Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 03/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2020 konaného dne 12. 5. 2020 v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, se sídlem K Valše 1251/38, Třešť

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2020

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje. 

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: F. Bradáč, P. Janoušek.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová. 

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do programu jednání: 

91. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

92. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020

93. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020

94. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020

Zastupitelstvo návrh zařazení akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: M. Mrkos, M. Nevoral.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2020
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti KrÚ
04.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
05.  Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06.  Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
08.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
09.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
91.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
92.  Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
11.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
12.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020
13.  Majetkoprávní vypořádání stavby "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV"
14.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou
15.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Telč
16.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina, k.ú. Borovec, Dalečín, Česká Cikánka, Nová Ves u Třešti
17.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
19.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
20.  Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice – průtah
21.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
22.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
23.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
24.  Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
25.  Nabytí pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ, zastavěného v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba
26.  Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jihlava
27.  Nabytí dílů pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. a obci Třebíč
28.  Darování pozemku v k.ú. Dolní Radslavice
29.  Darování pozemků v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov
30.  Darování pozemků v k.ú. Pelhřimov
31.  Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě
32.  Vzájemné darování mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
33.  Vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Černá
34.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řásná, obec Řásná
35.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče, k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice
36.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobkov, obec Chotěboř
37.  Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Hlohov, obec Číhošť
38.  Uzavření budoucí darovací smlouvy v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
39.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“
40.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/401 Lipník – propustek ev, č. 401-014P“
41.  Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva
42.  Návrh na změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 – darování pozemků v k. ú. Měřín a obci Měřín
43.  Návrh na změnu usnesení 0439/06/2019/ZK - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
44.  Koupě pozemků zastavěných krajskou silnicí III/36057 v k.ú. Hroznatín
45.  Výkup pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
46.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice
47.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
48.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
49.  Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/406 Telč - hranice kraje“
18.  Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“
50.  Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči
51.  Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
52.  Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
53.  Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020
54.  Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
55.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
56.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
57.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
58.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
59.  FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0046
60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019
62.  Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
63.  Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
64.  Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
65.  Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
66.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
93.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
94.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
67.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
68.  Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
69.  Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019
70.  Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
71.  Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
72.  Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
73.  Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
74.  Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
75.  Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
76.  Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina
77.  Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
78.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
79.  FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19
80.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
81.  Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
82.  Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019
83.  Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK
84.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
85.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
86.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
87.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
88.  Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
89.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Edice Vysočiny 2020"
90.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020
95.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0161/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0162/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Martina Mrkose, ACCA a Marka Nevorala ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2020.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 03/2020 až 13/2020 a otevřel rozpravu.    

M. Houška vznesl dotazy k bodům: 

 • Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III (RK-07-2020-43)
 • Aktualizace řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem (RK-08-2020-51)
 • Zrušení veřejné zakázky na služby II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD (RK-09-2020-16

J. Kalina požádal o upřesnění k materiálům: 

 • Analýza návštěvnosti Kraje Vysočina (RK-06-2020-58) - požádal o zaslání podkladového materiálu
 • Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na rok 2020 a schválení její účetní závěrky za rok 2019, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení (RK-10-2020-13)
 • II/353 Nové Veselí - obchvat, žádost o dodatečné zřízení sjezdů (RK-13-2020-23

H. Vrzalová se zajímala o bod: 

 • Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (RK-04-2020-10

V. Kaňkovský vznesl dotaz k bodu:

 • Finanční dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (RK-12-2020-02)  

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, P. Pacal, J. Hyliš, M. Kukla, V. Novotný a Z. Kadlec.  

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0163/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-02, ZK-03-2020-02pr01.pdf, ZK-03-2020-02pr02.pdf, ZK-03-2020-02pr03.pdf, ZK-03-2020-02pr04.pdf, ZK-03-2020-02pr05.pdf, ZK-03-2020-02pr06.pdf, ZK-03-2020-02pr07.pdf, ZK-03-2020-02pr08.pdf, ZK-03-2020-02pr09.pdf, ZK-03-2020-02pr10.pdf, ZK-03-2020-02pr11.pdf


03. Informace o činnosti KrÚ

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Předloženou zprávu doplnil o informaci týkající se navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu.

M. Plodík se zajímal o dodržení plánovaného termínu předání Krajské knihovny Vysočiny.

K vznesenému dotazu se vyjádřil J. Běhounek.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0164/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-03, ZK-03-2020-03pr01.xls, ZK-03-2020-03pr02.xls, ZK-03-2020-03pr03.doc


04. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0165/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-03-2020-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (14. 4. 2021)

termín: 14. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-04, ZK-03-2020-04pr01.pdf, ZK-03-2020-04pr02.pdf


05. Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace Městysu Kamenice na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0166/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městysu Kamenice, IČO 00286079 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-03-2020-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-05, ZK-03-2020-05pr01.pdf, ZK-03-2020-05pr02.pdf


06. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0167/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 6 500 000 Kč na realizaci krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle materiálu ZK-03-2020-06, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-06, př. 4;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 6 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-06, ZK-03-2020-06pr01.pdf, ZK-03-2020-06pr02.pdf, ZK-03-2020-06pr03.pdf, ZK-03-2020-06pr04.pdf


07. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0168/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 11 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 11 000 000 Kč (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 10 000 000 Kč a § 5213 – Krizová opatření ve výši 1 000 000 Kč) určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-07


08. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací obcím na podporu udržení a rozvoje akceschopnosti jednotek požární ochrany. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0169/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 3 584 500 Kč dle materiálu ZK-03-2020-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-03-2020-08, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-08, ZK-03-2020-08pr01.pdf, ZK-03-2020-08pr02.pdf


09. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Programu Informační a komunikační technologie 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0170/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-09, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor informatiky (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-09, ZK-03-2020-09pr01.pdf, ZK-03-2020-09pr02.doc, ZK-03-2020-09pr03.pdf


91. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0171/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-91


92. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0172/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2020-92, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-92, ZK-03-2020-92pr01.doc, ZK-03-2020-92pr02.pdf


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0173/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 908 335,22 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor zdravotnictví (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-10


11. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnutí o uzavření smlouvy o finanční podpoře a darovací smlouvy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0174/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 ze dne 10. 12. 2019, o poskytnutí finančních prostředků žadatelům dle materiálů ZK-03-2020-11, př. 1ZK-03-2020-11, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-11, ZK-03-2020-11pr01.pdf, ZK-03-2020-11pr02.pdf, ZK-03-2020-11pr03.pdf


12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. 

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0175/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020 dle materiálu ZK-03-2020-12, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-12, ZK-03-2020-12pr01.xls

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 13 - 17, 19 - 49 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


13. Majetkoprávní vypořádání stavby "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV"

Usnesení 0176/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 308 300 Kč;
 • převést pozemky dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava za kupní cenu 36 960 Kč;

schvaluje

 • dodatek č. 30 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 3;
 • dodatek č. 31 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-13, ZK-03-2020-13pr01.xls, ZK-03-2020-13pr02.xls, ZK-03-2020-13pr03.doc, ZK-03-2020-13pr04.doc, ZK-03-2020-13pr05.pdf


14. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou

Usnesení 0177/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně do vlastnictví kraje pozemky zastavěné krajskými silnicemi v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-14, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-14, ZK-03-2020-14pr01.xls


15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Telč

Usnesení 0178/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 2 z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2000 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-15, př. 3;
 • dodatek č. 2001 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-15, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-15, ZK-03-2020-15pr01.xlsx, ZK-03-2020-15pr02.xlsx, ZK-03-2020-15pr03.doc, ZK-03-2020-15pr04.doc


16. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina, k.ú. Borovec, Dalečín, Česká Cikánka, Nová Ves u Třešti

Usnesení 0179/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v  katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-03-2020-16, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2021)

termín: 30. 11. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-16, ZK-03-2020-16pr01.xlsx


17. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0180/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-17, ZK-03-2020-17pr01.xls


19. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 0181/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemek par. č. 2046/68 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v obci a k. ú. Čáslavsko z vlastnictví obce Čáslavsko do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-19


20. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice – průtah

Usnesení 0182/03/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-20, ZK-03-2020-20pr01.docx, ZK-03-2020-20pr02.docx, ZK-03-2020-20pr03.docx, ZK-03-2020-20pr04.docx, ZK-03-2020-20pr05.doc, ZK-03-2020-20pr06.pdf


21. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad

Usnesení 0183/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt dle GP č. 661-18/2019 nově oddělený pozemek par. č.  1190 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 075 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-21, ZK-03-2020-21pr01.pdf


22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0184/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-22, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-22, ZK-03-2020-22pr01.xls


23. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

Usnesení 0185/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu ZK-03-2020-23, př. 1 z  vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-03-2020-23, př. 2, ZK-03-2020-23, př. 3, ZK-03-2020-23, př. 4, ZK-03-2020-23, př. 4, ZK-03-2020-23, př. 5, ZK-03-2020-23, př. 6, ZK-03-2020-23, př. 7, ZK-03-2020-23, př. 8, ZK-03-2020-23, př. 9, ZK-03-2020-23, př. 10;

schvaluje

 • dodatek č. 2003 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 11;
 • dodatek č. 2004 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 12;
 • dodatek č. 2005 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 13;
 • dodatek č. 2006 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 14;
 • dodatek č. 2007 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 15;
 • dodatek č. 2008 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 16;
 • dodatek č. 2009 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 17;
 • dodatek č. 2010 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 18;
 • dodatek č. 2011 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 19.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-23, ZK-03-2020-23pr01.xlsx, ZK-03-2020-23pr02.docx, ZK-03-2020-23pr03.docx, ZK-03-2020-23pr04.docx, ZK-03-2020-23pr05.docx, ZK-03-2020-23pr06.docx, ZK-03-2020-23pr07.docx, ZK-03-2020-23pr08.docx, ZK-03-2020-23pr09.docx, ZK-03-2020-23pr10.docx, ZK-03-2020-23pr11.doc, ZK-03-2020-23pr12.doc, ZK-03-2020-23pr13.doc, ZK-03-2020-23pr14.doc, ZK-03-2020-23pr15.doc, ZK-03-2020-23pr16.doc, ZK-03-2020-23pr17.doc, ZK-03-2020-23pr18.doc, ZK-03-2020-23pr19.doc


24. Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci

Usnesení 0186/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v  likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 2012 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-24, ZK-03-2020-24pr01.xlsx, ZK-03-2020-24pr02.docx, ZK-03-2020-24pr03.doc


25. Nabytí pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ, zastavěného v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba

Usnesení 0187/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 126/6 v k.ú. Olešná u Pelhřimova zastavěný stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-25


26. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jihlava

Usnesení 0188/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemek par. č. 4638/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 13 m2 v k. ú . Jihlava z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 dle Smlouvy o  bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami dle materiálu ZK-03-2020-26, př. 1.

schvaluje

dodatek č. 7 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-26, ZK-03-2020-26pr01.pdf, ZK-03-2020-26pr02.doc


27. Nabytí dílů pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. a obci Třebíč

Usnesení 0189/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti k částem pozemků par. č. st. 218 a par. č. 150/1 ve vlastnictví města Třebíč ve prospěch pozemku par. č. 6639 (vlastník Kraj Vysočina) spočívající v  umístění ocelové lávky a v právu chůze na ní;

rozhoduje

 • nabýt darem z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina díly "a" a "b" o výměře 3 m2 oddělené z pozemku par. č. 1461/7 v k.ú. Třebíč dle geometrického plánu č. 6518-66/2019;
 • uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-03-2020-27, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 18 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, dle materiálu ZK-03-2020-27, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-27, ZK-03-2020-27pr01.docx, ZK-03-2020-27pr02.doc


28. Darování pozemku v k.ú. Dolní Radslavice

Usnesení 0190/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2, oddělený z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

dodatek č. 2013 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-28, ZK-03-2020-28pr01.pdf, ZK-03-2020-28pr02.doc


29. Darování pozemků v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov

Usnesení 0191/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 2014 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-29, ZK-03-2020-29pr01.xls, ZK-03-2020-29pr02.pdf, ZK-03-2020-29pr03.pdf, ZK-03-2020-29pr04.pdf, ZK-03-2020-29pr05.doc


30. Darování pozemků v k.ú. Pelhřimov

Usnesení 0192/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2020-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

dodatek č. 2015 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-30, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-30, ZK-03-2020-30pr01.xls, ZK-03-2020-30pr02.pdf, ZK-03-2020-30pr03.doc


31. Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě

Usnesení 0193/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-31, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 3226-57/2019 z pozemku KN par. č. 3432/15 - ostatní plocha, silnice v katastrálním území Nové Město na Moravě, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

schvaluje

dodatek č. 2016 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-31, př. 3

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-31, ZK-03-2020-31pr01.xls, ZK-03-2020-31pr02.pdf, ZK-03-2020-31pr03.doc


32. Vzájemné darování mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou

Usnesení 0194/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 1979/3 o výměře 16 m2 oddělený geometrickým plánem č. 386-51/2017 z pozemku par. č. 1979/1 v k. ú. a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Pavlov dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 1 z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2017 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 2;
 • dodatek č. 2018 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-32, ZK-03-2020-32pr01.xlsx, ZK-03-2020-32pr02.doc, ZK-03-2020-32pr03.doc, ZK-03-2020-32pr04.pdf, ZK-03-2020-32pr05.pdf


33. Vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Černá

Usnesení 0195/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Černá dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 1  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Černá a Milíkov a obci Černá dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2019 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 3;
 • dodatek č. 2020 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-33, ZK-03-2020-33pr01.xlsx, ZK-03-2020-33pr02.xlsx, ZK-03-2020-33pr03.doc, ZK-03-2020-33pr04.doc, ZK-03-2020-33pr05.pdf, ZK-03-2020-33pr06.pdf, ZK-03-2020-33pr07.pdf


34. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řásná, obec Řásná

Usnesení 0196/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/2 v k. ú. Řásná z vlastnictví obce Řásná do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2021 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 4;
 • dodatek č. 2022 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-34, ZK-03-2020-34pr01.xls, ZK-03-2020-34pr02.xls, ZK-03-2020-34pr03.pdf, ZK-03-2020-34pr04.doc, ZK-03-2020-34pr05.doc


35. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče, k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice

Usnesení 0197/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 779-19100/2017 z pozemků par. č. 2986/1, par. č.  2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a geometrickým plánem č. 149-19100/2017  z pozemku par. č. 440/1 v k. ú. Víska u Kněžic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 2, oddělené geometrickým plánem č. 779-19100/2017 z pozemků par. č. 2981/1, par. č. 3033/6 v k. ú. Kněžice u Třebíče a geometrickým plánem č. 149-19100/2017 z pozemku par. č. 440/4 v k. ú. Víska u Kněžic z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2023 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 5;
 • dodatek č. 2024 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 6.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-35, ZK-03-2020-35pr01.xls, ZK-03-2020-35pr02.xls, ZK-03-2020-35pr03.pdf, ZK-03-2020-35pr04.pdf, ZK-03-2020-35pr05.doc, ZK-03-2020-35pr06.doc


36. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobkov, obec Chotěboř

Usnesení 0198/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 230/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2025 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 4;
 • dodatek č. 2026 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-36, ZK-03-2020-36pr01.xls, ZK-03-2020-36pr02.xls, ZK-03-2020-36pr03.pdf, ZK-03-2020-36pr04.doc, ZK-03-2020-36pr05.doc


37. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Hlohov, obec Číhošť

Usnesení 0199/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Číhošť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Obec Číhošť – sběrná místa a kontejnery" darovat část pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov, v rozsahu cca 8 m2, zastavěnou touto stavbou, do vlastnictví obce Číhošť a obec Číhošť se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-37, ZK-03-2020-37pr01.pdf


38. Uzavření budoucí darovací smlouvy v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení 0200/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat  část pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, v rozsahu cca 1190 m2, zastavěnou parkovištěm, do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem a město Bystřice nad Pernštejnem se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-38, ZK-03-2020-38pr01.pdf


39. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“

Usnesení 0201/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 794 o výměře 181 m2 v katastrálním území Nárameč mezi Římskokatolickou farností Budišov u  Třebíče jako budoucím prodávajícím a Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím podle materiálu ZK-03-2020-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-39, ZK-03-2020-39pr01.doc


40. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/401 Lipník – propustek ev, č. 401-014P“

Usnesení 0202/03/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-40, ZK-03-2020-40pr01.doc


41. Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva

Usnesení 0203/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Věž dodatek č. 1 smlouvy o  budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva uzavřené dne 13. 4. 2018 dle materiálu ZK-03-2020-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 7. 2020)

termín: 15. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-41, ZK-03-2020-41pr01.doc


42. Návrh na změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 – darování pozemků v k. ú. Měřín a obci Měřín

Usnesení 0204/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 tak, že materiál ZK-07-2019-32, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2020-42, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 2027 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-42, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-42, ZK-03-2020-42pr01.xls, ZK-03-2020-42pr02.pdf, ZK-03-2020-42pr03.doc


43. Návrh na změnu usnesení 0439/06/2019/ZK - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov

Usnesení 0205/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0439/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019 tak, že text: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-06-2019-38, př. 2

se nahrazuje textem: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-03-2020-43, př. 1."

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-43, ZK-03-2020-43pr01.docx, ZK-03-2020-43pr02.pdf


44. Koupě pozemků zastavěných krajskou silnicí III/36057 v k.ú. Hroznatín

Usnesení 0206/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt pozemky par. č. 1650/75 - ost. plocha, silnice o výměře 901 m2, par. č. 1650/212 - ost. plocha, silnice o výměře 146 m2 v k.ú. Hroznatín z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ: 469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;
 • nenabýt   z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ:  469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 1629/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 114 m2 v k. ú. Hroznatín z důvodu nezastavěnosti krajskou komunikací;

schvaluje

dodatek č. 2028 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-44, ZK-03-2020-44pr01.doc


45. Výkup pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež

Usnesení 0207/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-45, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-45, ZK-03-2020-45pr01.xls


46. Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice

Usnesení 0208/03/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-46, ZK-03-2020-46pr01.pdf, ZK-03-2020-46pr02.doc


47. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0209/03/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-47, ZK-03-2020-47pr01.doc, ZK-03-2020-47pr02.pdf


48. Prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice

Usnesení 0210/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 359/28 o výměře 53 m2, oddělený geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za kupní cenu 3 013 Kč zjištěnou dle znaleckého posudku;

schvaluje

dodatek č. 2030 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-48, ZK-03-2020-48pr01.doc, ZK-03-2020-48pr02.pdf


49. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/406 Telč - hranice kraje“

Usnesení 0211/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 2031 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-49, ZK-03-2020-49pr01.doc


18. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje návrh nabytí dotčených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy výše uvedené stavby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0212/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-18, ZK-03-2020-18pr01.xls


50. Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči

M. Kukla informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0213/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při inženýrské a projektové přípravě, realizaci, financování a způsobu provozování záměru výstavby parkovacího domu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-50, ZK-03-2020-50pr01.pdf, ZK-03-2020-50pr02.doc


51. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0214/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu ZK-03-2020-51, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-51, ZK-03-2020-51pr01.pdf


52. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU

Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu změnit usnesení č. 0042/01/2020/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0215/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0042/01/2020/ZK tak, že materiál ZK-01-2020-39, př. 2 bude nahrazen materiálem ZK-03-2020-52, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,5 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-03-2020-52, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-52, ZK-03-2020-52pr01.pdf


53. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na úhradu nákladů spojených s obnovou a údržbou značených pěších, běžeckých, lyžařských a cykloturistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0216/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2020-53, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-53, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-53, ZK-03-2020-53pr01.pdf, ZK-03-2020-53pr02.pdf


54. Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika

J. Fischerová podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí informace o projektových záměrech Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0217/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o projektových záměrech Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-03-2020-54, př. 1, ZK-03-2020-54, př. 3ZK-03-2020-54, př. 5;

schvaluje

závazek kraje na:

 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu" do výše 497 058 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu", tj. max. do výše 49 706 Kč z rozpočtu kraje;
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“ do výše 369 875 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“, tj. max. do výše 55 481 Kč z rozpočtu kraje;
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru" do výše 2 761 425 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“, tj. max. do výše 276 142,50 Kč z rozpočtu kraje.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-54, ZK-03-2020-54pr01.pdf, ZK-03-2020-54pr02.pdf, ZK-03-2020-54pr03.pdf, ZK-03-2020-54pr04.pdf, ZK-03-2020-54pr05.pdf, ZK-03-2020-54pr06.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 55 - 59 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


55. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0218/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO 2020 podle materiálu ZK-03-2020-55, př. 1;

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-55, ZK-03-2020-55pr01.pdf, ZK-03-2020-55pr02.pdf


56. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0219/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-56, ZK-03-2020-56pr01.pdf, ZK-03-2020-56pr02.pdf, ZK-03-2020-56pr03.pdf, ZK-03-2020-56pr04.pdf, ZK-03-2020-56pr05.pdf


57. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0220/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-57, ZK-03-2020-57pr01.pdf, ZK-03-2020-57pr02.pdf, ZK-03-2020-57pr03.pdf, ZK-03-2020-57pr04.pdf, ZK-03-2020-57pr05.pdf, ZK-03-2020-57pr06.pdf


58. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0221/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-58, ZK-03-2020-58pr01.pdf, ZK-03-2020-58pr02.pdf, ZK-03-2020-58pr03.pdf


59. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0046

Usnesení 0222/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0046 dle materiálu ZK-03-2020-59, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-59, ZK-03-2020-59pr01.pdf, ZK-03-2020-59pr02.pdf, ZK-03-2020-59pr03.doc


60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina

J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0223/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií společnosti DOC.DREAM services s.r.o., IČO: 05386551, ve výši 300 000 Kč dle materiálu ZK-03-2020-60, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-60, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-60, ZK-03-2020-60pr01.pdf, ZK-03-2020-60pr02.pdf


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019

J. Fischerová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh udělit Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 vítězným subjektům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0224/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu ZK-03-2020-61, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 8. 2020), Odbor ekonomický (30. 8. 2020)

termín: 30. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-61, ZK-03-2020-61pr01.xlsx, ZK-03-2020-61pr02.doc, ZK-03-2020-61pr03.doc


62. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace na realizaci uvedené akce Statutárnímu městu Jihlava.

M. Houška sdělil zastupitelům kraje stanovisko finančního výboru.

M. Kukla, J. Kalina, R. Chloupek, J. Pokorný, M. Plodík, M. Kružíková vyjádřili svá stanoviska k předloženému návrhu.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.

Usnesení XXXX/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 650 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-62, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 650 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 650 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení nebylo přijato 21 hlasy, proti 4, zdrželo se 13.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-62, ZK-03-2020-62pr01.pdf, ZK-03-2020-62pr02.pdf


63. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0225/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2020-63, př. 1 ve výši max. 70 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-63, ZK-03-2020-63pr01.pdf


64. Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0226/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" v maximální výši 1 260 096,28 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2022), Odbor ekonomický (30. 6. 2022)

termín: 30. 6. 2022

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-64, ZK-03-2020-64pr01.docx


65. Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0227/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" ve výši max. 572 762,50 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2022), Odbor ekonomický (30. 6. 2022)

termín: 30. 6. 2022

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-65, ZK-03-2020-65pr01.docx


66. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit předložené zásady zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0228/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů ZK-03-2020-66, př. 1 a ZK-03-2020-66, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-66, ZK-03-2020-66pr01.doc, ZK-03-2020-66pr02.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 93 a 94 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


93. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020

Usnesení 0229/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 4;

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-93, ZK-03-2020-93pr01.doc, ZK-03-2020-93pr02.doc, ZK-03-2020-93pr03.doc, ZK-03-2020-93pr04.doc


94. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020

Usnesení 0230/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 4;

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-94, ZK-03-2020-94pr01.doc, ZK-03-2020-94pr02.doc, ZK-03-2020-94pr03.doc, ZK-03-2020-94pr04.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 67 - 77 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


67. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0231/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-67, ZK-03-2020-67pr01.pdf, ZK-03-2020-67pr02.pdf, ZK-03-2020-67pr03.pdf, ZK-03-2020-67pr04.pdf, ZK-03-2020-67pr05.pdf


68. Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Usnesení 0232/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2020-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-68, ZK-03-2020-68pr01.xls


69. Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019

Usnesení 0233/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 568930 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2020-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-69, ZK-03-2020-69pr01.xlsx


70. Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem

Usnesení 0234/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 983 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-03-2020-70, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-70, ZK-03-2020-70pr01.xlsx


71. Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“

Usnesení 0235/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 574 000 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 679 000 Kč na rok 2020 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-71


72. Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Usnesení 0236/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2020-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-72, ZK-03-2020-72pr01.xlsx


73. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina

Usnesení 0237/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2020 v celkové výši 4 021 413 Kč dle materiálu ZK-03-2020-73, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-73, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-73, ZK-03-2020-73pr01.pdf, ZK-03-2020-73pr02.pdf, ZK-03-2020-73pr03.pdf, ZK-03-2020-73pr04.xls


74. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Usnesení 0238/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, ve výši 300 000 Kč formou zápůjčky za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „Učíme se venku“.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-74, ZK-03-2020-74pr01.doc, ZK-03-2020-74pr02.doc, ZK-03-2020-74pr03.pdf, ZK-03-2020-74pr04.pdf, ZK-03-2020-74pr05.pdf


75. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

Usnesení 0239/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2020-75, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2020-75, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-75, ZK-03-2020-75pr01.xls, ZK-03-2020-75pr02.xls, ZK-03-2020-75pr03.doc


76. Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina

Usnesení 0240/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k memorandu dle materiálu ZK-03-2020-76, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-76, ZK-03-2020-76pr01.doc, ZK-03-2020-76pr02.pdf, ZK-03-2020-76pr03.pdf


77. Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život

Usnesení 0241/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek k partnerské smlouvě s partnerem projektu Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč (IČO 60418460) dle materiálu ZK-03-2020-77, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-77, ZK-03-2020-77pr01.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 78 - 80 v bloku. L. Vlček přednesl k bodu 80 doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje, MA 21. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


78. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0242/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Územní plánování 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-78, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-78, př. 2.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-78, ZK-03-2020-78pr01.pdf, ZK-03-2020-78pr02.pdf


79. FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19

Usnesení 0243/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

postup Krajského úřadu Kraje Vysočina při vyhodnocování a návazné administraci programů Fondu Vysočiny a realizaci podpořených projektů z Fondu Vysočiny dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace v souvislosti s opatřeními ve vazbě na COVID-19.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-79


80. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0244/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-80, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-80, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-80, ZK-03-2020-80pr01.pdf, ZK-03-2020-80pr02.pdf


81. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027.

J. Běhounek přednesl přítomným zastupitelům kraje návrh na změnu návrhu usnesení: "Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů ZK-03-2020-81, př. 1 a ZK-03-2020-81, př. 2 a ukládá Radě Kraje Vysočina zpracovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 a aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a předložit je na zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 9. 2020".

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0245/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů ZK-03-2020-81, př. 1ZK-03-2020-81, př. 2;

ukládá

Radě Kraje Vysočina zpracovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 a aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a předložit je na zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 9. 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-81, ZK-03-2020-81pr01.pdf, ZK-03-2020-81pr02.pdf, ZK-03-2020-81pr03.docx, ZK-03-2020-81pr04.pdf


82. Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019

M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh udělit Cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019 fyzickým osobám. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0246/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-82, ZK-03-2020-82pr01.xls, ZK-03-2020-82pr02.xls


83. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK

M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem změnit usnesení č. 0151/02/2020/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0247/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0151/02/2020/ZK tak, že materiál ZK-02-2020-74, př. 2 nahrazuje materiálem ZK-03-2020-83, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2020)

termín: 15. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-83, ZK-03-2020-83pr01.pdf, ZK-03-2020-83pr02.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 84 - 87 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


84. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0248/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-84, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-84, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-84, ZK-03-2020-84pr01.pdf, ZK-03-2020-84pr02.pdf, ZK-03-2020-84pr03.pdf


85. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0249/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 3;

bere na vědomí

 • přehled podpořených subjektů radou kraje z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 4;
 • přehled nepodpořených subjektů radou kraje z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 5.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-85, ZK-03-2020-85pr01.pdf, ZK-03-2020-85pr02.pdf, ZK-03-2020-85pr03.pdf, ZK-03-2020-85pr04.pdf, ZK-03-2020-85pr05.pdf


86. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0250/03/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-86, ZK-03-2020-86pr01.pdf, ZK-03-2020-86pr02.pdf, ZK-03-2020-86pr03.pdf


87. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0251/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 5;
 • neposkytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 6.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-87, ZK-03-2020-87pr01.pdf, ZK-03-2020-87pr02.pdf, ZK-03-2020-87pr03.pdf, ZK-03-2020-87pr04.pdf, ZK-03-2020-87pr05.pdf, ZK-03-2020-87pr06.pdf


88. Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Jezdovice o prodloužení doby pro realizaci projektu a pro závěrečné vyúčtování dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0252/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ02387.0007 dle materiálu ZK-03-2020-88, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-88, ZK-03-2020-88pr01.pdf, ZK-03-2020-88pr02.pdf, ZK-03-2020-88pr03.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 89 a 90 současně. K uvedeným bodům byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů programů a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


89. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Edice Vysočiny 2020"

Usnesení 0253/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "EDICE VYSOČINY 2020" dle materiálu ZK-03-2020-89, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Edice Vysočiny 2020“ ve složení:

ČSSD - Marie Rubišarová Medová (JI); Jitka Průžová (ZR);

KDU-ČSL - Jana Houšková (PE); Pavla Krejzlová (ZR);

ODS - Jana Fischerová (HB); Rostislav Novák (TR);

KSČM - Helena Novotná (PE);

SPV - Jiří Antonů (JI); Bohumír Nikl (HB);

ANO 2011 - Marek Holoubek (HB); Michaela Šinkorová (ZR);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Romana Vyhnanovská (JI);

 • Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru Programu „Edice Vysočiny 2020“, garantem Programu „Edice Vysočiny 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupcem garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-89, ZK-03-2020-89pr01.doc


90. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020

Usnesení 0254/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ dle materiálu ZK-03-2020-90, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ ve složení:

  ČSSD - Jaroslav Bártl (JI); Libor Joukl (HB);

  KDU-ČSL - Magda Vaňková (JI);

  ODS - Martina Šlosrová (HB); Jaroslav Huňáček (JI);

  KSČM - Kamil Vejvoda (ZR); Marek Nevoral (TR);

  SPV - Marie Černá (TR); Milan Kunst (PE);

  ANO 2011 - Jaromír Munia (HB); Vlastimil Forst (ZR);

  SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Ctibor Čepička (JI);

 • Miroslava Krupicu (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“;
 • garantem Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2020-90, ZK-03-2020-90pr01.doc


95. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 16. 6. 2020. 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  ……...……………………………………

 

 

Marek Nevoral                 …….…..………………………………….

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2020.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2020 dne 12. 5. 2020.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 15. 5. 2020 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz