Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 03/2020 - 12. 5. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti KrÚ
4 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5 Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
8 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
9 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
11 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
12 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020
13 Majetkoprávní vypořádání stavby "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV"
14 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou
15 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Telč
16 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina, k.ú. Borovec, Dalečín, Česká Cikánka, Nová Ves u Třešti
17 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
18 Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“
19 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
20 Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice – průtah
21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
22 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
23 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
24 Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
25 Nabytí pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ, zastavěného v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba
26 Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jihlava
27 Nabytí dílů pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. a obci Třebíč
28 Darování pozemku v k.ú. Dolní Radslavice
29 Darování pozemků v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov
30 Darování pozemků v k.ú. Pelhřimov
31 Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě
32 Vzájemné darování mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
33 Vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Černá
34 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řásná, obec Řásná
35 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče, k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice
36 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobkov, obec Chotěboř
37 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Hlohov, obec Číhošť
38 Uzavření budoucí darovací smlouvy v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
39 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“
40 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/401 Lipník – propustek ev, č. 401-014P“
41 Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva
42 Návrh na změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 – darování pozemků v k. ú. Měřín a obci Měřín
43 Návrh na změnu usnesení 0439/06/2019/ZK - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
44 Koupě pozemků zastavěných krajskou silnicí III/36057 v k.ú. Hroznatín
45 Výkup pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
46 Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice
47 Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
48 Prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
49 Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/406 Telč - hranice kraje“
50 Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči
51 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
52 Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
53 Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020
54 Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
55 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
56 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
57 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
58 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
59 FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0046
60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019
62 Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
63 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
64 Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
65 Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
66 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
67 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
68 Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
69 Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019
70 Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
71 Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
72 Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
73 Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
74 Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
75 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
76 Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina
77 Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
78 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
79 FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19
80 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
81 Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
82 Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019
83 Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK
84 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
85 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
86 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
87 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
88 Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
89 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Edice Vysočiny 2020"
90 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020
91 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
92 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020
93 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
94 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz