16pr02.docx, ZK-03-2019-16pr03.doc


17. Darování pozemku v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž

Usnesení 0174/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. st. 97/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věž;

schvaluje

Dodatek č. 1834 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-17, ZK-03-2019-17pr01.doc, ZK-03-2019-17pr02.pdf


18. Prodej pozemků v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř

Usnesení 0175/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-18, ZK-03-2019-18pr01.doc, ZK-03-2019-18pr02.doc, ZK-03-2019-18pr03.pdf


19. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení

Usnesení 0176/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 904/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-19, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 1837 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-19, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-19, ZK-03-2019-19pr01.pdf, ZK-03-2019-19pr02.doc, ZK-03-2019-19pr03.pdf


20. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky

Usnesení 0177/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2019-20, př. 1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;

schvaluje

Dodatek č. 1838 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-20, ZK-03-2019-20pr01.xls, ZK-03-2019-20pr02.doc, ZK-03-2019-20pr03.pdf, ZK-03-2019-20pr04.pdf


21. Darování pozemků v k. ú. a obci Markvartice

Usnesení 0178/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2019-21, př. 1 v k. ú. a obci Markvartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Markvartice;

schvaluje

Dodatek č. 1839 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-21, ZK-03-2019-21pr01.xls, ZK-03-2019-21pr02.doc


22. Darování pozemků městu Velké Meziříčí

Usnesení 0179/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 881/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 a par. č. 881/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, vše v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

Dodatek č. 1840 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-22, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-22, ZK-03-2019-22pr01.doc, ZK-03-2019-22pr02.pdf


23. Výkup pozemku v obci Křižánky

Usnesení 0180/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-23, ZK-03-2019-23pr01.doc, ZK-03-2019-23pr02.pdf


24. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“

Usnesení 0181/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-24, př. 1 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-24, př. 2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví obce Uhřínov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1842 Zřizovací listiny krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-24, př. 3;
 • Dodatek č. 1843 Zřizovací listiny krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-24, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-24, ZK-03-2019-24pr01.xls, ZK-03-2019-24pr02.xls, ZK-03-2019-24pr03.doc, ZK-03-2019-24pr04.doc


25. Předání pozemků v k.ú. Rytířsko a v k.ú. Jamné u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

Usnesení 0182/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1844 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-25, ZK-03-2019-25pr01.doc


26. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792

Usnesení 0183/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem nemovité věci v rozsahu a dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-26, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, IČO 002 95 647;
 • převést darem nemovité věci v rozsahu a dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Křoví se sídlem Křoví 32, IČO 005 45 406;

schvaluje

Dodatek č. 1845 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-26, př. 1.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci  - úsek vyřazené silnice II/379, včetně součástí a příslušenství a stavební objekty v rozsahu materiálů ZK-03-2019-26, př. 2 a ZK-03-2019-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš a obce Křoví;

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-26, ZK-03-2019-26pr01.doc, ZK-03-2019-26pr02.doc, ZK-03-2019-26pr03.doc, ZK-03-2019-26pr04.pdf


27. Výkup pozemku v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov

Usnesení 0184/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-27, ZK-03-2019-27pr01.pdf, ZK-03-2019-27pr02.doc


28. Darování pozemků v k.ú. Okrouhlice obci Okrouhlice

Usnesení 0185/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. a obci Okrouhlice dle materiálu ZK-03-2019-28, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;

schvaluje

Dodatek č. 1847 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-28, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-28, ZK-03-2019-28pr01.pdf, ZK-03-2019-28pr02.xls, ZK-03-2019-28pr03.doc


29. Prodej pozemku v k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou

Usnesení 0186/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-29, ZK-03-2019-29pr01.pdf, ZK-03-2019-29pr02.doc


30. Darování pozemků v k.ú. Kamenice u Jihlavy

Usnesení 0187/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 5915/3 o výměře 1002 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1212-44993/2018 z pozemku par. č. 5915/1,  par. č. 6019/6 o výměře 327 m2 a pozemek par. č. 6019/12 o výměře 498 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1211-44992/2018 z pozemků par. č. 6019/4 a par. č. 6019/6 vše v k.ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Kamenice;

schvaluje

Dodatek č. 1849 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-30, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-30, ZK-03-2019-30pr01.pdf, ZK-03-2019-30pr02.pdf, ZK-03-2019-30pr03.doc


31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jeřišno a obci Jeřišno

Usnesení 0188/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem část pozemku KN parcela číslo 822/1,  dle geometrického plánu číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601 označenou jako parcela číslo 822/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Jeřišno, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jeřišno;
 • nabýt darem pozemek par. č. 822/9, ostatní plocha, silnice, o  výměře 32 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601 z pozemků KN v k. ú. Jeřišno v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-31, př. 1, z vlastnictví obce Jeřišno do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1850 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-31, př. 3;
 • Dodatek č. 1851 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-31, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-31, ZK-03-2019-31pr01.xls, ZK-03-2019-31pr02.pdf, ZK-03-2019-31pr03.doc, ZK-03-2019-31pr04.doc


32. Darování pozemku v k. ú. Horní Újezd u Třebíče a obci Horní Újezd

Usnesení 0189/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 395/9-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 v k. ú. Horní Újezd u Třebíče, oddělený geometrickým plánem číslo 245-65/2018 PGP-76/2019-710 z pozemku KN par. č. 395/3  ostatní plocha, silnice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Újezd;

schvaluje

Dodatek č. 1852 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-32, ZK-03-2019-32pr01.pdf, ZK-03-2019-32pr02.doc


33. Darování pozemků v k. ú. Částkovice u Hostětic a obci Hostětice

Usnesení 0190/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-33, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 160-810/2017, PGP-1388/2017-707 z pozemků KN par. č. 452/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 465/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Částkovice u Hostětic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hostětice;

schvaluje

Dodatek č. 1853 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-33, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-33, ZK-03-2019-33pr01.xls, ZK-03-2019-33pr02.pdf, ZK-03-2019-33pr03.doc


34. Darování pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř

Usnesení 0191/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 4559/6-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 238-117/2018 PGP-78/2019-601 z pozemku KN par. č. 4559/2 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Příjemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 1854 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-34, ZK-03-2019-34pr01.pdf, ZK-03-2019-34pr02.doc


35. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou

Usnesení 0192/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za  celkovou kupní cenu 9375 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu obvyklou;

schvaluje

Dodatek č. 1855 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-35, ZK-03-2019-35pr01.doc, ZK-03-2019-35pr02.pdf


36. Darování pozemků v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes

Usnesení 0193/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 104-14/2007 a geometrickým plánem č. 162-21/2018, PGP-540/2018-714 z pozemku KN par. č. 1526/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Kněževes nad Oslavou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes;

schvaluje

Dodatek č. 1856 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-36, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-36, ZK-03-2019-36pr01.xls, ZK-03-2019-36pr02.pdf, ZK-03-2019-36pr03.doc


37. Darování pozemků v k.ú. Moravské Budějovice

Usnesení 0194/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky  par. č. 4201/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2, par. č. 4201/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 a  par. č. 5204/1 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 244 m2 v  k.ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;

schvaluje

Dodatek  č. 1857 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-37, ZK-03-2019-37pr01.doc, ZK-03-2019-37pr02.pdf


38. Darování pozemků v k.ú. a obci Hodíškov

Usnesení 0195/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 733/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m2  a par. č. 733/26 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 164 m2, oddělené GP č. 249-128/2018 z pozemku par. č. 733/1 a dále pozemky par. č.  733/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 733/28 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, oddělené dle téhož GP z pozemku par. č. 733/10 v k.ú. a obci Hodíškov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hodíškov;

schvaluje

Dodatek č. 1858 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2019-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-38, ZK-03-2019-38pr01.doc, ZK-03-2019-38pr02.pdf


39. Darování pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0196/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje 

 • převést darem hmotné nemovité věci - pozemky a díly pozemků v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-39, př. 1;
 • nabýt darem díl "t" o výměře 4 m2 pozemku par. č. 101 - ost. plocha, ost. komunikace a díl "c1" o výměře 176 m2 pozemku par. č. 2215/17 - ost. plocha, ost. komunikace, oba sloučené dle GP č. 2409-176/2018 do pozemku par. č. 2215/20 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci  Ledeč nad Sázavou z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

schvaluje

Dodatek č. 1859 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2019-39, př. 2

Dodatek č. 1860 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2019-39, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-39, ZK-03-2019-39pr01.doc, ZK-03-2019-39pr02.doc, ZK-03-2019-39pr03.doc, ZK-03-2019-39pr04.pdf


40. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0197/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem díl "a" o výměře 1 m2 pozemku par. č. 341/1 a dílu "d" o výměře 3 m2 pozemku par. č. 4006, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, oddělené dle geometrického plánu č. 7565-1073/2016, sloučené tímto GP do pozemku par. č. st. 1924/1, z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu ZK-03-2019-40, př. 2

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-40, ZK-03-2019-40pr01.pdf, ZK-03-2019-40pr02.doc


41. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a po stavbě mostu

Usnesení 0198/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2019-41, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-41, ZK-03-2019-41pr01.xls


42. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 0199/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-42, př. 1 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-42, ZK-03-2019-42pr01.xls


43. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí

Usnesení 0200/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-43, ZK-03-2019-43pr01.pdf


44. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“

Usnesení 0201/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-44, ZK-03-2019-44pr01.doc, ZK-03-2019-44pr02.pdf


45. Výkup pozemku v k.ú. Bohdalov

Usnesení 0202/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-45, ZK-03-2019-45pr01.pdf


46. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

M. Kukla sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému návrhu prodeje nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0203/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 24. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-46, ZK-03-2019-46pr01.pdf, ZK-03-2019-46pr02.pdf, ZK-03-2019-46pr03.pdf, ZK-03-2019-46pr04.pdf, ZK-03-2019-46pr05.pdf


47. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku Smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0204/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu ZK-03-2019-47, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-47, ZK-03-2019-47pr01.docx


48. Projektový záměr EDUBIM

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem financování projektu „EDUBIM“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0205/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „EDUBIM“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (19. 6. 2019)

termín: 19. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-48, ZK-03-2019-48pr01.pdf, ZK-03-2019-48pr02.pdf, ZK-03-2019-48pr03.pdf


49. Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pomocí rámcové dohody pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh souhlasu s poskytnutím ručitelského závazku na akce financované z rozpočtu SFDI v roce 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0206/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu ZK-03-2019-49, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2019, po jeho schválení Vládou ČR, a to do výše 150 mil. Kč.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-49, ZK-03-2019-49pr01.pdf, ZK-03-2019-49pr02.pdf


50. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018

J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o výsledku hlasování veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0207/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 dle materiálu ZK-03-2019-50, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 8. 2019), Odbor ekonomický (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-50, ZK-03-2019-50pr01.xls, ZK-03-2019-50pr02.doc, ZK-03-2019-50pr03.doc


51. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – projektový záměr a řešení dlouhodobého umístění pobočky Telč

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem zařazení akce Muzea Vysočiny Jihlava do zásobníku akcí určených k realizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0208/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-51, př. 1;

schvaluje

 • závazek kraje na předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ do výše 6 375 000 Kč poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 637 500 Kč z rozpočtu kraje.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-51, ZK-03-2019-51pr01.pdf, ZK-03-2019-51pr02.pdf, ZK-03-2019-51pr03.docx

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 52 – 56 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


52. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0209/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO  2019 dle materiálu ZK-03-2019-52, př. 1

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-52, ZK-03-2019-52pr01.pdf, ZK-03-2019-52pr02.pdf


53. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0210/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-53, ZK-03-2019-53pr01.pdf, ZK-03-2019-53pr02.pdf, ZK-03-2019-53pr03.pdf, ZK-03-2019-53pr04.pdf, ZK-03-2019-53pr05.pdf


54. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0211/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-54, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-54, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z grantového programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-54, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-54, ZK-03-2019-54pr01.pdf, ZK-03-2019-54pr02.pdf, ZK-03-2019-54pr03.pdf, ZK-03-2019-54pr04.pdf, ZK-03-2019-54pr05.pdf, ZK-03-2019-54pr06.pdf


55. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0212/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-55, ZK-03-2019-55pr01.pdf, ZK-03-2019-55pr02.pdf, ZK-03-2019-55pr03.pdf, ZK-03-2019-55pr04.pdf, ZK-03-2019-55pr05.pdf


56. FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0213/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-56, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-56, př. 5.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-56, ZK-03-2019-56pr01.pdf, ZK-03-2019-56pr02.pdf, ZK-03-2019-56pr03.pdf, ZK-03-2019-56pr04.pdf, ZK-03-2019-56pr05.pdf


57. FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotace z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o neposkytnutí dotace z programu "Mateřská centra 2019". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0214/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ subjektu na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-57, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-57, ZK-03-2019-57pr01.pdf


58. Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace organizaci Diecézní charita Brno na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0215/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 500 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2019-58, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2019-58, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-58, ZK-03-2019-58pr01.pdf, ZK-03-2019-58pr02.doc


59. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o předložených návrzích úprav Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

V. Kaňkovský a M. Houška požádali o zpracování přehledu dostupnosti a pokrytí sociálních služeb v kraji.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, přislíbila zpracování mapy pokrytí jednotlivých služeb v rámci Kraje Vysočina.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0216/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o vyřazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 1;
 • o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 2;
 • o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 3;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 2 a dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 3 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;

ukládá

 • odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020 dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 1 a dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 2;
 • odboru sociálních věcí zpracovat aktualizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, zejména s ohledem na nově formulované podmínky zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-59, ZK-03-2019-59pr01.xls, ZK-03-2019-59pr02.xls, ZK-03-2019-59pr03.xls


87. Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem uzavření dodatku Koncesní smlouvy.

M. Houška a V. Kaňkovský vyjádřili ve svém vystoupení podporu předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0217/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec dle materiálu ZK-03-2019-87, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-87, ZK-03-2019-87pr01.zip, ZK-03-2019-87pr02.zip, ZK-03-2019-87pr03.pdf, ZK-03-2019-87pr04.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 60 - 70 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

M. Houška přednesl k bodům 67, 68, 70 doporučující stanovisko finančního výboru. 


60. Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem

Usnesení 0218/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 835 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-03-2019-60, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2019.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-60, ZK-03-2019-60pr01.xls


61. Dotace na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

Usnesení 0219/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2019-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-61, ZK-03-2019-61pr01.xlsx


62. Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Usnesení 0220/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2019-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-62, ZK-03-2019-62pr01.xls


63. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina

Usnesení 0221/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2019 v celkové výši 3 830 601 Kč dle materiálu ZK-03-2019-63, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-63, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-63, ZK-03-2019-63pr01.pdf, ZK-03-2019-63pr02.pdf, ZK-03-2019-63pr03.pdf, ZK-03-2019-63pr04.xls


64. Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018

Usnesení 0222/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018 v celkové výši 1 533 058 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2019-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-64, ZK-03-2019-64pr01.xlsx


65. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2019

Usnesení 0223/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2019-65, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2019-65, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-65, ZK-03-2019-65pr01.xls, ZK-03-2019-65pr02.xls, ZK-03-2019-65pr03.doc


66. Projektové záměry EduSTEM a DigiMe a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Usnesení 0224/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 7 000 000 Kč a spolufinancovat projekt EduSTEM do výše 1 194 745 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr EduSTEM;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 5 000 000 Kč a spolufinancovat projekt DigiMe do výše 848 902 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr DigiMe.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 1. 2020)

termín: 30. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-66, ZK-03-2019-66pr01.pdf, ZK-03-2019-66pr02.pdf, ZK-03-2019-66pr03.doc, ZK-03-2019-66pr04.pdf, ZK-03-2019-66pr05.pdf, ZK-03-2019-66pr06.pdf, ZK-03-2019-66pr07.pdf, ZK-03-2019-66pr08.doc, ZK-03-2019-66pr09.doc, ZK-03-2019-66pr10.pdf, ZK-03-2019-66pr11.pdf


67. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř

Usnesení 0225/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 430 197 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671, na předfinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-67


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O02789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Usnesení 0226/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 598 910 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 598  910 Kč;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 598 910 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02789.0001 dle materiálu ZK-03-2019-68, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-68, ZK-03-2019-68pr01.pdf, ZK-03-2019-68pr02.pdf


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2019

Usnesení 0227/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 300 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2019-69, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-69, ZK-03-2019-69pr01.pdf


70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.

Usnesení 0228/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350 dle materiálu ZK-03-2019-70, př.  1.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-70, ZK-03-2019-70pr01.pdf


71. Návrh na vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o předložené aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

H. Vrzalová se zajímala o vypořádání námitky města Brtnice týkající se zachování protipovodňových opatření.

M. Houška požádal o informaci k rozpracovanosti a současné podobě předchozích aktualizací ZUR Kraje Vysočina.

K vzneseným dotazům se vyjádřili P. Pacal a L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0229/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • důvodovou zprávu dle materiálu ZK-03-2019-71, př. 1;
 • zohlednění připomínek dle materiálu ZK-03-2019-71, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 50 – 58;

rozhoduje

o námitce dle materiálu ZK-03-2019-71, př. 3;

vydává

Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v ZK-03-2019-71, př. 2;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajištění: 

 • zpracování čistopisu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 • vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-71, ZK-03-2019-71pr01.doc, ZK-03-2019-71pr02.zip, ZK-03-2019-71pr03.doc


72. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem aktualizace základního strategického rozvojového dokumentu na úrovni kraje.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0230/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

aktualizovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina dle postupu uvedeného v materiálu ZK-03-2019-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-72, ZK-03-2019-72pr01.DOC


73. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh přidělení dotací obcím v rámci vyhlášeného programu „Územní plány 2019“.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0231/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Územní plánování 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-73, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-73, př. 2.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-73, ZK-03-2019-73pr01.pdf, ZK-03-2019-73pr02.pdf


74. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu "Obnova venkova Vysočiny 2019".

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0232/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-74, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-74, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-74, ZK-03-2019-74pr01.pdf, ZK-03-2019-74pr02.pdf


75. Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

P. Pacal a M. Hyský předložili zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na podporu projektu žadatele Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou.

J. Kalina vznesl dotaz k výši uvedených nákladů a k dalším případným zdrojům financování projektu.

M. Vystrčil otevřel otázku zpracování kalů po termínu 1.1.2020, kdy má dojít ke snížení jejich limitů.

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek a M. Hyský.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0233/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 – Vnitřní obchod žadateli Vodárenská akciová společnost, a.s., IČO: 49455842 ve výši 1 170 000 Kč na realizaci projektu „Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ dle materiálu ZK-03-2019-75, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2019-75, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-75, ZK-03-2019-75pr01.pdf, ZK-03-2019-75pr02.doc


76. Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019

M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0234/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
deklaruje

že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv;

schvaluje

mimořádné Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina v roce 2019 dle materiálu ZK-03-2019-76.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (30. 1. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-76, ZK-03-2019-76pr01.doc


77. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2018

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2018.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0235/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2018 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2019-77, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2019-77, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (4. 6. 2019)

termín: 4. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-77, ZK-03-2019-77pr01.xls, ZK-03-2019-77pr02.xls

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 78 – 81 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


78. Projekt v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech – SUPŠ Jihlava-Helenín

Usnesení 0236/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 1,3 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu dle materiálu ZK-03-2019-78, př. 1 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-78, ZK-03-2019-78pr01.pdf


79. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Usnesení 0237/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ dle materiálu ZK-03-2019-79, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ dle materiálu ZK-03-2019-79, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-79, ZK-03-2019-79pr01.pdf


80. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Usnesení 0238/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-03-2019-80, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-03-2019-80, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-80, ZK-03-2019-80pr01.pdf


81. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Usnesení 0239/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-03-2019-81, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-03-2019-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-81, ZK-03-2019-81pr01.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 82 – 84 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku. 

K bodu 82 L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.


82. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0240/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-82, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-82, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-82, ZK-03-2019-82pr01.pdf, ZK-03-2019-82pr02.pdf, ZK-03-2019-82pr03.pdf


83. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0241/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • vyhradit si právo rozhodovat o navržených dotacích, u kterých je částka do 200 000Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK-03-2019-83, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2019-83, př. 3;
 • neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK-03-2019-83, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-83, ZK-03-2019-83pr01.pdf, ZK-03-2019-83pr02.pdf, ZK-03-2019-83pr03.pdf


84. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0242/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-84, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-84, př. 5;
 • neposkytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-84, př. 6.

odpovědnost: rada kraje (14. 5. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-84, ZK-03-2019-84pr01.pdf, ZK-03-2019-84pr02.pdf, ZK-03-2019-84pr03.pdf, ZK-03-2019-84pr04.pdf, ZK-03-2019-84pr05.pdf, ZK-03-2019-84pr06.pdf


85. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyhlášení Programu na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0243/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ dle materiálu ZK-03-2019-85, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ ve složení:

ČSSD - Marie Rubišarová Medová (JI); Michal Musil (JI);

KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR); Miroslav Vrbka (TR);

ODS – Martina Šlosrová (HB); Jaroslav Huňáček (JI);

KSČM – Pavel Hodáč (PE); Kamil Vejvoda (ZR);

SPV – Jiří Hodinka (PE); Zdeněk Tůma (HB);

ANO 2011 - Pavel Švec (ZR); Pavel Švec (TR);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR);

 • Ctibora Čepičku (JI, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“;
 • garantem Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-85, ZK-03-2019-85pr01.doc


86. Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM

M. Plodík informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0244/03/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2019-86, ZK-03-2019-86pr01.pdf


88. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze. 

  

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 18. 6. 2019.

  

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

  

 

Ověřovatelé zápisu:

   

Mgr. Ota Benc                                           ……...……………………………………

  

 

 

Ing. František Bradáč                                …..………………………………….……

 

  

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019 dne 14. 5. 2019. 

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 16. 5. 2019 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz